Đề minh họa kì thi THPTQG năm 2015 môn Hóa học

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3541

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Câu 2: Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4  →  cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑  + eH2O   

Tỉ lệ a : b là

Câu 3: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:   

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

Câu 4: Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?

Câu 5: Thành phần chính của phân đạm ure là              

Câu 6: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là

Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu 9: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 11: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

Câu 12: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 13: Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

Câu 15: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2:V1

Câu 16: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

Câu 17: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là                 

Câu 18: Nhận định nào sau đây là sai?

Câu 19: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

Câu 20: Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 21: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gn nht của m là

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 23: Các nhận xét sau:

(a)  Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b)  Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c)  Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e)  Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f)  Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai

Câu 24: Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

-  A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện;

-  B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện;

-  A tác dụng với C thì có khí thoát ra.

A, B, C lần lượt là:            

Câu 25: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 26: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 27: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất               

Câu 28: Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Câu 29: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng cacbon và hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là

Câu 30: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là

Câu 31: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 32: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 33: Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol là

Câu 34: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu? 

Câu 35: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Câu 36: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

Câu 37: Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

Câu 38: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trgn nht với

Câu 40: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Câu 42: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 43: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam. Giá trị a : b gần nhất với

Câu 44: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 45: Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A              B + H2O              

A     +    2NaOH        →  2D + H2O

B     +    2NaOH         →  2D

D     +    HCl →     E     +     NaCl

Tên gọi của E là

Câu 46: Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

Câu 47: Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

Câu 48: Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 ancol CH3OH, C2H5OH có cùng số mol và 2 axit C2H5COOH và HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O2 và 80% N2 theo thể tích) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. m gn nht với giá trị

