Đề thi học kì I môn Sinh trường THPT Tràm Chim năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 45 câu - Số lượt thi : 2822

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nội dung nào dưới đây là không đúng?

Câu 2: Một gen dài 0,306 µm, có 2160 liên kết hiđrô. Khi gen này nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo nên các gen con. Số lượng nuclêotit từng loại mà môi trường nội bào đã cung cấp để tạo nên các gen con đó là

Câu 3: Một mạch đơn của phân tử ADN có trình tự các nuclêôtit như sau: ….A T G X A T G G X X G X …. Trong quá trình nhân đôi ADN mới được hình thành từ đoạn mạch này sẽ có trình tự:

Câu 4: Một phân tử mARN trưởng thành có chiều dài 5100A0, phân tử prôtêin hoàn chỉnh tổng hợp từ mARN đó có:

Câu 5: Nguyên tắc bổ sung có tầm quan trọng với cơ chế di truyền sau: 1. Nhân đôi ADN, 2. Hình thành mạch đơn, 3. Phiên mã, 4. Tháo xoắn, 5. Dịch mã.

Câu 6: Quá trình dịch mã kết thúc khi:

Câu 7: Cơ chế hoạt động của opêron Lac ở E.coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là:

Câu 8: Một opêron Lac ở E.coli theo mô hình Jacôp và Mônô gồm:

Câu 9: Đột biến gen chỉ ảnh hưởng đến thành phần của một bộ ba là:

Câu 10: Gen có 3900 liên kết hidro bị đột biến liên quan đến 1 cặp nucleotit thành alen mới có 3901 liên kết hidro. Dạng đột biến tạo thành alen trên là:

Câu 11: Chất 5-brôm uraxin (5-BU) gây nên dạng đột biến gen: 

Câu 12: Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng?

Câu 13: Vai trò của đột biến đảo đoạn NST:

Câu 14: Cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực có các mức xoắn theo trật tự

Câu 15: Cho cây cà chua thân cao tứ bội Aaaa tự thụ phấn, trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1 là:

Câu 16: Một tế bào có 4 cặp nhiễm sắc thể được đánh số từ 1 đến 4. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể tam bội?

Câu 17: Lai phân tích là phương pháp

Câu 18: Trong một thí nghiệm lai giữa các cây cà chua quả đỏ có kiểu gen dị hợp với nhau người ta thu được 1200 quả đỏ lẫn quả vàng. Biết mỗi gen qui định 1 tính trạng. Số lượng quả vàng có trong số quả trên xấp xỉ là:

Câu 19: Cá thể có kiểu gen AaBbCc khi giảm phân bình thường cho bao nhiêu loại giao tử khác nhau:

Câu 20: Cho biết một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AABb x aabb cho đời con có

Câu 21: Điều kiện để cho 2 cặp gen di truyền phân li độc lập là:

 

Câu 22: Một loài thực vật, nếu có cả hai gen A và B trong cùng kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, kết quả ở F2 như thế nào?

Câu 23: Thực chất của hiện tượng tương tác gen giữa các gen không alen là

Câu 24: Phép lai một tính trạng cho đời con phân li theo kiểu hình theo tỉ lệ 15 : 1. Tính trạng này di truyền theo quy luật

Câu 25: Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AB//ab giảm phân cho ra loại giao tử Ab với tỉ lệ

Câu 26: Khi các gen phân bố càng xa nhau trên cùng 1 NST thì hoán vị gen:

Câu 27: Tần số hoán vị gen như sau: AB = 49%, AC = 36%, BC = 13%, bản đồ gen như thế nào?

Câu 28: Phép lai giúp Moocgan phát hiện ra quy luật liên kết gen là lai phân tích

Câu 29: Hai phép lai sau: ♀cá chép có râu x ♂cá diếc không râu --> F1 có râu, ♀cá diếc không râu x ♂cá chép có râu --> F1 không râu. Mô tả quy luật:

Câu 30: Kết quả của phép lai thuận nghịch cho tỉ lệ kiểu hình giống nhau ở hai giới thì gen quy định tính trạng:

Câu 31: Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 32: Chương trình cơ bản: Opêron Lac ở E.coli chuyển sang trạng thái hoạt động được là nhờ chất cảm ứng:

Câu 33: Chương trình cơ bản: Một gen có chiều dài 5100Å, có số nucleotit loại adênin chiếm 20% tổng số nucleotit của gen, bị đột biến mất 1 cặp A-T. Số liên kết hydro của gen đột biến là:

Câu 34: Chương trình cơ bản: Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do

Câu 35: Chương trình cơ bản: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục; các gen liên kết hoàn toàn với nhau. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1?

