Đề minh họa kì thi THPTQG năm 2015 môn Hóa học

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3578

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Câu 2: Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4  →  cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑  + eH2O   

Tỉ lệ a : b là

Câu 3: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:   

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

Câu 4: Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?

Câu 5: Thành phần chính của phân đạm ure là              

Câu 6: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là

Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu 9: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 11: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

Câu 12: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 13: Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

Câu 15: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2:V1

Câu 16: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

Câu 17: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là                 

Câu 18: Nhận định nào sau đây là sai?

Câu 19: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

Câu 20: Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 21: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gn nht của m là

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 23: Các nhận xét sau:

(a)  Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b)  Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c)  Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e)  Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f)  Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai

Câu 24: Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

-  A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện;

-  B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện;

-  A tác dụng với C thì có khí thoát ra.

A, B, C lần lượt là:            

Câu 25: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 26: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 27: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất               

Câu 28: Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Câu 29: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng cacbon và hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là

Câu 30: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là

Câu 31: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 32: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 33: Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol là

Câu 34: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu? 

Câu 35: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Câu 36: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

Câu 37: Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

Câu 38: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trgn nht với

Câu 40: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Câu 42: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 43: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam. Giá trị a : b gần nhất với

Câu 44: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 45: Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A              B + H2O              

A     +    2NaOH        →  2D + H2O

B     +    2NaOH         →  2D

D     +    HCl →     E     +     NaCl

Tên gọi của E là

Câu 46: Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

Câu 47: Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

Câu 48: Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 ancol CH3OH, C2H5OH có cùng số mol và 2 axit C2H5COOH và HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O2 và 80% N2 theo thể tích) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. m gn nht với giá trị

