Đề thi đại học môn hóa khối B năm 2014 - Mã đề 315

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3486

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Glucozơ và fructozơ đều

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO?

Câu 3: Số đồng phân cấu tạo có công thức C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH là 

Câu 4: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 5: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

Câu 6: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p6. Nguyên tố X là

Câu 7: Cho phản ứng hóa học : NaOH + HCl  \rightarrow  NaCl + H2O

Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là

Câu 9: Cho dãy chuyển hóa sau:

X\overset{+CO_{2}+H_{2}O}{\rightarrow} Y\overset{+NaOH}{\rightarrow}X

 Công thức của X là

Câu 10: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

Câu 11: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Câu 12: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là 

Câu 13: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+ ; 0,2 mol Mg2+ ; 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Cl- và a mol Y2- . Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là

Câu 14: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanine và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

Câu 15: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

Câu 16: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 17: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

Câu 18: Anđehit thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau:

R + 2HCl (loãng)  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}   RCl2 + H2

2R + 3Cl2  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}  2RCl3

R(OH)3  + NaOH  (loãng) \rightarrow   NaRO2  + 2H2O

Kim loại R là

Câu 20: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan.

Câu 21: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol chất X phản ứng hết với dụng dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

- Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V là

Câu 23: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 24: Axit nào sau đây là axit béo?

Câu 25: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y làm hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa.

- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 26: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 7,84 lít SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Câu 28: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 108 gam Ag.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp X là hai ancol Y và Z(MY < MZ). Đun nón X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%.

Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

Câu 29: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín : H2 (k) + Br2 (k)  \rightarrow  2HBr (k)

Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ phản ứng trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

Câu 30: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác cho a gam dung dịch muối X tác dung với a gam dung dịch Ba(OH)2 thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

Câu 31: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là 

Câu 32: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Khí Cl2 sinh ra thường có lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng

Câu 33: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol H2 và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 34: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 35: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2

(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trườn hợp thu được kết tủa là

Câu 36: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3?

Câu 37: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O  \rightarrow K2SO4  + MnSO4  + H2SO4

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2

Câu 38: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma ( \sigma) là 

Câu 39: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dùng dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 40: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin? 

Câu 41: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?

Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Câu 43: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

Câu 44: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hồn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Câu 45: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

Câu 46: Cho các phản ứng sau:

 (a) C + H2O (hơi) \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                  (b) Si + dd NaOH \rightarrow

(c) FeO + CO  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                        (d) O3 + Ag  \rightarrow

(e) Cu(NO3)2  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                        (f) KMnO4  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}

