Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Thanh Bình 2 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2547

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Gia tốc của một chất điểm dao động đều hoà biến thiên

Câu 2: Nói về một chất điểm dao động đều hòa, phát biểu nào đúng ?

Câu 3: Phương trình dao động điều hòa của một vật là x=3cos(20\pi t+\frac{\pi }{3})(cm): .Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 4: Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 20N/m và vật nhỏ có khối lượng m.Con lắc dao động điều hoà tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A= 2,5cm. Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m và quả nặng có khối lượng 250 g.  Lấy t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng đường vật đi được trong frac{pi }{10}s  đầu tiên là

Câu 6: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

 

Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của con lắc đi 16 cm thì trong cùng khoảng thời gian t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Lấy g= 9,8 m/s2. Độ dài ban đầu của con lắc là

 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

    

Câu 9: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là

Câu 10: Cho hai dao động điều hoà :x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\varphi _{1})(cm);x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\varphi _{2})(cm), . Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi :

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số. Biết phương trình của dao động tổng hợp là  x=3cos(10\pi t-\frac{5\pi }{6})(cm), của thành phần dao động thứ nhất x_{1}=5cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})(cm)  Phương trình của thành phần dao động thứ hai là :

Câu 12: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào

Câu 13: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là : u=4cos(100\pi t=\frac{\pi x}{10}) , trong đó u, x đo bằng (cm), t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

 

Câu 14: Giao thoa sóng là hiện tượng

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa của hai sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha A, B dao động với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 23,5 cm và 16 cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

Câu 16: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây dàn hồi chiều dài , một đầu cố định, một đầu tự do là :

Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi dài  100cm, hai đầu A, B cố định, có một sóng truyền với tần số 50 Hz. Người ta thấy trên dây này có sóng dừng và đếm được ba nút sóng, không kể hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 

Câu 18: Năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là

       

Câu 19: Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm

Câu 20: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

     

Câu 21: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu 22: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i=5\sqrt{2}cos100\pi t(A) ( t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức tại thời điểm t = 2012 s là

Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều u=100\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào hai đầu  cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =\frac{1}{\pi }H. thì cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm  là

Câu 24: Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện,

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u=200\sqrt{2}cos100πt(V) vào hai đầu mạch gồm điện trở R, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là \sqrt{2} A  Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lược là 200Ω  và 100Ω . Giá trị của R là

Câu 26: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R= 50Ω  mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Biết cường độ dòng điện trên đoạn mạch đồng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Nếu dùng dây nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với điện áp. Tụ điện có dung kháng bằng

Câu 27: Trong đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz, độ tự cảm của cuộn cảm thuần là 0,2 H. Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là 

Câu 28: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L = \frac{1 }{\pi }H  và tụ điện C = FC=\frac{10^{-3}}{4\pi }Fmắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120 \sqrt{2}cos100πt(V). Điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu ?

Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

Câu 30: Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào?

Câu 31: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Câu 32: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Câu 33: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với tần số 10 Hz.Lúc t= 0 vật ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:

Câu 34: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại là:

Câu 35: Giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng   tần số sóng f có mối liên hệ sau :

Câu 36: Âm thoa điện mang một nhánh chĩa hai dao động với tần số 100Hz, chạm mặt nước tại hai điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 9,6cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2?

Câu 37: Trong mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, cảm kháng đang có giá trị nhỏ hơn dung kháng. Muốn có cộng hưởng điện xảy ra, người ta dùng biện pháp nào nêu dưới đây ?