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phạm thị huỳnh như 11 20 55% 8.12
2 Trường Kie 43 50 86% 51.3
3 Cao Kieu 5 7 71% 3.68
4 Nguyễn Đắc Thái 25 50 50% 38.38
5 Chử Văn Hùng 6 11 55% 4.37
6 Hào Võ 26 42 62% 10.68
7 Hang Le 7 18 39% 11.52
8 Thủy Tiên 15 30 50% 27.98
9 Bin Võ 24 50 48% 29.93
10 Nguyễn's Vinh 21 49 43% 56.05
11 Nhok Anh 9 18 50% 8.63
12 Nguyễn Phúc Cao Duy 43 50 86% 89.18
13 Trần Văn Sơn 16 50 32% 9.35
14 Nguyen thi thuy lan 23 34 68% 11.53
15 Khánh Xuân 19 23 83% 6.28
16 Lý Hùng Quốc Châu 38 50 76% 16.42
17 Sói Bí 37 42 88% 90.18
18 Tomomi Satoh 31 50 62% 61.57
19 Long Le 18 26 69% 36.13
20 phuong 43 50 86% 83.47
21 Thieu Lexuan 24 50 48% 44.03
22 Nguyễn Minh Loan 30 50 60% 89.98
23 phamxuannam 18 27 67% 16.48
24 Seeb Xyooj 1 2 50% 1.53
25 Mark Joey 21 50 42% 17.7
26 nguyen lam 12 32 38% 21.52
27 trinh hong phuoc 9 12 75% 5.68
28 Minh Quốc 15 37 41% 11.1
29 Nguyễn Tấn Thịnh 22 47 47% 28.22
30 trần thị hải yến 25 50 50% 13.08
31 nguyenvanthanh 27 44 61% 15.42
32 ThƯư Nguyễn 13 32 41% 18.53
33 Phiến Huỳnh 24 49 49% 15.28
34 Vương Thủy 23 30 77% 15.55
35 Hoang thi Kim ngan 18 27 67% 26.37
36 Thương Điên Lắm 9 26 35% 20.28
37 Thúy Vy 16 41 39% 15.43
38 Thuy Mai 18 49 37% 14.83
39 Trần Thị Như Quỳnh 19 47 40% 9.83
40 Phạm Bích Ngọc Trâm 27 37 73% 60.82
41 Trần Thị Thu Hiền 24 50 48% 16.58
42 Huy Luxy 15 50 30% 32.77
43 đặng thị ngọc sương 17 27 63% 11.05
44 Hà Nguyễn Pi Pi 27 29 93% 20.6
45 Mến Tiger's 8 12 67% 4.43
46 Nquyễn Chú Nqịp 17 49 35% 16.95
47 tran thin thanh ha 29 50 58% 13.52
48 Phương Bếi Bì 13 27 48% 9.93
49 văncường tào 23 47 49% 33.67
50 Minh's Pham 22 49 45% 26.22
51 mèodidi 26 50 52% 20.73
52 Thùy Dung 14 50 28% 12.93
53 Nguyễn Tài Phú 43 50 86% 76.77
54 Nquyễn's Trọnq's 20 30 67% 29.58
55 Tuan Anh 5 9 56% 3.23
56 Bảo Châu 21 43 49% 20.75
57 Nguyễn Thị Hoài Linh 32 47 68% 19.23
58 Mun 20 50 40% 21.1
59 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 0 0 0% 0.28
60 Ty's Ken 15 50 30% 9.78
61 Nhật Nam 21 41 51% 10.32
62 Sao Xinh 29 50 58% 20.63
63 Hạnh Hà 22 50 44% 55.05
64 Thị Hằng 21 29 72% 20.07
65 Nguyễn Thị Duyên 16 30 53% 24.38
66 Loan Ham Học 14 30 47% 15.77
67 Nguyễn Thị Lệ Phượng 23 49 47% 21.52
68 do van quoc 15 26 58% 30.25
69 Diễm Thúy 12 13 92% 16.62
70 Phạm Thúy Liên 24 50 48% 29.58
71 Bé Thão 1 3 33% 1.25
