Đề thi đại học môn hóa khối B năm 2014 - Mã đề 315

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3482

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Glucozơ và fructozơ đều

Câu 2: Trường hợp nào sau đây không tạo ra CH3CHO?

Câu 3: Số đồng phân cấu tạo có công thức C8H10O, chứa vòng benzen, tác dụng với Na, không tác dụng với NaOH là 

Câu 4: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu 5: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

Câu 6: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p6. Nguyên tố X là

Câu 7: Cho phản ứng hóa học : NaOH + HCl  \rightarrow  NaCl + H2O

Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phản ứng trên?

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X là

Câu 9: Cho dãy chuyển hóa sau:

X\overset{+CO_{2}+H_{2}O}{\rightarrow} Y\overset{+NaOH}{\rightarrow}X

 Công thức của X là

Câu 10: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?

Câu 11: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Câu 12: Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là 

Câu 13: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+ ; 0,2 mol Mg2+ ; 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Cl- và a mol Y2- . Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là

Câu 14: Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanine và 8,19 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là

Câu 15: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao, người ta làm cách nào sau đây?

Câu 16: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 17: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

Câu 18: Anđehit thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau:

R + 2HCl (loãng)  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}   RCl2 + H2

2R + 3Cl2  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}  2RCl3

R(OH)3  + NaOH  (loãng) \rightarrow   NaRO2  + 2H2O

Kim loại R là

Câu 20: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan.

Câu 21: Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol chất X phản ứng hết với dụng dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu được đimetyl ete. Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 22: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

- Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V là

Câu 23: Dung dịch axit acrylic (CH2=CH-COOH) không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 24: Axit nào sau đây là axit béo?

Câu 25: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và 0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y làm hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa.

- Phần hai tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 26: Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trong thực tế, người ta sử dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính chất nào sau đây?

Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng với 1 lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, thu được 45,2 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 7,84 lít SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Câu 28: Chia 20,8 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 108 gam Ag.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp X là hai ancol Y và Z(MY < MZ). Đun nón X với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được 4,52 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng 50%.

Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z bằng

Câu 29: Thực hiện phản ứng sau trong bình kín : H2 (k) + Br2 (k)  \rightarrow  2HBr (k)

Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ phản ứng trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là

Câu 30: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác cho a gam dung dịch muối X tác dung với a gam dung dịch Ba(OH)2 thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

Câu 31: Amino axit X trong phân tử chỉ chứa hai loại nhóm chức. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH, thu được 17,7 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là 

Câu 32: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Khí Cl2 sinh ra thường có lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng

Câu 33: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol H2 và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 34: Hai nguyên tố X và Y cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 35: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2

(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trườn hợp thu được kết tủa là

Câu 36: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3?

Câu 37: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O  \rightarrow K2SO4  + MnSO4  + H2SO4

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2

Câu 38: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma ( \sigma) là 

Câu 39: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dùng dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 40: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thủy phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và glyxin? 

Câu 41: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng của axit terephtalic với chất nào sau đây?

Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Câu 43: Cho 3,48 gam bột Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là

Câu 44: Một bình kín chỉ chứa các chất sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hiđro (0,65 mol) và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian, thu được hồn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 19,5. Khí X phản ứng vừa đủ với 0,7 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 10,08 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Khí Y phản ứng tối đa với 0,55 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Câu 45: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

Câu 46: Cho các phản ứng sau:

 (a) C + H2O (hơi) \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                  (b) Si + dd NaOH \rightarrow

(c) FeO + CO  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                        (d) O3 + Ag  \rightarrow

(e) Cu(NO3)2  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}                        (f) KMnO4  \overset{t^{\circ}}{\rightarrow}

 Số phản ứng sinh ra đơn chất là

Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken trong X là

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

Câu 49: Cho các chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất màu nước brom ở điều kiện thường là

