Đề thi cao đẳng khối A.A1 năm 2014- Môn Vật lý-Mã đề 863

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3455

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 2: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng

Câu 3: Đặt điện áp u = 100√2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i= 2√2cos(ωt + π/3) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 4: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là -13,6eV còn khi ở quỹ đạo dừng M thì năng lượng đó là -1,5eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng

Câu 5: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định ∆ trong từ trường đều có cảm ứng từ \overrightarrow{B} . Biết ∆ nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với . Suất điện đọng hiệu dụng trong khung là 200V. Độ lớn của  \overrightarrow{B}

Câu 6: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là

Câu 7: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là

Câu 8: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và I là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

Câu 9: Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là

Câu 10: Máy biến áp là thiết bị

Câu 11: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là

Câu 12: Đặt điện áp u =U√2cosωt (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC­ là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) đặt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là

Câu 13: Một con lắc đơn dạo động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là

Câu 14: Cho các khối lượng: hạt nhân 3717Cl; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 3717Cl  (tính bằng MeV/nuclôn) là

Câu 15: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có giá trị cực đại là

Câu 16: Tia X

Câu 17: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10πt (cm) và x2=4cos(10πt + 0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 18: Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

Câu 19: Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng

Câu 20: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi

Câu 21: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U. Giá trị U là

Câu 22: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u=2cos16πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là

Câu 23: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được

Câu 24: Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là

Câu 25: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc

Câu 26: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 27: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

Câu 28: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn

Câu 29: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là

Câu 30: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt  (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với

Câu 31: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau

Câu 32: Hạt nhân 21084Po (đứng yên) phóng xạ α tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ ɣ). Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Chiều dài tự nhiên của lò xo là

Câu 34: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỷ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm

Câu 35: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 36: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền

Câu 37: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phươn trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần

tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2

Câu 38: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

Câu 39: Đặt điện áp u = 100√2cos100 πt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi } H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức

Câu 40: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589\mu m. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là

Câu 41: Đặt điện áp u = Uocos2πft (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 36 Ω và 144 Ω. Khi tầ số là 120 Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1

Câu 42: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tự điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là

Câu 43: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là

Câu 44: Hai dao động điều hòa có phương trình x1= A1cosω1t  và x2= A2cosω2t  được biểu diễn trong một hệ tọa độ vuông góc xOy tương ứng băng hai vectơ quay \overrightarrow{A_{1}},\overrightarrow{A_{2}} . Trong cùng một khoảng thời gian, góc mà hai vectơ \overrightarrow{A_{1}},\overrightarrow{A_{2}}  quay quanh O lần lượt là α1 và α2 = 2,5 α1. Tỉ số ω1/ ω2  là

Câu 45: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân giao thoa trên màn là 1. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm, mốc thế năng ở vị  trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là

Câu 47: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 13755Cs lần lượt là

Câu 48: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây?

