Đề thi đại học môn hóa khối B năm 2014 - Mã đề 315

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3484

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Glucozơ và fructozơ đều

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO?

Câu 3: Số đồng phân cấu tạo có công thức C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH là 

Câu 4: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 5: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

Câu 6: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p6. Nguyên tố X là

Câu 7: Cho phản ứng hóa học : NaOH + HCl  \rightarrow  NaCl + H2O

Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là

Câu 9: Cho dãy chuyển hóa sau:

X\overset{+CO_{2}+H_{2}O}{\rightarrow} Y\overset{+NaOH}{\rightarrow}X

 Công thức của X là

Câu 10: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

Câu 11: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Câu 12: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là 

Câu 13: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+ ; 0,2 mol Mg2+ ; 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Cl- và a mol Y2- . Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là

Câu 14: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanine và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

Câu 15: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

Câu 16: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 17: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

Câu 18: Anđehit thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau:

R + 2HCl (loãng)  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}   RCl2 + H2

2R + 3Cl2  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}  2RCl3

R(OH)3  + NaOH  (loãng) \rightarrow   NaRO2  + 2H2O

Kim loại R là

Câu 20: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan.

Câu 21: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol chất X phản ứng hết với dụng dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

- Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V là

Câu 23: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 24: Axit nào sau đây là axit béo?

Câu 25: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y làm hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa.

- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 26: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 7,84 lít SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Câu 28: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 108 gam Ag.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp X là hai ancol Y và Z(MY < MZ). Đun nón X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%.

Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

Câu 29: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín : H2 (k) + Br2 (k)  \rightarrow  2HBr (k)

Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ phản ứng trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

Câu 30: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác cho a gam dung dịch muối X tác dung với a gam dung dịch Ba(OH)2 thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

Câu 31: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là 

Câu 32: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Khí Cl2 sinh ra thường có lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng

Câu 33: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol H2 và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 34: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 35: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2

(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trườn hợp thu được kết tủa là

Câu 36: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3?

Câu 37: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O  \rightarrow K2SO4  + MnSO4  + H2SO4

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2

Câu 38: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma ( \sigma) là 

Câu 39: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dùng dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 40: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin? 

Câu 41: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?

Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Câu 43: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

Câu 44: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hồn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Câu 45: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

Câu 46: Cho các phản ứng sau:

 (a) C + H2O (hơi) \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                  (b) Si + dd NaOH \rightarrow

(c) FeO + CO  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                        (d) O3 + Ag  \rightarrow

(e) Cu(NO3)2  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                        (f) KMnO4  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}

