Đề minh họa kì thi THPTQG năm 2015 môn Hóa học

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3531

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Câu 2: Cho phương trình hóa học: aFe + bH2SO4  →  cFe2(SO4)3 + dSO2 ↑  + eH2O   

Tỉ lệ a : b là

Câu 3: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:   

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

Câu 4: Nguyên tố hóa học nào sau đây thuộc nhóm halogen?

Câu 5: Thành phần chính của phân đạm ure là              

Câu 6: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

Câu 7: Hỗn hợp X gồm Mg (0,10 mol), Al (0,04 mol) và Zn (0,15 mol). Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 gam. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là

Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu 9: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 11: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A,trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là

Câu 12: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 13: Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây?

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

Câu 15: Dung dịch X gồm Al2(SO4)3 0,75M và H2SO4 0,75M. Cho V1 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X, thu được 3,9 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho V2 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch X cũng thu được 3,9 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ V2:V1

Câu 16: Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là

Câu 17: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là                 

Câu 18: Nhận định nào sau đây là sai?

Câu 19: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

Câu 20: Cho dãy các chất sau: Cu, Al, KNO3, FeCl3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 21: Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dung dịch A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gn nht của m là

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2) vào một lượng nước dư, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 23: Các nhận xét sau:

(a)  Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua.

(b)  Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c)  Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây.

(e)  Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3.

(f)  Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai

Câu 24: Ba dung dịch A, B, C thoả mãn:

-  A tác dụng với B thì có kết tủa xuất hiện;

-  B tác dụng với C thì có kết tủa xuất hiện;

-  A tác dụng với C thì có khí thoát ra.

A, B, C lần lượt là:            

Câu 25: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 26: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 2M và BaCl2 1M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 27: Trên thế giới, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất               

Câu 28: Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Câu 29: Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol là một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có tỉ khối hơi so với N2 là 5,286. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có phần trăm khối lượng cacbon và hiđro tương ứng là 81,08%; 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là

Câu 30: Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH là

Câu 31: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

Câu 32: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu được H2O và 2,688 lít khí CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 33: Cho dãy các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3, HCl, NaNO3, Br2. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Phenol là

Câu 34: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu? 

Câu 35: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Câu 36: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

Câu 37: Thủy phân một triglixerit X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2) và glixerol. Có bao nhiêu triglixerit X thỏa mãn tính chất trên?

Câu 38: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trgn nht với

Câu 40: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Câu 41: Chất nào sau đây là amin bậc 2?

Câu 42: Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 43: Đun nóng 0,16 mol hỗn hợp E gồm hai peptit X (CxHyOzN6) và Y (CnHmO6Nt) cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1,5M chỉ thu được dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy 30,73 gam E trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 69,31 gam. Giá trị a : b gần nhất với

Câu 44: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 45: Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau:

A              B + H2O              

A     +    2NaOH        →  2D + H2O

B     +    2NaOH         →  2D

D     +    HCl →     E     +     NaCl

Tên gọi của E là

Câu 46: Cho dãy các dung dịch: HCOOH, C2H5NH2, NH3, C6H5OH (phenol). Dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là

Câu 47: Ancol X (MX = 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là

Câu 48: Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 ancol CH3OH, C2H5OH có cùng số mol và 2 axit C2H5COOH và HOOC[CH2]4COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X cần dùng vừa đủ 10,08 lít không khí (đktc, 20% O2 và 80% N2 theo thể tích) thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. m gn nht với giá trị