Câu 50: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzene trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngô quốc Minh 15 49 31% 31.25
2 hoàng vinh 18 50 36% 61.17
3 QUỐC TUẤN 19 50 38% 13.78
4 Trang Suoh 7 20 35% 15.08
5 Danh 22 26 85% 90.32
6 Thư Hồng 20 50 40% 13.07
7 nguyễn chí 24 27 89% 10.5
8 Vương Mỹ Vovjnam 19 50 38% 84.97
9 Nhật Tân 0 2 0% 1.87
10 Thanh Tuyền Đoan 8 21 38% 19.1
11 Phạm Duy Thắng 21 48 44% 69.47
12 Anatasia 14 29 48% 31.7
13 Vo Thi Tuyet Hong 13 24 54% 11.8
14 Hoangtam Le 27 48 56% 15.32
15 Huy Ham Hố 15 24 63% 51.63
16 Hoa Moc Lan 36 49 73% 60.32
17 Kim Hà 17 27 63% 18.27
18 Tiểu Tử Vô Tình 14 27 52% 78.78
19 Phạm Hoàng 16 50 32% 16.08
20 phạm thị huỳnh như 10 36 28% 10.72
21 Phạm Huyền Trang 28 50 56% 46.7
22 Hà Phương 39 46 85% 5.95
23 Nguyen Ngoc Mai 15 50 30% 25.98
24 ho huu hop 15 50 30% 47.8
25 nguyen truong 30 50 60% 31.1
26 thaono 21 32 66% 16.4
27 Nguyen Thu Phuong 25 49 51% 25.65
28 Nguyễn Phúc Cao Duy 46 50 92% 48.48
29 lương khánh ngân 15 47 32% 18.83
30 ngô cường 18 24 75% 42.93
31 Chẳng Có Nhẽ 10 15 67% 17.28
32 Hoàng Thị Lệ Thu 22 36 61% 37.68
33 Đinh Thế Hiệp 0 0 0% 0.22
34 Mạnh Cường 15 50 30% 21.82
35 Ngoc Nguyen 1 2 50% 11.65
36 Tử Đằng 29 38 76% 48.82
37 Long Hải 0 3 0% 2.95
38 Xavier 3 9 33% 17.8
39 Ty's Ken 18 49 37% 8.13
40 khoảng lặng 16 26 62% 91.65
41 nguyendinhnoi 1 2 50% 1.12
42 Nuocmat Thuytinh 16 26 62% 39.83
43 Thao Nguyen 21 50 42% 76.83
44 Biển Lạnh 8 15 53% 12.38
45 An Nguyen 32 50 64% 87.83
46 Minh Thanh 17 50 34% 13.12
47 Nguyen phuong thao 14 41 34% 78.9
48 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10 25 40% 14.12
49 Nhài Nguyễn 15 29 52% 14.53
50 Long Đăng 46 50 92% 9.43
51 Nga Nguyễn 29 50 58% 26.92
52 Phạm Đắc Nhiệm 13 23 57% 15.53
53 Nguyễn Thanh Tâm 20 32 63% 49.35
54 Hạnh Đặng 19 50 38% 37.9
55 võ tá hoàng 23 23 100% 10.88
56 lê đức duy 31 50 62% 50.08
57 Nhi NinBae 17 50 34% 10.8
58 Đặng Mai 24 30 80% 56.33
59 Hoàng Lan Anh 20 50 40% 52.07
60 Phan Thi Kim Ngan 21 50 42% 34.35
61 Tống văn Trường 25 49 51% 22.3
62 Triệu Vĩnh Giang 12 21 57% 22.53
63 Tùng Lê 18 29 62% 12.33
64 Anh Duy 8 17 47% 6.62
65 Tran Phuong Linh 30 48 63% 18.27
66 Đỗ Thành Hưng 5 12 42% 7.78
67 Uyên Tú 2 6 33% 3.7
68 Nguyễn Quốc Huy 19 50 38% 8.57
69 Lethilan 37 41 90% 84.77
70 Hường Hạnh 10 15 67% 4.63