 Số phản ứng sinh ra đơn chất là

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

Câu 49: Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

Câu 50: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzene trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngô quốc Minh 15 49 31% 31.25
2 hoàng vinh 18 50 36% 61.17
3 QUỐC TUẤN 19 50 38% 13.78
4 Trang Suoh 7 20 35% 15.08
5 Danh 22 26 85% 90.32
6 Thư Hồng 20 50 40% 13.07
7 nguyễn chí 24 27 89% 10.5
8 Vương Mỹ Vovjnam 19 50 38% 84.97
9 Nhật Tân 0 2 0% 1.87
10 Thanh Tuyền Đoan 8 21 38% 19.1
11 Phạm Duy Thắng 21 48 44% 69.47
12 Anatasia 14 29 48% 31.7
13 Vo Thi Tuyet Hong 13 24 54% 11.8
14 Hoangtam Le 27 48 56% 15.32
15 Huy Ham Hố 15 24 63% 51.63
16 Hoa Moc Lan 36 49 73% 60.32
17 Kim Hà 17 27 63% 18.27
18 Tiểu Tử Vô Tình 14 27 52% 78.78
19 Phạm Hoàng 16 50 32% 16.08
20 phạm thị huỳnh như 10 36 28% 10.72
21 Phạm Huyền Trang 28 50 56% 46.7
22 Hà Phương 39 46 85% 5.95
23 Nguyen Ngoc Mai 15 50 30% 25.98
24 ho huu hop 15 50 30% 47.8
25 nguyen truong 30 50 60% 31.1
26 thaono 21 32 66% 16.4
27 Nguyen Thu Phuong 25 49 51% 25.65
28 Nguyễn Phúc Cao Duy 46 50 92% 48.48
29 lương khánh ngân 15 47 32% 18.83
30 ngô cường 18 24 75% 42.93
31 Chẳng Có Nhẽ 10 15 67% 17.28
32 Hoàng Thị Lệ Thu 22 36 61% 37.68
33 Đinh Thế Hiệp 0 0 0% 0.22
34 Mạnh Cường 15 50 30% 21.82
35 Ngoc Nguyen 1 2 50% 11.65
36 Tử Đằng 29 38 76% 48.82
37 Long Hải 0 3 0% 2.95
38 Xavier 3 9 33% 17.8
39 Ty's Ken 18 49 37% 8.13
40 khoảng lặng 16 26 62% 91.65
41 nguyendinhnoi 1 2 50% 1.12
42 Nuocmat Thuytinh 16 26 62% 39.83
43 Thao Nguyen 21 50 42% 76.83
44 Biển Lạnh 8 15 53% 12.38
45 An Nguyen 32 50 64% 87.83
46 Minh Thanh 17 50 34% 13.12
47 Nguyen phuong thao 14 41 34% 78.9
48 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 25 40% 14.12
49 Nhài Nguyễn 15 29 52% 14.53
50 Long Đăng 46 50 92% 9.43
51 Nga Nguyễn 29 50 58% 26.92
52 Phạm Đắc Nhiệm 13 23 57% 15.53
53 Nguyễn Thanh Tâm 20 32 63% 49.35
54 Hạnh Đặng 19 50 38% 37.9
55 võ tá hoàng 23 23 100% 10.88
56 lê đức duy 31 50 62% 50.08
57 Nhi NinBae 17 50 34% 10.8
58 Đặng Mai 24 30 80% 56.33
59 Hoàng Lan Anh 20 50 40% 52.07
60 Phan Thi Kim Ngan 21 50 42% 34.35
61 Tống văn Trường 25 49 51% 22.3
62 Triệu Vĩnh Giang 12 21 57% 22.53
63 Tùng Lê 18 29 62% 12.33
64 Anh Duy 8 17 47% 6.62
65 Tran Phuong Linh 30 48 63% 18.27