72 Lam Ngọc 12 29 41% 8.52
73 giao đỗ uyên 21 48 44% 16.22
74 Ta Đánh Mất Nhau 25 48 52% 28.18
75 Võ Thị Bảo Yến 30 50 60% 81.5
76 Trần Mỹ Linh 19 49 39% 12.33
77 Haiba Hai 8 18 44% 9.4
78 Nguyễn Lê thanh luật 17 50 34% 39.63
79 Nguyễn Thương 26 41 63% 57.18
80 Chíck Xoog Sốk 35 50 70% 19.43
81 Kim Thành 15 50 30% 5
82 Nguyễn Hồ 45 50 90% 19.85
83 Ngọc Thùy 16 49 33% 30.2
84 Huong Dang Thi 25 31 81% 45.98
85 Đỗ Hoa 24 50 48% 27.07
86 Hồng Ngọc 8 16 50% 18.7
87 Tuấn Kross 7 21 33% 6.92
88 Mít's Mít's 11 50 22% 3.27
89 Tùng Lâm 17 50 34% 21.23
90 Trọng Tín 19 50 38% 10.98
91 Mạch Tử 24 50 48% 38.33
92 Thanh Ngân 29 49 59% 28.37
93 Lan Ngố 19 33 58% 10.27
94 Lương Thành Trung 12 17 71% 11.07
95 Phạm Thị Thùy Linh 10 15 67% 19.12
96 Vinh Lê 30 32 94% 28.85
97 Đăng Nguyễn 0 1 0% 0.43
98 Lụa Lã 26 50 52% 10.52
99 Thiên Hương 27 32 84% 14.88
100 Phung Toan 7 15 47% 53.58
101 Ha Koy 11 23 48% 17.92
102 Nam Ank 16 47 34% 8.03
103 Thanh Trí 1 1 100% 1.25
104 Nghia Le 23 28 82% 14.78
105 Trần Anh Tú 27 36 75% 46.63
106 Sương Lê 19 50 38% 13.22
107 Hoang Kim Hung 43 47 91% 90.13
108 Thương Hoàng Thương Trân 17 50 34% 20.52
109 Ngo Lam 23 49 47% 9.35
110 Coii Loan 20 50 40% 17.08
111 Anh Thư'ss 5 6 83% 10.28
112 Hiếu Điểu 9 27 33% 20.82
113 huntelar 22 32 69% 24.22
114 Quang Huy 22 37 59% 31.88
115 PHƯƠNG NGUYỄN 29 36 81% 42
116 Na Sii 45 50 90% 87.45
117 CCẩm Lê 30 49 61% 46.3
118 Bùi Thảo 9 13 69% 21.55
119 Hạnh Nhung 20 26 77% 15.67
120 Công Linh 27 36 75% 41.08
121 Nguyễn Khánh 33 35 94% 22.92
122 pham kÚn 24 50 48% 21.38
123 Duy Mạnh 24 50 48% 18.8
124 Trang YT's 16 32 50% 31.53
125 Nhường's Em'ss 27 48 56% 17.18
126 Nguyễn Thị Hồng My 27 50 54% 9.52
127 Huế Duong 22 50 44% 19.92
128 Trần hửu duy 20 46 43% 26.85
129 Bé Suhào 22 48 46% 54.15
130 Ngô Đăng Khoa 33 50 66% 45.07
131 Thùy Dung 15 50 30% 6.53
132 Con Bố Phong 20 50 40% 83.17
133 Danh Duong 20 31 65% 27.12
134 Huyền's Nguyễn 25 48 52% 33.9
135 Thanh Tiến 15 29 52% 17.25
136 Thuat Pham 26 49 53% 86.02
137 Tra Moon 8 26 31% 10.55
138 võ huyền 35 50 70% 64.52
139 Keny Khanh 27 50 54% 40.77
140 Giang Cules 23 23 100% 2.92
141 Phan Thị Thúy Quỳnh 21 49 43% 16.65
142 Mai Văn Thack 6 14 43% 67.47
143 Nguyen Le 21 27 78% 14.8
144 Bin La Đen 27 36 75% 14.33
145 Linh Lê 34 50 68% 88.18
146 Hà Oanh 20 50 40% 17.42
147 Tuyết Ốc 17 26 65% 10.9