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được hỗn hợp X gồm khí và hơi có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 phạm thị huỳnh như 11 20 55% 8.12
2 Trường Kie 43 50 86% 51.3
3 Cao Kieu 5 7 71% 3.68
4 Nguyễn Đắc Thái 25 50 50% 38.38
5 Chử Văn Hùng 6 11 55% 4.37
6 Hào Võ 26 42 62% 10.68
7 Hang Le 7 18 39% 11.52
8 Thủy Tiên 15 30 50% 27.98
9 Bin Võ 24 50 48% 29.93
10 Nguyễn's Vinh 21 49 43% 56.05
11 Nhok Anh 9 18 50% 8.63
12 Nguyễn Phúc Cao Duy 43 50 86% 89.18
13 Trần Văn Sơn 16 50 32% 9.35
14 Nguyen thi thuy lan 23 34 68% 11.53
15 Khánh Xuân 19 23 83% 6.28
16 Lý Hùng Quốc Châu 38 50 76% 16.42
17 Sói Bí 37 42 88% 90.18
18 Tomomi Satoh 31 50 62% 61.57
19 Long Le 18 26 69% 36.13
20 phuong 43 50 86% 83.47
21 Thieu Lexuan 24 50 48% 44.03
22 Nguyễn Minh Loan 30 50 60% 89.98
23 phamxuannam 18 27 67% 16.48
24 Seeb Xyooj 1 2 50% 1.53
25 Mark Joey 21 50 42% 17.7
26 nguyen lam 12 32 38% 21.52
27 trinh hong phuoc 9 12 75% 5.68
28 Minh Quốc 15 37 41% 11.1
29 Nguyễn Tấn Thịnh 22 47 47% 28.22
30 nguyenvanthanh 27 44 61% 15.42
31 ThƯư Nguyễn 13 32 41% 18.53
32 Phiến Huỳnh 24 49 49% 15.28
33 Vương Thủy 23 30 77% 15.55
34 Hoang thi Kim ngan 18 27 67% 26.37
35 Thương Điên Lắm 9 26 35% 20.28
36 Thuy Mai 18 49 37% 14.83
37 Trần Thị Như Quỳnh 19 47 40% 9.83
38 Phạm Bích Ngọc Trâm 27 37 73% 60.82
39 Trần Thị Thu Hiền 24 50 48% 16.58
40 Huy Luxy 15 50 30% 32.77
41 đặng thị ngọc sương 17 27 63% 11.05
42 Hà Nguyễn Pi Pi 27 29 93% 20.6
43 Mến Tiger's 8 12 67% 4.43
44 Nquyễn Chú Nqịp 17 49 35% 16.95
45 tran thin thanh ha 29 50 58% 13.52
46 Phương Bếi Bì 13 27 48% 9.93
47 văncường tào 23 47 49% 33.67
48 Minh's Pham 22 49 45% 26.22
49 mèodidi 26 50 52% 20.73
50 Nguyễn Tài Phú 43 50 86% 76.77
51 Nquyễn's Trọnq's 20 30 67% 29.58
52 Tuan Anh 5 9 56% 3.23
53 Bảo Châu 21 43 49% 20.75
54 Nguyễn Thị Hoài Linh 32 47 68% 19.23
55 Mun 20 50 40% 21.1
56 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 0 0 0% 0.28
57 Ty's Ken 15 50 30% 9.78
58 Nhật Nam 21 41 51% 10.32
59 Sao Xinh 29 50 58% 20.63
60 Hạnh Hà 22 50 44% 55.05
61 Thị Hằng 21 29 72% 20.07
62 Nguyễn Thị Duyên 16 30 53% 24.38
63 Loan Ham Học 14 30 47% 15.77
64 Nguyễn Thị Lệ Phượng 23 49 47% 21.52
65 do van quoc 15 26 58% 30.25