 Số phản ứng sinh ra đơn chất là

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

Câu 49: Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

Câu 50: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzene trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngô quốc Minh 15 49 31% 31.25
2 hoàng vinh 18 50 36% 61.17
3 QUỐC TUẤN 19 50 38% 13.78
4 Trang Suoh 7 20 35% 15.08
5 Danh 22 26 85% 90.32
6 Thư Hồng 20 50 40% 13.07
7 nguyễn chí 24 27 89% 10.5
8 Vương Mỹ Vovjnam 19 50 38% 84.97
9 Nhật Tân 0 2 0% 1.87
10 Thanh Tuyền Đoan 8 21 38% 19.1
11 Phạm Duy Thắng 21 48 44% 69.47
12 Anatasia 14 29 48% 31.7
13 Vo Thi Tuyet Hong 13 24 54% 11.8
14 Hoangtam Le 27 48 56% 15.32
15 Huy Ham Hố 15 24 63% 51.63
16 Hoa Moc Lan 36 49 73% 60.32
17 Kim Hà 17 27 63% 18.27
18 Tiểu Tử Vô Tình 14 27 52% 78.78
19 Phạm Hoàng 16 50 32% 16.08
20 phạm thị huỳnh như 10 36 28% 10.72
21 Phạm Huyền Trang 28 50 56% 46.7
22 Hà Phương 39 46 85% 5.95
23 Nguyen Ngoc Mai 15 50 30% 25.98
24 ho huu hop 15 50 30% 47.8
25 nguyen truong 30 50 60% 31.1
26 thaono 21 32 66% 16.4
27 Nguyen Thu Phuong 25 49 51% 25.65
28 Nguyễn Phúc Cao Duy 46 50 92% 48.48
29 lương khánh ngân 15 47 32% 18.83
30 ngô cường 18 24 75% 42.93
31 Chẳng Có Nhẽ 10 15 67% 17.28
32 Hoàng Thị Lệ Thu 22 36 61% 37.68
33 Đinh Thế Hiệp 0 0 0% 0.22
34 Mạnh Cường 15 50 30% 21.82
35 Ngoc Nguyen 1 2 50% 11.65
36 Tử Đằng 29 38 76% 48.82
37 Long Hải 0 3 0% 2.95
38 Xavier 3 9 33% 17.8
39 Ty's Ken 18 49 37% 8.13
40 khoảng lặng 16 26 62% 91.65
41 nguyendinhnoi 1 2 50% 1.12
42 Nuocmat Thuytinh 16 26 62% 39.83
43 Thao Nguyen 21 50 42% 76.83
44 Biển Lạnh 8 15 53% 12.38
45 An Nguyen 32 50 64% 87.83
46 Minh Thanh 17 50 34% 13.12
47 Nguyen phuong thao 14 41 34% 78.9
48 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 25 40% 14.12
49 Nhài Nguyễn 15 29 52% 14.53
50 Long Đăng 46 50 92% 9.43
51 Nga Nguyễn 29 50 58% 26.92
52 Phạm Đắc Nhiệm 13 23 57% 15.53
53 Nguyễn Thanh Tâm 20 32 63% 49.35
54 Hạnh Đặng 19 50 38% 37.9
55 võ tá hoàng 23 23 100% 10.88
56 lê đức duy 31 50 62% 50.08
57 Nhi NinBae 17 50 34% 10.8
58 Đặng Mai 24 30 80% 56.33
59 Hoàng Lan Anh 20 50 40% 52.07
60 Phan Thi Kim Ngan 21 50 42% 34.35
61 Tống văn Trường 25 49 51% 22.3
62 Triệu Vĩnh Giang 12 21 57% 22.53
63 Tùng Lê 18 29 62% 12.33
64 Anh Duy 8 17 47% 6.62
65 Tran Phuong Linh 30 48 63% 18.27
66 Đỗ Thành Hưng 5 12 42% 7.78