 

 

Câu 36: Nòi thỏ Himalaya có bộ lông trắng, riêng ở tai, đuôi và chân có lông đen.  Màu sắc lông của thỏ đuợc giải thích như sau:

 

Câu 37: Chương trình cơ bản: Phép lai sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 là:

Câu 38: Chương trình cơ bản: Ở phép lai 2 cặp tính trạng, phân tích tỉ lệ kiểu hình ở từng cặp tính trạng thì thấy tỉ lệ vỏ trơn/ vỏ nhăn = 9/7; hạt vàng/ hạt xanh = 7/1. Nếu 2 cặp tính trạng di truyền phân li độc lập thì kiểu hình vỏ nhăn, hạt xanh chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 39: Chương trình nâng cao: Ở người gen qui định màu mắt có 2 alen ( A, a ), gen qui định dạng tóc có 2 alen (B, b) gen qui định nhóm máu có 3 alen ( IA. IB, IO ). Cho biết các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường khác nhau. Số kiểu gen khác nhau có thể tạo ra từ 3 gen nói trên ở quần thể người là:

Câu 40: Chương trình nâng cao: Một gen gồm 2 alen A và a trên NST thường. Thế hệ P có kiểu hình trội chiếm 70%. Sau 2 thế hệ tự thụ, kiểu hình lặn của QT = 52,5%. QT nào sau đây có cấu trúc phù hợp với P ?

Câu 41: Chương trình nâng cao: Khi nói về quần thể ngẫu phối , điều nào không đúng?

Câu 42: Chương trình nâng cao: Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trang tốt nhất có kiểu gen

Câu 43: Chương trình nâng cao: Trình tự các bước tiến hành quy trình chuyển gen

1-Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận

2- Tạo ADN tái tổ hợp

3- Tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

Phương án đúng là

Câu 44: Chương trình nâng cao: Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến ở các nhóm sinh vật nào?