Câu 38: Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r và tụ điện có điện dung C được mắc nối tiếp vào điện áp u=U_{0}cos(\omega t). Tổng trở của mạch tính theo công thức:

Câu 39: Đặt điện áp u=100cos100(\omega t+\frac{\pi }{6})(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos(\omega t+\frac{\pi }{3})(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 40: Một đường dây có điện trở 4Ω   dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng ở nguồn là U = 6 kV, công suất nguồn cung cấp P = 510 kw. Hệ số công suất của mạch điện là 0,85. Vậy công suất hao phí trên đường dây tải là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đạj Hồ 29 39 74% 40.53
2 Nguyễn vũ châu 3 4 75% 2.62
3 Thanh Sơn 23 39 59% 48.93
4 Phạm Văn Thịnh 8 16 50% 19.92
5 Dương Nhu 25 40 63% 36.2
6 Giả Sử 15 40 38% 49.13
7 Sun Bùi 26 39 67% 34.32
8 Na Xa 29 40 73% 55.42
9 Ln Táo 30 40 75% 60.2
10 Anhh Anhh 29 40 73% 47.08
11 Lê Trung 34 39 87% 31.42
12 Võ Xuân Trọng 14 27 52% 61.12
13 Hoài Lê 30 40 75% 27.35
14 Kendy Phùng 28 40 70% 46.93
15 Liêm Nguyễn Duy 7 21 33% 60.22
16 Hân Nguyễn 26 40 65% 47.48
17 Lâm Thùy Dung 25 40 63% 32.12
18 Bella Lê Hồng 35 40 88% 3.85
19 Phạm Thảo 25 40 63% 57.77
20 lê đức quý 38 40 95% 28.12
21 trần thị lai 26 40 65% 33.23
22 Song Lam 8 15 53% 14.95
23 Tường Vy 24 34 71% 26.82
24 Thắm Nguyễn 23 40 58% 51.05
25 Lê Minh 29 40 73% 26.63
26 Phương Thảo 17 27 63% 55.9
27 trần phú nguyện 35 40 88% 8.17
28 Next Tung Tăng 29 40 73% 19.22
29 Hào Hồ 36 40 90% 8.67
30 Manh Hung Le 38 40 95% 20.1
31 Huỳnh Lê Chiêu Dương 0 3 0% 57.57
32 Vũ Minh Hiếu 25 31 81% 32.72
33 Nguyễn Thành Duy 17 40 43% 11.13
34 NGUYEN LE THI NGOC HA 33 40 83% 42.43
35 Takei Taiki 30 33 91% 38.27
36 Mạnh Hùng 31 40 78% 49.83
37 Phạm Thế Vĩnh 30 39 77% 60
38 le quang toan 26 40 65% 31.77
39 Phạm Thị Kiều Loan 12 23 52% 61.7
40 Tuan Nguyen 31 40 78% 30.53
41 Duichan Yogurthếthạn 34 40 85% 32.28
42 Tun Tun 21 31 68% 60.07
43 Trần Vân 10 30 33% 59.55
44 Ku Pkung 37 40 93% 28.25
45 phan thi kim nguyen 21 40 53% 51.5
46 Bùi Chí Hậu 34 40 85% 8.82
47 Ngốc Vô Tư 8 23 35% 14.03
48 Lê thương thương 29 40 73% 23.37
49 Trần Hữu Thắng 31 40 78% 47.92
50 Trần duy thao 30 40 75% 56.23
51 Nguyễn Văn Hữu Sơn 30 40 75% 42.35
52 Kiều Oanh Nguyễn 33 40 83% 40.72
53 Phạm Thành Đạt 36 40 90% 5.25
54 dathoang 22 40 55% 32.65
55 Nguyệt Hạ 31 39 79% 39.97
56 Trịnh Thị Thu Trang 20 40 50% 54.2