148 Mờ Yi 10 20 50% 39.25
149 Pkam Thanh 22 32 69% 13.53
150 Sơn Tùng 20 50 40% 7.73
151 Giang Lệ's 41 50 82% 16.43
152 Doré Nguyễn 17 50 34% 17.07
153 Ngọc Thắm 20 48 42% 17.83
154 nguyễn thị kiều nga 28 50 56% 13.45
155 do van quang 19 50 38% 22.13
156 Đức Nguyễn 23 40 58% 19.65
157 Dương BT 22 50 44% 27.45
158 Thùy Mơ 29 50 58% 24.23
159 Tuyến Bo 0 0 0% 0.22
160 Nguyễn THị Huyền 35 48 73% 90.13
161 Trường Phan Quang 16 29 55% 90.13
162 Nguyễn Hùng Anh 23 33 70% 17.17
163 Dũng Barca 14 44 32% 28.15
164 Thuận' Nguyễn' 24 50 48% 10.9
165 Trương Hiền 18 50 36% 17.38
166 Nhớ Muốn Không 1 3 33% 21.62
167 Hà Lợi 26 34 76% 28.2
168 Tran thi thuy duong 24 50 48% 19.37
169 Trọng Hoàng 34 50 68% 39.85
170 le anh tu 26 32 81% 12.62
171 Nguyễn Hoàng Thoại My 23 50 46% 33.53
172 N-Xấu'x Trai's 27 45 60% 74.88
173 Thương Thơm 21 40 53% 32.93
174 châu lâm oanh 29 48 60% 45.52
175 Chuyền Phươngg 8 14 57% 14.43
176 Đỗ Ngọcanh 27 50 54% 12.87
177 Lê Công Tuyển 33 48 69% 14.78
178 Hũi Huỳnh 17 50 34% 22.62
179 ʚîɞ Khiêm ʚʬʚ 32 50 64% 42.07
180 Ngoc Duong 10 19 53% 9.28
181 thu huong 3 7 43% 9.9
182 Phượng Miu 7 15 47% 18.72
183 Nguyễn Văn Tuấn 30 50 60% 26.37
184 Ngọc Ánh 28 37 76% 35.8
185 You Phải Nhớ 16 48 33% 12.73
186 Phượng Đỗ 22 50 44% 9.2
187 Tí Tèo Teo 28 34 82% 29.25
188 Thảo Nhi 17 29 59% 31.58
189 Phương Nam 21 47 45% 24.28
190 Trinh Khưu 22 39 56% 28.75
191 Thanh Thanh 19 31 61% 25.42
192 Hoàng mai trúc my 29 50 58% 35.85
193 chonbui 20 49 41% 2.4
194 Phụng Nguyễn 22 40 55% 34.95
195 Shin Chan 26 32 81% 16.9
196 Khánh Huy 11 50 22% 6.38
197 Đức Lê 17 26 65% 44.42
198 Nguyễn Văn Đứcc 18 41 44% 16.83
199 Nguyễn Thu Thảo 20 49 41% 25.08
200 le chi tam 1999 13 25 52% 62.12
201 Quân Nguyễn 22 50 44% 10.42
202 Phan Ngọc Thọ 8 10 80% 7.78
203 trần duyên 25 49 51% 18.3
204 caophuongs 7 8 88% 32.47
205 Quý Nguyễn 24 50 48% 22.07
206 Hoàng Thi Hồng Ngọc 13 39 33% 21.08
207 Nguyễn Sơn 24 50 48% 12.85
208 cutrinh 46 49 94% 7.03
209 Thành Nguyễn 15 29 52% 43.78
210 RiBi LoạnThị 16 50 32% 16.62
211 Hảo Hóm Hỉnh 24 50 48% 26.78
212 Yui Chan 0 1 0% 0.77
213 Hải Yến 19 44 43% 10.58
214 Thuý Trân 0 0 0% 0.32
215 Nguyễn Công Minh 24 29 83% 34.55
216 Viet Anh Anh 29 50 58% 71.5
217 to tai linh 16 29 55% 17.2
218 Hùng Ck's Hấp 22 50 44% 66.47
219 trinh thi duyen 25 50 50% 25.63