Câu 45: Hội chứng Đao có thể dễ dàng phát hiện bằng phương pháp nào sau đây?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Miu Miu 38 45 84% 5.58
2 Huỳnh Nguyễn Trung Thong 31 37 84% 8.25
3 dao duy manh 3 7 43% 2.77
4 Trang Suoh 31 45 69% 21.98
5 LÊ HOÀNG ÂN 33 45 73% 22.47
6 Cẩm Vân Đinh 37 45 82% 32.37
7 Lưu Quỳnh Thảo 39 45 87% 22.3
8 Dương Thị Thu Miền 32 45 71% 21.98
9 tram dola 16 45 36% 8.7
10 Hằng Nguyễn 29 45 64% 41.93
11 Lê Sơn Tùng 16 45 36% 34.83
12 Hoàn Minh 23 45 51% 16.4
13 Nguyễn Sơn 12 42 29% 21.53
14 bui thi thuy hoan 33 44 75% 40.68
15 tuyetnga 22 45 49% 31.55
16 Tô Tiền 20 35 57% 26.4
17 Trần Huỳnh Đức Thiện 28 45 62% 20.95
18 Tuân 30 45 67% 29.05
19 Nguyễn thị minh nguyệt 15 39 38% 45.35
20 Huỳnh Đào 16 29 55% 43.85
21 Lộc Cristiano 19 45 42% 37.65
22 dang ha thao linh 1 8 13% 4.02
23 Thuan Nguyen 18 45 40% 30.1
24 Nguyễn Thị Hoài 12 42 29% 25.78
25 Khổ Lại Đời Sao 27 43 63% 34.45
26 Hoa Truong 21 45 47% 40
27 Loan Ham Học 17 43 40% 39.08
28 Nguyễn Xuân Phúc 18 44 41% 22.63
29 Phương Thúy 17 33 52% 13.05
30 trịnh thanh lâm 19 45 42% 15.68
31 Hồng Diễm 26 37 70% 44.05
32 Thuan Miijun 10 22 45% 45.27
33 Nguyễn Văn Tiến 17 43 40% 26.82
34 Hân Nguyễn 24 45 53% 45.82
35 Đinh Duy Dũng 8 18 44% 15.27
36 Nguyễn Đức Toàn 8 28 29% 46.37
37 Nam Tiến 1 1 100% 43.82
38 Diễm Huỳnh 32 42 76% 25.4
39 Hangul Nhung 29 41 71% 15.63
40 Nguyễn văn Sơn 21 35 60% 45.42
41 phong 19 45 42% 22.03
42 Cây Xương Rồng 32 45 71% 45.13
43 Na Sii 37 45 82% 40.48
44 Tân Nguyễn 17 45 38% 10.7
45 Útt Đao 10 33 30% 28.95
46 Phương Nguyen 34 42 81% 27.68
47 nguyen phu vinh 18 21 86% 7.37
48 Hoài Choa 11 27 41% 46.47
49 Thái Đại Ngàn 10 45 22% 13.07
50 trần trí dũng 33 39 85% 19.07
51 Vũ Minh Hiền 17 45 38% 25.98
52 Hương Hương 27 39 69% 26.07
53 LiLi Jackson's 37 45 82% 14
54 PhạmThịLien 14 43 33% 27.9
55 Dao Thi Hong May 34 43 79% 22.17
56 Kỳ Phan 1 1 100% 1.9
57 Thương CoCo'ss 35 42 83% 45.22
58 Tsằn Lý Bảo Châu 30 45 67% 23.92
59 Đạt Đơn Độc 29 45 64% 35.62
60 Ngô Hoàng Mỷ 3 5 60% 45.45
61 Lê Sĩ Cần 42 45 93% 23.58
62 Đỗ Hiếu 20 39 51% 22.98
63 Mai KingStar 37 45 82% 20.67
64 Phạm Toàn 40 45 89% 32.17
65 Bảo Thi 17 33 52% 45.08
66 Lê Thủy 38 45 84% 36.95
67 Khoa Doan 33 42 79% 45.53
68 Nguyễn Hiển 26 33 79% 46.48
69 Quỳnh Như 25 38 66% 36.58
70 Kẹo Mút 35 44 80% 27.38
71 Nguyen Thi Hoa 40 45 89% 19.5
72 Annh Anhh 19 42 45% 28.45
73 Dung Nguyễn 7 23 30% 45.22
74 Uyên Thái 12 38 32% 16.8
75 Lê Phượng 29 45 64% 34.48
76 Bò Cạp Lửa 22 44 50% 45.43
77 Thuy Nhi 20 31 65% 9.08
78 Mũ Len Nhỏ 42 45 93% 23.3
79 Khoa Lữ 11 45 24% 7.58
80 Tr 12 28 43% 17.5
81 Hoài Lê 35 45 78% 16
82 Mạnh Hùng 32 44 73% 45.28
83 nguyễn lê tố uyên 7 20 35% 12.22
84 Yến Nhi 4 14 29% 10.1
85 ngọc vỡ ngói lành 34 45 76% 45.47
86 Vũ Hậu 27 39 69% 45.4
87 Toni's Tran 0 1 0% 3.03
88 serik 5 20 25% 42.9
89 샌디지권 19 45 42% 14.98
90 Cu Teo 23 45 51% 44.03
91 Trần Vân 37 45 82% 6.97