71 Hoàng Mạnh 21 50 42% 79.78
72 nguyễn thị hương 23 50 46% 24.18
73 Linh Vương 34 46 74% 5.28
74 Lã Xuân Khoa 12 24 50% 22.73
75 Trần Thị Hằng 20 50 40% 17.8
76 nguyen phi can 12 50 24% 8.85
77 song ngư họ bùi 12 49 24% 16.12
78 Quang Nguyen 21 50 42% 32.07
79 Lê Ngọc Thảo 19 44 43% 70.23
80 Uyên Lê 18 49 37% 47.32
81 Nguyễn Thị Hồng Trang 9 17 53% 22.25
82 tran thin thanh ha 21 50 42% 10.28
83 Trọng Hoàng 21 49 43% 25.78
84 chuvankhanh 18 50 36% 8.55
85 Hứa Toàn Quên 13 46 28% 2.28
86 MrTrung Dang 5 12 42% 4.95
87 Cậu's Út's Họ's Pờ's 11 50 22% 8.53
88 le van 14 27 52% 18.88
89 Mai Thảo 7 9 78% 4.45
90 Thieu Lexuan 19 49 39% 68.57
91 Lê Xuân Ngọc Anh 28 50 56% 14.07
92 trần văn 15 47 32% 5.8
93 Bình Kakashi 1 2 50% 0.25
94 danh 17 43 40% 38
95 Nguyễn vũ châu 10 48 21% 31.68
96 Tung Van 14 32 44% 20.3
97 Thu Nguyen 0 0 0% 90.78
98 Lương Thị Nhung 20 49 41% 31.35
99 Lê Xuân Hoài Thanh 14 50 28% 11.23
100 Truong Vu 16 49 33% 10.03
101 JackLy Nguyễn 6 11 55% 7.12
102 Cỏ Anh Đào 1 3 33% 90.58
103 Nghĩa Ngu 11 49 22% 4.63
104 võ phạm như quỳnh 22 50 44% 2.97
105 Trần Thảo 19 50 38% 15.03
106 nguyen le phan hong tham 0 4 0% 6.7
107 phạm tây 1 4 25% 1.03
108 Nguyen Tan Loc Nguyen 8 16 50% 6.1
109 Võ Chí Cường 0 0 0% 0.2
110 Trương Quang Quốc 0 0 0% 0.3
111 nguyễn xuân phú 14 50 28% 4.12
112 Nguyen Khoa 27 48 56% 22.05
113 Vô Danh 13 50 26% 2.87
114 Con Nha Ngeo 18 31 58% 34.87
115 Toàn Nguyễn 11 50 22% 25.72
116 Công Tử Nam 30 50 60% 17.35
117 Hậu Heo 16 49 33% 9.95
118 ﱞﱞﱞ 5 6 83% 17.18
119 hồng Sơn 18 49 37% 12.88
120 pham van khai 4 4 100% 1.47
121 Quế Minh 11 49 22% 15.38
122 Trình Thị Bích Như 26 50 52% 16.95
123 Salam Dong 23 50 46% 19.38
124 Tùng Sky 23 47 49% 15.67
125 Capu Chino 22 50 44% 12.08
126 Bùi Bình Minh 4 15 27% 4.62
127 Trần Thị Như Quỳnh 10 48 21% 4.18
128 Trang An 10 27 37% 91.87
129 Phương Kun 19 48 40% 17.9
130 Šói's Çülé's 12 20 60% 7.58
131 Anh Hiếu 14 50 28% 4.43
132 Phạm Hải Linh 6 19 32% 6.07
133 Đoàn Thị Thúy Hiền 10 27 37% 62.95
134 Nguyễn Duy Tài 19 32 59% 11.77
135 Cao Thị Minh Hiếu 15 32 47% 6.98
136 Lê Nguyễn Bảo Hân 12 50 24% 14.75
137 Hắc Ám Huyết Lệ 9 33 27% 12.83
138 Trương Sơn 8 11 73% 13.1
139 Nguyen Hien 21 26 81% 11.23
140 ĐẶNG MINH TIẾN 0 0 0% 0.17
141 Tuan Anh Pham 16 32 50% 21.72
142 Thạnh Polime 38 50 76% 15.43