57 Hữu Thành 24 39 62% 28.82
58 Ng Phương 12 16 75% 12.93
59 Tím Súp Lơ 31 39 79% 36.85
60 Cu Teo 33 40 83% 40.38
61 Huuyền My 37 40 93% 25.15
62 のう ひょうぶ 1 2 50% 0.68
63 Khánh Long 20 27 74% 42.65
64 Nhi Phan 38 40 95% 33.13
65 Tuan Le 26 40 65% 26.72
66 lê văn hùng 9 25 36% 42.28
67 Loan Ham Học 31 40 78% 42.12
68 Nguyên Kim 34 40 85% 35.82
69 Lan Ngố 28 40 70% 8.83
70 Thanh Nhan 27 33 82% 22.4
71 Ngô Vinh Hiển 24 38 63% 58.33
72 đoàn văn toa 21 40 53% 38.53
73 Hạnh Trần 30 40 75% 10.18
74 Vũ Ngọc Trung 27 38 71% 3.8
75 Hương Hương 21 40 53% 34.28
76 Thanh Ngân 19 37 51% 23.27
77 piover 3 4 75% 4.3
78 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 20 33 61% 60.03
79 Kỳ Duyên 20 40 50% 29.5
80 Nguyễn Văn Long 11 23 48% 49.43
81 Mai Phương 30 36 83% 24.92
82 Hoàng Hạnh Nguyên 25 40 63% 37.05
83 Khánh Huyền 26 40 65% 16.17
84 Lê Trường An 31 40 78% 43.8
85 Kal 18 21 86% 10.47
86 G'Mar Leo's 29 39 74% 27.02
87 Thịnh Trần Quang 21 34 62% 15.22
88 Lê Vy 31 40 78% 19.48
89 phan Văn Khoa 25 40 63% 27.42
90 Ngọc Hiếu 29 40 73% 38.53
91 Hiền Renn 33 40 83% 34.7
92 Ngan Nguyen 31 40 78% 43.93
93 Quyền Lý 33 36 92% 45.95
94 Duyên's Joonji 29 39 74% 61.72
95 Thanh Lê 32 40 80% 27.05
96 Khoa Khoa 31 37 84% 15.72
97 Nguyễn Quang Nhật 27 36 75% 60.15
98 Cao Lâm 18 26 69% 48.58
99 Toni's Tran 12 20 60% 24.82
100 Khoa Lữ 7 38 18% 31.43
101 hà minh trí 27 40 68% 59.58
102 Quyên Trương 33 40 83% 38.63
103 Nguyễn Hồng Ánh 37 40 93% 24.33
104 Đo nguyen thao 10 40 25% 10.85
105 Mai Hoàng Thúy Quỳnh 27 32 84% 61.63
106 tranlantrang 16 40 40% 56.75
107 luongthihuyentran 12 13 92% 35.92
108 Huy Anhhuy 23 28 82% 60.12
109 Bửu Tuyền 15 40 38% 24.7
110 Thịt Kho Tàu 9 18 50% 5.72
111 Lê Minh Đăng 33 40 83% 24.52
112 nguyễn 33 36 92% 16.72
113 tran thi giang 22 40 55% 57.73
114 Maknae Dương 30 40 75% 30.02
115 Phan Kim Hướng 22 37 59% 9.52
116 nguyễn thị mỹ hạnh 30 35 86% 61.73
117 Dương Nguyễn 34 40 85% 6.13
118 hiền Vy 14 26 54% 60.02
119 Minh Đức 33 40 83% 31.03
120 Lê Bảo Quốc 25 40 63% 19.67
121 Sapthiroi 18 20 90% 26.42
122 Eagle Eye 34 40 85% 45.53
123 Đăng Xuân 22 31 71% 60.3
124 Nguyễn Ngọc Như Ý 20 40 50% 14.37
125 Thiện Tánh 16 24 67% 24.87
126 Út Nhi 2 2 100% 2.48
127 lethithu 19 34 56% 28.62
128 Mai van thang 12 24 50% 61.67
129 Zet Ù 24 34 71% 45.48
130 Trung 16 40 40% 60.62
131 Hồ Công Hậu 19 40 48% 51.82
132 Juni Juni 37 40 93% 15.4
