Đề minh họa kì thi THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3420

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Chất điểm dao động với biên độ

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 3: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 4: Dao động của con lắc đồng hồ là

Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này bằng

Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 0,5π, có biên độ lần lượt là 8 cm và 15 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

Câu 7: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc \alpha _{0}. Biết lực căng dây có giá trị lớn nhất bằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất. Giá trị của a0 là

Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì và biên độ lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian (t = 0) khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s^{2} và  \pi ^{2}= 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

Câu 9: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng, tại nơi có g = 10 m/s^{2}. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Gọi ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 10:  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s^{2}. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?

Câu 12: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

Câu 13: Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm thuộc Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

Câu 14: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm xem như đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r2/rbằng:

Câu 15: Một học sinh làm thực hành tạo ra ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là u_{A}=u_{B} = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

Câu 16: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O_{1} và O_{2} dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O_{1} còn nguồn O_{2} nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. Dịch chuyển nguồn O_{2}  trên trục Oy đến vị trí sao cho góc  PO_{2}Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là

Câu 17: Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i = 2\sqrt{2}cos(100πt+ π/3)(A) (t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là I và lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là

Câu 19: Một trạm thủy điện nhỏ ở xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số bao nhiêu Hz?

Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp đang có dung kháng lớn hơn cảm kháng. Để có cộng hưởng điện thì có thể

Câu 21: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 0,5π so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_{L} của cuộn dây và dung kháng Z_{C} của tụ điện là

Câu 22: Đặt điện áp u = Uocos(100pt + π/4) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = Iocos(100πt + φ) (A). Giá trị của φ bằng

Câu 23: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là

Câu 24: Một đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuầncó độ tự cảm L, điện trở thuần R_{1} = 100 Ω, tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R_{2} =100 Ω mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa R1 và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 200 cosωt (V). Khi mắc ampe kế có điện trở rất nhỏ vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ 1A. Khi thay ampe kế bằng một vôn kế có điện trở rất lớn thì hệ số công suất của đoạn mạch AB cực đại. Số chỉ của vôn kế khi đó là

Câu 25: Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở thuần của cuộn dây là

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng Z_{C}, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_{L} và 3Z_{L} = 2Z_{C}. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểmM và N là

Câu 27: Đặt điện áp u =120\sqrt{2}cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR^{2} < 2L. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f = f2 =\sqrt{2} f1thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ULmax. Giá trị của U_{Lmax}  gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

Câu 29: Ở trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Trường Sa có một máy đang phát sóng điện từ. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó, vectơ cường độ điện trường có độ lớn

Câu 30: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung 18 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 6 μH. Trong mạch đang có dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 2,4 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch có giá trị là

Câu 31: Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.10^{24}kg kg và chu kỳ quay quanh trục của nó là 24 giờ; hằng số hấp dẫn G=6,67.10^{-11}N.m^{2}/kg^{2} Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây?

Câu 32: Tia tử ngoại

Câu 33: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 34: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

Câu 35: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc:

Câu 36: Trong giờ học thực hành, một học sinh làm thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng quan sát được trên màn là

Câu 37: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λ là

Câu 38: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 39: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Câu 40: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

Câu 41: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r_{0}. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

Câu 42: Một học sinh làm thực hành về hiện tượng quang điện bằng cách chiếu bức xạ có bước sóng bằng λo/3 vào một bản kim loại có giới hạn quang điện là λo. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

Câu 43: Phản ứng phân hạch

Câu 44: Phóng xạ β- là

Câu 45: Một mẫu có No hạt nhân của chất phóng xạ X. Sau 1 chu kì bán rã, số hạt nhân X còn lại là

Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân _{0}^{1}\textrm{n} +_{92}^{235}\textrm{U} \rightarrow _{38}^{94}\textrm{Sr} + X +2_{0}^{1}\textrm{n}. Hạt nhân X có cấu tạo gồm

Câu 47: Một lò phản ứng phân hạch của nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của {}^{235}\textrm{U} và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV; số A-vô- ga-đrô N_{A}=6,02.10^{23}mol^{-1}. Khối lượng {}^{235}\textrm{U} mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là