66 Đỗ Thành Hưng 5 12 42% 7.78
67 Uyên Tú 2 6 33% 3.7
68 Nguyễn Quốc Huy 19 50 38% 8.57
69 Lethilan 37 41 90% 84.77
70 Hường Hạnh 10 15 67% 4.63
71 Hoàng Mạnh 21 50 42% 79.78
72 nguyễn thị hương 23 50 46% 24.18
73 Linh Vương 34 46 74% 5.28
74 Lã Xuân Khoa 12 24 50% 22.73
75 Trần Thị Hằng 20 50 40% 17.8
76 nguyen phi can 12 50 24% 8.85
77 song ngư họ bùi 12 49 24% 16.12
78 Quang Nguyen 21 50 42% 32.07
79 Lê Ngọc Thảo 19 44 43% 70.23
80 Uyên Lê 18 49 37% 47.32
81 Nguyễn Thị Hồng Trang 9 17 53% 22.25
82 tran thin thanh ha 21 50 42% 10.28
83 Trọng Hoàng 21 49 43% 25.78
84 chuvankhanh 18 50 36% 8.55
85 Hứa Toàn Quên 13 46 28% 2.28
86 MrTrung Dang 5 12 42% 4.95
87 Cậu's Út's Họ's Pờ's 11 50 22% 8.53
88 le van 14 27 52% 18.88
89 Mai Thảo 7 9 78% 4.45
90 Thieu Lexuan 19 49 39% 68.57
91 Lê Xuân Ngọc Anh 28 50 56% 14.07
92 trần văn 15 47 32% 5.8
93 Bình Kakashi 1 2 50% 0.25
94 danh 17 43 40% 38
95 Nguyễn vũ châu 10 48 21% 31.68
96 Tung Van 14 32 44% 20.3
97 Thu Nguyen 0 0 0% 90.78
98 Lương Thị Nhung 20 49 41% 31.35
99 Lê Xuân Hoài Thanh 14 50 28% 11.23
100 Truong Vu 16 49 33% 10.03
101 JackLy Nguyễn 6 11 55% 7.12
102 Cỏ Anh Đào 1 3 33% 90.58
103 Nghĩa Ngu 11 49 22% 4.63
104 Lê Hữu Tiến 8 22 36% 44.43
105 võ phạm như quỳnh 22 50 44% 2.97
106 Trần Thảo 19 50 38% 15.03
107 nguyen le phan hong tham 0 4 0% 6.7
108 phạm tây 1 4 25% 1.03
109 Nguyen Tan Loc Nguyen 8 16 50% 6.1
110 Võ Chí Cường 0 0 0% 0.2
111 Trương Quang Quốc 0 0 0% 0.3
112 nguyễn xuân phú 14 50 28% 4.12
113 Nguyen Khoa 27 48 56% 22.05
114 Vô Danh 13 50 26% 2.87
115 Con Nha Ngeo 18 31 58% 34.87
116 Toàn Nguyễn 11 50 22% 25.72
117 Công Tử Nam 30 50 60% 17.35
118 Hậu Heo 16 49 33% 9.95
119 ﱞﱞﱞ 5 6 83% 17.18
120 hồng Sơn 18 49 37% 12.88
121 pham van khai 4 4 100% 1.47
122 Quế Minh 11 49 22% 15.38
123 Trình Thị Bích Như 26 50 52% 16.95
124 Salam Dong 23 50 46% 19.38
125 Tùng Sky 23 47 49% 15.67
126 Capu Chino 22 50 44% 12.08
127 Bùi Bình Minh 4 15 27% 4.62
128 Trần Thị Như Quỳnh 10 48 21% 4.18
129 Trang An 10 27 37% 91.87
130 Phương Kun 19 48 40% 17.9
131 Šói's Çülé's 12 20 60% 7.58
132 Anh Hiếu 14 50 28% 4.43
133 Phạm Hải Linh 6 19 32% 6.07
134 Đoàn Thị Thúy Hiền 10 27 37% 62.95
135 Nguyễn Duy Tài 19 32 59% 11.77
136 Cao Thị Minh Hiếu 15 32 47% 6.98
137 Lê Nguyễn Bảo Hân 12 50 24% 14.75
138 Hắc Ám Huyết Lệ 9 33 27% 12.83
139 Trương Sơn 8 11 73% 13.1