92 Lê Bảo Quốc 27 45 60% 17.08
93 Vimay Timtaodau 19 38 50% 26.37
94 Nguyễn Thành Đức 37 45 82% 33.9
95 hoàng bảo ngọc trâm 31 45 69% 39.3
96 GIANG THẾ NAM 35 45 78% 16.88
97 Trần Thu Hằng 26 38 68% 27.62
98 Đoàn Thanh Phi 16 25 64% 45.07
99 Hajun Mylee 23 31 74% 31.67
100 hồng nhiên 14 30 47% 18.12
101 Cố Sơ 30 45 67% 31.87
102 Xóa Đi Kí Ức 12 45 27% 31.08
103 Lê Duy Đạt 5 8 63% 6.15
104 Quốc Tiến 30 45 67% 46.6
105 Tony Thắng 12 44 27% 14.53
106 Nga Nguyen 1 5 20% 2.48
107 Tuấn Thành Nguyễn 40 44 91% 24.93
108 Anh Nghiem 37 45 82% 14.75
109 Không Bắt Buộc 16 45 36% 30.98
110 Thắng Đức 35 45 78% 45.13
111 Zet Ù 3 10 30% 3.85
112 Nguyễn Thị Hồng Độ 37 45 82% 38.12
113 Hồ Thị Thu Thảo 29 40 73% 46.02
114 Toàn Nguyễn Khánh 3 5 60% 46.55
115 Hoa Nguyễn 37 44 84% 33.53
116 Ngu Học Khôn 25 32 78% 12.47
117 Lê Văn Toàn 12 19 63% 9.2
118 Hải Trần 30 43 70% 35.4
119 nguyễn bảo yến 13 45 29% 29.97
120 Nguyen trang 40 45 89% 24.43
121 Gượng Cười 43 45 96% 8.22
122 Blair Montgomery 17 44 39% 19.07
123 Phan Thị Thủy 7 11 64% 8.4
124 Vô Danh 42 44 95% 31.9
125 Trần Khánh Huyền 39 45 87% 9.1
126 may mắn 22 40 55% 34.65
127 Tống Phương Uyên 22 24 92% 45.35
128 Love Cherry 32 45 71% 26.35
129 Minh Mèo 32 44 73% 30.95
130 đoàn thị nga 33 45 73% 25.6
131 hà thị trúc linh 14 44 32% 30.15
132 Trần Thị Thương 13 24 54% 45.27
133 nguyen hoang luan 11 27 41% 12.45
134 Doi Giay Pha Le 14 33 42% 32.63
135 Nguyên Kim 19 34 56% 45.33
136 nguyễn thị vân anh 18 42 43% 45.12
137 Ny Na 5 22 23% 14.43
138 Tis Pio 9 17 53% 45.27
139 Phan Kim Hướng 24 42 57% 14.07
140 nguyen thi hoa 24 44 55% 38.88
141 Phạm Lê Bảo Ngân 0 0 0% 1.25
142 Jordan 32 45 71% 25.92
143 Chan Chan 10 15 67% 45.27
144 vinguyen 24 45 53% 36.95
145 phan thị thanh nguyệt 0 0 0% 0.17
146 Tăng Hương 34 45 76% 11.22
147 Trung 11 44 25% 23.42
148 Ma Kết December 0 0 0% 0.35
149 Hà Văn Phước 34 45 76% 39.68
150 Phan Đình Thành 13 45 29% 3.55
151 phan hong nhung 22 45 49% 16.3
152 Võ Trần Thùy Diễm 40 45 89% 17.18
153 Nhóc Duy 26 45 58% 15.95
154 Đoàn Văn Tôn 0 0 0% 0.72
155 Đặng Huân 2 6 33% 5.85
156 Nam Lucius 19 38 50% 29.72
157 Trịnh Võ Thị Yến 27 45 60% 22.17
158 Trần Minh Thảo Nguyên 24 29 83% 13.48
159 Long Le 26 45 58% 36.12
160 dương ngọc giáng tiên 19 45 42% 31.32
161 lam thi tho 14 45 31% 16.53
162 May Be 28 44 64% 30.52
163 trần nguyễn thị hoài phương 11 18 61% 45.15
164 Bảo Trân 38 45 84% 27.67
165 Con Nít Ranh 24 42 57% 45.12
166 Trần Thị Diễm My 29 45 64% 43.38
167 Dai Shogun 42 45 93% 21.98
168 Bảo Vy Anh Trần 25 45 56% 30.62
169 pham quoc vuong 19 45 42% 30.55
170 Ngọc Hưng 13 37 35% 19.05
171 Lê Trường An 6 44 14% 4.87
172 Nguyễn Phương 29 45 64% 38.12
173 Hoàng Công Thuận 38 45 84% 30.55
174 PhanTaa 0 3 0% 7.9
175 Nguyễn thị mỹ ngân 0 0 0% 0.3
176 LAn ANh 15 42 36% 29.52
177 Duyên Duyên 19 35 54% 16.65
178 An Mỹ Hạnh 6 15 40% 14.27
179 Nguyễn Hữu Quang 24 41 59% 40
180 Jegy Pink 27 38 71% 24.62