66 Diễm Thúy 12 13 92% 16.62
67 Phạm Thúy Liên 24 50 48% 29.58
68 Lam Ngọc 12 29 41% 8.52
69 giao đỗ uyên 21 48 44% 16.22
70 Ta Đánh Mất Nhau 25 48 52% 28.18
71 Võ Thị Bảo Yến 30 50 60% 81.5
72 Trần Mỹ Linh 19 49 39% 12.33
73 Haiba Hai 8 18 44% 9.4
74 Nguyễn Lê thanh luật 17 50 34% 39.63
75 Nguyễn Thương 26 41 63% 57.18
76 Chíck Xoog Sốk 35 50 70% 19.43
77 Kim Thành 15 50 30% 5
78 Nguyễn Hồ 45 50 90% 19.85
79 Ngọc Thùy 16 49 33% 30.2
80 Huong Dang Thi 25 31 81% 45.98
81 Đỗ Hoa 24 50 48% 27.07
82 Hồng Ngọc 8 16 50% 18.7
83 Mít's Mít's 11 50 22% 3.27
84 Tùng Lâm 17 50 34% 21.23
85 Mạch Tử 24 50 48% 38.33
86 Thanh Ngân 29 49 59% 28.37
87 Lan Ngố 19 33 58% 10.27
88 Lương Thành Trung 12 17 71% 11.07
89 Phạm Thị Thùy Linh 10 15 67% 19.12
90 Vinh Lê 30 32 94% 28.85
91 Đăng Nguyễn 0 1 0% 0.43
92 Lụa Lã 26 50 52% 10.52
93 Thiên Hương 27 32 84% 14.88
94 Phung Toan 7 15 47% 53.58
95 Ha Koy 11 23 48% 17.92
96 Nam Ank 16 47 34% 8.03
97 Thanh Trí 1 1 100% 1.25
98 Nghia Le 23 28 82% 14.78
99 Trần Anh Tú 27 36 75% 46.63
100 Sương Lê 19 50 38% 13.22
101 Hoang Kim Hung 43 47 91% 90.13
102 Ngo Lam 23 49 47% 9.35
103 Coii Loan 20 50 40% 17.08
104 Anh Thư'ss 5 6 83% 10.28
105 Hiếu Điểu 9 27 33% 20.82
106 huntelar 22 32 69% 24.22
107 Quang Huy 22 37 59% 31.88
108 PHƯƠNG NGUYỄN 29 36 81% 42
109 Na Sii 45 50 90% 87.45
110 CCẩm Lê 30 49 61% 46.3
111 Bùi Thảo 9 13 69% 21.55
112 Hạnh Nhung 20 26 77% 15.67
113 Công Linh 27 36 75% 41.08
114 Nguyễn Khánh 33 35 94% 22.92
115 pham kÚn 24 50 48% 21.38
116 Duy Mạnh 24 50 48% 18.8
117 Trang YT's 16 32 50% 31.53
118 Nhường's Em'ss 27 48 56% 17.18
119 Nguyễn Thị Hồng My 27 50 54% 9.52
120 Huế Duong 22 50 44% 19.92
121 Trần hửu duy 20 46 43% 26.85
122 Bé Suhào 22 48 46% 54.15
123 Ngô Đăng Khoa 33 50 66% 45.07
124 Thùy Dung 15 50 30% 6.53
125 Con Bố Phong 20 50 40% 83.17
126 Danh Duong 20 31 65% 27.12
127 Huyền's Nguyễn 25 48 52% 33.9
128 Thanh Tiến 15 29 52% 17.25
129 Thuat Pham 26 49 53% 86.02
130 Tra Moon 8 26 31% 10.55
131 võ huyền 35 50 70% 64.52
132 Keny Khanh 27 50 54% 40.77
133 Giang Cules 23 23 100% 2.92
134 Phan Thị Thúy Quỳnh 21 49 43% 16.65
135 Mai Văn Thack 6 14 43% 67.47
136 Nguyen Le 21 27 78% 14.8
137 Bin La Đen 27 36 75% 14.33