140 Nguyen Hien 21 26 81% 11.23
141 ĐẶNG MINH TIẾN 0 0 0% 0.17
142 Tuan Anh Pham 16 32 50% 21.72
143 Thạnh Polime 38 50 76% 15.43
144 Van Pham 13 17 76% 10.48
145 Nguyễn Hà Thu 12 14 86% 6.98
146 Trung Anh 14 50 28% 4.35
147 Loan Ham Học 6 21 29% 19.82
148 Ngan Vo 20 49 41% 19.07
149 Hào Hồ 16 27 59% 41.37
150 Trần Hoàng Tây 20 50 40% 19.3
151 Thua Thì Thôi 3 3 100% 1.17
152 thành 14 21 67% 13.12
153 Xuân Lộc 18 41 44% 39.95
154 Pà Nhỏ 0 2 0% 2.28
155 Cao Văn 20 50 40% 52.05
156 Như Quỳnh 25 32 78% 23.7
157 Le Thanh Hung 10 24 42% 35.42
158 trần thanh tâm 17 50 34% 33.68
159 Như ý 16 50 32% 53.93
160 hiền Vy 13 45 29% 21.53
161 hoàng thị thuyết 17 50 34% 61.22
162 Mỹ Duyên Nguyễn 24 50 48% 90.45
163 Trần Đam 23 34 68% 90.3
164 Anh Vẫn Chờ 16 47 34% 9.08
165 Khánh Huyền 26 49 53% 53.77
166 SoChay Sam 15 50 30% 23.05
167 Trần Vũ 20 50 40% 45.5
168 Ngo Ngoc Lan Phuong 13 40 33% 30.3
169 Socking Pig 16 48 33% 5.82
170 Nguyễn Minh Châu 26 48 54% 60.57
171 Gio Cua Uoc Mo 23 48 48% 44.25
172 Lý Trường Chiêu 20 50 40% 89.38
173 Con Ga 16 50 32% 9.4
174 thu hà 2 8 25% 2.73
175 nahn huu thinh 5 17 29% 19.72
176 PHẠM BÌNH 14 20 70% 90.65
177 Thanh Chung 8 21 38% 9.95
178 Ngọc Nam Trương 30 50 60% 8.52
179 Linh Mỹ 35 47 74% 19.87
180 Nhým Khùm 15 28 54% 20.37
181 NTCT 26 48 54% 90.23
182 Mon Mon 22 50 44% 12.48
183 chinhift 41 47 87% 8.95
184 Tran Hai Yen 29 50 58% 84.95
185 Ttcc LOng 11 24 46% 22.05
186 Anh Khoa 8 13 62% 43.58
187 nguyễn thanh phú 13 24 54% 20.63
188 Lùn Chân Dài 26 37 70% 63.58
189 Yeen Lee 31 41 76% 69.52
190 Nguyễn Thanh lý 9 50 18% 21.15
191 Nước Mắt Của Mưa 10 24 42% 5.35
192 Ki Uc Buon 13 50 26% 36.83
193 Dat Nguyen 7 22 32% 18.3
194 Trần Văn Phúc 33 50 66% 78.85
195 trần công minh 10 50 20% 4.82
196 nguyễn thái sơn 29 50 58% 22.85
197 Chấn Hiệp 8 38 21% 75.58
198 Hue Dang Minh 23 49 47% 23.18
199 mèodidi 13 20 65% 22.67
200 Duy Toại Trần Phạm 11 15 73% 12.93
201 Lê Đàm Huy 36 45 80% 90.27
202 dang van quang 21 49 43% 33.68
203 Doãn Hồng 13 49 27% 16.65
204 trần thị mai 13 50 26% 12.63
205 Quốc'x Việt's 7 31 23% 11.13
206 Danh Phan Tran 23 50 46% 30.03
207 Đăng Nguyên 16 28 57% 34.93
208 Yume Heo 24 42 57% 80.58
209 Phạm Quốc Huy 10 17 59% 45.48
210 Ngọc Nu 14 26 54% 12.68
211 Nơiđâu Tìmthấyem 28 38 74% 91.72
212 Bùi Thị Phương Anh 14 27 52% 42.92
213 Vu Vui Ve 19 49 39% 8.9