Câu 48: Bắn hạt prôtôn với động năng K_{p} = 1,46MeV vào hạt nhân Li đứng yên, tạo ra hai hạt nhân giống nhau có cùng khối lượng là m_{X} và cùng động năng. Cho m_{Li} = 7,0142u, m_{p} = 1,0073u,_{0}^{1}\textrm{n}+_{92}^{235}\textrm{U}\rightarrow _{38}^{94}\textrm{Sr}+X. Hai hạt sau phản ứng có vectơ vận tốc hợp nhau một góc là

Câu 49: Dùng một thước chia độ đến milimet đo khoảng cách d giữa hai điểm A và B, cả 5 lần đo đều cho cùng giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

Câu 50: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn  f_{c}^{12}=2f_{t}^{12}. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2nc, 4nc, 5nc, 7nc, 9nc, 11nc, 12nc.Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thùy Dương 9 19 47% 60.63
2 Hồ Văn San đẹp trai 20 50 40% 60.15
3 nguyễn thế trung 6 9 67% 6.42
4 le thi xuan quyen 20 50 40% 3.78
5 doanthithao 25 49 51% 7.77
6 Thu Chipchip 33 48 69% 41.03
7 Hiền Nguyễn Thị Minh 32 47 68% 22.45
8 Nguyen Đinh Huynh 11 20 55% 14.65
9 Trinh Trinh 12 48 25% 3.22
10 Hoàng Tử Chuột Bạch 22 50 44% 29.02
11 Lê Thị Ngọc Mai 32 50 64% 14.83
12 daica 11 17 65% 17.48
13 Đỗ Hoàng Tuấn 18 40 45% 22.97
14 Trang Ma Ma 26 50 52% 29.88
15 Nguyen han thinh 6 7 86% 7.12
16 Lê Duy Đạt 10 17 59% 18.67
17 Nguyễn Tấn Lưu 25 49 51% 37.87
18 vũ lâm anh 26 50 52% 49.07
19 Lê đức thọ 20 30 67% 35.62
20 Hoàng Uyên 1 7 14% 2.9
21 Jolie Harry 21 50 42% 6.13
22 Ngọc Phiêu 5 11 45% 21.97
23 Bảo Thạch 12 50 24% 6.58
24 Ngô Hiếu 43 47 91% 90.08
25 Ngây Ngây Loan Tây 24 36 67% 17.55
26 Loan Nguyễn 15 29 52% 21.03
27 Anh Thư Nguyễn 16 30 53% 39.73
28 Moi NhOx 12 23 52% 18.43
29 Loan 26 36 72% 44.63
30 Bánh Bèo Vô Dụng 14 50 28% 4.33
31 Tín Trần 13 50 26% 5.95
32 Nguyễn Anh Dũng 23 40 58% 89.77
33 nguyen thi my dung 18 50 36% 45.78
34 Chán Đời 9 16 56% 14.17
35 Nhok Anh 20 50 40% 9.58
36 Tuấn Anh 18 48 38% 12.22
37 Quang Huy 39 50 78% 56.35
38 nguyễn ngọc thiện 21 50 42% 20.3
39 Khánh Long 46 50 92% 5.1
40 Hoài Phương 5 7 71% 3.9
41 Nam Nguyen 16 49 33% 4.22
42 thanh 15 35 43% 55
43 No Name 11 24 46% 23.13
44 Khải Casillas 3 6 50% 2.53
45 Trần Nam Mỹ 36 42 86% 62.77
46 Trần Bảo Quốc 20 41 49% 85.22
47 Huỳnh tấn lễ 14 50 28% 8.27
48 Nguyễn Đức Thiện 20 49 41% 30.43
49 Còii 22 49 45% 43.15
50 hoamytran 37 50 74% 49.45
51 Huyền's Nguyễn 9 16 56% 29.65
52 Anh Thy 29 45 64% 65.65
53 Tưởng Duy Minh 22 41 54% 78.57