Câu 49: Tại  một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên , độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 50: Đặt điện áp U vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp  giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 daicatien 31 49 63% 35.18
2 Nguyễn Hồ 37 50 74% 55.05
3 Vu Tran 46 50 92% 46.2
4 Miie Miie 24 41 59% 87.92
5 Tony Phạm 10 24 42% 30.87
6 Nguyễn Quốc Trọng 20 50 40% 9.88
7 pham ngoc my 33 50 66% 21.43
8 tran tuan 21 44 48% 17.93
9 An Nguyễn 8 38 21% 90.18
10 Thân Tuấn 35 43 81% 37.73
11 Nguyễn Tùng 20 46 43% 18.38
12 vu dinh quang 23 31 74% 33.93
13 Phan Lộc 19 49 39% 33.07
14 kim anh 18 45 40% 26.03
15 Như Quỳnh 0 1 0% 0.62
16 trinhthiluyen 14 49 29% 18.73
17 Hoàng Lâm 38 50 76% 22.73
18 Uyên Tú 25 46 54% 20.5
19 nguyễn thị minh châu 25 50 50% 15.7
20 Mạnh Hùng 28 40 70% 45.25
21 Nguyễn Tuấn 7 13 54% 9.53
22 Nhok Siêu Quậy 21 48 44% 38.17
23 Yến Nguyễn 13 50 26% 6.02
24 Nghĩa Ngu 2 9 22% 16.98
25 San Ho 35 50 70% 44.08
26 Tran Linh 11 50 22% 16.12
27 trần thị lai 34 50 68% 50.28
28 Sĩ Hiệu 11 50 22% 2.28
29 Minh Đức 11 40 28% 33.95
30 Đoàn Thị Linh 47 50 94% 2.63
31 Công Vinh 15 27 56% 8.62
32 Nguyen Phuc Hau 3 17 18% 2.88
33 Thanh Tuyền Đoan 34 49 69% 38.75
34 Nguyễn Thành Đạt 13 21 62% 14.02
35 Ngoc Thanh Nguyen 28 50 56% 23.65
36 Phương Kun 20 50 40% 30.37
37 Huong Tran 20 26 77% 32.78
38 Lë Lëë 29 36 81% 45.2
39 Nguyễn Hoàng Long 24 43 56% 56.53
40 NGuyễn Văn Phi LOng 32 50 64% 24.07
41 Râu Trắng 17 45 38% 37.63
42 Thảo Nhi 16 27 59% 20.67
43 Minh Thuy 26 36 72% 34.25
44 Hà khắc Nam 27 50 54% 7.62
45 Khang Nguyen 1 8 13% 1.75
46 Thạnh Phú Lê 30 49 61% 68.42
47 nguyễn thành đạt 37 48 77% 33.87
48 Anh Duy 6 18 33% 5.53
49 Nguyễn Văn Nghĩa 30 44 68% 33.68
50 Dua hau 30 50 60% 61.75
51 Hiếu Lê 25 50 50% 32.75
52 Hoàng Mạnh 33 48 69% 86.32
53 nguyễn thị kiều diễm 29 46 63% 35.27
54 Xuanhuong Nguyenthi 4 10 40% 7.72
55 Trinh Jeny 24 43 56% 30.87
56 Phạm Minh Thân 25 50 50% 16.5
57 James Nguyễn 15 49 31% 7.87
58 Tùng Lê 28 50 56% 12.42
59 Minh Huy Nguyễn 18 24 75% 13.42
60 nguyễn hồng yến 16 25 64% 13.95
61 Trần Ngọc Quý 26 50 52% 68.37
62 Vũ Thu Hiển 29 40 73% 67.33
63 Long Hải 21 27 78% 51.63
64 nguyen tat huy 1 3 33% 2.3
65 Phạm Huyền Trang 14 19 74% 12
66 Lê Hoàng Tính 8 9 89% 8.08
67 vuthidiemthuy 10 48 21% 15
68 Nguyễn Tấn Sơn 42 50 84% 23.72
69 Ngô Vân Nam 6 49 12% 4.95
70 Phi's Sky Mtp 32 49 65% 45.32
71 hoanghuy 18 49 37% 22.62
72 vu minh tuan 13 45 29% 31.75
73 Hải Sơn 0 1 0% 0.22
74 Lương Hoàng 6 18 33% 6.97