214 Nguyễn Thị Minh Hiếu 15 50 30% 9.12
215 Trung Nguyễn Văn 20 44 45% 37.13
216 Lo Ve 10 24 42% 38.8
217 Trần Thị Uyên 17 50 34% 58.4
218 Long Mai Duc 11 25 44% 31.6
219 nguyễn văn Đạt 28 32 88% 20.92
220 Hà Văn Khôi 0 0 0% 0.18
221 Bảo Anh 11 50 22% 20.67
222 Nguyễn Trí 30 50 60% 85.58
223 mai thị trà my 31 48 65% 39.97
224 Myhau Phan 16 37 43% 47.33
225 pham thi ha 25 29 86% 19.28
226 Diễm Châu 0 2 0% 1.42
227 phan van nhan 0 0 0% 7.62
228 Chunbi Tươi 19 50 38% 29.13
229 Thanh Ngọc 0 2 0% 1.3
230 Minh Hằng 17 50 34% 9.15
231 RiBi Ngô 15 50 30% 82.78
232 Thaotam Saclo 31 41 76% 73.68
233 Pháp Lee 4 12 33% 30.87
234 Linh Xinh 18 41 44% 25.07
235 Nghia Tran 25 48 52% 55.08
236 Dana Bui 17 32 53% 90.72
237 Hiền Cule's 40 50 80% 81.97
238 Bạch Mai 8 20 40% 16.55
239 Trần Quốc Anh 17 26 65% 18.13
240 thành tuấn 19 39 49% 49.18
241 Loi Lele 20 36 56% 26.25
242 Xoa Het 12 29 41% 39.4
243 Pham Khai 14 50 28% 1.85
244 mai van hieu 31 38 82% 91.48
245 Protactini Nguyễn 25 47 53% 89.73
246 Đinh Hải 31 40 78% 90.58
247 Mong Ji 5 18 28% 11.48
248 Nguyen Manh Quyet 18 24 75% 68.55
249 Vi Ngocbich 18 37 49% 90.02
250 Nhân Phan 46 50 92% 16.25
251 Thuy Duong 0 2 0% 0.92
252 HỒñg TöÁñ 14 50 28% 14.92
253 Trịnh Ngọc Huấn 30 42 71% 90.3
254 lâm thành gôn 8 50 16% 38.73
255 Con Nít Ranh 9 30 30% 89.83
256 hoàng minh hải 14 47 30% 4.95
257 Vân Nguyễn 27 50 54% 90.07
258 Trần Gia Hợp 27 29 93% 16.17
259 Chơi Xong Dông 13 37 35% 54.73
260 Nguyễn Ngọc Toàn 14 28 50% 18.48
261 Nguyễn Mạnh Thiện 26 47 55% 25.03
262 Học Hâm's 0 1 0% 90.72
263 Tài Tăng 18 32 56% 90.78
264 Đỗ Mạnh Cường 24 48 50% 17.03
265 Candy Bitter 4 17 24% 9.97
266 Nguyễn Ngọc Huyền Ngân 10 15 67% 19.7
267 Huy Ngô 24 50 48% 40.67
268 Rịu ĐêM 15 50 30% 35.77
269 to tai linh 9 22 41% 44.67
270 vo kim ha 16 50 32% 14.33
271 Thùy Linh 18 35 51% 63.5
272 Nhà Không 23 50 46% 15.78
273 Đạt 15 47 32% 37.45
274 Trương Tuấn 16 40 40% 29.75
275 tran quynh 23 35 66% 86.68
276 Thu Hà 6 13 46% 4.08
277 Nguyễn Nguyệt 14 50 28% 47.18
278 Tạ Đức Thịnh 46 50 92% 78.48
279 Phạm Duy Thái 3 4 75% 5.48
280 nguyen ba duc 28 46 61% 41.18
281 daicatien 21 33 64% 13.07
282 Yến's Bii 14 50 28% 6.23
283 nong thi ngoc dung 17 50 34% 4.5
284 giao đỗ uyên 21 50 42% 10.62
285 Nguyễn Trung Nghĩa 46 50 92% 74.67
286 Anh Thư 19 50 38% 48.52
287 nguyen son 16 50 32% 85.88