54 Ngo Lam 25 50 50% 16.55
55 buivanhai 1 2 50% 1.83
56 Quách Thùy Dương 10 24 42% 13.88
57 Hoàng Ân Nguyễn 18 48 38% 8.38
58 ʚHuế Rubii'ssɞ 28 35 80% 50.3
59 trinh thi duyen 5 9 56% 5.42
60 Thuu Trang 8 12 67% 23.25
61 Nguyễn Tuệ 19 50 38% 24.47
62 Anh Khu Adc's 16 40 40% 45.93
63 Út Lỳ 11 24 46% 21.22
64 Thu Hường 35 46 76% 43.17
65 Linh Linh 7 14 50% 4.92
66 Phát XT 0 0 0% 0.13
67 Nguyễn Thương 4 5 80% 2.9
68 Bé Thão 7 22 32% 5.93
69 Hoàng Minh Ngô 2 2 100% 0.77
70 Hoang thi Kim ngan 23 27 85% 27.4
71 Hữu Lợi 16 50 32% 12.65
72 Quỳnh Nguyễn 15 28 54% 19.65
73 Cười Đi Em 11 47 23% 9.17
74 Lụa Lã 18 50 36% 7.75
75 Kim Thảo 22 34 65% 20.85
76 Phượng Miu 4 9 44% 6.02
77 Trần Nam 14 31 45% 40.95
78 Thảo Crab 17 20 85% 10.58
79 Long Ật 28 50 56% 59
80 Lam Ngọc 4 17 24% 6.72
81 Huy Tuấn 9 12 75% 89.37
82 Đoàn Thị Linh 5 8 63% 3.9
83 Hà Phương 29 45 64% 47.65
84 Nguyễn Trọng Tú 15 29 52% 38.65
85 Phương's Moon 14 50 28% 9.03
86 Phượng Cherry 22 45 49% 68.75
87 Huy Luxy 23 50 46% 51.2
88 Kòy Vui Tính 17 50 34% 5.15
89 Thanh Toan 22 49 45% 38.65
90 Courage Courage 26 27 96% 12.8
91 Trần Thị Hằng 22 46 48% 9.38
92 Nguyễn Bảo Nhung 6 9 67% 8.53
93 dinhhue 21 50 42% 11.55
94 Bita Tuấn 18 49 37% 30.73
95 Bikachu Loc 20 48 42% 21.82
96 Nhatminh Truong 14 22 64% 16.28
97 Đoàn Quốc Hưng 32 36 89% 59.15
98 Lợi Lê 7 19 37% 9.33
99 Dat Le 34 50 68% 82.88
100 Trường Chinh 2 13 15% 3.8
101 Phan Nguyen 20 47 43% 48.75
102 Nhox Jack 5 11 45% 4.63
103 Gấu 12 43 28% 26.62
104 Viết Hoàng 14 33 42% 27.57
105 Hoang Yt 24 38 63% 44.78
106 Hằng Mini 9 24 38% 9.23
107 Như Thuần 11 49 22% 17.78
108 Nguyễn Thanh Hiệp 27 50 54% 57.33
109 Hậu Heo 17 50 34% 15.58
110 Đô xuân hảo 14 21 67% 15.63
111 Hoang loc 3 6 50% 2.43
112 Nguyễn Duy Tân 6 17 35% 5.57
113 nguyễn tất lộc 6 9 67% 5.75
114 Trang Vũ 35 44 80% 36.1
115 Tran Vu 0 0 0% 0.22
116 Hoàng Bảo 8 19 42% 12.12
117 Trang Ngoan 17 50 34% 30.43
118 Riu'x Rin'x 14 49 29% 48.57
119 Quyên Kiiu's 10 45 22% 11.97
120 Trần Nhật Duy 21 49 43% 34.98
121 Trang Mon 10 31 32% 32.63
122 trường liều b12 3 4 75% 31.53
123 Coii Loan 12 45 27% 13.75
124 phi hieu 5 6 83% 2.8
125 Pham thi huong 14 27 52% 90.13
126 Anh Chang Nong Thon 22 50 44% 24.78
127 votrongtien 31 50 62% 58.25
128 CCẩm Lê 11 50 22% 3.25
129 Phạm Vũ Phong 6 10 60% 6.62
130 Đào Duy Hiếu 21 29 72% 19.47
131 Thế Reus 18 50 36% 16.9