67 Uyên Tú 2 6 33% 3.7
68 Nguyễn Quốc Huy 19 50 38% 8.57
69 Lethilan 37 41 90% 84.77
70 Hường Hạnh 10 15 67% 4.63
71 Hoàng Mạnh 21 50 42% 79.78
72 nguyễn thị hương 23 50 46% 24.18
73 Linh Vương 34 46 74% 5.28
74 Lã Xuân Khoa 12 24 50% 22.73
75 Trần Thị Hằng 20 50 40% 17.8
76 nguyen phi can 12 50 24% 8.85
77 song ngư họ bùi 12 49 24% 16.12
78 Quang Nguyen 21 50 42% 32.07
79 Lê Ngọc Thảo 19 44 43% 70.23
80 Uyên Lê 18 49 37% 47.32
81 Nguyễn Thị Hồng Trang 9 17 53% 22.25
82 tran thin thanh ha 21 50 42% 10.28
83 Trọng Hoàng 21 49 43% 25.78
84 chuvankhanh 18 50 36% 8.55
85 Hứa Toàn Quên 13 46 28% 2.28
86 MrTrung Dang 5 12 42% 4.95
87 Cậu's Út's Họ's Pờ's 11 50 22% 8.53
88 le van 14 27 52% 18.88
89 Mai Thảo 7 9 78% 4.45
90 Thieu Lexuan 19 49 39% 68.57
91 Lê Xuân Ngọc Anh 28 50 56% 14.07
92 trần văn 15 47 32% 5.8
93 Bình Kakashi 1 2 50% 0.25
94 danh 17 43 40% 38
95 Nguyễn vũ châu 10 48 21% 31.68
96 Tung Van 14 32 44% 20.3
97 Thu Nguyen 0 0 0% 90.78
98 Lương Thị Nhung 20 49 41% 31.35
99 Lê Xuân Hoài Thanh 14 50 28% 11.23
100 Truong Vu 16 49 33% 10.03
101 JackLy Nguyễn 6 11 55% 7.12
102 Cỏ Anh Đào 1 3 33% 90.58
103 Nghĩa Ngu 11 49 22% 4.63
104 Lê Hữu Tiến 8 22 36% 44.43
105 võ phạm như quỳnh 22 50 44% 2.97
106 Trần Thảo 19 50 38% 15.03
107 nguyen le phan hong tham 0 4 0% 6.7
108 phạm tây 1 4 25% 1.03
109 Nguyen Tan Loc Nguyen 8 16 50% 6.1
110 Võ Chí Cường 0 0 0% 0.2
111 Trương Quang Quốc 0 0 0% 0.3
112 nguyễn xuân phú 14 50 28% 4.12
113 Nguyen Khoa 27 48 56% 22.05
114 Vô Danh 13 50 26% 2.87
115 Con Nha Ngeo 18 31 58% 34.87
116 Toàn Nguyễn 11 50 22% 25.72
117 Công Tử Nam 30 50 60% 17.35
118 Hậu Heo 16 49 33% 9.95
119 ﱞﱞﱞ 5 6 83% 17.18
120 hồng Sơn 18 49 37% 12.88
121 pham van khai 4 4 100% 1.47
122 Quế Minh 11 49 22% 15.38
123 Trình Thị Bích Như 26 50 52% 16.95
124 Salam Dong 23 50 46% 19.38
125 Tùng Sky 23 47 49% 15.67
126 Capu Chino 22 50 44% 12.08
127 Bùi Bình Minh 4 15 27% 4.62
128 Trần Thị Như Quỳnh 10 48 21% 4.18
129 Trang An 10 27 37% 91.87
130 Phương Kun 19 48 40% 17.9
131 Šói's Çülé's 12 20 60% 7.58
132 Anh Hiếu 14 50 28% 4.43
133 Phạm Hải Linh 6 19 32% 6.07
134 Đoàn Thị Thúy Hiền 10 27 37% 62.95
135 Nguyễn Duy Tài 19 32 59% 11.77
136 Cao Thị Minh Hiếu 15 32 47% 6.98
137 Lê Nguyễn Bảo Hân 12 50 24% 14.75
138 Hắc Ám Huyết Lệ 9 33 27% 12.83
139 Trương Sơn 8 11 73% 13.1
140 Nguyen Hien 21 26 81% 11.23