143 Van Pham 13 17 76% 10.48
144 Nguyễn Hà Thu 12 14 86% 6.98
145 Trung Anh 14 50 28% 4.35
146 Loan Ham Học 6 21 29% 19.82
147 Ngan Vo 20 49 41% 19.07
148 Hào Hồ 16 27 59% 41.37
149 Trần Hoàng Tây 20 50 40% 19.3
150 Thua Thì Thôi 3 3 100% 1.17
151 thành 14 21 67% 13.12
152 Xuân Lộc 18 41 44% 39.95
153 Pà Nhỏ 0 2 0% 2.28
154 Cao Văn 20 50 40% 52.05
155 Như Quỳnh 25 32 78% 23.7
156 Le Thanh Hung 10 24 42% 35.42
157 trần thanh tâm 17 50 34% 33.68
158 Như ý 16 50 32% 53.93
159 hiền Vy 13 45 29% 21.53
160 hoàng thị thuyết 17 50 34% 61.22
161 Mỹ Duyên Nguyễn 24 50 48% 90.45
162 Trần Đam 23 34 68% 90.3
163 Anh Vẫn Chờ 16 47 34% 9.08
164 Khánh Huyền 26 49 53% 53.77
165 SoChay Sam 15 50 30% 23.05
166 Trần Vũ 20 50 40% 45.5
167 Ngo Ngoc Lan Phuong 13 40 33% 30.3
168 Socking Pig 16 48 33% 5.82
169 Nguyễn Minh Châu 26 48 54% 60.57
170 Gio Cua Uoc Mo 23 48 48% 44.25
171 Lý Trường Chiêu 20 50 40% 89.38
172 Con Ga 16 50 32% 9.4
173 thu hà 2 8 25% 2.73
174 nahn huu thinh 5 17 29% 19.72
175 PHẠM BÌNH 14 20 70% 90.65
176 Thanh Chung 8 21 38% 9.95
177 Ngọc Nam Trương 30 50 60% 8.52
178 Linh Mỹ 35 47 74% 19.87
179 Nhým Khùm 15 28 54% 20.37
180 NTCT 26 48 54% 90.23
181 Mon Mon 22 50 44% 12.48
182 chinhift 41 47 87% 8.95
183 Tran Hai Yen 29 50 58% 84.95
184 Ttcc LOng 11 24 46% 22.05
185 Anh Khoa 8 13 62% 43.58
186 nguyễn thanh phú 13 24 54% 20.63
187 Lùn Chân Dài 26 37 70% 63.58
188 Yeen Lee 31 41 76% 69.52
189 Nguyễn Thanh lý 9 50 18% 21.15
190 Nước Mắt Của Mưa 10 24 42% 5.35
191 Ki Uc Buon 13 50 26% 36.83
192 Dat Nguyen 7 22 32% 18.3
193 Trần Văn Phúc 33 50 66% 78.85
194 trần công minh 10 50 20% 4.82
195 nguyễn thái sơn 29 50 58% 22.85
196 Chấn Hiệp 8 38 21% 75.58
197 Hue Dang Minh 23 49 47% 23.18
198 mèodidi 13 20 65% 22.67
199 Duy Toại Trần Phạm 11 15 73% 12.93
200 Lê Đàm Huy 36 45 80% 90.27
201 dang van quang 21 49 43% 33.68
202 Doãn Hồng 13 49 27% 16.65
203 trần thị mai 13 50 26% 12.63
204 Quốc'x Việt's 7 31 23% 11.13
205 Danh Phan Tran 23 50 46% 30.03
206 Đăng Nguyên 16 28 57% 34.93
207 Yume Heo 24 42 57% 80.58
208 Phạm Quốc Huy 10 17 59% 45.48
209 Ngọc Nu 14 26 54% 12.68
210 Nơiđâu Tìmthấyem 28 38 74% 91.72
211 Bùi Thị Phương Anh 14 27 52% 42.92
212 Vu Vui Ve 19 49 39% 8.9
213 Nguyễn Thị Minh Hiếu 15 50 30% 9.12
214 Trung Nguyễn Văn 20 44 45% 37.13
215 Lo Ve 10 24 42% 38.8