132 Lê HuyPi 22 50 44% 26.47
133 Ava Châu 35 50 70% 20.87
134 Hải Hà Hồ 0 0 0% 0.65
135 Trương Hiền 16 50 32% 13.58
136 Mèoo Béoo 19 32 59% 17.07
137 Duy Thạch NP 20 50 40% 41.5
138 copengoc 26 28 93% 8.27
139 Thanh Hải 20 47 43% 31.22
140 Thuyduhan Nguyên 30 46 65% 77.15
141 Mỹ Linh 11 22 50% 90.58
142 Ngo nguyên 39 50 78% 4.18
143 Trần Văn Doanh 7 18 39% 90.22
144 vũ hằng 9 17 53% 19.38
145 Tiểu Vân 16 50 32% 13.52
146 Bất Chấp 1 1 100% 1.25
147 Vạn Thành 18 50 36% 14.58
148 Nguyễn Đức Long 8 12 67% 16.33
149 duong van tao 19 50 38% 21.23
150 Trần Nam Mỹ 28 44 64% 88.47
151 Tớ Là Lính 22 33 67% 13.7
152 Trần Thiết 21 48 44% 51.23
153 tranlantrang 20 48 42% 16.1
154 Lê Sơn Tùng 29 50 58% 67.78
155 Hồng Anh 13 50 26% 5.37
156 Thien Tran 13 45 29% 28.92
157 Kelvin Phong 21 49 43% 14.23
158 Hà Hữu Phước 20 49 41% 30.25
159 Hồng Quắt 19 27 70% 26.95
160 Phượng Đỗ 24 50 48% 22.37
161 Phạm Thảo 13 21 62% 32.43
162 Ashley Connor 4 15 27% 8.8
163 Luu Chi Nhan 8 17 47% 16.27
164 trần đình sih 16 49 33% 23.9
165 Quỳnh Nguyễn 29 50 58% 74.95
166 Hoàng Tử Hiện Đại 5 14 36% 52.5
167 Huỳnh Lan Vi 11 16 69% 14.8
168 Vệt Gió Xanh 18 50 36% 68.98
169 Phùng Anh Thư 21 50 42% 53.2
170 Đinh Duy Anh 19 33 58% 51.35
171 Pé Hà 7 24 29% 21.95
172 Như Hiền 18 47 38% 65.35
173 Ngân'ss Hà'ss 2 2 100% 0.68
174 Bùi ThÀnh TrUng 13 50 26% 2.97
175 Trung 32 50 64% 45.35
176 Luật Sư Trần 0 0 0% 0.62
177 Mèo My 14 50 28% 21.27
178 Ngọc Đỗ 20 44 45% 19.65
179 Xuân Quỳnh 24 50 48% 27.25
180 Tau Thich Mi 28 50 56% 19.63
181 Vinh Bigboss 22 50 44% 17.95
182 Loan Je 3 10 30% 16.25
183 Đường Xuân Khánh 17 49 35% 20.1
184 Nguyen khoa 14 50 28% 12.27
185 Đức Kiên 0 1 0% 0.57
186 Thôi Kệ 40 47 85% 42.52
187 Pun Bích Phạm 24 47 51% 15.43
188 Huy Hoàng 32 49 65% 89.22
189 Gấu Na Na 14 17 82% 15.12
190 Huy Khánh 3 7 43% 6.92
191 Soái Lợi 12 47 26% 17.08
192 Nguyễn Đức Luật 13 50 26% 8.13
193 Thy Thy 3 4 75% 2.37
194 Thanh Nguyễn 28 50 56% 55.15
195 Nguyễn Thị Lý 3 6 50% 1.65
196 Phan Bá Giang 3 4 75% 2.93
197 Tokarin Rimokatoji 33 50 66% 46.93
198 Ân Yumi 0 0 0% 0.25
199 Trần Nam 24 34 71% 28.97
200 Thai Huynh 45 50 90% 55.75
201 Thuy Trang 22 50 44% 28.05
202 Nguyễn Ngọc Cẩn 33 50 66% 43.78
203 Vui Mai 12 50 24% 11.72
204 KhaLy Huynh 27 50 54% 24.65
205 Vũ's Block 12 25 48% 15.95
206 Nguyễn Minh Loan 37 50 74% 85.33
207 Van Nguyên 13 49 27% 4.97