75 Ngọc Ánh 13 50 26% 4.57
76 Minh Hằng 25 50 50% 32.5
77 Mai Bé 21 30 70% 18.52
78 ho duc Manh 44 50 88% 51.12
79 Công Minh 23 37 62% 31.57
80 vuminhthao 30 50 60% 45.52
81 Vương Mỹ Vovjnam 28 50 56% 75.48
82 Hoàng Anh Nhiên 24 50 48% 37.92
83 do thi luyen 26 50 52% 50.35
84 Hồ Hoàng Mỹ Ngọc 20 50 40% 13.97
85 Nguyen Dac Ha 36 50 72% 83.57
86 Nguyễn Đức Anh 14 17 82% 18.4
87 TRINH QUAN 0 0 0% 0.2
88 lê ngọc tiệp 29 40 73% 54.65
89 Trung Anh 4 16 25% 6.1
90 tiến phạm 9 31 29% 31.22
91 Ông Nội Mày 22 49 45% 45.12
92 Ckíp 7 20 35% 34.52
93 ­­­ 29 45 64% 30.65
94 Chinh Mắm 23 48 48% 5.18
95 Đường Trung Duy 6 6 100% 5.57
96 BạnBè GọiTớ Là Thắng 20 40 50% 24.8
97 đậu anh tuấn 32 42 76% 74.7
98 Trần Ngọc Linh 31 39 79% 47.97
99 Burning You 20 50 40% 53.45
100 Nguyễn anh tuấn 34 50 68% 57.35
101 Oăn Oăn 39 46 85% 41.42
102 Vii Vii 17 50 34% 56.3
103 Anhkhang Do 38 50 76% 81.02
104 Ngọc Anh 13 26 50% 17.53
105 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 49 50 98% 40.02
106 Quốc Bảo 20 48 42% 19.3
107 Thiện Nhân 2 4 50% 90.75
108 Khung's Trên Tưng's Cm 34 46 74% 36.35
109 ho ngoc quang 23 48 48% 46.4
110 Ngọc Dũng Nguyễn 38 50 76% 56.02
111 Thiên Huỳnh 33 49 67% 24.62
112 Lan Anh 33 50 66% 31.52
113 Trịnh Kim 38 46 83% 76
114 Hón Thụ Lạm 16 50 32% 27.7
115 Huy Hoàng 29 45 64% 71.33
116 Nhung Hoàng 27 49 55% 38.4
117 Bùi Mạnh Hoàn 17 23 74% 89.93
118 Minh Muội 12 49 24% 2.18
119 bùi đan trinh 9 47 19% 10.97
120 Mì Tôm 9 19 47% 6.12
121 NGUYENTRINHAN 0 1 0% 0.42
122 Ngoc Nguyen 30 50 60% 52.93
123 Nguyển Thành Trung 29 47 62% 56.23
124 Thiên Hương 36 50 72% 50.78
125 Đặng Thị Phương Thảo 27 50 54% 39.85
126 Qúa Khú Và Em 24 49 49% 20.72
127 Long Van Hoang 4 7 57% 4.83
128 Loan'ss Keny'ss 15 50 30% 35.28
129 Trần Ngọc Mạnh 14 17 82% 6.42
130 Đại Trần 8 25 32% 15.42
131 Trai xinh Gái đẹp 14 23 61% 47.77
132 nguyenvanthanh 18 33 55% 10.57
133 tran thuy thu huong 15 26 58% 27.37
134 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 32 49 65% 41.4
135 Minh Gosu 11 33 33% 91.43
136 Hùng Lê 11 30 37% 34.37
137 Kisame 4 16 25% 18.7
138 Lê Duy Khánh 22 31 71% 25.05
139 nguyễn thái cường 15 19 79% 19.03
140 trần văn minh 15 21 71% 10.3
141 hoang thuy chi 37 44 84% 40.72
142 Đêm Tàn 23 46 50% 50.62
143 CapuChino Đắng 14 50 28% 8.53
144 Cao Thị Minh Hiếu 2 4 50% 1.27
145 Duy Djnh 5 11 45% 13.02
146 Tsuki Kami 36 50 72% 24.25
147 Như Quỳnh 33 42 79% 22.98
148 Xin Một Lần Thua 43 48 90% 62.6
149 Nguyễn Yến Hạnh 14 43 33% 18.78
150 Quốc Vương 32 48 67% 45.63
151 Trịnh Thị Huyền Trang 19 32 59% 89.43