220 Boku No Pico 26 41 63% 14.53
221 Trần Nam Mỹ 31 40 78% 54.27
222 Nguyễn Mạnh Hùng 17 36 47% 71.42
223 TK Đoàn 17 33 52% 13.97
224 ănqq hờ 20 44 45% 90.15
225 Minh Nhật 21 48 44% 16.2
226 Uyên Uyên 8 12 67% 0.93
227 Bé Bông 18 50 36% 14.07
228 Trần Thơ 1 2 50% 4.12
229 Huỳnh Ngọc Đoan Trang 19 50 38% 22.8
230 Bùi Thanh Xuân 31 50 62% 10.07
231 từ nam 18 30 60% 16.47
232 Lâm Quang 12 23 52% 13.93
233 Mũ Rơm 27 31 87% 36.6
234 nguyen thi nga 37 45 82% 84.02
235 Lê Nguyễn Bảo Sơn 9 13 69% 31.3
236 Thao nguyen 15 32 47% 14.55
237 Duy Hải 25 49 51% 20.83
238 Phan Thị Thanh Trúc 29 34 85% 28.72
239 Ngo Quyen 31 40 78% 76.77
240 Trần Thiết 30 48 63% 48.32
241 ốc sên chăm chỉ 32 34 94% 41.63
242 hoàng thị thuyết 24 50 48% 60.18
243 đàm văn râm 27 48 56% 86.08
244 Đức Conan 0 0 0% 0.32
245 nguyễn Hương 23 30 77% 17.32
246 Nhật Minh 29 49 59% 50.38
247 Lê Tuấn Ahri 9 16 56% 12
248 Ngọc Diệp 22 50 44% 42.2
249 Không Cần Tên 26 50 52% 31.3
250 Minh Tri 30 44 68% 73.9
251 Xuân Nương 19 49 39% 75.03
252 Chim Sẻ Đi Nắng 21 32 66% 90.55
253 Xíuu Nợnn 20 38 53% 66.35
254 Minh Hằng 10 50 20% 9.48
255 Vân Anh Pham 13 22 59% 23.53
256 Tuấn's Anh 0 0 0% 0.35
257 Thao Nguyen 20 41 49% 42.08
258 Đình Kha 26 32 81% 25.03
259 Tiểu-u Ngọc 18 32 56% 12.17
260 Ngọc Điệp 17 27 63% 47
261 Phạm Hải Linh 24 48 50% 19.8
262 Vu Vui Ve 19 50 38% 9.67
263 Hoàng Thành 18 49 37% 18.25
264 Triệu Yến Linh 34 50 68% 14.92
265 Kim Hoàn Nguyễn 0 0 0% 0.23
266 LinLinLin 22 30 73% 13.23
267 Minh trí 20 50 40% 6.2
268 Hòa Minda 19 50 38% 15.07
269 Thành Te Tởn 10 14 71% 17.07
270 Thảo Phạm 11 16 69% 12.95
271 Huy Tồ 25 48 52% 44.47
272 Dung Trần 6 12 50% 7.6
273 Minhh Thuậnn 29 46 63% 56.05
274 Huy Khánh 14 45 31% 8.97
275 Nguyễn Dũng 0 0 0% 0.15
276 Yến's Bii 20 38 53% 9.75
277 Minh Phương Trần 29 38 76% 32.75
278 Uyên Thư 34 49 69% 43.27
279 Pham Khai 16 50 32% 1.82
280 Nú Khôi Hùynh 25 32 78% 18.73
281 Nguyễn Ngọc Toàn 24 30 80% 9.03
282 Độc Long 10 49 20% 4.15
283 doanthithao 21 49 43% 13.65
284 Trần Vi 19 49 39% 49
285 Không's Có Gì's 23 50 46% 58.3
286 Gà Đô Ta 33 39 85% 74.8
287 Phan Ngọc Tiểu Giang 0 2 0% 1.63
288 Mạnh Nguyễn 30 50 60% 34.95
289 Johnny Tí 19 50 38% 11.12
290 Hoàng Minh Ngô 31 49 63% 12.17
291 Nam Phi 12 20 60% 12.85
292 Ánh's Không's Vướng's 14 50 28% 36.27
293 Cẩm Vân 25 31 81% 19.02