141 ĐẶNG MINH TIẾN 0 0 0% 0.17
142 Tuan Anh Pham 16 32 50% 21.72
143 Thạnh Polime 38 50 76% 15.43
144 Van Pham 13 17 76% 10.48
145 Nguyễn Hà Thu 12 14 86% 6.98
146 Trung Anh 14 50 28% 4.35
147 Loan Ham Học 6 21 29% 19.82
148 Ngan Vo 20 49 41% 19.07
149 Hào Hồ 16 27 59% 41.37
150 Trần Hoàng Tây 20 50 40% 19.3
151 Thua Thì Thôi 3 3 100% 1.17
152 thành 14 21 67% 13.12
153 Xuân Lộc 18 41 44% 39.95
154 Pà Nhỏ 0 2 0% 2.28
155 Cao Văn 20 50 40% 52.05
156 Như Quỳnh 25 32 78% 23.7
157 Le Thanh Hung 10 24 42% 35.42
158 trần thanh tâm 17 50 34% 33.68
159 Như ý 16 50 32% 53.93
160 hiền Vy 13 45 29% 21.53
161 hoàng thị thuyết 17 50 34% 61.22
162 Mỹ Duyên Nguyễn 24 50 48% 90.45
163 Trần Đam 23 34 68% 90.3
164 Anh Vẫn Chờ 16 47 34% 9.08
165 Khánh Huyền 26 49 53% 53.77
166 SoChay Sam 15 50 30% 23.05
167 Trần Vũ 20 50 40% 45.5
168 Ngo Ngoc Lan Phuong 13 40 33% 30.3
169 Socking Pig 16 48 33% 5.82
170 Nguyễn Minh Châu 26 48 54% 60.57
171 Gio Cua Uoc Mo 23 48 48% 44.25
172 Lý Trường Chiêu 20 50 40% 89.38
173 Con Ga 16 50 32% 9.4
174 thu hà 2 8 25% 2.73
175 nahn huu thinh 5 17 29% 19.72
176 PHẠM BÌNH 14 20 70% 90.65
177 Thanh Chung 8 21 38% 9.95
178 Ngọc Nam Trương 30 50 60% 8.52
179 Linh Mỹ 35 47 74% 19.87
180 Nhým Khùm 15 28 54% 20.37
181 NTCT 26 48 54% 90.23
182 Mon Mon 22 50 44% 12.48
183 chinhift 41 47 87% 8.95
184 Tran Hai Yen 29 50 58% 84.95
185 Ttcc LOng 11 24 46% 22.05
186 Anh Khoa 8 13 62% 43.58
187 nguyễn thanh phú 13 24 54% 20.63
188 Lùn Chân Dài 26 37 70% 63.58
189 Yeen Lee 31 41 76% 69.52
190 Nguyễn Thanh lý 9 50 18% 21.15
191 Nước Mắt Của Mưa 10 24 42% 5.35
192 Ki Uc Buon 13 50 26% 36.83
193 Dat Nguyen 7 22 32% 18.3
194 Trần Văn Phúc 33 50 66% 78.85
195 PV Phuong TK 22 30 73% 26.23
196 trần công minh 10 50 20% 4.82
197 nguyễn thái sơn 29 50 58% 22.85
198 Chấn Hiệp 8 38 21% 75.58
199 Hue Dang Minh 23 49 47% 23.18
200 mèodidi 13 20 65% 22.67
201 Duy Toại Trần Phạm 11 15 73% 12.93
202 Lê Đàm Huy 36 45 80% 90.27
203 dang van quang 21 49 43% 33.68
204 Doãn Hồng 13 49 27% 16.65
205 trần thị mai 13 50 26% 12.63
206 Quốc'x Việt's 7 31 23% 11.13
207 Danh Phan Tran 23 50 46% 30.03
208 Đăng Nguyên 16 28 57% 34.93
209 Yume Heo 24 42 57% 80.58
210 Phạm Quốc Huy 10 17 59% 45.48
211 Ngọc Nu 14 26 54% 12.68
212 Nơiđâu Tìmthấyem 28 38 74% 91.72
213 Bùi Thị Phương Anh 14 27 52% 42.92
214 Vu Vui Ve 19 49 39% 8.9