216 Trần Thị Uyên 17 50 34% 58.4
217 Long Mai Duc 11 25 44% 31.6
218 nguyễn văn Đạt 28 32 88% 20.92
219 Hà Văn Khôi 0 0 0% 0.18
220 Bảo Anh 11 50 22% 20.67
221 Nguyễn Trí 30 50 60% 85.58
222 mai thị trà my 31 48 65% 39.97
223 Myhau Phan 16 37 43% 47.33
224 pham thi ha 25 29 86% 19.28
225 Diễm Châu 0 2 0% 1.42
226 phan van nhan 0 0 0% 7.62
227 Chunbi Tươi 19 50 38% 29.13
228 Thanh Ngọc 0 2 0% 1.3
229 Minh Hằng 17 50 34% 9.15
230 RiBi Ngô 15 50 30% 82.78
231 Thaotam Saclo 31 41 76% 73.68
232 Pháp Lee 4 12 33% 30.87
233 Linh Xinh 18 41 44% 25.07
234 Nghia Tran 25 48 52% 55.08
235 Dana Bui 17 32 53% 90.72
236 Hiền Cule's 40 50 80% 81.97
237 Bạch Mai 8 20 40% 16.55
238 Trần Quốc Anh 17 26 65% 18.13
239 thành tuấn 19 39 49% 49.18
240 Loi Lele 20 36 56% 26.25
241 Xoa Het 12 29 41% 39.4
242 Pham Khai 14 50 28% 1.85
243 mai van hieu 31 38 82% 91.48
244 Protactini Nguyễn 25 47 53% 89.73
245 Đinh Hải 31 40 78% 90.58
246 Mong Ji 5 18 28% 11.48
247 Nguyen Manh Quyet 18 24 75% 68.55
248 Vi Ngocbich 18 37 49% 90.02
249 Nhân Phan 46 50 92% 16.25
250 Thuy Duong 0 2 0% 0.92
251 HỒñg TöÁñ 14 50 28% 14.92
252 Trịnh Ngọc Huấn 30 42 71% 90.3
253 lâm thành gôn 8 50 16% 38.73
254 Con Nít Ranh 9 30 30% 89.83
255 hoàng minh hải 14 47 30% 4.95
256 Vân Nguyễn 27 50 54% 90.07
257 Trần Gia Hợp 27 29 93% 16.17
258 Chơi Xong Dông 13 37 35% 54.73
259 Nguyễn Ngọc Toàn 14 28 50% 18.48
260 Nguyễn Mạnh Thiện 26 47 55% 25.03
261 Học Hâm's 0 1 0% 90.72
262 Tài Tăng 18 32 56% 90.78
263 Đỗ Mạnh Cường 24 48 50% 17.03
264 Candy Bitter 4 17 24% 9.97
265 Nguyễn Ngọc Huyền Ngân 10 15 67% 19.7
266 Huy Ngô 24 50 48% 40.67
267 Rịu ĐêM 15 50 30% 35.77
268 to tai linh 9 22 41% 44.67
269 vo kim ha 16 50 32% 14.33
270 Thùy Linh 18 35 51% 63.5
271 Nhà Không 23 50 46% 15.78
272 Đạt 15 47 32% 37.45
273 Trương Tuấn 16 40 40% 29.75
274 tran quynh 23 35 66% 86.68
275 Thu Hà 6 13 46% 4.08
276 Nguyễn Nguyệt 14 50 28% 47.18
277 Tạ Đức Thịnh 46 50 92% 78.48
278 Phạm Duy Thái 3 4 75% 5.48
279 nguyen ba duc 28 46 61% 41.18
280 daicatien 21 33 64% 13.07
281 Yến's Bii 14 50 28% 6.23
282 nong thi ngoc dung 17 50 34% 4.5
283 giao đỗ uyên 21 50 42% 10.62
284 Nguyễn Trung Nghĩa 46 50 92% 74.67
285 Anh Thư 19 50 38% 48.52
286 nguyen son 16 50 32% 85.88
287 Diệp Nguyên 10 26 38% 73.05
288 Kiddo Kun 18 30 60% 13.28
289 nguyễn thị hằng 6 19 32% 14.42