294 Lèng Thị Huyền 11 50 22% 22.78
295 Bui Thi Lien 19 42 45% 17.08
296 Quỳnh Ly's 18 35 51% 21.32
297 Vui Mai 14 45 31% 8.67
298 Biin'x Hâm'x 16 49 33% 9.2
299 Ha van huy 31 42 74% 43.92
300 Trang Bông 22 50 44% 20.4
301 Chồng Yến 9 16 56% 28.7
302 Vân Lê 29 50 58% 12.2
303 Đào mạnh cường 17 48 35% 27.33
304 Henry Lestogan 17 50 34% 7.43
305 zan nguyen 22 29 76% 11.55
306 Pu Gander 24 49 49% 25.93
307 Ku's Luong 10 38 26% 27.98
308 Thích Minh Đạt 21 29 72% 11.18
309 Lê Thị Mỹ Hạnh 20 49 41% 30.8
310 Bùi ThÀnh TrUng 28 50 56% 25.72
311 Hoàng Aanh 20 45 44% 2.37
312 Đoàn Ngọc Diểm 3 7 43% 4.88
313 Tống Mi 19 49 39% 20.95
314 phạm tây 9 16 56% 8.6
315 Tuyết Đầu Mùa 32 50 64% 63.03
316 Nguyệt Sương 26 47 55% 19.82
317 Tin Tiin 23 50 46% 12.4
318 Tokarin Rimokatoji 39 50 78% 38.62
319 Hạnh Bé 1 2 50% 4.52
320 Trịnh Đức Toàn 29 50 58% 57.5
321 AnhThư Lê 2 6 33% 4.38
322 Cụ Gin 16 50 32% 21.87
323 NGUYỄN THỊ TÂM 24 33 73% 33.63
324 My Pham 16 34 47% 10.32
325 Tuyển Skip 25 29 86% 21.7
326 Minh Phượng 29 50 58% 44.88
327 TRẦN THỊ MAI 14 50 28% 10.12
328 Le khanh 31 50 62% 24.68
329 Lê Huyền 21 31 68% 16.65
330 Bùi Trường Sơn 26 50 52% 11.48
331 Đắc Ha's 30 33 91% 26.47
332 Diễm My 18 49 37% 6.05
333 Trần Uyên Uyên 19 27 70% 9.03
334 Mỹ Linh 30 49 61% 52
335 Duy Thạch NP 15 50 30% 24.82
336 Phạm Thị Hoài Thanh 16 26 62% 33.57
337 Thamg Nguyen 13 32 41% 5.4
338 Hương Sociu's 43 50 86% 80.53
339 Py Chút 23 50 46% 13.35
340 Hoang Anh Nguyên 34 50 68% 12.13
341 Trần Nam 16 25 64% 14.03
342 nguyenanhduc213 23 49 47% 46.05
343 nga 5 7 71% 12.87
344 Ký Ức Đau Buồn 14 50 28% 29.58
345 Bướng Từ Bé 23 50 46% 15.83
346 Hải Nguyễn 23 26 88% 9
347 Hải Dương 21 50 42% 23.92
348 Mãi-mãi Là Bao Xa 13 48 27% 6.68
349 Dương Thùy Trang 19 30 63% 16.15
350 Nguyễn Thanh Tâm 21 36 58% 47.75
351 Sang Nguyen 8 16 50% 8.83
352 Dung Tran 18 24 75% 11.42
353 Dipkin Nhung 9 15 60% 89.03
354 Mẹt Bụng Bự 14 50 28% 7.9
355 Thanh Thuý 22 31 71% 14.97
356 Linh's Te 17 50 34% 2.57
357 Tran Lun 18 50 36% 20.77
358 Ly Hanh 22 50 44% 21.05
359 Phạm Yến Nhi 8 18 44% 51.77
360 Trình Neymar's Vhn 26 50 52% 14.82
361 Kim Anh Mai 13 14 93% 5.58
362 Hiền Bii's 14 50 28% 19.4
363 Long Hải 28 37 76% 31.97
364 Viên Đá Nhỏ 39 50 78% 9.58
365 Nguyễn Tấn T 0 0 0% 0.33
366 Hoài Phương 13 32 41% 12.33
367 Đặng Văn Phú 24 30 80% 47.97