288 Diệp Nguyên 10 26 38% 73.05
289 Kiddo Kun 18 30 60% 13.28
290 nguyễn thị hằng 6 19 32% 14.42
291 Nam Lador 0 0 0% 0.23
292 Phạm Thị Hoài Thanh 8 12 67% 16.83
293 Quỳnh Anh 6 21 29% 22.9
294 pham nhat truong 13 50 26% 10.27
295 Thương Thơm 16 17 94% 6.4
296 Chuppi Hoa 5 18 28% 6.13
297 Nguyễn Trần Thành 3 8 38% 25.93
298 Py Chút 19 48 40% 18.33
299 Trịnh Huy Trà 18 25 72% 48.63
300 Phú tran 24 50 48% 59.15
301 jellal 50 50 100% 4.48
302 nguyenthihao 23 31 74% 82.97
303 November Rain 10 28 36% 12
304 hoài thư 4 12 33% 4.97
305 tran thuy diem chau 19 47 40% 30.73
306 Nguyễn Nguyễn 25 50 50% 65.9
307 Võ Xuân Thịnh 5 17 29% 91.43
308 Nguyễn Thị Hoài 18 48 38% 16.27
309 Hiền Xiu 16 30 53% 56.07
310 ánhpuko 27 36 75% 68.88
311 Vân Lê 0 1 0% 0.5
312 Tâm Phạmʚɞ 11 50 22% 15.18
313 Jin Hoàng 13 41 32% 48.43
314 Chong Chong Tre 20 46 43% 91.3
315 Nhi Transbơ 14 50 28% 24.17
316 dang thien quang 5 16 31% 29.55
317 trancaihoainhan 9 42 21% 6.12
318 Trần Công Tử 23 49 47% 84.2
319 Sặc Sặc CP 32 50 64% 40.43
320 kimanha3 24 38 63% 69.7
321 Đặng Tự Quốc Cường 6 15 40% 4.1
322 thieu nhat quynh 15 50 30% 5.17
323 Nguyễn Phượng 14 24 58% 8.48
324 Lại Tiến Minh 14 22 64% 26.77
325 Phạm Bá Phú 29 50 58% 85.05
326 Phải cố lên!! 1 2 50% 1.18
327 Nga Libra 21 33 64% 24.05
328 Độn Đần Đạt 26 48 54% 63.13
329 Lưu Quang Minh 15 27 56% 23.33
330 Đặng quang quyết 19 50 38% 66.15
331 tranbum 34 40 85% 73.73
332 Hieu Nguyen 23 45 51% 42
333 Nam Bá Chủ 27 50 54% 79.08
334 haiyen 32 50 64% 64.93
335 nguyễn thị hồng 9 10 90% 5.17
336 Trương Minh Đức 12 34 35% 15.25
337 Huấn Aguero 20 38 53% 77.53
338 Đức Mập 18 29 62% 46.02
339 Trọng Kt 17 50 34% 11.32
340 Tran thi thuy duong 16 50 32% 46.03
341 Sử Trần Kỳ Trân 21 29 72% 64.47
342 Từ Nguyên 25 27 93% 43.28
343 Thu ThỦy 28 44 64% 62.73
344 Nguyen Viet 14 28 50% 32.93
345 Vũ's Block 9 19 47% 70.02
346 tran van tuan 12 23 52% 35.75
347 nguyễn thị kim xuyến 10 50 20% 47.8
348 Thắng Hoăn 16 28 57% 25.55
349 Hoàng Quyên 5 13 38% 9.73
350 ANH HÙNG 17 24 71% 25.22
351 tran thi huyen 34 50 68% 81.48
352 Hà Ngọc 18 42 43% 17.32
353 Nghia GD 4 8 50% 5.23
354 Ngân Nhỏ 19 50 38% 64.28
355 Tăng Tuấn 8 35 23% 9.73
356 Nghiep Nguyen 21 42 50% 49.25
357 Yui Chan 23 50 46% 13.43
358 Thủy's Cờ Hó Điên 21 50 42% 35.05
359 Le Phuong Thao 14 50 28% 27.53
360 hgsjdga 40 45 89% 71.25