133 Nguyễn Hoàng Zed 17 34 50% 37.32
134 Huy Cường 6 40 15% 1.52
135 Pupy Nguyễn 28 40 70% 50.65
136 Phan Minh Tâm Gay 9 10 90% 4.52
137 Đỗ Hiếu 32 40 80% 19.05
138 Thy Thy 21 40 53% 14.47
139 Trịnh Võ Thị Yến 28 40 70% 27.72
140 Ngô Tấn Đạt 31 40 78% 52.92
141 Heo Út 7 20 35% 17.55
142 Lê Vân 23 38 61% 28.7
143 Hồng Hưởng 17 26 65% 39.68
144 Ryma Thi 26 40 65% 5.73
145 Chỉ Cần Em 30 40 75% 27.12
146 Anh Tgx 37 40 93% 46.78
147 Trần Hoài Thương 35 40 88% 58.73
148 Mai Thị Yến 19 36 53% 30.87
149 Hwang Hee Chan 35 40 88% 14.97
150 Elina Huỳnh 27 39 69% 59.22
151 to ngoc quynh 24 35 69% 60.38
152 Thành Arsenal 14 28 50% 36.85
153 Giấc Mơ Cỏ May 32 37 86% 35.88
154 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30 40 75% 41.28
155 _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_ 5 5 100% 28.57
156 Vân vui vẻ 27 35 77% 60.95
157 Mạnh Nguyễn 20 33 61% 60.68
158 Lê Duy Đạt 18 25 72% 58.58
159 Đạt Phạm 28 40 70% 35.73
160 seandoan 28 39 72% 42.1
161 dinhhue 14 32 44% 19.33
162 Lê Đan Ta 36 39 92% 4.07
163 Quang Tú 34 40 85% 28.97
164 Trần Vân Anh 0 2 0% 3.52
165 hieu` 36 40 90% 31.93
166 Lannhi Nguyen 16 26 62% 38.88
167 Thuy Duong 13 26 50% 31.27
168 serik 7 15 47% 60.9
169 Jegy Pink 28 40 70% 49.78
170 Hung Nguyen 23 38 61% 56.85
171 Nguyễn Nhật MInh 38 40 95% 40.47
172 Li Mac Sau 23 40 58% 37.22
173 Nguyệt Lê 17 30 57% 42.52
174 hoàng hữu minh quý 19 35 54% 60.88
175 Hoàng Thị Mỹ Linh 13 17 76% 16.85
176 Thanh Trang Nguyen 36 40 90% 24.73
177 LÊ HOÀNG ÂN 32 40 80% 38.58
178 võ tấn danh 37 40 93% 31.6
179 Kỳ An 11 40 28% 5.05
180 Nguyễn Thị Thùy Linh 19 38 50% 60.83
181 tranthihoai 21 40 53% 22.7
182 Phan MInh Tâm 39 40 98% 14.25
183 Thiên Phú 2 3 67% 7.57
184 Đỗ Lê Duy 37 40 93% 11.82
185 Lê Phượng 32 40 80% 41.67
186 Ngọc Yến 18 25 72% 61.73
187 Tuấn Minh Lê 28 40 70% 42.83
188 Bom Nổ Chậm 20 25 80% 31.38
189 Dung Nguyen Ngoc 33 40 83% 43.85
190 Hà Híp 32 40 80% 43.03
191 Hữu Nghị Hoàng 30 40 75% 60.28
192 Xuka Hí 27 39 69% 56
193 Trung Đức 2 5 40% 4.65
194 Phạm Nghị 1 3 33% 4.52
195 Tuấn Kiệt 28 40 70% 53.8
196 Bùi Hữu Nghĩa 23 40 58% 56.8
197 lê hoàng kim 36 40 90% 38.55
198 Van Phong Nguyen 14 22 64% 32.02
199 Vũ Vui Vẻ 18 37 49% 19.88
200 Cẩm Vân Đinh 10 20 50% 61.13
201 Tan Binhpro 15 27 56% 23.35
202 Quang Vũ 23 38 61% 60.45
203 Lê Thị Trinh 31 38 82% 44.68
204 phan khãi 33 40 83% 50.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12