208 le huy 2 11 18% 4.12
209 KuĐô Nguyễn 13 50 26% 2.8
210 Do Thanh 21 50 42% 11.08
211 Mai Linh 10 50 20% 25.1
212 ĐỖ ANH 21 50 42% 14.5
213 Du Nguyễn 29 39 74% 55.63
214 Thảo Trương 21 33 64% 50.45
215 Dat Le 16 21 76% 12.63
216 Mèo Nguyễn 16 50 32% 5.5
217 Tuong Than 9 18 50% 16.78
218 Tào Tráng 21 50 42% 42.55
219 Mai Thị Yến 14 22 64% 24.27
220 Đặng Huyền Trang 24 50 48% 41.97
221 Uyên Angel's 19 32 59% 16.77
222 nga thị lê 21 48 44% 15.37
223 Tram Ruby 31 50 62% 25.75
224 Đăng Khoa 24 50 48% 43.97
225 Biin'x Hâm'x 12 50 24% 4.53
226 Lê Thị Thanh Ngân 8 9 89% 2.73
227 Ngọc Hiếu 9 24 38% 18.92
228 Ngọc Tuyết 30 48 63% 65.13
229 Kẹo Thiên Thần 19 45 42% 15.25
230 bùi quốc trung 8 12 67% 14.92
231 Thảo Oscar 21 22 95% 69.98
232 Ngân Thủy 20 45 44% 39.3
233 Đinqq's Thắnq's 2 7 29% 7.87
234 Ngọc Tạ 20 50 40% 32.95
235 Nguyễn Hoàng Tùng 9 25 36% 13.68
236 Hiếu Su 10 22 45% 90.22
237 Sáng Trần Văn 29 37 78% 90.42
238 Kim Chi 14 18 78% 12.52
239 Nguyễn Quỳnh Anh 4 5 80% 8.7
240 Lăng Thị Điểm 2 8 25% 3.53
241 Vũ Trường 29 31 94% 18.57
242 Mâyy Hâmm 16 33 48% 27.72
243 Thang The 27 47 57% 75.97
244 Hồng Hạnh 14 50 28% 11.73
245 nguyen vinh hien 8 15 53% 22.13
246 AlexanderToàn CứBị NgâyThơ 8 50 16% 4.6
247 Minh Hoàng 19 27 70% 34.33
248 Phạm Đức Nghĩa 22 38 58% 62.83
249 Lê Tài Anh Nhân 0 2 0% 0.65
250 Quang Huấn 14 50 28% 11.42
251 nguyen thi nga 5 10 50% 13.13
252 Phùng Thắng 37 50 74% 58.25
253 Toàn Nguyễn 16 48 33% 15.08
254 Dong Nguyen 35 38 92% 90.05
255 ta thi yen 23 50 46% 62.07
256 Quang Anh 14 29 48% 13.38
257 Konatsu Shie 24 26 92% 23.05
258 Nguyễn Lê Tân 18 49 37% 11.47
259 Viên Đá Nhỏ 2 2 100% 1.32
260 Phùng Sơn 19 46 41% 70.53
261 Thái Lê 17 47 36% 8.38
262 Diễm My 14 50 28% 4.9
263 Nguyễn Anh 22 50 44% 17.95
264 Quyết Tâm 11 12 92% 6.13
265 Bảo Bình Cung 24 50 48% 25.03
266 vu thi hai hang 21 50 42% 43.08
267 Điền Thanh 6 11 55% 15.38
268 Mạnh Thắng 13 49 27% 32.7
269 Trang Linh 20 43 47% 23.73
270 Khánh Huy 21 50 42% 9.37
271 Vũ Vân 27 50 54% 73.32
272 Cường Nguyễn 8 20 40% 5.32
273 Trí Bảo 6 8 75% 3.78
274 Niem Vui 8 8 100% 19.08
275 Phương Hồ 17 49 35% 25.02
276 Tuấn Anh 14 28 50% 23.08
277 Nguyễn Vũ 0 0 0% 0.28
278 Lê Minh Trung Nghĩa 19 25 76% 33.8
279 trần thanh tùng 23 40 58% 10.48
280 Bin Boov 0 0 0% 0.62
281 Quân Ekko 27 49 55% 43.18
282 Chinh Lequang 8 13 62% 24.23
283 ban 33 45 73% 60.63