290 Nam Lador 0 0 0% 0.23
291 Phạm Thị Hoài Thanh 8 12 67% 16.83
292 Quỳnh Anh 6 21 29% 22.9
293 pham nhat truong 13 50 26% 10.27
294 Thương Thơm 16 17 94% 6.4
295 Chuppi Hoa 5 18 28% 6.13
296 Nguyễn Trần Thành 3 8 38% 25.93
297 Py Chút 19 48 40% 18.33
298 Trịnh Huy Trà 18 25 72% 48.63
299 Phú tran 24 50 48% 59.15
300 jellal 50 50 100% 4.48
301 nguyenthihao 23 31 74% 82.97
302 November Rain 10 28 36% 12
303 hoài thư 4 12 33% 4.97
304 tran thuy diem chau 19 47 40% 30.73
305 Nguyễn Nguyễn 25 50 50% 65.9
306 Võ Xuân Thịnh 5 17 29% 91.43
307 Nguyễn Thị Hoài 18 48 38% 16.27
308 Hiền Xiu 16 30 53% 56.07
309 ánhpuko 27 36 75% 68.88
310 Vân Lê 0 1 0% 0.5
311 Tâm Phạmʚɞ 11 50 22% 15.18
312 Jin Hoàng 13 41 32% 48.43
313 Chong Chong Tre 20 46 43% 91.3
314 Nhi Transbơ 14 50 28% 24.17
315 dang thien quang 5 16 31% 29.55
316 trancaihoainhan 9 42 21% 6.12
317 Trần Công Tử 23 49 47% 84.2
318 Sặc Sặc CP 32 50 64% 40.43
319 kimanha3 24 38 63% 69.7
320 Đặng Tự Quốc Cường 6 15 40% 4.1
321 thieu nhat quynh 15 50 30% 5.17
322 Nguyễn Phượng 14 24 58% 8.48
323 Lại Tiến Minh 14 22 64% 26.77
324 Phạm Bá Phú 29 50 58% 85.05
325 Phải cố lên!! 1 2 50% 1.18
326 Nga Libra 21 33 64% 24.05
327 Độn Đần Đạt 26 48 54% 63.13
328 Lưu Quang Minh 15 27 56% 23.33
329 Đặng quang quyết 19 50 38% 66.15
330 tranbum 34 40 85% 73.73
331 Hieu Nguyen 23 45 51% 42
332 Nam Bá Chủ 27 50 54% 79.08
333 haiyen 32 50 64% 64.93
334 nguyễn thị hồng 9 10 90% 5.17
335 Trương Minh Đức 12 34 35% 15.25
336 Huấn Aguero 20 38 53% 77.53
337 Đức Mập 18 29 62% 46.02
338 Trọng Kt 17 50 34% 11.32
339 Tran thi thuy duong 16 50 32% 46.03
340 Sử Trần Kỳ Trân 21 29 72% 64.47
341 Từ Nguyên 25 27 93% 43.28
342 Thu ThỦy 28 44 64% 62.73
343 Nguyen Viet 14 28 50% 32.93
344 Vũ's Block 9 19 47% 70.02
345 tran van tuan 12 23 52% 35.75
346 nguyễn thị kim xuyến 10 50 20% 47.8
347 Thắng Hoăn 16 28 57% 25.55
348 Hoàng Quyên 5 13 38% 9.73
349 ANH HÙNG 17 24 71% 25.22
350 tran thi huyen 34 50 68% 81.48
351 Hà Ngọc 18 42 43% 17.32
352 Nghia GD 4 8 50% 5.23
353 Ngân Nhỏ 19 50 38% 64.28
354 Tăng Tuấn 8 35 23% 9.73
355 Nghiep Nguyen 21 42 50% 49.25
356 Yui Chan 23 50 46% 13.43
357 Thủy's Cờ Hó Điên 21 50 42% 35.05
358 Le Phuong Thao 14 50 28% 27.53
359 hgsjdga 40 45 89% 71.25
360 dinh truong sinh 37 50 74% 87.7
361 Gioan Huyen 17 49 35% 9.48