138 Linh Lê 34 50 68% 88.18
139 Hà Oanh 20 50 40% 17.42
140 Tuyết Ốc 17 26 65% 10.9
141 Mờ Yi 10 20 50% 39.25
142 Pkam Thanh 22 32 69% 13.53
143 Sơn Tùng 20 50 40% 7.73
144 Giang Lệ's 41 50 82% 16.43
145 Doré Nguyễn 17 50 34% 17.07
146 Ngọc Thắm 20 48 42% 17.83
147 nguyễn thị kiều nga 28 50 56% 13.45
148 do van quang 19 50 38% 22.13
149 Dương BT 22 50 44% 27.45
150 Thùy Mơ 29 50 58% 24.23
151 Tuyến Bo 0 0 0% 0.22
152 Nguyễn THị Huyền 35 48 73% 90.13
153 Trường Phan Quang 16 29 55% 90.13
154 Nguyễn Hùng Anh 23 33 70% 17.17
155 Dũng Barca 14 44 32% 28.15
156 Thuận' Nguyễn' 24 50 48% 10.9
157 Trương Hiền 18 50 36% 17.38
158 Nhớ Muốn Không 1 3 33% 21.62
159 Hà Lợi 26 34 76% 28.2
160 Tran thi thuy duong 24 50 48% 19.37
161 Trọng Hoàng 34 50 68% 39.85
162 le anh tu 26 32 81% 12.62
163 Nguyễn Hoàng Thoại My 23 50 46% 33.53
164 N-Xấu'x Trai's 27 45 60% 74.88
165 Thương Thơm 21 40 53% 32.93
166 châu lâm oanh 29 48 60% 45.52
167 Chuyền Phươngg 8 14 57% 14.43
168 Đỗ Ngọcanh 27 50 54% 12.87
169 Lê Công Tuyển 33 48 69% 14.78
170 Hũi Huỳnh 17 50 34% 22.62
171 ʚîɞ Khiêm ʚʬʚ 32 50 64% 42.07
172 Ngoc Duong 10 19 53% 9.28
173 thu huong 3 7 43% 9.9
174 Phượng Miu 7 15 47% 18.72
175 Nguyễn Văn Tuấn 30 50 60% 26.37
176 Ngọc Ánh 28 37 76% 35.8
177 You Phải Nhớ 16 48 33% 12.73
178 Phượng Đỗ 22 50 44% 9.2
179 Tí Tèo Teo 28 34 82% 29.25
180 Thảo Nhi 17 29 59% 31.58
181 Phương Nam 21 47 45% 24.28
182 Trinh Khưu 22 39 56% 28.75
183 Thanh Thanh 19 31 61% 25.42
184 Phụng Nguyễn 22 40 55% 34.95
185 Shin Chan 26 32 81% 16.9
186 Khánh Huy 11 50 22% 6.38
187 Đức Lê 17 26 65% 44.42
188 Nguyễn Văn Đứcc 18 41 44% 16.83
189 Nguyễn Thu Thảo 20 49 41% 25.08
190 le chi tam 1999 13 25 52% 62.12
191 Quân Nguyễn 22 50 44% 10.42
192 Phan Ngọc Thọ 8 10 80% 7.78
193 trần duyên 25 49 51% 18.3
194 caophuongs 7 8 88% 32.47
195 Quý Nguyễn 24 50 48% 22.07
196 Hoàng Thi Hồng Ngọc 13 39 33% 21.08
197 Nguyễn Sơn 24 50 48% 12.85
198 cutrinh 46 49 94% 7.03
199 Thành Nguyễn 15 29 52% 43.78
200 RiBi LoạnThị 16 50 32% 16.62
201 Hảo Hóm Hỉnh 24 50 48% 26.78
202 Yui Chan 0 1 0% 0.77
203 Hải Yến 19 44 43% 10.58
204 Thuý Trân 0 0 0% 0.32
205 Nguyễn Công Minh 24 29 83% 34.55
206 Viet Anh Anh 29 50 58% 71.5
207 to tai linh 16 29 55% 17.2