284 Bọ CẠp 19 50 38% 21.67
285 Nguyễn's Trọng's Khang's 11 49 22% 7.77
286 Ciu's Nhõ's 26 50 52% 18.5
287 Thành Tr 33 50 66% 48.73
288 Mai Pham 14 19 74% 36.83
289 Hoàng Phê 40 50 80% 49.17
290 Tú Trần 14 50 28% 28.43
291 Lê Quốc Thịnh 18 50 36% 24.68
292 Lương Giang 15 31 48% 9.93
293 bui van hưng 11 23 48% 12.72
294 Tran Lun 5 18 28% 3.98
295 Quang Minh 14 40 35% 90.13
296 Nguyễn Ngọc Toàn 23 28 82% 20.08
297 Tàn Đạt 38 50 76% 58.08
298 Không Liên Quan 12 49 24% 12.57
299 Vũ Linh 25 50 50% 52.98
300 Hoài Nam 17 25 68% 8.25
301 Quân Bui 35 47 74% 8.12
302 Nờ Nờ Thuý Vy 29 50 58% 8.85
303 Trần Thị Huyền Thư 39 50 78% 48.87
304 Trần Lê Phương Uyên 18 50 36% 8.73
305 Đen Tối 16 50 32% 22.75
306 Mỹ Linh 5 8 63% 8.25
307 Xuân Diệu 24 50 48% 34.9
308 Hoàng Phương Thảo 31 50 62% 29.85
309 Thảoo Mai 9 50 18% 28.98
310 Thủy Trịnh 18 50 36% 27.55
311 Nguyễn Hoàng Vũ 28 46 61% 90.23
312 Thiên Vương cưỡi hổ đất 5 8 63% 10.2
313 An Chi 19 30 63% 19.75
314 Hào Võ 15 47 32% 42.12
315 Thanh Vân's 22 48 46% 28.52
316 Ly Võ 24 50 48% 48.83
317 Kim Huy Linh 8 12 67% 8.95
318 Ti Ti 26 50 52% 34.55
319 Nguyễn Đình Thanh 23 50 46% 9.12
320 Nguyễn Tấn Vinh 1 1 100% 0.88
321 dương trí hùng 15 50 30% 5
322 Nguyễn Thảo Trang 24 50 48% 40.87
323 Hà Manucians 15 49 31% 17.77
324 Tùng Lâm 24 47 51% 70.85
325 Đức Nguyễn 28 50 56% 45.33
326 Nguyễn Khánh 46 50 92% 21.15
327 Hồng Diễm's 36 50 72% 38.62
328 Bom Phan 9 21 43% 14.15
329 Nhung Nguyen 13 27 48% 33.02
330 Nguyễn Công Hảo 11 16 69% 17.27
331 Trung Đỗ 15 42 36% 25.83
332 Khoảng Lặng 28 49 57% 86.48
333 Teuk Nguyễn 19 28 68% 17.27
334 Nguyễn Thuý Quỳnh 16 29 55% 37.37
335 Đinh Văn Hùng 6 8 75% 10.12
336 Giang Anh Hàu 25 46 54% 18.63
337 Bảo Trâm 29 50 58% 33.67
338 Hậu Nguyễn 32 49 65% 48.05
339 Ken Hoàng 13 31 42% 25.37
340 Nguyên Trãi 19 46 41% 12.42
341 Lý Trọng Nhân 13 28 46% 40.43
342 nguyenvanthanh 7 32 22% 3.67
343 LinLinLin 33 37 89% 61.12
344 Sói Bí 15 48 31% 48.28
345 Nhok 22 50 44% 10.52
346 Tiến dũng 11 23 48% 65.37
347 Nguyễn Hồ 25 39 64% 67.1
348 Nguyễn Bá Tân 31 39 79% 25.42
349 Ku's Luong 16 42 38% 90.73
350 Đạt's Spear 12 49 24% 10.95
351 Thanh Bình 7 12 58% 4.43
352 Trịnh Trung Dũng 10 21 48% 12.6
353 ❤ℭôɕ¡á❍ζɦả❍❤ 20 50 40% 23.28
354 Anh Tuấn 19 28 68% 28.68
355 Trịnh Đức Toàn 29 48 60% 60.47
356 Hà Nguyễn Pi Pi 34 39 87% 38.13
357 Lê Tuyết Ngân 23 50 46% 20.02