152 Gà Con 14 22 64% 16.05
153 Thái thị mỹ huwj 34 48 71% 57.6
154 lưu chí mẫn 32 50 64% 39.78
155 Bùi Tuấn 19 50 38% 30.3
156 Quá Khứ 25 50 50% 20.05
157 Đăng Khoa 23 50 46% 71.82
158 Trương Lê Quang Bình 29 50 58% 45.6
159 Arb Hugo 32 43 74% 56.5
160 Nguyễn Duy 8 24 33% 19.83
161 Phương Sếu 35 50 70% 22.43
162 KeatBum Trần 24 50 48% 25.3
163 Trần Văn Tính 10 18 56% 16.7
164 Nhật Tú 12 15 80% 13.5
165 dau thanh bao 12 39 31% 90.73
166 Nam Nguyễn 32 47 68% 61.83
167 nguyễn văn chiến 26 50 52% 30.98
168 Trần Thanh Kết 29 36 81% 31.23
169 Chrome Chromeo 9 12 75% 7.32
170 Loan 34 43 79% 39.13
171 ThÀnh Cơ MÀ 0 0 0% 0.75
172 Nguyễn Thị Huyền 16 43 37% 21.18
173 nhut nhỏ 9 28 32% 45.28
174 Kim Thảo 33 49 67% 42.4
175 Cry Cry 23 50 46% 39.48
176 Tài Kyo 41 48 85% 38.3
177 Minh Vương 15 43 35% 46.13
178 Anh Tuan Ly 20 46 43% 18.87
179 Hoàng Duy 35 43 81% 50.2
180 Duong Kool 2 2 100% 0.13
181 ʚïɞ̶̶t̶̶h̶̶a̶̶n̶̶h̶̶l̶̶o̶̶n̶̶g̶̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶̶h̶̶ạ̶̶t̶ ʚïɞ̶ 38 42 90% 30.05
182 Huyền Trữ 12 21 57% 17.38
183 Võ Hùng 16 25 64% 9.57
184 Hồng Phúc 30 50 60% 63.52
185 nguyễn anh tuấn 21 24 88% 13.7
186 Phung Quang Thang 21 45 47% 8.18
187 Bùi Bình Minh 7 10 70% 6.25
188 Nguyễn Đình Thanh 26 50 52% 27.18
189 Master Dombledore 25 50 50% 77.85
190 Nguyen Huong 15 45 33% 36.1
191 Nguyễn Thị Duyên 10 15 67% 5.6
192 lê thế đức 36 50 72% 49.77
193 đồng tuấn anh 7 20 35% 38.6
194 Đình Vương 0 1 0% 0.27
195 Thới Duy Phát 18 27 67% 22.37
196 Huy Ham Hố 25 50 50% 37.22
197 Đinqq's Thắnq's 13 46 28% 37.2
198 Nguyễn Văn Bảo 28 49 57% 30.65
199 Khiêm Pc 31 47 66% 56.73
200 pham thi ha 13 15 87% 4.48
201 Mạnh Khoa Ngô 20 48 42% 48.18
202 Đoàn Bình An 42 50 84% 38.17
203 Mai Lê 24 36 67% 24.43
204 Quang Nhat 16 23 70% 43.87
205 Ichika Tamaki 24 49 49% 36.35
206 Hang Duong 24 49 49% 15.3
207 Quyên Trương 25 31 81% 48.62
208 Tiết Bảo Tính 33 50 66% 31.82
209 Mụi Bììn 28 50 56% 56.92
210 Nhà Bác Học 36 50 72% 57.55
211 Thanh Đặq 14 25 56% 17.48
212 Hoang Rapper 13 50 26% 6.92
213 Ngan Nguyen 41 50 82% 44.77
214 Lê Hoàng Tân 34 44 77% 40.38
215 Dang Thi Huyen 16 50 32% 18.55
216 kieuan 16 27 59% 38.85
217 Đinh Phương Nam 39 50 78% 45
218 Bút Chì 26 50 52% 43.43
219 hoang trong hieu 15 30 50% 29.37
220 Vi Ngocbich 27 50 54% 54.93
221 Phạm Thành Đạt 24 50 48% 27.93
222 Bui Doi Cho Gioi 23 49 47% 40.57
223 Ngây Ngây Loan Tây 19 26 73% 19.03
224 Trần Huy 32 45 71% 54.72
225 Bui Dang Long 38 48 79% 43.53
226 Vinh Trần 40 50 80% 32.55
227 Phạm Hồng Ngọc 24 50 48% 61.02
228 Tiểu Tuyết Tuyết 40 49 82% 47.7