361 dinh truong sinh 37 50 74% 87.7
362 Gioan Huyen 17 49 35% 9.48
363 Le Dinh Phu 19 32 59% 31.65
364 Zit Way 19 33 58% 52.58
365 Đăng Nguyên 23 28 82% 10.03
366 Hong Nhung 3 12 25% 4.68
367 Điều tôi ao ước 0 1 0% 0.97
368 Linhh Linhh 9 21 43% 11.97
369 Lương Thị Hồng Ngọc 15 34 44% 30.93
370 Trương Thị Chanh 13 49 27% 26.83
371 Xuânđao Trịnh 2 11 18% 19.3
372 Thiên Lôi 28 50 56% 24.32
373 Hằng Nguyễn 19 43 44% 28.45
374 Khang Nguyen 3 8 38% 3.2
375 Nguyễn Đức Việt 40 48 83% 86.57
376 Đức Hùng 12 45 27% 4.92
377 Phạm Minh Đức 8 21 38% 17.98
378 Trần Minh NguyễN 15 50 30% 12.77
379 Linh Min 20 33 61% 25.37
380 vn plut 35 50 70% 52.17
381 Tú Tí 19 29 66% 40.97
382 truongthuyphuong 0 0 0% 90.17
383 Hồng Hà Trần 0 3 0% 6.88
384 Mèo Con 26 41 63% 34.98
385 My Linh 15 23 65% 53.03
386 bùi hồng nhung 22 35 63% 54.47
387 Tuyết Trâm 1 3 33% 6.88
388 Hoàng Anh 13 50 26% 47.07
389 Đỗ Ngọc Thảo 19 26 73% 9.58
390 An An 23 30 77% 19.42
391 Chi Nguyen 29 50 58% 64.38
392 Hoa Thanh 0 0 0% 0.25
393 Nguyễn Hoàng Thuý Linh 19 50 38% 28.5
394 Trần Anh Hùng 16 30 53% 60.13
395 đỗ nhược tâm 16 29 55% 27.47
396 ngô kim tú 25 50 50% 90.13
397 Mạch Tử 23 50 46% 20.68
398 nguyenvanthanh 6 16 38% 6.15
399 Doanh Le 17 50 34% 6.02
400 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 1 100% 0.42
401 Dua hau 24 50 48% 90.12
402 Thái Dương 16 31 52% 18.97
403 Cố Lên 5 11 45% 3.22
404 Nguyễn Viết Hoàng 10 50 20% 8.4
405 Lữ Thị Ngọc Trâm 20 48 42% 23.28
406 Nguyễn Anh Kiệt 0 1 0% 0.48
407 Trần Cao Lanh 35 50 70% 79.22
408 Pjn J Nicolaj 27 49 55% 22.52
409 Thắng 20 49 41% 73.72
410 Trần Hữu Trọng 24 47 51% 12.63
411 A! Ben kìa :) 22 30 73% 30
412 Tien Dinh Duc Dinh 15 48 31% 81.7
413 Chuyền Phươngg 6 13 46% 10.27
414 Anh hồng 13 50 26% 5.82
415 Van Der Kien 3 9 33% 12.53
416 Tuyen Tran 1 4 25% 6.53
417 Hoài Đông 20 29 69% 27.63
418 Lê Trần Khắc Huy 14 49 29% 12.83
419 Lầu Mí Già 17 25 68% 35.57
420 Nu Khùngg 10 48 21% 6.63
421 trần thị linh huệ 12 19 63% 90.1
422 Người Không Tên 14 50 28% 5.32
423 trần nguyễn minh thanh 18 50 36% 11.73
424 Tra Moon 17 50 34% 7.57
425 Bá Sự 10 50 20% 9.3
426 ngodat 6 13 46% 7.45
427 Nguyễn Trần Thanh Xuân 18 25 72% 21.9
428 nguyễn thương tín 10 24 42% 17.9
429 Thân Tuấn 31 50 62% 89.6
430 Vo Ngoc Doan Trinh 14 48 29% 11.67
431 Chu Quỳnh 16 47 34% 14.98
432 Đạt Nguyễn 16 50 32% 39.63