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phạm thị huỳnh như 11 20 55% 8.12
2 Trường Kie 43 50 86% 51.3
3 Cao Kieu 5 7 71% 3.68
4 Nguyễn Đắc Thái 25 50 50% 38.38
5 Chử Văn Hùng 6 11 55% 4.37
6 Hào Võ 26 42 62% 10.68
7 Hang Le 7 18 39% 11.52
8 Thủy Tiên 15 30 50% 27.98
9 Bin Võ 24 50 48% 29.93
10 Nguyễn's Vinh 21 49 43% 56.05
11 Nhok Anh 9 18 50% 8.63
12 Nguyễn Phúc Cao Duy 43 50 86% 89.18
13 Trần Văn Sơn 16 50 32% 9.35
14 Nguyen thi thuy lan 23 34 68% 11.53
15 Khánh Xuân 19 23 83% 6.28
16 Lý Hùng Quốc Châu 38 50 76% 16.42
17 Sói Bí 37 42 88% 90.18
18 Tomomi Satoh 31 50 62% 61.57
19 Long Le 18 26 69% 36.13
20 phuong 43 50 86% 83.47
21 Thieu Lexuan 24 50 48% 44.03
22 Nguyễn Minh Loan 30 50 60% 89.98
23 phamxuannam 18 27 67% 16.48
24 Seeb Xyooj 1 2 50% 1.53
25 Mark Joey 21 50 42% 17.7
26 nguyen lam 12 32 38% 21.52
27 trinh hong phuoc 9 12 75% 5.68
28 Minh Quốc 15 37 41% 11.1
29 Nguyễn Tấn Thịnh 22 47 47% 28.22
30 nguyenvanthanh 27 44 61% 15.42
31 ThƯư Nguyễn 13 32 41% 18.53
32 Phiến Huỳnh 24 49 49% 15.28
33 Vương Thủy 23 30 77% 15.55
34 Hoang thi Kim ngan 18 27 67% 26.37
35 Thương Điên Lắm 9 26 35% 20.28
36 Thuy Mai 18 49 37% 14.83
37 Trần Thị Như Quỳnh 19 47 40% 9.83
38 Phạm Bích Ngọc Trâm 27 37 73% 60.82
39 Trần Thị Thu Hiền 24 50 48% 16.58
40 Huy Luxy 15 50 30% 32.77
41 đặng thị ngọc sương 17 27 63% 11.05
42 Hà Nguyễn Pi Pi 27 29 93% 20.6
43 Mến Tiger's 8 12 67% 4.43
44 Nquyễn Chú Nqịp 17 49 35% 16.95
45 tran thin thanh ha 29 50 58% 13.52
46 Phương Bếi Bì 13 27 48% 9.93
47 văncường tào 23 47 49% 33.67
48 Minh's Pham 22 49 45% 26.22
49 mèodidi 26 50 52% 20.73
50 Nguyễn Tài Phú 43 50 86% 76.77
51 Nquyễn's Trọnq's 20 30 67% 29.58
52 Tuan Anh 5 9 56% 3.23
53 Bảo Châu 21 43 49% 20.75
54 Nguyễn Thị Hoài Linh 32 47 68% 19.23
55 Mun 20 50 40% 21.1
56 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 0 0 0% 0.28
57 Ty's Ken 15 50 30% 9.78
58 Nhật Nam 21 41 51% 10.32
59 Sao Xinh 29 50 58% 20.63
60 Hạnh Hà 22 50 44% 55.05
61 Thị Hằng 21 29 72% 20.07
62 Nguyễn Thị Duyên 16 30 53% 24.38
63 Loan Ham Học 14 30 47% 15.77
64 Nguyễn Thị Lệ Phượng 23 49 47% 21.52
65 do van quoc 15 26 58% 30.25
66 Diễm Thúy 12 13 92% 16.62
67 Phạm Thúy Liên 24 50 48% 29.58
68 Bé Thão 1 3 33% 1.25
69 Lam Ngọc 12 29 41% 8.52
70 giao đỗ uyên 21 48 44% 16.22
71 Ta Đánh Mất Nhau 25 48 52% 28.18
72 Võ Thị Bảo Yến 30 50 60% 81.5
73 Trần Mỹ Linh 19 49 39% 12.33
74 Haiba Hai 8 18 44% 9.4
75 Nguyễn Lê thanh luật 17 50 34% 39.63
76 Nguyễn Thương 26 41 63% 57.18
77 Chíck Xoog Sốk 35 50 70% 19.43
78 Kim Thành 15 50 30% 5
79 Nguyễn Hồ 45 50 90% 19.85
80 Ngọc Thùy 16 49 33% 30.2
