Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2015 (đề chính thức) - Mã đề 357

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3781

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất:

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 3: Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 . Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là:

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na;Ca;Al trong công nghiệp là:

Câu 8: Khi cho 5 gam một kim loại có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là:

Câu 9: Quặng Boxit được sử dụng để điều chế kim loại nào sau đây:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2(dktc). Giá trị của V là:

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO vào nước

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?

Câu 12: Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước:

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit acetic:

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2.Để hạn chế tốt nhất SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O ) được gọi là phản ứng:

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit:

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1:

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch Glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin ( H2N-CH2-COOH ) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2( có Ni xúc tác, đun nóng ) thu được sản phẩm là:

Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH  với C2H5OH dư ( có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 2,2 gam este CH3COOC2H5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với :

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện , sứ , đạm , ancol metylic... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức hóa học của metan là:

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

Câu 31: Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở , có thể là ankan , anken , ankin , ankadien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X không thể gồm:

Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba , Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 0,448 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Gia trị của m là:

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe vào 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 35: điện phân dung dịch muối MSO4 ( M là kim loại ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi ,sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí sau điện phân thoát ra ở cả 2 điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện 1 thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

 

Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ X vào nước rất dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (CH4 ; C2H2) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Y thu được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y là:

Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a)  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z , T và Q.

     

Các chất X , Y , Z , T và Q lần lượt là:

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit  cacboxylic X ( phân tử chỉ có nhóm –COOH) với xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ , trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l ; Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y , sau phản ứng thu được V1 lit khí CO2(dktc) . Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lit khí CO2(dktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng: 

Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng ( dung dịch Y ) , thu được 1,344 lit NO (dktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 trong Y là:

Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng , trộn đều thu được hỗn  hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 phản ứng với HCl loãng nóng dư thu được 1,12 lit khí H2(dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm , Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là;

Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm –COOH) , trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 axit không no có đồng phân hình học , chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư , sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X ( x mol ) và Y ( y mol ) đều tạo bởi Glyxin và Alanin. Đun nóng 0,7 mol X trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13 , trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3  ( trong đó Al chiếm 60% khối lượng ) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol . Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây:

Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N 2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch Y  chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quì tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no mạch hở (đều chứa C,H,O) , trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm –OH ; -CHO ; -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam 1 muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH nóng dư thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của  m là:

Câu 50: Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc , thu được hỗn  hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete ( có khối lượng 6,76 gam ) và một lượng ancol dư.Đốt cháy hoàn toàn Z cần 43,68 lit O2(dktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhox Kiet 30 50 60% 36.58
2 hiền Vy 19 49 39% 36.73
3 Nguyễn Thị Phú Nhung 20 30 67% 11.32
4 Em Là Em 8 16 50% 4.12
5 Lê Hữu Tiến 14 37 38% 54.7
6 Sandy Trần 31 48 65% 25.33
7 Phương Lỗi Cơ 25 50 50% 47.13
8 nguyen the hung 31 47 66% 9.58
9 Bùi Thị Huệ 30 50 60% 39.73
10 Nguyễn Hải Hằng 30 47 64% 61.45
11 Trần Triêu Huy 23 29 79% 16.5
12 Quang Tit 22 50 44% 43.17
13 Hs Ba Dao 40 42 95% 14.83
14 Đinh Hoàng Gia Hưnq 22 50 44% 10.88
15 Châu Long Hà 30 50 60% 11.8
16 Trần Ngọc Mạnh 26 33 79% 11.12
17 Kien Nguyen 19 28 68% 32.32
18 mèodidi 28 38 74% 30.68
19 Zero52 19 44 43% 6.12
20 lekhacnghia 41 49 84% 14.43
21 Vũ Minh Hiếu 22 32 69% 8.38
22 Nguyễn Bích Hiền 21 28 75% 4.72
23 Minh Tri 37 40 93% 49.48
24 tran thin thanh ha 35 50 70% 15.68
25 Nguyễn Ngọc Toàn 29 47 62% 20.88
26 Huyền Võ 34 38 89% 51.73
27 ban 32 34 94% 28.2
28 Kepler Nguyễn 35 50 70% 47.03
29 Trần Thị Hương 31 32 97% 9.05
30 to thanh sang 17 29 59% 10.63
31 Phạm Minh Thân 28 50 56% 10.85
32 Nguyễn Nụ 27 50 54% 32.58
33 Tùng Lê 41 50 82% 4.73
34 Hào Ngô 21 29 72% 17.63
35 An Nguyên 30 50 60% 30.88
36 pham kÚn 28 50 56% 28.4
37 Lynk's Mun'ss 22 50 44% 53.32
38 Phụng Nguyễn 30 47 64% 57.18
39 Đăng Chiến Lê 48 50 96% 43.4
40 Trần Văn Sơn 30 50 60% 28.42
41 Huy Luxy 16 50 32% 71.6
42 Ťhúy Vän 16 49 33% 10.1
43 Mưa Phùn 37 49 76% 22.75
44 Huy Hoang Nguyen 5 5 100% 19.28
45 Võ Minh Hiệp 2 2 100% 1.05
46 Nguyen thi thuy lan 28 39 72% 17.65
47 nguyen van nam 38 49 78% 4.32
48 LinLinLin 32 34 94% 10.78
49 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 33 50 66% 66.75
50 duong gia tien 21 50 42% 19.4
51 Sang Tiên's 2 9 22% 4.9
52 Hoàng Nam 26 33 79% 18.47
53 Danh Duong 28 38 74% 53.23
54 Hào Võ 34 50 68% 10.3
55 RiBi LoạnThị 11 50 22% 7.2
56 Vy Lê 36 50 72% 19.23
57 Thiên Lôi 38 50 76% 14.88
58 ngo thua an 17 28 61% 9.5
59 Hải Nguyễn 36 38 95% 7.47
60 Sy Minh 34 50 68% 9.4
61 Thủy Tiên 23 49 47% 47.5
62 Nguyễn Thị Lâm Trang 18 50 36% 15.87
63 nguyen thi lan anh 37 50 74% 74.28
64 Tân Duy's 37 50 74% 54.6
65 Lâm Thanh Dương 21 50 42% 22.03
66 Nguyễn Đức Chiến 36 50 72% 48.92
67 Lê Hồ Hữu Trí 37 50 74% 56.88
68 Mun Ciiu 26 50 52% 39.23
69 Bao Long 20 49 41% 23.93
70 Quỳnh Như 34 37 92% 22.03
71 Quang Huy 13 46 28% 15.15
72 Bok Nyeo 22 35 63% 26.42
73 Mô Hình 36 50 72% 21.3
74 Bảo Châu 31 50 62% 21.45
75 Khánh Long 23 50 46% 26.15
76 Phương Gabii 28 32 88% 18.68
77 Chuột Con 28 32 88% 39.08
78 Hạnh Hà 32 50 64% 38.57
79 Thành Dandy 18 26 69% 7.75
80 Quang Tèo 26 47 55% 17.18
81 Đồng quỳnh yến nhi 0 0 0% 0.4