208 Hùng Ck's Hấp 22 50 44% 66.47
209 trinh thi duyen 25 50 50% 25.63
210 Boku No Pico 26 41 63% 14.53
211 Trần Nam Mỹ 31 40 78% 54.27
212 Nguyễn Mạnh Hùng 17 36 47% 71.42
213 TK Đoàn 17 33 52% 13.97
214 ănqq hờ 20 44 45% 90.15
215 Minh Nhật 21 48 44% 16.2
216 Uyên Uyên 8 12 67% 0.93
217 Bé Bông 18 50 36% 14.07
218 Huỳnh Ngọc Đoan Trang 19 50 38% 22.8
219 Bùi Thanh Xuân 31 50 62% 10.07
220 từ nam 18 30 60% 16.47
221 Lâm Quang 12 23 52% 13.93
222 Mũ Rơm 27 31 87% 36.6
223 nguyen thi nga 37 45 82% 84.02
224 Lê Nguyễn Bảo Sơn 9 13 69% 31.3
225 Thao nguyen 15 32 47% 14.55
226 Duy Hải 25 49 51% 20.83
227 Phan Thị Thanh Trúc 29 34 85% 28.72
228 Ngo Quyen 31 40 78% 76.77
229 Trần Thiết 30 48 63% 48.32
230 ốc sên chăm chỉ 32 34 94% 41.63
231 hoàng thị thuyết 24 50 48% 60.18
232 đàm văn râm 27 48 56% 86.08
233 Đức Conan 0 0 0% 0.32
234 nguyễn Hương 23 30 77% 17.32
235 Nhật Minh 29 49 59% 50.38
236 Ngọc Diệp 22 50 44% 42.2
237 Không Cần Tên 26 50 52% 31.3
238 Minh Tri 30 44 68% 73.9
239 Xuân Nương 19 49 39% 75.03
240 Chim Sẻ Đi Nắng 21 32 66% 90.55
241 Xíuu Nợnn 20 38 53% 66.35
242 Minh Hằng 10 50 20% 9.48
243 Vân Anh Pham 13 22 59% 23.53
244 Tuấn's Anh 0 0 0% 0.35
245 Thao Nguyen 20 41 49% 42.08
246 Đình Kha 26 32 81% 25.03
247 Tiểu-u Ngọc 18 32 56% 12.17
248 Ngọc Điệp 17 27 63% 47
249 Phạm Hải Linh 24 48 50% 19.8
250 Vu Vui Ve 19 50 38% 9.67
251 Hoàng Thành 18 49 37% 18.25
252 Triệu Yến Linh 34 50 68% 14.92
253 Kim Hoàn Nguyễn 0 0 0% 0.23
254 LinLinLin 22 30 73% 13.23
255 Minh trí 20 50 40% 6.2
256 Hòa Minda 19 50 38% 15.07
257 Thành Te Tởn 10 14 71% 17.07
258 Thảo Phạm 11 16 69% 12.95
259 Huy Tồ 25 48 52% 44.47
260 Dung Trần 6 12 50% 7.6
261 Minhh Thuậnn 29 46 63% 56.05
262 Huy Khánh 14 45 31% 8.97
263 Nguyễn Dũng 0 0 0% 0.15
264 Yến's Bii 20 38 53% 9.75
265 Minh Phương Trần 29 38 76% 32.75
266 Uyên Thư 34 49 69% 43.27
267 Pham Khai 16 50 32% 1.82
268 Nú Khôi Hùynh 25 32 78% 18.73
269 Nguyễn Ngọc Toàn 24 30 80% 9.03
270 Độc Long 10 49 20% 4.15
271 doanthithao 21 49 43% 13.65
272 Trần Vi 19 49 39% 49
273 Không's Có Gì's 23 50 46% 58.3
274 Gà Đô Ta 33 39 85% 74.8
275 Phan Ngọc Tiểu Giang 0 2 0% 1.63
276 Mạnh Nguyễn 30 50 60% 34.95
277 Johnny Tí 19 50 38% 11.12
278 Hoàng Minh Ngô 31 49 63% 12.17