81 Huong Dang Thi 25 31 81% 45.98
82 Đỗ Hoa 24 50 48% 27.07
83 Hồng Ngọc 8 16 50% 18.7
84 Mít's Mít's 11 50 22% 3.27
85 Tùng Lâm 17 50 34% 21.23
86 Mạch Tử 24 50 48% 38.33
87 Thanh Ngân 29 49 59% 28.37
88 Lan Ngố 19 33 58% 10.27
89 Lương Thành Trung 12 17 71% 11.07
90 Phạm Thị Thùy Linh 10 15 67% 19.12
91 Vinh Lê 30 32 94% 28.85
92 Đăng Nguyễn 0 1 0% 0.43
93 Lụa Lã 26 50 52% 10.52
94 Thiên Hương 27 32 84% 14.88
95 Phung Toan 7 15 47% 53.58
96 Ha Koy 11 23 48% 17.92
97 Nam Ank 16 47 34% 8.03
98 Thanh Trí 1 1 100% 1.25
99 Nghia Le 23 28 82% 14.78
100 Trần Anh Tú 27 36 75% 46.63
101 Sương Lê 19 50 38% 13.22
102 Hoang Kim Hung 43 47 91% 90.13
103 Thương Hoàng Thương Trân 17 50 34% 20.52
104 Ngo Lam 23 49 47% 9.35
105 Coii Loan 20 50 40% 17.08
106 Anh Thư'ss 5 6 83% 10.28
107 Hiếu Điểu 9 27 33% 20.82
108 huntelar 22 32 69% 24.22
109 Quang Huy 22 37 59% 31.88
110 PHƯƠNG NGUYỄN 29 36 81% 42
111 Na Sii 45 50 90% 87.45
112 CCẩm Lê 30 49 61% 46.3
113 Bùi Thảo 9 13 69% 21.55
114 Hạnh Nhung 20 26 77% 15.67
115 Công Linh 27 36 75% 41.08
116 Nguyễn Khánh 33 35 94% 22.92
117 pham kÚn 24 50 48% 21.38
118 Duy Mạnh 24 50 48% 18.8
119 Trang YT's 16 32 50% 31.53
120 Nhường's Em'ss 27 48 56% 17.18
121 Nguyễn Thị Hồng My 27 50 54% 9.52
122 Huế Duong 22 50 44% 19.92
123 Trần hửu duy 20 46 43% 26.85
124 Bé Suhào 22 48 46% 54.15
125 Ngô Đăng Khoa 33 50 66% 45.07
126 Thùy Dung 15 50 30% 6.53
127 Con Bố Phong 20 50 40% 83.17
128 Danh Duong 20 31 65% 27.12
129 Huyền's Nguyễn 25 48 52% 33.9
130 Thanh Tiến 15 29 52% 17.25
131 Thuat Pham 26 49 53% 86.02
132 Tra Moon 8 26 31% 10.55
133 võ huyền 35 50 70% 64.52
134 Keny Khanh 27 50 54% 40.77
135 Giang Cules 23 23 100% 2.92
136 Phan Thị Thúy Quỳnh 21 49 43% 16.65
137 Mai Văn Thack 6 14 43% 67.47
138 Nguyen Le 21 27 78% 14.8
139 Bin La Đen 27 36 75% 14.33
140 Linh Lê 34 50 68% 88.18
141 Hà Oanh 20 50 40% 17.42
142 Tuyết Ốc 17 26 65% 10.9
143 Mờ Yi 10 20 50% 39.25
144 Pkam Thanh 22 32 69% 13.53
145 Sơn Tùng 20 50 40% 7.73
146 Giang Lệ's 41 50 82% 16.43
147 Doré Nguyễn 17 50 34% 17.07
148 Ngọc Thắm 20 48 42% 17.83
149 nguyễn thị kiều nga 28 50 56% 13.45
150 do van quang 19 50 38% 22.13
151 Dương BT 22 50 44% 27.45
152 Thùy Mơ 29 50 58% 24.23
153 Tuyến Bo 0 0 0% 0.22
154 Nguyễn THị Huyền 35 48 73% 90.13
155 Trường Phan Quang 16 29 55% 90.13
156 Nguyễn Hùng Anh 23 33 70% 17.17
157 Dũng Barca 14 44 32% 28.15
158 Thuận' Nguyễn' 24 50 48% 10.9
159 Trương Hiền 18 50 36% 17.38
160 Nhớ Muốn Không 1 3 33% 21.62
161 Hà Lợi 26 34 76% 28.2
162 Tran thi thuy duong 24 50 48% 19.37
163 Trọng Hoàng 34 50 68% 39.85
164 le anh tu 26 32 81% 12.62