229 Triệu Chính Đạt 5 17 29% 6.33
230 trần thị thu hà 47 50 94% 19.18
231 Hà Ngọc 30 47 64% 64.27
232 Po Lua 24 50 48% 37.25
233 Duy Thành 35 47 74% 62.22
234 HạNh's ShiNe's 22 50 44% 28.87
235 Ba Người Thứ 11 50 22% 17.63
236 Vũ Mai Anh 39 50 78% 45.05
237 Nguyễn Thị Dạ Thảo 10 49 20% 4.83
238 Trần Thanh Khiết 31 48 65% 52.25
239 hoàng kim huệ 31 50 62% 51.67
240 Tuấn Anh 41 50 82% 53.02
241 Hoàng Aanh 22 50 44% 9
242 Phanxica Le 0 0 0% 0.25
243 Lê Hồng Hạnh 35 47 74% 22.72
244 Lệ Rơi Vì Ai 3 10 30% 5.13
245 Hương Sociu's 28 50 56% 29.9
246 Nguyễn thị như liễu 5 10 50% 10.48
247 Kim Lân 26 30 87% 23.5
248 Lãng Tử Miền Tây 33 50 66% 49.47
249 buồn đời 14 24 58% 80.55
250 Hoai Nhan 0 0 0% 0.7
251 Đào Duy Hiếu 26 50 52% 18.92
252 Tuấn Anh 21 41 51% 46.27
253 Nguyễn Đăng Hưng 39 49 80% 52.05
254 Nguyên Suri 11 50 22% 9.93
255 Pii Nikita 27 50 54% 85.28
256 Kelly Ha 40 50 80% 16.22
257 Hữu Lợi 14 50 28% 17.53
258 Lăng Việt 33 50 66% 49.35
259 daothanhminh 35 50 70% 56.35
260 Trang Doan 2 3 67% 1.78
261 Thanh Lax 1 2 50% 1.28
262 Hồ Tiến 6 15 40% 6.55
263 Trương Sĩ Hợp 33 50 66% 0.7
264 Nguyễn thị Thanh Hoa 38 47 81% 48.53
265 Thanh Tung KQ 1 2 50% 3.15
266 NGuyên Gia Huy 31 46 67% 81.02
267 Trần QuangVinh 29 39 74% 42.87
268 Tôi Tên Tín 15 50 30% 4.32
269 Thư Vũ 21 24 88% 18.4
270 Cơn Mưa Ngang Qua 13 23 57% 12.12
271 Thao Nguyen 28 50 56% 60.43
272 Huấn Aguero 32 50 64% 65.77
273 Cưm Minion 5 14 36% 12
274 le thach dai 25 50 50% 48.25
275 Trọng Kt 24 50 48% 21.3
276 iRắc VP 34 43 79% 43.3
277 ĐINH TIẾN CẢNH 24 41 59% 90.2
278 lê thị ngọc vân 8 18 44% 17.58
279 Hoàng Oanh 18 49 37% 23.55
280 Huy Hoàng 25 33 76% 51.75
281 Trọng XêKô's 2 3 67% 2.27
282 Ngo Hung 20 47 43% 90.2
283 Lê Hoàng Giang 0 1 0% 0.2
284 Ph­uongAnh 26 32 81% 32.38
285 Trương Tuấn 33 50 66% 21.88
286 Lucky Luke 7 50 14% 23.13
287 Dũng Sĩ 11 13 85% 90.27
288 kẻ hủy diệt TG 25 49 51% 51.43
289 Ánh Ngọc 14 32 44% 32.65
290 Thương Nghị 35 47 74% 57.53
291 le thong 16 24 67% 63.73
292 nguyễn văn lập 4 10 40% 13.25
293 Rain Sad 27 35 77% 51.7
294 ptnhungnp 41 50 82% 38.47
295 Phương Phương 25 50 50% 35.4
296 Lê Hồ Hữu Trí 45 50 90% 79.95
297 Quyết Văn Nguyễn 27 50 54% 84.72
298 Lê Xuân Hùng 10 50 20% 6.83
299 Gareth Lê 24 49 49% 33.47
300 Cậu Bé Bán Hành 12 49 24% 74.27
301 Nguoibanvuive Nguyen 23 50 46% 22.75
302 Anh Ba Trường 12 27 44% 18.23
303 Vũ Thị Thu 27 50 54% 23.27
304 Duy Phong Nguyen 24 31 77% 36.68
305 phạm thị trúc linh 21 36 58% 91.8
306 Màu Thị 33 50 66% 55.62
307 Hoàng Hạnh Nguyên 40 50 80% 55.5