279 Nam Phi 12 20 60% 12.85
280 Ánh's Không's Vướng's 14 50 28% 36.27
281 Cẩm Vân 25 31 81% 19.02
282 Bui Thi Lien 19 42 45% 17.08
283 Quỳnh Ly's 18 35 51% 21.32
284 Vui Mai 14 45 31% 8.67
285 Ha van huy 31 42 74% 43.92
286 Trang Bông 22 50 44% 20.4
287 Chồng Yến 9 16 56% 28.7
288 Vân Lê 29 50 58% 12.2
289 Đào mạnh cường 17 48 35% 27.33
290 Henry Lestogan 17 50 34% 7.43
291 zan nguyen 22 29 76% 11.55
292 Pu Gander 24 49 49% 25.93
293 Ku's Luong 10 38 26% 27.98
294 Thích Minh Đạt 21 29 72% 11.18
295 Lê Thị Mỹ Hạnh 20 49 41% 30.8
296 Bùi ThÀnh TrUng 28 50 56% 25.72
297 Hoàng Aanh 20 45 44% 2.37
298 Đoàn Ngọc Diểm 3 7 43% 4.88
299 Tống Mi 19 49 39% 20.95
300 phạm tây 9 16 56% 8.6
301 Tuyết Đầu Mùa 32 50 64% 63.03
302 Nguyệt Sương 26 47 55% 19.82
303 Tin Tiin 23 50 46% 12.4
304 Tokarin Rimokatoji 39 50 78% 38.62
305 Hạnh Bé 1 2 50% 4.52
306 Trịnh Đức Toàn 29 50 58% 57.5
307 AnhThư Lê 2 6 33% 4.38
308 Cụ Gin 16 50 32% 21.87
309 NGUYỄN THỊ TÂM 24 33 73% 33.63
310 My Pham 16 34 47% 10.32
311 Tuyển Skip 25 29 86% 21.7
312 Minh Phượng 29 50 58% 44.88
313 TRẦN THỊ MAI 14 50 28% 10.12
314 Le khanh 31 50 62% 24.68
315 Lê Huyền 21 31 68% 16.65
316 Bùi Trường Sơn 26 50 52% 11.48
317 Đắc Ha's 30 33 91% 26.47
318 Trần Uyên Uyên 19 27 70% 9.03
319 Duy Thạch NP 15 50 30% 24.82
320 Phạm Thị Hoài Thanh 16 26 62% 33.57
321 Thamg Nguyen 13 32 41% 5.4
322 Hương Sociu's 43 50 86% 80.53
323 Py Chút 23 50 46% 13.35
324 Hoang Anh Nguyên 34 50 68% 12.13
325 Trần Nam 16 25 64% 14.03
326 nguyenanhduc213 23 49 47% 46.05
327 nga 5 7 71% 12.87
328 Ký Ức Đau Buồn 14 50 28% 29.58
329 Bướng Từ Bé 23 50 46% 15.83
330 Hải Nguyễn 23 26 88% 9
331 Hải Dương 21 50 42% 23.92
332 Mãi-mãi Là Bao Xa 13 48 27% 6.68
333 Dương Thùy Trang 19 30 63% 16.15
334 Nguyễn Thanh Tâm 21 36 58% 47.75
335 Sang Nguyen 8 16 50% 8.83
336 Dung Tran 18 24 75% 11.42
337 Dipkin Nhung 9 15 60% 89.03
338 Mẹt Bụng Bự 14 50 28% 7.9
339 Thanh Thuý 22 31 71% 14.97
340 Linh's Te 17 50 34% 2.57
341 Tran Lun 18 50 36% 20.77
342 Ly Hanh 22 50 44% 21.05
343 Phạm Yến Nhi 8 18 44% 51.77
344 Trình Neymar's Vhn 26 50 52% 14.82
345 Kim Anh Mai 13 14 93% 5.58
346 Hiền Bii's 14 50 28% 19.4
347 Long Hải 28 37 76% 31.97
348 Viên Đá Nhỏ 39 50 78% 9.58