368 Phương's Nhi 16 50 32% 29.15
369 haiyen 33 50 66% 51.72
370 Tran MiYoo 17 21 81% 9.42
371 Hân Nguyên 11 22 50% 8.02
372 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 9 22 41% 5.52
373 Trần Huy 22 47 47% 26.35
374 Sửu Nhi 11 25 44% 30.35
375 Đoàn Thị Linh 20 36 56% 16.38
376 hoàng việt cường 29 50 58% 33.98
377 Linh Trong 19 37 51% 36.55
378 NHT 20 50 40% 16.17
379 Đoàn Ngọc Diểm 17 50 34% 9.48
380 Dong Ho 19 46 41% 17.22
381 Lê Phương Nam 21 43 49% 19.48
382 Hoàng Văn Hùng 21 26 81% 11.48
383 Sky Ngân 15 37 41% 19.13
384 Quân Bui 3 11 27% 3.38
385 vuquangdung 24 27 89% 17.93
386 Nguyễn Trần Thanh Xuân 22 30 73% 17.92
387 Nhan Doan 25 50 50% 17.6
388 Anh ItaChi 16 36 44% 25.97
389 Hoang Yt 11 21 52% 26.4
390 Trịnh Thị Thuỳ Trang 16 50 32% 24.07
391 Hoài Dương 29 39 74% 49.95
392 Một Bình Minh Mới 12 26 46% 21.37
393 Linhh Linhh 21 38 55% 14.7
394 Quang Huấn 15 42 36% 17.42
395 Nguyễn Tấn Phát 1 9 11% 0.8
396 Nguyễn Việt Hoàng 26 50 52% 38.77
397 Ái Huỳnh 16 45 36% 35.9
398 Trâu Lười 14 18 78% 58.28
399 Demon's Don 17 24 71% 21.02
400 buivanquan 10 23 43% 30.87
401 Hữu Lợi 22 49 45% 24.65
402 Đinh Thị Minh Thư 18 50 36% 6.33
403 Hoàng Yến 20 33 61% 65
404 Đẳng Cấp Là Đâu 14 34 41% 14.23
405 Love Hyun 28 49 57% 48.58
406 Nguyễn Thủy 16 32 50% 14.38
407 Thắng Đủ Thứ 19 50 38% 8.48
408 Thái Họ Lê 21 50 42% 79.65
409 Trần Đức Lương 36 48 75% 7.27
410 Hồng Diễm's 25 50 50% 24.03
411 Trần Thị Hương 36 50 72% 91.22
412 Tâm Lê 15 41 37% 10.52
413 Hoàng Phương Thảo 33 50 66% 29.75
414 Hằng Bùi 11 50 22% 16.87
415 Quang Anh Shyn 19 28 68% 16.97
416 Hoàng Hiền 34 50 68% 78.35
417 TrAng'ss Em 25 50 50% 16.4
418 Như Mai 26 30 87% 21.65
419 Hà Nguyễn 5 14 36% 8.8
420 Sat Thu Bong Den 14 49 29% 7.22
421 Con Trai Út 17 48 35% 9.4
422 Duyên Trần 25 37 68% 32.03
423 Nguyen Tuyet 24 29 83% 18.73
424 Vinh Nguyễn 13 23 57% 91.65
425 Hànn Thiên Ngọc 34 43 79% 8.38
426 Hoa Nguyễn 48 50 96% 71.73
427 Nguyễn Trung 13 34 38% 13.52
428 Kien Nguyen 16 28 57% 16.52
429 Phương Siri 19 50 38% 19.83
430 Minh Nguyệt 12 20 60% 25.02
431 Minh Đạt 11 33 33% 27.58
432 Hồng Liên 23 50 46% 36.37
433 Teuk Nguyễn 15 30 50% 7.55
434 Nguyễn Hồ Thảo Vy 1 7 14% 7
435 Thu Phương Nguyễn 0 0 0% 0.12
436 Trinh J 2 6 33% 3.15
437 PÉ TÝ 14 23 61% 7.97
438 Như Ngọcc 26 50 52% 9.2
439 Đen Tối 23 50 46% 24.13