165 Nguyễn Hoàng Thoại My 23 50 46% 33.53
166 N-Xấu'x Trai's 27 45 60% 74.88
167 Thương Thơm 21 40 53% 32.93
168 châu lâm oanh 29 48 60% 45.52
169 Chuyền Phươngg 8 14 57% 14.43
170 Đỗ Ngọcanh 27 50 54% 12.87
171 Lê Công Tuyển 33 48 69% 14.78
172 Hũi Huỳnh 17 50 34% 22.62
173 ʚîɞ Khiêm ʚʬʚ 32 50 64% 42.07
174 Ngoc Duong 10 19 53% 9.28
175 thu huong 3 7 43% 9.9
176 Phượng Miu 7 15 47% 18.72
177 Nguyễn Văn Tuấn 30 50 60% 26.37
178 Ngọc Ánh 28 37 76% 35.8
179 You Phải Nhớ 16 48 33% 12.73
180 Phượng Đỗ 22 50 44% 9.2
181 Tí Tèo Teo 28 34 82% 29.25
182 Thảo Nhi 17 29 59% 31.58
183 Phương Nam 21 47 45% 24.28
184 Trinh Khưu 22 39 56% 28.75
185 Thanh Thanh 19 31 61% 25.42
186 Phụng Nguyễn 22 40 55% 34.95
187 Shin Chan 26 32 81% 16.9
188 Khánh Huy 11 50 22% 6.38
189 Đức Lê 17 26 65% 44.42
190 Nguyễn Văn Đứcc 18 41 44% 16.83
191 Nguyễn Thu Thảo 20 49 41% 25.08
192 le chi tam 1999 13 25 52% 62.12
193 Quân Nguyễn 22 50 44% 10.42
194 Phan Ngọc Thọ 8 10 80% 7.78
195 trần duyên 25 49 51% 18.3
196 caophuongs 7 8 88% 32.47
197 Quý Nguyễn 24 50 48% 22.07
198 Hoàng Thi Hồng Ngọc 13 39 33% 21.08
199 Nguyễn Sơn 24 50 48% 12.85
200 cutrinh 46 49 94% 7.03
201 Thành Nguyễn 15 29 52% 43.78
202 RiBi LoạnThị 16 50 32% 16.62
203 Hảo Hóm Hỉnh 24 50 48% 26.78
204 Yui Chan 0 1 0% 0.77
205 Hải Yến 19 44 43% 10.58
206 Thuý Trân 0 0 0% 0.32
207 Nguyễn Công Minh 24 29 83% 34.55
208 Viet Anh Anh 29 50 58% 71.5
209 to tai linh 16 29 55% 17.2
210 Hùng Ck's Hấp 22 50 44% 66.47
211 trinh thi duyen 25 50 50% 25.63
212 Boku No Pico 26 41 63% 14.53
213 Trần Nam Mỹ 31 40 78% 54.27
214 Nguyễn Mạnh Hùng 17 36 47% 71.42
215 TK Đoàn 17 33 52% 13.97
216 ănqq hờ 20 44 45% 90.15
217 Minh Nhật 21 48 44% 16.2
218 Uyên Uyên 8 12 67% 0.93
219 Bé Bông 18 50 36% 14.07
220 Huỳnh Ngọc Đoan Trang 19 50 38% 22.8
221 Bùi Thanh Xuân 31 50 62% 10.07
222 từ nam 18 30 60% 16.47
223 Lâm Quang 12 23 52% 13.93
224 Mũ Rơm 27 31 87% 36.6
225 nguyen thi nga 37 45 82% 84.02
226 Lê Nguyễn Bảo Sơn 9 13 69% 31.3
227 Thao nguyen 15 32 47% 14.55
228 Duy Hải 25 49 51% 20.83
229 Phan Thị Thanh Trúc 29 34 85% 28.72
230 Ngo Quyen 31 40 78% 76.77
231 Trần Thiết 30 48 63% 48.32
232 ốc sên chăm chỉ 32 34 94% 41.63
233 hoàng thị thuyết 24 50 48% 60.18
234 đàm văn râm 27 48 56% 86.08
235 Đức Conan 0 0 0% 0.32
236 nguyễn Hương 23 30 77% 17.32
237 Nhật Minh 29 49 59% 50.38
238 Ngọc Diệp 22 50 44% 42.2
239 Không Cần Tên 26 50 52% 31.3
240 Minh Tri 30 44 68% 73.9
241 Xuân Nương 19 49 39% 75.03
242 Chim Sẻ Đi Nắng 21 32 66% 90.55
243 Xíuu Nợnn 20 38 53% 66.35
244 Minh Hằng 10 50 20% 9.48
245 Vân Anh Pham 13 22 59% 23.53
246 Tuấn's Anh 0 0 0% 0.35