215 Nguyễn Thị Minh Hiếu 15 50 30% 9.12
216 Trung Nguyễn Văn 20 44 45% 37.13
217 Lo Ve 10 24 42% 38.8
218 Trần Thị Uyên 17 50 34% 58.4
219 Long Mai Duc 11 25 44% 31.6
220 nguyễn văn Đạt 28 32 88% 20.92
221 Hà Văn Khôi 0 0 0% 0.18
222 Bảo Anh 11 50 22% 20.67
223 Nguyễn Trí 30 50 60% 85.58
224 mai thị trà my 31 48 65% 39.97
225 Myhau Phan 16 37 43% 47.33
226 pham thi ha 25 29 86% 19.28
227 Diễm Châu 0 2 0% 1.42
228 phan van nhan 0 0 0% 7.62
229 Chunbi Tươi 19 50 38% 29.13
230 Thanh Ngọc 0 2 0% 1.3
231 Minh Hằng 17 50 34% 9.15
232 RiBi Ngô 15 50 30% 82.78
233 Thaotam Saclo 31 41 76% 73.68
234 Pháp Lee 4 12 33% 30.87
235 Linh Xinh 18 41 44% 25.07
236 Nghia Tran 25 48 52% 55.08
237 Dana Bui 17 32 53% 90.72
238 Hiền Cule's 40 50 80% 81.97
239 Bạch Mai 8 20 40% 16.55
240 Trần Quốc Anh 17 26 65% 18.13
241 thành tuấn 19 39 49% 49.18
242 Loi Lele 20 36 56% 26.25
243 Xoa Het 12 29 41% 39.4
244 Pham Khai 14 50 28% 1.85
245 mai van hieu 31 38 82% 91.48
246 Protactini Nguyễn 25 47 53% 89.73
247 Đinh Hải 31 40 78% 90.58
248 Mong Ji 5 18 28% 11.48
249 Nguyen Manh Quyet 18 24 75% 68.55
250 Vi Ngocbich 18 37 49% 90.02
251 Nhân Phan 46 50 92% 16.25
252 Thuy Duong 0 2 0% 0.92
253 HỒñg TöÁñ 14 50 28% 14.92
254 Trịnh Ngọc Huấn 30 42 71% 90.3
255 lâm thành gôn 8 50 16% 38.73
256 Con Nít Ranh 9 30 30% 89.83
257 hoàng minh hải 14 47 30% 4.95
258 Vân Nguyễn 27 50 54% 90.07
259 Trần Gia Hợp 27 29 93% 16.17
260 Chơi Xong Dông 13 37 35% 54.73
261 Nguyễn Ngọc Toàn 14 28 50% 18.48
262 Nguyễn Mạnh Thiện 26 47 55% 25.03
263 Học Hâm's 0 1 0% 90.72
264 Tài Tăng 18 32 56% 90.78
265 Đỗ Mạnh Cường 24 48 50% 17.03
266 Candy Bitter 4 17 24% 9.97
267 Nguyễn Ngọc Huyền Ngân 10 15 67% 19.7
268 Huy Ngô 24 50 48% 40.67
269 Rịu ĐêM 15 50 30% 35.77
270 to tai linh 9 22 41% 44.67
271 vo kim ha 16 50 32% 14.33
272 Thùy Linh 18 35 51% 63.5
273 Nhà Không 23 50 46% 15.78
274 Đạt 15 47 32% 37.45
275 Trương Tuấn 16 40 40% 29.75
276 tran quynh 23 35 66% 86.68
277 Thu Hà 6 13 46% 4.08
278 Nguyễn Nguyệt 14 50 28% 47.18
279 Tạ Đức Thịnh 46 50 92% 78.48
280 Phạm Duy Thái 3 4 75% 5.48
281 nguyen ba duc 28 46 61% 41.18
282 daicatien 21 33 64% 13.07
283 Yến's Bii 14 50 28% 6.23
284 nong thi ngoc dung 17 50 34% 4.5
285 giao đỗ uyên 21 50 42% 10.62
286 Nguyễn Trung Nghĩa 46 50 92% 74.67
287 Anh Thư 19 50 38% 48.52
288 nguyen son 16 50 32% 85.88