349 Nguyễn Tấn T 0 0 0% 0.33
350 Hoài Phương 13 32 41% 12.33
351 Đặng Văn Phú 24 30 80% 47.97
352 Phương's Nhi 16 50 32% 29.15
353 haiyen 33 50 66% 51.72
354 Tran MiYoo 17 21 81% 9.42
355 Hân Nguyên 11 22 50% 8.02
356 Trần Huy 22 47 47% 26.35
357 Sửu Nhi 11 25 44% 30.35
358 Đoàn Thị Linh 20 36 56% 16.38
359 hoàng việt cường 29 50 58% 33.98
360 Linh Trong 19 37 51% 36.55
361 NHT 20 50 40% 16.17
362 Đoàn Ngọc Diểm 17 50 34% 9.48
363 Dong Ho 19 46 41% 17.22
364 Lê Phương Nam 21 43 49% 19.48
365 Hoàng Văn Hùng 21 26 81% 11.48
366 Sky Ngân 15 37 41% 19.13
367 Quân Bui 3 11 27% 3.38
368 vuquangdung 24 27 89% 17.93
369 Nguyễn Trần Thanh Xuân 22 30 73% 17.92
370 Nhan Doan 25 50 50% 17.6
371 Anh ItaChi 16 36 44% 25.97
372 Hoang Yt 11 21 52% 26.4
373 Trịnh Thị Thuỳ Trang 16 50 32% 24.07
374 Hoài Dương 29 39 74% 49.95
375 Một Bình Minh Mới 12 26 46% 21.37
376 Linhh Linhh 21 38 55% 14.7
377 Quang Huấn 15 42 36% 17.42
378 Nguyễn Tấn Phát 1 9 11% 0.8
379 Nguyễn Việt Hoàng 26 50 52% 38.77
380 Ái Huỳnh 16 45 36% 35.9
381 Trâu Lười 14 18 78% 58.28
382 buivanquan 10 23 43% 30.87
383 Hữu Lợi 22 49 45% 24.65
384 Hoàng Yến 20 33 61% 65
385 Đẳng Cấp Là Đâu 14 34 41% 14.23
386 Love Hyun 28 49 57% 48.58
387 Nguyễn Thủy 16 32 50% 14.38
388 Thắng Đủ Thứ 19 50 38% 8.48
389 Thái Họ Lê 21 50 42% 79.65
390 Trần Đức Lương 36 48 75% 7.27
391 Hồng Diễm's 25 50 50% 24.03
392 Trần Thị Hương 36 50 72% 91.22
393 Tâm Lê 15 41 37% 10.52
394 Hoàng Phương Thảo 33 50 66% 29.75
395 Hằng Bùi 11 50 22% 16.87
396 Quang Anh Shyn 19 28 68% 16.97
397 Hoàng Hiền 34 50 68% 78.35
398 TrAng'ss Em 25 50 50% 16.4
399 Như Mai 26 30 87% 21.65
400 Hà Nguyễn 5 14 36% 8.8
401 Sat Thu Bong Den 14 49 29% 7.22
402 Con Trai Út 17 48 35% 9.4
403 Duyên Trần 25 37 68% 32.03
404 Nguyen Tuyet 24 29 83% 18.73
405 Vinh Nguyễn 13 23 57% 91.65
406 Hànn Thiên Ngọc 34 43 79% 8.38
407 Hoa Nguyễn 48 50 96% 71.73
408 Nguyễn Trung 13 34 38% 13.52
409 Kien Nguyen 16 28 57% 16.52
410 Phương Siri 19 50 38% 19.83
411 Minh Nguyệt 12 20 60% 25.02
412 Minh Đạt 11 33 33% 27.58
413 Hồng Liên 23 50 46% 36.37
414 Teuk Nguyễn 15 30 50% 7.55
415 Nguyễn Hồ Thảo Vy 1 7 14% 7
416 Trinh J 2 6 33% 3.15
417 PÉ TÝ 14 23 61% 7.97
418 Như Ngọcc 26 50 52% 9.2