308 tran van tuan 15 20 75% 32.57
309 Mino Nguyễn 16 31 52% 57.53
310 Tien Dinh Duc Dinh 29 45 64% 83
311 Nguyễn Thị Thanh Lam 30 50 60% 44.98
312 Hiến Sniper 12 27 44% 20.37
313 Hòa Ngọcc 24 50 48% 29.5
314 hiếu 31 50 62% 41.77
315 vu nam, anh 31 37 84% 43.7
316 Đỗ Đức Hà 19 50 38% 8.3
317 Thư Hồng 25 49 51% 35.97
318 Hằng Kuma 29 49 59% 91.18
319 CácBạn Đệt PhảiHóng 0 0 0% 1.13
320 Rin 0 7 0% 0.65
321 Bách Nguyễn 5 10 50% 90.35
322 Vạn Thành 20 50 40% 19.82
323 huntelar 24 28 86% 24.23
324 Phạm Thành Đạt 36 48 75% 37.75
325 buithuhang 28 47 60% 90.3
326 Hy Lê 37 50 74% 60.52
327 Ngọc Tuyết 36 48 75% 34.37
328 Đặng Huyền Trang 10 20 50% 10.92
329 Đào Hùng 30 41 73% 23.43
330 Quốc 27 48 56% 26.42
331 thành 40 50 80% 18.72
332 pekonly 38 50 76% 54.68
333 duong van tao 18 50 36% 25.97
334 ʚʚ Mỹy Dungg ɞɞ 12 45 27% 4.4
335 Thiên Gồ 0 0 0% 0.2
336 Dat Le 0 0 0% 2.37
337 Nguyễn Việt Hoàng 38 50 76% 36.62
338 Đức Long 35 49 71% 55.32
339 Trần Văn Toàn 42 50 84% 42.62
340 Ngọc Linh Vũ 14 49 29% 42.28
341 Nguyễn Hồng Nhung 18 27 67% 9.13
342 Trần Thị Mai Thu 24 46 52% 56.17
343 Đinh Hải 41 49 84% 52
344 Việt Phương 0 0 0% 0.68
345 Ngoc Luan 36 50 72% 55.95
346 Jun Christiano 20 50 40% 15.63
347 Dũng Eternity 6 19 32% 17.3
348 Ngọc Ngố 0 1 0% 0.38
349 phung minh thanh 41 50 82% 19.03
350 tôn long thuận 40 47 85% 33.63
351 Đặng Hoàng Chí Duy 13 49 27% 43.12
352 Thắm Thân Thiện 12 50 24% 43.48
353 tran ngoc vu 0 1 0% 0.57
354 Phạm Thiên Nhi 30 50 60% 27.47
355 Culong Rapper 18 37 49% 29.73
356 Trần Thị Uyên 38 49 78% 33.45
357 Dương Tiến Thành 24 49 49% 68.77
358 Thiên Nhi 20 49 41% 11.5
359 bùi đức quang 8 22 36% 8.22
360 Nguyễn Hải Minh 22 45 49% 31.43
361 VPink 21 50 42% 35.57
362 Angela Merici 32 50 64% 55.82
363 Lờ Mờ 31 47 66% 90.55
364 Dat Nguyen 33 45 73% 72.2
365 Dương Nhu 31 42 74% 31.82
366 Pham Quan 21 50 42% 89.72
367 Nguyễn Hải 11 50 22% 4.42
368 hiền Vy 25 45 56% 37.7
369 Cẩm Thúy 18 50 36% 18.22
370 Gấm Bèo Tấm 15 28 54% 59.92
371 ròm mé bảy 24 50 48% 54
372 Nguyen Hong Loi 37 49 76% 46.85
373 Tiến Đạt 13 18 72% 13.7
374 Kungfuvuong 14 19 74% 12.33
375 nguyentridung 5 22 23% 3.9
376 Duy Thỏ 36 50 72% 52.92
377 Trần Ngọc Bách 38 50 76% 76.05
378 trancaihoainhan 1 2 50% 1
379 Trịnh Ngọc Huấn 29 34 85% 12.33
380 Trà My 32 50 64% 27.82
381 Lan Pandora 20 45 44% 31.65
382 Hào 9 16 56% 9.03
383 Trần Nam Anh 11 24 46% 9.22
384 Hứa Toàn Quên 2 3 67% 1.83
385 thùy linh 29 41 71% 34.43
386 Đinh Viết Thái Việt 32 50 64% 81.95
387 Vệt Gió Xanh 29 48 60% 45.7
388 Hận Gái 25 39 64% 40.22