289 Diệp Nguyên 10 26 38% 73.05
290 Kiddo Kun 18 30 60% 13.28
291 nguyễn thị hằng 6 19 32% 14.42
292 Nam Lador 0 0 0% 0.23
293 Phạm Thị Hoài Thanh 8 12 67% 16.83
294 Quỳnh Anh 6 21 29% 22.9
295 pham nhat truong 13 50 26% 10.27
296 Thương Thơm 16 17 94% 6.4
297 Chuppi Hoa 5 18 28% 6.13
298 Nguyễn Trần Thành 3 8 38% 25.93
299 Py Chút 19 48 40% 18.33
300 Trịnh Huy Trà 18 25 72% 48.63
301 Phú tran 24 50 48% 59.15
302 jellal 50 50 100% 4.48
303 nguyenthihao 23 31 74% 82.97
304 November Rain 10 28 36% 12
305 hoài thư 4 12 33% 4.97
306 tran thuy diem chau 19 47 40% 30.73
307 Nguyễn Nguyễn 25 50 50% 65.9
308 Võ Xuân Thịnh 5 17 29% 91.43
309 Nguyễn Thị Hoài 18 48 38% 16.27
310 Hiền Xiu 16 30 53% 56.07
311 ánhpuko 27 36 75% 68.88
312 Vân Lê 0 1 0% 0.5
313 Tâm Phạmʚɞ 11 50 22% 15.18
314 Jin Hoàng 13 41 32% 48.43
315 Chong Chong Tre 20 46 43% 91.3
316 Nhi Transbơ 14 50 28% 24.17
317 dang thien quang 5 16 31% 29.55
318 trancaihoainhan 9 42 21% 6.12
319 Trần Công Tử 23 49 47% 84.2
320 Sặc Sặc CP 32 50 64% 40.43
321 kimanha3 24 38 63% 69.7
322 Đặng Tự Quốc Cường 6 15 40% 4.1
323 thieu nhat quynh 15 50 30% 5.17
324 Nguyễn Phượng 14 24 58% 8.48
325 Lại Tiến Minh 14 22 64% 26.77
326 Phạm Bá Phú 29 50 58% 85.05
327 Phải cố lên!! 1 2 50% 1.18
328 Nga Libra 21 33 64% 24.05
329 Độn Đần Đạt 26 48 54% 63.13
330 Lưu Quang Minh 15 27 56% 23.33
331 Đặng quang quyết 19 50 38% 66.15
332 tranbum 34 40 85% 73.73
333 Hieu Nguyen 23 45 51% 42
334 Nam Bá Chủ 27 50 54% 79.08
335 haiyen 32 50 64% 64.93
336 nguyễn thị hồng 9 10 90% 5.17
337 Trương Minh Đức 12 34 35% 15.25
338 Huấn Aguero 20 38 53% 77.53
339 Đức Mập 18 29 62% 46.02
340 Trọng Kt 17 50 34% 11.32
341 Tran thi thuy duong 16 50 32% 46.03
342 Sử Trần Kỳ Trân 21 29 72% 64.47
343 Từ Nguyên 25 27 93% 43.28
344 Thu ThỦy 28 44 64% 62.73
345 Nguyen Viet 14 28 50% 32.93
346 Vũ's Block 9 19 47% 70.02
347 tran van tuan 12 23 52% 35.75
348 nguyễn thị kim xuyến 10 50 20% 47.8
349 Thắng Hoăn 16 28 57% 25.55
350 Hoàng Quyên 5 13 38% 9.73
351 ANH HÙNG 17 24 71% 25.22
352 tran thi huyen 34 50 68% 81.48
353 Hà Ngọc 18 42 43% 17.32
354 Nghia GD 4 8 50% 5.23
355 Ngân Nhỏ 19 50 38% 64.28
356 Tăng Tuấn 8 35 23% 9.73
357 Nghiep Nguyen 21 42 50% 49.25
358 Yui Chan 23 50 46% 13.43
359 Thủy's Cờ Hó Điên 21 50 42% 35.05
360 Le Phuong Thao 14 50 28% 27.53
361 hgsjdga 40 45 89% 71.25
362 dinh truong sinh 37 50 74% 87.7