247 Thao Nguyen 20 41 49% 42.08
248 Đình Kha 26 32 81% 25.03
249 Tiểu-u Ngọc 18 32 56% 12.17
250 Ngọc Điệp 17 27 63% 47
251 Phạm Hải Linh 24 48 50% 19.8
252 Vu Vui Ve 19 50 38% 9.67
253 Hoàng Thành 18 49 37% 18.25
254 Triệu Yến Linh 34 50 68% 14.92
255 Kim Hoàn Nguyễn 0 0 0% 0.23
256 LinLinLin 22 30 73% 13.23
257 Minh trí 20 50 40% 6.2
258 Hòa Minda 19 50 38% 15.07
259 Thành Te Tởn 10 14 71% 17.07
260 Thảo Phạm 11 16 69% 12.95
261 Huy Tồ 25 48 52% 44.47
262 Dung Trần 6 12 50% 7.6
263 Minhh Thuậnn 29 46 63% 56.05
264 Huy Khánh 14 45 31% 8.97
265 Nguyễn Dũng 0 0 0% 0.15
266 Yến's Bii 20 38 53% 9.75
267 Minh Phương Trần 29 38 76% 32.75
268 Uyên Thư 34 49 69% 43.27
269 Pham Khai 16 50 32% 1.82
270 Nú Khôi Hùynh 25 32 78% 18.73
271 Nguyễn Ngọc Toàn 24 30 80% 9.03
272 Độc Long 10 49 20% 4.15
273 doanthithao 21 49 43% 13.65
274 Trần Vi 19 49 39% 49
275 Không's Có Gì's 23 50 46% 58.3
276 Gà Đô Ta 33 39 85% 74.8
277 Phan Ngọc Tiểu Giang 0 2 0% 1.63
278 Mạnh Nguyễn 30 50 60% 34.95
279 Johnny Tí 19 50 38% 11.12
280 Hoàng Minh Ngô 31 49 63% 12.17
281 Nam Phi 12 20 60% 12.85
282 Ánh's Không's Vướng's 14 50 28% 36.27
283 Cẩm Vân 25 31 81% 19.02
284 Bui Thi Lien 19 42 45% 17.08
285 Quỳnh Ly's 18 35 51% 21.32
286 Vui Mai 14 45 31% 8.67
287 Biin'x Hâm'x 16 49 33% 9.2
288 Ha van huy 31 42 74% 43.92
289 Trang Bông 22 50 44% 20.4
290 Chồng Yến 9 16 56% 28.7
291 Vân Lê 29 50 58% 12.2
292 Đào mạnh cường 17 48 35% 27.33
293 Henry Lestogan 17 50 34% 7.43
294 zan nguyen 22 29 76% 11.55
295 Pu Gander 24 49 49% 25.93
296 Ku's Luong 10 38 26% 27.98
297 Thích Minh Đạt 21 29 72% 11.18
298 Lê Thị Mỹ Hạnh 20 49 41% 30.8
299 Bùi ThÀnh TrUng 28 50 56% 25.72
300 Hoàng Aanh 20 45 44% 2.37
301 Đoàn Ngọc Diểm 3 7 43% 4.88
302 Tống Mi 19 49 39% 20.95
303 phạm tây 9 16 56% 8.6
304 Tuyết Đầu Mùa 32 50 64% 63.03
305 Nguyệt Sương 26 47 55% 19.82
306 Tin Tiin 23 50 46% 12.4
307 Tokarin Rimokatoji 39 50 78% 38.62
308 Hạnh Bé 1 2 50% 4.52
309 Trịnh Đức Toàn 29 50 58% 57.5
310 AnhThư Lê 2 6 33% 4.38
311 Cụ Gin 16 50 32% 21.87
312 NGUYỄN THỊ TÂM 24 33 73% 33.63
313 My Pham 16 34 47% 10.32
314 Tuyển Skip 25 29 86% 21.7
315 Minh Phượng 29 50 58% 44.88
316 TRẦN THỊ MAI 14 50 28% 10.12
317 Le khanh 31 50 62% 24.68
318 Lê Huyền 21 31 68% 16.65
319 Bùi Trường Sơn 26 50 52% 11.48
320 Đắc Ha's 30 33 91% 26.47
321 Trần Uyên Uyên 19 27 70% 9.03
322 Mỹ Linh 30 49 61% 52
323 Duy Thạch NP 15 50 30% 24.82
324 Phạm Thị Hoài Thanh 16 26 62% 33.57
325 Thamg Nguyen 13 32 41% 5.4
326 Hương Sociu's 43 50 86% 80.53
327 Py Chút 23 50 46% 13.35
328 Hoang Anh Nguyên 34 50 68% 12.13
329 Trần Nam 16 25 64% 14.03