358 Tóc Đuôi Gà 16 36 44% 14.38
359 Đào thị loan 22 47 47% 53.03
360 Viên Đá Nhỏ 15 25 60% 14.85
361 Bé Suhào 35 50 70% 65.95
362 Ngọc Huỳnh 27 47 57% 25.72
363 Phạm Duy Thắng 22 47 47% 32.43
364 Kyle Alison 16 50 32% 21.53
365 Lê Ngọc Mai 26 44 59% 57.52
366 Nhi Lê 13 13 100% 21.47
367 Lê Bảo Quốc 14 28 50% 8.88
368 Duy Đức 17 24 71% 17.63
369 Võ Quỳnh Như 18 29 62% 39.93
370 nguyen lam 7 16 44% 23.6
371 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 5 10 50% 5.92
372 ledinhcong 23 26 88% 25.07
373 Chế Quốc Phong 3 5 60% 3.32
374 Nguyễn Văn A 46 50 92% 6.15
375 Hoàng Trung 0 0 0% 0.17
376 Bá Hiếu Nguyễn 13 50 26% 6.72
377 Văn Tho 13 24 54% 35.82
378 Linh Đinh 20 49 41% 7.62
379 Trần Quế Như 29 50 58% 30.13
380 Tân Hoàng 24 50 48% 8.65
381 Hüñg's ĐïÑh's 19 50 38% 12.95
382 Sundy Nguyen 30 40 75% 65.13
383 Thảo Nhi 22 34 65% 46.97
384 Huy Quang Nguyen 12 41 29% 26.12
385 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 8 15 53% 18.05
386 Tôi Là Sơn 8 21 38% 11.27
387 cao van an 14 50 28% 5.62
388 Tiểu's Bá Vương's 3 9 33% 15.13
389 Nguyen Thuong 31 50 62% 56.22
390 ThAnh HẰng 24 37 65% 27.88
391 Nhung'xs Xs 8 38 21% 14.52
392 Dương Hoài 2 10 20% 3.83
393 tuananhdj 12 48 25% 28.43
394 Như Quỳnh Giang 26 49 53% 18.18
395 Công Hậu 20 50 40% 39.53
396 Hue Hoang 23 47 49% 48.9
397 Thăng Hoang 1 5 20% 4.22
398 Minh Vượng 30 50 60% 17.58
399 Trương Chí Đức 15 48 31% 3.2
400 Mưa Dấu 20 50 40% 17.77
401 Loc Hoang 5 7 71% 8.35
402 Hà Thị Thu Hương 15 49 31% 11.63
403 phạm tây 7 11 64% 5.25
404 Lan Anh 22 50 44% 24.2
405 Bùi Khánh Vân 17 47 36% 51.17
406 Hạnh Nhung 33 40 83% 32.5
407 Tau Không Biết 5 8 63% 10.87
408 Phương Phương 14 50 28% 14.55
409 Nguyễn Trung Nghĩa 46 50 92% 73.18
410 Thành Arsenal 19 29 66% 26.7
411 Hoàng Master 16 49 33% 32.1
412 Xuân Khải 3 5 60% 3.58
413 Trongluc Dinh 28 50 56% 29.77
414 Minh Hằng 22 50 44% 17.32
415 Trúc Linh 16 45 36% 12.4
416 Huong Dang Thi 25 31 81% 42.62
417 trần phong 26 49 53% 26.33
418 Trần Thảo Duy 10 25 40% 7.5
419 Duy Mạnh 25 49 51% 59.38
420 Trần Hoàng Tây 15 50 30% 13.33
421 Mai Cồ 16 28 57% 39.03
422 Ly Ly 29 50 58% 30.4
423 Thiên Bình 13 50 26% 13.48
424 Nguyễn Thiên Bình 7 12 58% 6.4
425 Van Anh 2 5 40% 3.57
426 Nhi Nguyen 38 48 79% 80.02
427 Thanh Thanh's 24 39 62% 41.9
428 Bông Li Chi 13 19 68% 6.5

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12