440 Bình Kakashi 1 2 50% 3.22
441 Nguyễn Trúc Linh 35 37 95% 70.72
442 Hùng Vương 11 16 69% 14.5
443 Dương Hoàng Vi 22 28 79% 19.67
444 Rọmm Emm 18 40 45% 4.2
445 Lê Hậu 8 26 31% 8.35
446 Mai Xuân Trường 36 50 72% 70.27
447 nguyễn thị nhàn 31 50 62% 32.92
448 Thien Ho 6 7 86% 3.82
449 Xếp Vào Quá Khứ 24 32 75% 20.7
450 Ngọc Mie 26 45 58% 30.38
451 Cường Còii 0 0 0% 0.18
452 Chung 5 8 63% 4.23
453 Thu Hiền 11 22 50% 8.07
454 Đẹp Trai Giống Bố 21 34 62% 28.22
455 Đường Xuân Khánh 31 50 62% 33.42
456 Nguyen Phuong 14 26 54% 21.43
457 Nguyễn Thanh Tùng 23 49 47% 20.55
458 Nô Trần 12 50 24% 24.97
459 Tuyết Anh Osh 19 50 38% 18.2
460 Minh Thanh 29 50 58% 16.43
461 Văn Nhựt Huy 15 48 31% 25.42
462 Lài'ss Trần'ss 12 37 32% 25.35
463 Sat Thủ 13 19 68% 11.42
464 Long Ốc 19 50 38% 23.62
465 nguyendinhnoi 16 23 70% 31.35
466 Ngô Dụng 28 50 56% 19.65
467 nguyễn đức tài 19 50 38% 13.22
468 Phuong Chu 10 19 53% 20.57
469 Anh Anh 28 37 76% 37.15
470 Hạnh Cry 13 50 26% 15.23
471 Tuấn Tài 18 50 36% 23.12
472 Jenny Tran 13 34 38% 4.73
473 còn gì nữa đâu 22 50 44% 20.68
474 Đức Nguyễn Văn 29 48 60% 30.02
475 Trà My 20 36 56% 16.45
476 Phạm Hồng Thái 15 25 60% 13.07
477 Hoàng Thị Thu Uyên 29 49 59% 52.67
478 ThÀnh Cơ MÀ 0 0 0% 0.35
479 Trongluc Dinh 20 49 41% 14.1
480 Bánh Bèo Vô Dụng 23 50 46% 8.85
481 Du Di Nhi 19 46 41% 21.62
482 Trịnh Ngọc Tuân 27 47 57% 48.25
483 Hào Võ 15 30 50% 15.63
484 dinhthianh 16 27 59% 9.35
485 nguyễn thúy 16 19 84% 12.03
486 Đăng Chiến Lê 41 46 89% 82.68
487 Hồng Nươgg's 17 49 35% 48.82
488 Khải Casillas 23 49 47% 17.95
489 Thiệu Minh 17 49 35% 8.07
490 Trần Gia Hợp 15 18 83% 17.43
491 Gấu 19 46 41% 63.45
492 Tâm Tũn 21 32 66% 45.8
493 Kẹo Mút 13 24 54% 8.7
494 đinh thị mỹ linh 2 2 100% 2.7
495 Nguyễn Trọng Tú 25 34 74% 57.43
496 Tuan Le 10 16 63% 9.92
497 Trung HiẾu 10 14 71% 8.42
498 KhôiNguyên Nguyễn 22 50 44% 23.15
499 Quăn Dandy's 18 45 40% 20.3
500 trần bá hiệp 30 32 94% 13.18
501 Jenny Đặng 17 48 35% 82.45
502 Hào Ngô 23 31 74% 23.53
503 Nguyễn Thị Ngọc Trang 4 14 29% 6.97
504 Tao Le 13 47 28% 7.33
505 Tú Châu 1 1 100% 0.4
506 Mai's Đê Tê Hát 25 28 89% 11.2
507 Nam Huỳnh 19 47 40% 11.4
508 Quang Huy 15 49 31% 5.35
509 Hóa Nguyen 0 0 0% 0.27
510 Lê thị sữa 23 47 49% 15.45
511 NGốc Nghếch 18 50 36% 27.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12