181 Mai Anh Sơn 30 38 79% 10.13
182 Huỳnh Ngọc Ân Trạch 10 32 31% 37
183 ngôkimthoa 16 45 36% 20.28
184 Hung Nguyen 13 38 34% 37.97
185 Thanh Diệu 13 17 76% 16.3
186 vo tan loi 24 44 55% 41.1
187 Master Liuty 27 39 69% 33.2
188 Trantran97 21 31 68% 24.9
189 Sarah 20 37 54% 27.45
190 My Pham 18 45 40% 19.9
191 Nam Suneo 19 45 42% 41.13
192 Nguyễn Văn Chính 9 13 69% 4.52
193 Yến Milk 9 25 36% 14.33
194 Ngoc Hìên 9 40 23% 42.78
195 Thảo Trần 9 22 41% 5.9
196 Chỉ Là Trắng Đen 33 45 73% 25.5
197 Hoàng Thị Linh 26 39 67% 21.9
198 Mai Hoàng Thúy Quỳnh 20 44 45% 31.1
199 HAnh Phạm 27 38 71% 19.28
200 Phan Thanh Hào 37 45 82% 34.12
201 Chân Trời Tuyết 16 37 43% 45.28
202 Huyền Nguyễn 21 39 54% 17.12
203 ngodat 26 45 58% 10.47
204 Thiều Ngọc Công 13 33 39% 45.3
205 Trình Cao Thiên 0 2 0% 3.82
206 le hoang huy 31 43 72% 32.15
207 phạm tây 28 44 64% 29.7
208 Hồng Ydsdream 0 1 0% 0.9
209 Dung Tran 33 43 77% 21.8
210 Diệp Khả Ngân 29 45 64% 36.42
211 Hổ Con 14 45 31% 25.67
212 Cô Nhók Tinh Nghịch 4 13 31% 1.67
213 Tạ Linh 16 40 40% 23.47
214 Huỳnh Lê Chiêu Dương 23 45 51% 28.82
215 lê hoàng kim 19 30 63% 45.05
216 Thảo Neko 26 32 81% 6.75
217 Hun Nguyễn 0 0 0% 0.58
218 Dinh Xuan Phuc 39 44 89% 45.17
219 Mai Quốc Hoàng 4 14 29% 3.55
220 Tiểu Bạch Long 23 34 68% 45.38
221 Dương Minh Hào 20 45 44% 31.57
222 Hero Pater 6 16 38% 45.78
223 Vi Huynh 21 45 47% 41.03
224 Qúy Lê 38 44 86% 4.7
225 Trần Thanh Nhàn 19 39 49% 45.28
226 Tuyết Trắng 16 45 36% 14.03
227 Nhựt Minh Phan 19 45 42% 23.78
228 Nhung Socola 9 28 32% 44.23
229 nguyễn hoài 0 1 0% 0.95
230 Trần duy thao 41 45 91% 34.97
231 Nguyen Van Dat 15 32 47% 45.88
232 Nguyễn Thị Tú Uyên 19 29 66% 11.58
233 Út Đoàn 15 35 43% 45.23
234 Trăng Khuyết 29 41 71% 21.17
235 lê nguyễn thanh trúc 29 45 64% 21.32
236 Anh Nguyen 29 45 64% 36.55
237 nguyễn anh dũng 17 45 38% 22.25
238 zan nguyen 26 37 70% 24.85
239 Lương Trần Minh Tiến 45 45 100% 17.3
240 Thanh Lanh Chanh 15 45 33% 9.17
241 Châu Hoàng Nam 19 45 42% 40.83
242 Phương Vũ 12 21 57% 46.42
243 Nguyễn Quang Nhật 18 39 46% 42.1
244 to trang 8 34 24% 9.95
245 Juni Juni 24 40 60% 46.88
246 hà minh trí 10 33 30% 45.72
247 ngô thị tú1998 0 1 0% 0.55
248 le quang huy 15 26 58% 45.07
249 nguyen thac trong 13 45 29% 16.25
250 Anh Thi 14 22 64% 16.08
251 Thanh 16 42 38% 37.95
252 Trọng Lâm 35 45 78% 14.5
253 Nako Nodate 17 39 44% 27.13
254 Cười Cái Coi 14 21 67% 10.05
255 Súp Lơ Trắng 31 45 69% 16.2
256 Đăng Xuân 10 26 38% 23.17
257 Lâm Lan Anh 14 22 64% 11.82
258 Bluerose 0 0 0% 0.33
259 SưƠng's SưƠng's 18 42 43% 14.9
260 Park Min Young 12 19 63% 7.97
261 Đã từng.. 40 45 89% 26.23
262 Nguyễn Quoc Quan 14 25 56% 12.13
263 nguyễn thị lan 13 45 29% 7.35
264 Hwang Hee Chan 40 45 89% 15.15
265 lê hưng 16 45 36% 26.55
266 Tatsuya Shiba 11 43 26% 45.42
267 Đường Tam Tạng 15 35 43% 13.67
268 nguyen tuan viet 28 42 67% 21.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12