363 Gioan Huyen 17 49 35% 9.48
364 Le Dinh Phu 19 32 59% 31.65
365 Zit Way 19 33 58% 52.58
366 Đăng Nguyên 23 28 82% 10.03
367 Hong Nhung 3 12 25% 4.68
368 Điều tôi ao ước 0 1 0% 0.97
369 Linhh Linhh 9 21 43% 11.97
370 Lương Thị Hồng Ngọc 15 34 44% 30.93
371 Trương Thị Chanh 13 49 27% 26.83
372 Xuânđao Trịnh 2 11 18% 19.3
373 Thiên Lôi 28 50 56% 24.32
374 Hằng Nguyễn 19 43 44% 28.45
375 Khang Nguyen 3 8 38% 3.2
376 Nguyễn Đức Việt 40 48 83% 86.57
377 Đức Hùng 12 45 27% 4.92
378 Phạm Minh Đức 8 21 38% 17.98
379 Trần Minh NguyễN 15 50 30% 12.77
380 Linh Min 20 33 61% 25.37
381 vn plut 35 50 70% 52.17
382 Tú Tí 19 29 66% 40.97
383 truongthuyphuong 0 0 0% 90.17
384 Hồng Hà Trần 0 3 0% 6.88
385 Mèo Con 26 41 63% 34.98
386 My Linh 15 23 65% 53.03
387 bùi hồng nhung 22 35 63% 54.47
388 Tuyết Trâm 1 3 33% 6.88
389 Hoàng Anh 13 50 26% 47.07
390 Đỗ Ngọc Thảo 19 26 73% 9.58
391 An An 23 30 77% 19.42
392 Chi Nguyen 29 50 58% 64.38
393 Hoa Thanh 0 0 0% 0.25
394 Nguyễn Hoàng Thuý Linh 19 50 38% 28.5
395 Trần Anh Hùng 16 30 53% 60.13
396 đỗ nhược tâm 16 29 55% 27.47
397 ngô kim tú 25 50 50% 90.13
398 Mạch Tử 23 50 46% 20.68
399 nguyenvanthanh 6 16 38% 6.15
400 Doanh Le 17 50 34% 6.02
401 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 1 100% 0.42
402 Dua hau 24 50 48% 90.12
403 Thái Dương 16 31 52% 18.97
404 Cố Lên 5 11 45% 3.22
405 Nguyễn Viết Hoàng 10 50 20% 8.4
406 Lữ Thị Ngọc Trâm 20 48 42% 23.28
407 Nguyễn Anh Kiệt 0 1 0% 0.48
408 Trần Cao Lanh 35 50 70% 79.22
409 Pjn J Nicolaj 27 49 55% 22.52
410 Thắng 20 49 41% 73.72
411 Trần Hữu Trọng 24 47 51% 12.63
412 A! Ben kìa :) 22 30 73% 30
413 Tien Dinh Duc Dinh 15 48 31% 81.7
414 Chuyền Phươngg 6 13 46% 10.27
415 Anh hồng 13 50 26% 5.82
416 Duy Đức 17 22 77% 18.78
417 Van Der Kien 3 9 33% 12.53
418 Tuyen Tran 1 4 25% 6.53
419 Hoài Đông 20 29 69% 27.63
420 Lê Trần Khắc Huy 14 49 29% 12.83
421 Lầu Mí Già 17 25 68% 35.57
422 Nu Khùngg 10 48 21% 6.63
423 trần thị linh huệ 12 19 63% 90.1
424 Người Không Tên 14 50 28% 5.32
425 trần nguyễn minh thanh 18 50 36% 11.73
426 Tra Moon 17 50 34% 7.57
427 Bá Sự 10 50 20% 9.3
428 ngodat 6 13 46% 7.45
429 Nguyễn Trần Thanh Xuân 18 25 72% 21.9
430 nguyễn thương tín 10 24 42% 17.9
431 Thân Tuấn 31 50 62% 89.6
432 Vo Ngoc Doan Trinh 14 48 29% 11.67
433 Chu Quỳnh 16 47 34% 14.98
434 Đạt Nguyễn 16 50 32% 39.63