330 nguyenanhduc213 23 49 47% 46.05
331 nga 5 7 71% 12.87
332 Ký Ức Đau Buồn 14 50 28% 29.58
333 Bướng Từ Bé 23 50 46% 15.83
334 Hải Nguyễn 23 26 88% 9
335 Hải Dương 21 50 42% 23.92
336 Mãi-mãi Là Bao Xa 13 48 27% 6.68
337 Dương Thùy Trang 19 30 63% 16.15
338 Nguyễn Thanh Tâm 21 36 58% 47.75
339 Sang Nguyen 8 16 50% 8.83
340 Dung Tran 18 24 75% 11.42
341 Dipkin Nhung 9 15 60% 89.03
342 Mẹt Bụng Bự 14 50 28% 7.9
343 Thanh Thuý 22 31 71% 14.97
344 Linh's Te 17 50 34% 2.57
345 Tran Lun 18 50 36% 20.77
346 Ly Hanh 22 50 44% 21.05
347 Phạm Yến Nhi 8 18 44% 51.77
348 Trình Neymar's Vhn 26 50 52% 14.82
349 Kim Anh Mai 13 14 93% 5.58
350 Hiền Bii's 14 50 28% 19.4
351 Long Hải 28 37 76% 31.97
352 Viên Đá Nhỏ 39 50 78% 9.58
353 Nguyễn Tấn T 0 0 0% 0.33
354 Hoài Phương 13 32 41% 12.33
355 Đặng Văn Phú 24 30 80% 47.97
356 Phương's Nhi 16 50 32% 29.15
357 haiyen 33 50 66% 51.72
358 Tran MiYoo 17 21 81% 9.42
359 Hân Nguyên 11 22 50% 8.02
360 Trần Huy 22 47 47% 26.35
361 Sửu Nhi 11 25 44% 30.35
362 Đoàn Thị Linh 20 36 56% 16.38
363 hoàng việt cường 29 50 58% 33.98
364 Linh Trong 19 37 51% 36.55
365 NHT 20 50 40% 16.17
366 Đoàn Ngọc Diểm 17 50 34% 9.48
367 Dong Ho 19 46 41% 17.22
368 Lê Phương Nam 21 43 49% 19.48
369 Hoàng Văn Hùng 21 26 81% 11.48
370 Sky Ngân 15 37 41% 19.13
371 Quân Bui 3 11 27% 3.38
372 vuquangdung 24 27 89% 17.93
373 Nguyễn Trần Thanh Xuân 22 30 73% 17.92
374 Nhan Doan 25 50 50% 17.6
375 Anh ItaChi 16 36 44% 25.97
376 Hoang Yt 11 21 52% 26.4
377 Trịnh Thị Thuỳ Trang 16 50 32% 24.07
378 Hoài Dương 29 39 74% 49.95
379 Một Bình Minh Mới 12 26 46% 21.37
380 Linhh Linhh 21 38 55% 14.7
381 Quang Huấn 15 42 36% 17.42
382 Nguyễn Tấn Phát 1 9 11% 0.8
383 Nguyễn Việt Hoàng 26 50 52% 38.77
384 Ái Huỳnh 16 45 36% 35.9
385 Trâu Lười 14 18 78% 58.28
386 Demon's Don 17 24 71% 21.02
387 buivanquan 10 23 43% 30.87
388 Hữu Lợi 22 49 45% 24.65
389 Hoàng Yến 20 33 61% 65
390 Đẳng Cấp Là Đâu 14 34 41% 14.23
391 Love Hyun 28 49 57% 48.58
392 Nguyễn Thủy 16 32 50% 14.38
393 Thắng Đủ Thứ 19 50 38% 8.48
394 Thái Họ Lê 21 50 42% 79.65
395 Trần Đức Lương 36 48 75% 7.27
396 Hồng Diễm's 25 50 50% 24.03
397 Trần Thị Hương 36 50 72% 91.22
398 Tâm Lê 15 41 37% 10.52
399 Hoàng Phương Thảo 33 50 66% 29.75
400 Hằng Bùi 11 50 22% 16.87
401 Quang Anh Shyn 19 28 68% 16.97
402 Hoàng Hiền 34 50 68% 78.35
403 TrAng'ss Em 25 50 50% 16.4
404 Như Mai 26 30 87% 21.65
405 Hà Nguyễn 5 14 36% 8.8
406 Sat Thu Bong Den 14 49 29% 7.22
407 Con Trai Út 17 48 35% 9.4
408 Duyên Trần 25 37 68% 32.03
409 Nguyen Tuyet 24 29 83% 18.73
410 Vinh Nguyễn 13 23 57% 91.65
411 Hànn Thiên Ngọc 34 43 79% 8.38