433 To Minh Tan 8 17 47% 9.42
434 Trương Nam Giang 25 37 68% 42.28
435 Tí Bụp's 21 50 42% 28.97
436 Pou Pou 22 49 45% 33.45
437 Cậu Chủ Nhỏ 15 50 30% 5.22
438 Trần Tuyền 5 6 83% 2.73
439 An Cool 2 4 50% 1.82
440 hoàng thuận 22 50 44% 83.48
441 Lê Bảo Như 39 49 80% 57.83
442 khanh ly 19 49 39% 22.62
443 Trần QuangVinh 17 32 53% 26.38
444 Kieu Anh Nguyen 22 49 45% 15.63
445 Phan Lộc 6 14 43% 31.35
446 Linh Dương 22 25 88% 22.6
447 Loan HÍpp 11 32 34% 38.02
448 phuong an 14 26 54% 27.68
449 Bu Bu 17 50 34% 6.32
450 Nguyen Tuyet 22 26 85% 12.75
451 Lan Anh Nguyễn 16 50 32% 37.82
452 Châu văn lực 13 35 37% 52.65
453 Đỗ Trần Lan Uyên 21 31 68% 89.12
454 Cao Van Minh 49 50 98% 4.57
455 vũ hồng nhung 18 50 36% 26.97
456 hỒNG nGỌC 38 50 76% 83.48
457 Hiếu Knight 20 45 44% 36.97
458 Spx Cit 12 50 24% 7.22
459 nguyễn văn nam 19 48 40% 58.85
460 Xích Huyết Ma 18 50 36% 44.97
461 Bọ Cạp Băng 24 50 48% 64.47
462 Bùi ThÀnh TrUng 24 29 83% 9.45
463 Đình Cường 13 17 76% 12.02
464 Phan Phú Tân 32 41 78% 90.7
465 Nguyễn Trọng Tú 14 22 64% 25.32
466 đồng tuấn anh 11 50 22% 72.85
467 Ellen Lam 18 50 36% 19.72
468 Çậu Hoàng 22 50 44% 19.8
469 dinhthianh 17 31 55% 16.78
470 Vũ Thị Ly 4 5 80% 0.78
471 Sói Trắng 0 1 0% 0.25
472 Mỹ Duyên 16 47 34% 42.63
473 vanbinh 17 31 55% 40.77
474 Lie Đức 14 50 28% 10.57
475 Nàng Tiên Cá 0 2 0% 2.4
476 Đào Thành Nhân 0 1 0% 0.63
477 Phương Pear 29 50 58% 58.95
478 Duy Tạ 31 44 70% 29.93
479 vu mmanh 19 49 39% 13.72
480 Uyễn Nhi 13 50 26% 15.28
481 Thu Triệu 22 50 44% 30.17
482 lê hữu khải 26 49 53% 41.03
483 Thu Thủy 26 35 74% 42.43
484 Bình Dương 5 19 26% 22.77
485 Ngọc Thái 5 25 20% 5.4
486 ttt 16 35 46% 33.65
487 võ văn thông 12 49 24% 16.08
488 Người Ngoại Quốc 11 22 50% 26.1
489 Diễm Tiên 9 27 33% 84.32
490 lê vinh 15 26 58% 58.75
491 lê thị thùy 15 29 52% 8.15
492 Chí Thắng 15 27 56% 18.82
493 Tuyết Trắng 20 48 42% 42.35
494 nguyễn văn học 18 49 37% 12.47
495 Trần Ngọc Mạnh 13 20 65% 90.08
496 Hảo Mẻ 17 49 35% 16.33
497 Bo Cong Anh 12 33 36% 38.67
498 Nguyễn Xuân Hưng 8 14 57% 10.37
499 vu ho thi huong 4 5 80% 1.48
500 NGUYỄN CHÍ DŨNG 19 49 39% 16.97
501 Casauchua Vuong 29 44 66% 52.72
502 Nguyễn Thị Thu Hòa 15 39 38% 8.23
503 Hà Ngọc 14 50 28% 22.15
504 Mai's Đê Tê Hát 31 35 89% 10.02
505 Quyết Văn Nguyễn 20 43 47% 88.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12