435 To Minh Tan 8 17 47% 9.42
436 Trương Nam Giang 25 37 68% 42.28
437 Tí Bụp's 21 50 42% 28.97
438 Pou Pou 22 49 45% 33.45
439 Cậu Chủ Nhỏ 15 50 30% 5.22
440 Trần Tuyền 5 6 83% 2.73
441 An Cool 2 4 50% 1.82
442 hoàng thuận 22 50 44% 83.48
443 Lê Bảo Như 39 49 80% 57.83
444 khanh ly 19 49 39% 22.62
445 Trần QuangVinh 17 32 53% 26.38
446 Kieu Anh Nguyen 22 49 45% 15.63
447 Phan Lộc 6 14 43% 31.35
448 Linh Dương 22 25 88% 22.6
449 Loan HÍpp 11 32 34% 38.02
450 phuong an 14 26 54% 27.68
451 Bu Bu 17 50 34% 6.32
452 Nguyen Tuyet 22 26 85% 12.75
453 Lan Anh Nguyễn 16 50 32% 37.82
454 Châu văn lực 13 35 37% 52.65
455 Đỗ Trần Lan Uyên 21 31 68% 89.12
456 Cao Van Minh 49 50 98% 4.57
457 vũ hồng nhung 18 50 36% 26.97
458 hỒNG nGỌC 38 50 76% 83.48
459 Hiếu Knight 20 45 44% 36.97
460 Spx Cit 12 50 24% 7.22
461 nguyễn văn nam 19 48 40% 58.85
462 Xích Huyết Ma 18 50 36% 44.97
463 Bọ Cạp Băng 24 50 48% 64.47
464 Bùi ThÀnh TrUng 24 29 83% 9.45
465 Đình Cường 13 17 76% 12.02
466 Phan Phú Tân 32 41 78% 90.7
467 Nguyễn Trọng Tú 14 22 64% 25.32
468 đồng tuấn anh 11 50 22% 72.85
469 Ellen Lam 18 50 36% 19.72
470 Çậu Hoàng 22 50 44% 19.8
471 dinhthianh 17 31 55% 16.78
472 Vũ Thị Ly 4 5 80% 0.78
473 Sói Trắng 0 1 0% 0.25
474 Mỹ Duyên 16 47 34% 42.63
475 vanbinh 17 31 55% 40.77
476 Lie Đức 14 50 28% 10.57
477 Nàng Tiên Cá 0 2 0% 2.4
478 Đào Thành Nhân 0 1 0% 0.63
479 Phương Pear 29 50 58% 58.95
480 Duy Tạ 31 44 70% 29.93
481 vu mmanh 19 49 39% 13.72
482 Uyễn Nhi 13 50 26% 15.28
483 Thu Triệu 22 50 44% 30.17
484 lê hữu khải 26 49 53% 41.03
485 Thu Thủy 26 35 74% 42.43
486 Bình Dương 5 19 26% 22.77
487 Ngọc Thái 5 25 20% 5.4
488 ttt 16 35 46% 33.65
489 võ văn thông 12 49 24% 16.08
490 Người Ngoại Quốc 11 22 50% 26.1
491 Diễm Tiên 9 27 33% 84.32
492 lê vinh 15 26 58% 58.75
493 lê thị thùy 15 29 52% 8.15
494 Chí Thắng 15 27 56% 18.82
495 Tuyết Trắng 20 48 42% 42.35
496 nguyễn văn học 18 49 37% 12.47
497 Trần Ngọc Mạnh 13 20 65% 90.08
498 Hảo Mẻ 17 49 35% 16.33
499 Bo Cong Anh 12 33 36% 38.67
500 Nguyễn Xuân Hưng 8 14 57% 10.37
501 vu ho thi huong 4 5 80% 1.48
502 NGUYỄN CHÍ DŨNG 19 49 39% 16.97
503 Casauchua Vuong 29 44 66% 52.72
504 Nguyễn Thị Thu Hòa 15 39 38% 8.23
505 Hà Ngọc 14 50 28% 22.15
506 Mai's Đê Tê Hát 31 35 89% 10.02
507 Quyết Văn Nguyễn 20 43 47% 88.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12