362 Le Dinh Phu 19 32 59% 31.65
363 Zit Way 19 33 58% 52.58
364 Đăng Nguyên 23 28 82% 10.03
365 Hong Nhung 3 12 25% 4.68
366 Điều tôi ao ước 0 1 0% 0.97
367 Linhh Linhh 9 21 43% 11.97
368 Lương Thị Hồng Ngọc 15 34 44% 30.93
369 Trương Thị Chanh 13 49 27% 26.83
370 Xuânđao Trịnh 2 11 18% 19.3
371 Thiên Lôi 28 50 56% 24.32
372 Hằng Nguyễn 19 43 44% 28.45
373 Khang Nguyen 3 8 38% 3.2
374 Nguyễn Đức Việt 40 48 83% 86.57
375 Đức Hùng 12 45 27% 4.92
376 Phạm Minh Đức 8 21 38% 17.98
377 Trần Minh NguyễN 15 50 30% 12.77
378 Linh Min 20 33 61% 25.37
379 vn plut 35 50 70% 52.17
380 Tú Tí 19 29 66% 40.97
381 truongthuyphuong 0 0 0% 90.17
382 Hồng Hà Trần 0 3 0% 6.88
383 Mèo Con 26 41 63% 34.98
384 My Linh 15 23 65% 53.03
385 bùi hồng nhung 22 35 63% 54.47
386 Tuyết Trâm 1 3 33% 6.88
387 Hoàng Anh 13 50 26% 47.07
388 Đỗ Ngọc Thảo 19 26 73% 9.58
389 An An 23 30 77% 19.42
390 Chi Nguyen 29 50 58% 64.38
391 Hoa Thanh 0 0 0% 0.25
392 Nguyễn Hoàng Thuý Linh 19 50 38% 28.5
393 Trần Anh Hùng 16 30 53% 60.13
394 đỗ nhược tâm 16 29 55% 27.47
395 ngô kim tú 25 50 50% 90.13
396 Mạch Tử 23 50 46% 20.68
397 nguyenvanthanh 6 16 38% 6.15
398 Doanh Le 17 50 34% 6.02
399 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 1 100% 0.42
400 Dua hau 24 50 48% 90.12
401 Thái Dương 16 31 52% 18.97
402 Cố Lên 5 11 45% 3.22
403 Nguyễn Viết Hoàng 10 50 20% 8.4
404 Lữ Thị Ngọc Trâm 20 48 42% 23.28
405 Nguyễn Anh Kiệt 0 1 0% 0.48
406 Trần Cao Lanh 35 50 70% 79.22
407 Pjn J Nicolaj 27 49 55% 22.52
408 Thắng 20 49 41% 73.72
409 Trần Hữu Trọng 24 47 51% 12.63
410 A! Ben kìa :) 22 30 73% 30
411 Tien Dinh Duc Dinh 15 48 31% 81.7
412 Chuyền Phươngg 6 13 46% 10.27
413 Anh hồng 13 50 26% 5.82
414 Van Der Kien 3 9 33% 12.53
415 Tuyen Tran 1 4 25% 6.53
416 Hoài Đông 20 29 69% 27.63
417 Lê Trần Khắc Huy 14 49 29% 12.83
418 Lầu Mí Già 17 25 68% 35.57
419 Nu Khùngg 10 48 21% 6.63
420 trần thị linh huệ 12 19 63% 90.1
421 Người Không Tên 14 50 28% 5.32
422 trần nguyễn minh thanh 18 50 36% 11.73
423 Tra Moon 17 50 34% 7.57
424 Bá Sự 10 50 20% 9.3
425 ngodat 6 13 46% 7.45
426 Nguyễn Trần Thanh Xuân 18 25 72% 21.9
427 nguyễn thương tín 10 24 42% 17.9
428 Thân Tuấn 31 50 62% 89.6
429 Vo Ngoc Doan Trinh 14 48 29% 11.67
430 Chu Quỳnh 16 47 34% 14.98
431 Đạt Nguyễn 16 50 32% 39.63
432 To Minh Tan 8 17 47% 9.42