412 Hoa Nguyễn 48 50 96% 71.73
413 Nguyễn Trung 13 34 38% 13.52
414 Kien Nguyen 16 28 57% 16.52
415 Phương Siri 19 50 38% 19.83
416 Minh Nguyệt 12 20 60% 25.02
417 Minh Đạt 11 33 33% 27.58
418 Hồng Liên 23 50 46% 36.37
419 Teuk Nguyễn 15 30 50% 7.55
420 Nguyễn Hồ Thảo Vy 1 7 14% 7
421 Trinh J 2 6 33% 3.15
422 PÉ TÝ 14 23 61% 7.97
423 Như Ngọcc 26 50 52% 9.2
424 Đen Tối 23 50 46% 24.13
425 Bình Kakashi 1 2 50% 3.22
426 Nguyễn Trúc Linh 35 37 95% 70.72
427 Hùng Vương 11 16 69% 14.5
428 Dương Hoàng Vi 22 28 79% 19.67
429 Lê Hậu 8 26 31% 8.35
430 Mai Xuân Trường 36 50 72% 70.27
431 nguyễn thị nhàn 31 50 62% 32.92
432 Thien Ho 6 7 86% 3.82
433 Xếp Vào Quá Khứ 24 32 75% 20.7
434 Ngọc Mie 26 45 58% 30.38
435 Cường Còii 0 0 0% 0.18
436 Chung 5 8 63% 4.23
437 Thu Hiền 11 22 50% 8.07
438 Đẹp Trai Giống Bố 21 34 62% 28.22
439 Đường Xuân Khánh 31 50 62% 33.42
440 Nguyen Phuong 14 26 54% 21.43
441 Nguyễn Thanh Tùng 23 49 47% 20.55
442 Nô Trần 12 50 24% 24.97
443 Tuyết Anh Osh 19 50 38% 18.2
444 Minh Thanh 29 50 58% 16.43
445 Văn Nhựt Huy 15 48 31% 25.42
446 Lài'ss Trần'ss 12 37 32% 25.35
447 Sat Thủ 13 19 68% 11.42
448 Long Ốc 19 50 38% 23.62
449 nguyendinhnoi 16 23 70% 31.35
450 Ngô Dụng 28 50 56% 19.65
451 nguyễn đức tài 19 50 38% 13.22
452 Phuong Chu 10 19 53% 20.57
453 Anh Anh 28 37 76% 37.15
454 Hạnh Cry 13 50 26% 15.23
455 Tuấn Tài 18 50 36% 23.12
456 Jenny Tran 13 34 38% 4.73
457 còn gì nữa đâu 22 50 44% 20.68
458 Đức Nguyễn Văn 29 48 60% 30.02
459 Trà My 20 36 56% 16.45
460 Phạm Hồng Thái 15 25 60% 13.07
461 Hoàng Thị Thu Uyên 29 49 59% 52.67
462 ThÀnh Cơ MÀ 0 0 0% 0.35
463 Bánh Bèo Vô Dụng 23 50 46% 8.85
464 Du Di Nhi 19 46 41% 21.62
465 Trịnh Ngọc Tuân 27 47 57% 48.25
466 Hào Võ 15 30 50% 15.63
467 dinhthianh 16 27 59% 9.35
468 nguyễn thúy 16 19 84% 12.03
469 Đăng Chiến Lê 41 46 89% 82.68
470 Hồng Nươgg's 17 49 35% 48.82
471 Khải Casillas 23 49 47% 17.95
472 Thiệu Minh 17 49 35% 8.07
473 Trần Gia Hợp 15 18 83% 17.43
474 Gấu 19 46 41% 63.45
475 Tâm Tũn 21 32 66% 45.8
476 Kẹo Mút 13 24 54% 8.7
477 đinh thị mỹ linh 2 2 100% 2.7
478 Nguyễn Trọng Tú 25 34 74% 57.43
479 Tuan Le 10 16 63% 9.92
480 Trung HiẾu 10 14 71% 8.42
481 KhôiNguyên Nguyễn 22 50 44% 23.15
482 Quăn Dandy's 18 45 40% 20.3
483 trần bá hiệp 30 32 94% 13.18
484 Jenny Đặng 17 48 35% 82.45
485 Hào Ngô 23 31 74% 23.53
486 Nguyễn Thị Ngọc Trang 4 14 29% 6.97
487 Tao Le 13 47 28% 7.33
488 Tú Châu 1 1 100% 0.4
489 Mai's Đê Tê Hát 25 28 89% 11.2
490 Nam Huỳnh 19 47 40% 11.4
491 Quang Huy 15 49 31% 5.35
492 Hóa Nguyen 0 0 0% 0.27
493 NGốc Nghếch 18 50 36% 27.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12