389 quân_gooner 11 28 39% 46.93
390 Dieu Pham 24 31 77% 14.18
391 Như Tuyền 30 50 60% 26
392 Nhi NinBae 7 14 50% 8.72
393 Vĩ Hồ 24 50 48% 74.13
394 Phước Tài Npt 26 48 54% 73.55
395 Hoàng Đế 38 49 78% 56.7
396 Thương Nguyễn 11 49 22% 4.2
397 Bùi Lâm Anh 3 3 100% 1.67
398 Thai Huynh 39 47 83% 27.8
399 Nam Bá Chủ 28 50 56% 55.98
400 mai thu hoai 3 3 100% 6.47
401 Ngân Ngớ Ngẩn 24 50 48% 65.52
402 Hoàng Quốc Hảo 21 30 70% 90.55
403 phan Văn Khoa 12 17 71% 14.25
404 Mèo Con 40 50 80% 47.35
405 Huệ Nguyễn 25 50 50% 38.17
406 hoàng thuận 30 47 64% 44.67
407 Jack Cao 10 24 42% 12
408 Nguyễn Nguyễn 24 48 50% 47.85
409 dinh truong sinh 24 31 77% 28.42
410 lê quang duy 16 33 48% 19.18
411 Thuan Scobby 0 0 0% 0.23
412 Gia Minh 29 50 58% 26.42
413 Hằng Huỳnh 14 47 30% 21.72
414 Tuấn Anh Ngô 13 49 27% 6.33
415 Diễm Châu 30 50 60% 52.37
416 Tuyet Dinh 41 50 82% 30.82
417 Việt Hưng 43 48 90% 22.8
418 Trần Thị Ngọc Thu 9 30 30% 5.25
419 Đặng Tòn Phấy 33 47 70% 90.45
420 Thành Nguyễn 36 44 82% 56.23
421 Nguyễn Thanh Tâm 16 24 67% 20.47
422 Neymar da Silva 23 47 49% 53.05
423 My Linh 31 42 74% 62.62
424 Linh Nguyễn 3 7 43% 17.13
425 Đang Học 44 49 90% 39.85
426 Alex Henderson 25 48 52% 62.08
427 buithitham 24 50 48% 50.97
428 ho quoc dung 12 50 24% 2.12
429 nguyenhongan 17 46 37% 16.47
430 Thinhphat Lam 0 0 0% 2.98
431 Phượng Chu 6 19 32% 23.05
432 trinhthiminhhieu97 18 50 36% 14.97
433 Tâm Đặng 11 16 69% 9.27
434 Người Được Chọn 37 50 74% 44.43
435 Đỗ Phú Nhân 4 18 22% 15.8
436 Tuan Tran 20 28 71% 29.58
437 lê vinh 40 50 80% 73.02
438 Trang Pham 12 17 71% 6.97
439 mai quốc khánh 14 25 56% 36.5
440 phạm duy vũ 21 37 57% 37.22
441 Nguyen Thanh Huong 36 47 77% 60.43
442 Mayya Le 18 29 62% 90.03
443 Thiện Trọng 40 47 85% 48.22
444 Phamvyquyen 19 37 51% 52.75
445 Tran Hai Yen 44 50 88% 68.07
446 Tăng Tuấn 7 22 32% 4.83
447 Khiêm Hoàng 24 50 48% 57.03
448 Hợi Tôi Là 40 50 80% 45
449 Phí Phạm 23 37 62% 90.45
450 Đức Bằng 36 50 72% 87.75
451 Jenny Nguyet 24 38 63% 30.57
452 Cao Nguyễn Thanh Thùy 9 19 47% 5.43
453 hán văn hiếu 20 50 40% 23.12
454 Thu Nguyen 7 8 88% 90.28
455 ngodat 17 28 61% 16.98
456 vo thien trong 28 47 60% 41.3
457 Gla Diator 30 43 70% 62.45
458 Love Hyun 21 50 42% 28.28
459 đỗ huyền linh 38 48 79% 51.88
460 Hoàng Huy 16 49 33% 9.08
461 Quỳnh Anh 11 50 22% 22.12
462 Vũ Hồng Phúc 21 50 42% 11.87
463 Huong Pham 34 50 68% 35.78
464 Thủy's Cờ Hó Điên 14 49 29% 19.48
465 Huỳnh Yến Nhi 35 49 71% 90.63
466 Hải Dương 39 48 81% 36.18
467 Phương Sơn 27 47 57% 33.68
468 nguyễn thị tố uyên 10 15 67% 10.68