433 Trương Nam Giang 25 37 68% 42.28
434 Tí Bụp's 21 50 42% 28.97
435 Pou Pou 22 49 45% 33.45
436 Cậu Chủ Nhỏ 15 50 30% 5.22
437 Trần Tuyền 5 6 83% 2.73
438 An Cool 2 4 50% 1.82
439 hoàng thuận 22 50 44% 83.48
440 Lê Bảo Như 39 49 80% 57.83
441 khanh ly 19 49 39% 22.62
442 Trần QuangVinh 17 32 53% 26.38
443 Kieu Anh Nguyen 22 49 45% 15.63
444 Phan Lộc 6 14 43% 31.35
445 Linh Dương 22 25 88% 22.6
446 Loan HÍpp 11 32 34% 38.02
447 phuong an 14 26 54% 27.68
448 Bu Bu 17 50 34% 6.32
449 Nguyen Tuyet 22 26 85% 12.75
450 Lan Anh Nguyễn 16 50 32% 37.82
451 Châu văn lực 13 35 37% 52.65
452 Đỗ Trần Lan Uyên 21 31 68% 89.12
453 Cao Van Minh 49 50 98% 4.57
454 vũ hồng nhung 18 50 36% 26.97
455 hỒNG nGỌC 38 50 76% 83.48
456 Hiếu Knight 20 45 44% 36.97
457 Spx Cit 12 50 24% 7.22
458 nguyễn văn nam 19 48 40% 58.85
459 Xích Huyết Ma 18 50 36% 44.97
460 Bọ Cạp Băng 24 50 48% 64.47
461 Bùi ThÀnh TrUng 24 29 83% 9.45
462 Đình Cường 13 17 76% 12.02
463 Phan Phú Tân 32 41 78% 90.7
464 Nguyễn Trọng Tú 14 22 64% 25.32
465 đồng tuấn anh 11 50 22% 72.85
466 Ellen Lam 18 50 36% 19.72
467 Çậu Hoàng 22 50 44% 19.8
468 dinhthianh 17 31 55% 16.78
469 Vũ Thị Ly 4 5 80% 0.78
470 Sói Trắng 0 1 0% 0.25
471 Mỹ Duyên 16 47 34% 42.63
472 vanbinh 17 31 55% 40.77
473 Lie Đức 14 50 28% 10.57
474 Nàng Tiên Cá 0 2 0% 2.4
475 Đào Thành Nhân 0 1 0% 0.63
476 Phương Pear 29 50 58% 58.95
477 Duy Tạ 31 44 70% 29.93
478 vu mmanh 19 49 39% 13.72
479 Uyễn Nhi 13 50 26% 15.28
480 Thu Triệu 22 50 44% 30.17
481 lê hữu khải 26 49 53% 41.03
482 Thu Thủy 26 35 74% 42.43
483 Bình Dương 5 19 26% 22.77
484 Ngọc Thái 5 25 20% 5.4
485 ttt 16 35 46% 33.65
486 võ văn thông 12 49 24% 16.08
487 Người Ngoại Quốc 11 22 50% 26.1
488 Diễm Tiên 9 27 33% 84.32
489 lê vinh 15 26 58% 58.75
490 lê thị thùy 15 29 52% 8.15
491 Chí Thắng 15 27 56% 18.82
492 Tuyết Trắng 20 48 42% 42.35
493 nguyễn văn học 18 49 37% 12.47
494 Trần Ngọc Mạnh 13 20 65% 90.08
495 Hảo Mẻ 17 49 35% 16.33
496 Bo Cong Anh 12 33 36% 38.67
497 Nguyễn Xuân Hưng 8 14 57% 10.37
498 vu ho thi huong 4 5 80% 1.48
499 NGUYỄN CHÍ DŨNG 19 49 39% 16.97
500 Casauchua Vuong 29 44 66% 52.72
501 Nguyễn Thị Thu Hòa 15 39 38% 8.23
502 Hà Ngọc 14 50 28% 22.15
503 Mai's Đê Tê Hát 31 35 89% 10.02
504 Quyết Văn Nguyễn 20 43 47% 88.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12