419 Đen Tối 23 50 46% 24.13
420 Bình Kakashi 1 2 50% 3.22
421 Nguyễn Trúc Linh 35 37 95% 70.72
422 Hùng Vương 11 16 69% 14.5
423 Dương Hoàng Vi 22 28 79% 19.67
424 Lê Hậu 8 26 31% 8.35
425 Mai Xuân Trường 36 50 72% 70.27
426 nguyễn thị nhàn 31 50 62% 32.92
427 Thien Ho 6 7 86% 3.82
428 Xếp Vào Quá Khứ 24 32 75% 20.7
429 Ngọc Mie 26 45 58% 30.38
430 Chung 5 8 63% 4.23
431 Thu Hiền 11 22 50% 8.07
432 Đẹp Trai Giống Bố 21 34 62% 28.22
433 Đường Xuân Khánh 31 50 62% 33.42
434 Nguyen Phuong 14 26 54% 21.43
435 Nguyễn Thanh Tùng 23 49 47% 20.55
436 Nô Trần 12 50 24% 24.97
437 Tuyết Anh Osh 19 50 38% 18.2
438 Minh Thanh 29 50 58% 16.43
439 Văn Nhựt Huy 15 48 31% 25.42
440 Lài'ss Trần'ss 12 37 32% 25.35
441 Sat Thủ 13 19 68% 11.42
442 Long Ốc 19 50 38% 23.62
443 nguyendinhnoi 16 23 70% 31.35
444 Ngô Dụng 28 50 56% 19.65
445 nguyễn đức tài 19 50 38% 13.22
446 Phuong Chu 10 19 53% 20.57
447 Anh Anh 28 37 76% 37.15
448 Hạnh Cry 13 50 26% 15.23
449 Tuấn Tài 18 50 36% 23.12
450 Jenny Tran 13 34 38% 4.73
451 còn gì nữa đâu 22 50 44% 20.68
452 Đức Nguyễn Văn 29 48 60% 30.02
453 Trà My 20 36 56% 16.45
454 Phạm Hồng Thái 15 25 60% 13.07
455 Hoàng Thị Thu Uyên 29 49 59% 52.67
456 ThÀnh Cơ MÀ 0 0 0% 0.35
457 Bánh Bèo Vô Dụng 23 50 46% 8.85
458 Du Di Nhi 19 46 41% 21.62
459 Trịnh Ngọc Tuân 27 47 57% 48.25
460 Hào Võ 15 30 50% 15.63
461 dinhthianh 16 27 59% 9.35
462 nguyễn thúy 16 19 84% 12.03
463 Đăng Chiến Lê 41 46 89% 82.68
464 Hồng Nươgg's 17 49 35% 48.82
465 Khải Casillas 23 49 47% 17.95
466 Thiệu Minh 17 49 35% 8.07
467 Trần Gia Hợp 15 18 83% 17.43
468 Gấu 19 46 41% 63.45
469 Tâm Tũn 21 32 66% 45.8
470 Kẹo Mút 13 24 54% 8.7
471 đinh thị mỹ linh 2 2 100% 2.7
472 Nguyễn Trọng Tú 25 34 74% 57.43
473 Tuan Le 10 16 63% 9.92
474 Trung HiẾu 10 14 71% 8.42
475 KhôiNguyên Nguyễn 22 50 44% 23.15
476 Quăn Dandy's 18 45 40% 20.3
477 trần bá hiệp 30 32 94% 13.18
478 Jenny Đặng 17 48 35% 82.45
479 Hào Ngô 23 31 74% 23.53
480 Nguyễn Thị Ngọc Trang 4 14 29% 6.97
481 Tao Le 13 47 28% 7.33
482 Tú Châu 1 1 100% 0.4
483 Mai's Đê Tê Hát 25 28 89% 11.2
484 Nam Huỳnh 19 47 40% 11.4
485 Quang Huy 15 49 31% 5.35
486 Hóa Nguyen 0 0 0% 0.27
487 NGốc Nghếch 18 50 36% 27.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12