469 to ngoc quynh 36 48 75% 53.93
470 Khã Nhi 23 50 46% 87.4
471 Nguyên Trãi 0 9 0% 0.48
472 An An 33 38 87% 15.8
473 nhat huy 36 50 72% 47.78
474 Pham vy quyen 13 50 26% 3.83
475 Lương Thanh Toàn 16 26 62% 30.13
476 hẩn vai 11 19 58% 13.63
477 Võ Minh Khôi 28 50 56% 6.22
478 nguyen yungmi 35 50 70% 31.32
479 nguyen duy tuan 18 50 36% 61.45
480 Thai Trang 27 48 56% 32.92
481 Huỳnh Hữu Duy 23 50 46% 30.6
482 Huynh Tri Nguyên 30 49 61% 37.63
483 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31 48 65% 62.78
484 Minh Le 27 42 64% 77.7
485 Nguyễn Thị Thu Hòa 25 43 58% 22.65
486 Tjnhiuojxjndungdenvoj Neudenrojxjnodungdj 12 50 24% 5.25
487 Hoài Huy 14 48 29% 20.87
488 Quang Trường Plc 44 50 88% 33.5
489 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 44 49 90% 27.3
490 huynh vinh an 6 18 33% 12.48
491 Nàng Ngốc 36 41 88% 14.83
492 Trang Honoko 18 23 78% 15.03
493 Ha Ankdung 22 43 51% 10.07
494 Anh Ròm Pht 32 50 64% 37.75
495 The Move 16 50 32% 14.17
496 cuong 22 49 45% 45.4
497 Pe Pih 12 21 57% 6.53
498 mac anh tuan 8 49 16% 2.1
499 nhok cute huynh 28 50 56% 25
500 Minh Anh Nguyễn 25 50 50% 8
501 thái đình minh phú 26 34 76% 37.45
502 PHAM VAN NHUT TRUONG 23 50 46% 20.47
503 Hoàng Tiến 24 49 49% 44.22
504 Nguyễn Văn Tây 38 50 76% 27.82
505 Qüäñgg Tüñg's 24 50 48% 53.43
506 Phuong Linh 16 48 33% 6.03
507 Nguyễn Chính Trực 24 49 49% 20.33
508 Vũ Thị Hiếu Kiên 22 45 49% 40.2
509 Trần Nam Mỹ 38 48 79% 72.43
510 Thẩm Duy 43 49 88% 32.92
511 Hữu Thành 1 4 25% 0.47
512 Đào Thị Bich 15 20 75% 18.35
513 Trương Văn Vương 38 48 79% 37.07
514 Duong Kieu Anh 10 10 100% 11.15
515 Trần Dương Huynh 32 50 64% 69.08
516 Duy Thạch NP 26 50 52% 38.9
517 Tí Bụp's 36 50 72% 23.5
518 Kieu Anh Maria 18 35 51% 14.08
519 PuPu Con 26 49 53% 51.87
520 Phan Đức 17 49 35% 49.65
521 Kiddo Kun 26 40 65% 17.43
522 nguyendieulinh 39 48 81% 38.3
523 Cục Cứt Thần Bí 34 49 69% 66.45
524 Huy Luxy 5 25 20% 56.15
525 nguyễn chí tài 19 49 39% 29.4
526 Tùng Huyy 9 20 45% 25.67
527 le thu 29 43 67% 26.88
528 Su Su 0 0 0% 0.35
529 hoang van linh 15 50 30% 30.95
530 Nguyen tien dat 7 19 37% 13.83
531 Triệu Vĩnh Giang 22 38 58% 57.95
532 phuongphuong 12 16 75% 9.98
533 Vũ Nam Anh 5 10 50% 6.58
534 Nguyễn Đăng Khoa 22 30 73% 10.85
535 Chu Đại Dương 14 18 78% 38.2
536 Văn Tú 25 47 53% 53.5
537 Thành Ak 7 12 58% 27.6
538 phạm thị cẩm tú 18 19 95% 13.43
539 nguyen phi can 2 7 29% 1.43
540 Toan Pham 0 1 0% 0.72
541 hoàng anh tú 26 49 53% 21.8
542 Kha Tran 37 49 76% 54.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12