82 Nguyễn Việt Hoàng 34 50 68% 33.3
83 Hằng Mini 22 47 47% 8.12
84 Hanh Le 33 48 69% 82.2
85 Nguyen thi ly 26 41 63% 10.73
86 Dương Thủy 26 33 79% 18.53
87 Trần Thị Như Quỳnh 17 50 34% 16.95
88 Truong Vu 23 48 48% 7.8
89 An Cool 36 50 72% 35.25
90 Tiên Nhân Háo Sắc 29 50 58% 39
91 Quỳnh Hoàng 8 12 67% 17.82
92 Tuấn Kross 7 14 50% 5.22
93 Huong Pham 19 21 90% 11.67
94 Huy Lương 26 49 53% 52.28
95 Nguyễn Thị Duyên 26 37 70% 14.68
96 Lê Thạc Nhật 47 49 96% 4.85
97 Nguyễn Hồ 42 50 84% 40.07
98 Lan Ngố 37 49 76% 15.4
99 lekhacnghia 33 48 69% 23.48
100 le anh tu 30 46 65% 26.85
101 NGUYỄN MẠNH HƯNG 31 50 62% 17.15
102 Trương Mun 26 33 79% 29.08
103 Sảnh Vy 12 50 24% 21.82
104 Đ Thành Phạm 30 48 63% 27.48
105 Hương Bùi 32 44 73% 49.38
106 hoang an 49 50 98% 7.58
107 leducduan 32 37 86% 43.68
108 Thương Hoàng Thương Trân 29 50 58% 27.18
109 Xuânđao Trịnh 24 33 73% 16.78
110 Đinh Nguyên Qđđh 34 38 89% 39.42
111 Pham thi huong 24 32 75% 16.42
112 Quốc'x Việt's 28 50 56% 37.77
113 Hieu GC 15 27 56% 32.85
114 Đoan Trang 24 50 48% 27.73
115 Thùy Mơ 35 50 70% 11.48
116 Hiếu Điểu 12 25 48% 14.43
117 Nhung'S Nhung'S 11 50 22% 16.47
118 Tiến Thọ 13 19 68% 9.13
119 Nguyễn Thị Lệ Phượng 28 50 56% 27.77
120 Linh Truong 34 50 68% 29.45
121 Phan hữu nhựt 11 24 46% 13.5
122 Su Phạm 30 33 91% 17.98
123 Kim Trọng Võ 0 6 0% 3.2
124 pham phuong 22 50 44% 52.83
125 Anh Khoa 21 50 42% 3.93
126 Dong hoang my hang 30 50 60% 11.48
127 Nabee1011 20 28 71% 9.67
128 Phương Khanh 30 40 75% 20.47
129 Txawm Tsab 38 50 76% 80.62
130 Hải Đông 37 49 76% 63.83
131 Hoàng Lệ 0 0 0% 0.13
132 Quang Huy 30 39 77% 21.13
133 NB Thành 22 49 45% 33.7
134 Sao Xinh 32 50 64% 38.45
135 Lợi Lê 27 50 54% 24.32
136 Trọng Nam 17 31 55% 69.93
137 Vu Tuyen Phy 13 50 26% 9.1
138 Nguyễn Đình Thanh 24 50 48% 10.05
139 Quăn Dandy's 16 48 33% 23.45
140 Không's Có Gì's 17 50 34% 39.03
141 Trương Sơn 33 41 80% 46.67
142 Thúy Thương 7 29 24% 27.12
143 Du Thiên 22 34 65% 3.65
144 Thanh Ngân 39 48 81% 26.85
145 Agusss 44 49 90% 16.48
146 Linh Trong 20 37 54% 36
147 CCẩm Lê 4 16 25% 0.85
148 Qúa Khứ Tôn Thờ 7 15 47% 14.97
149 Lê Xuân Hoài Thanh 22 40 55% 16.68
150 Tsheej Lauj 15 50 30% 5.88
151 Bé Bông 26 50 52% 18.38
152 thái bá hùng 25 50 50% 6.57
153 Chồng Yến 5 7 71% 4.95
154 Cảnh Kòi 23 33 70% 34.75
155 ănqq hờ 23 33 70% 63.93
156 Be Nho 11 22 50% 7.13
157 Nguyễn bích ngọc 40 47 85% 27.82
158 Tuan Le 31 50 62% 30.58
159 NHT 20 48 42% 24.85
160 Chấm Hết 25 31 81% 11.52
161 Trần Văn Phúc 39 50 78% 40.13
162 Đỗ Nhật Linh 21 50 42% 14.45
163 Mạch Tử 45 50 90% 37.23
164 Hoàng Thị Thương 33 50 66% 61.08
165 Nguyễn Văn Quang 1 1 100% 0.33
166 Bùi Như Ngọc 29 50 58% 5.83
167 Nguyễn Văn Đứcc 27 48 56% 22.43
168 Phạm Tiến Đạt 34 43 79% 56.13
169 Nguyễn Khánh 49 50 98% 40.9
170 Chế Quốc Phong 37 50 74% 9.98
171 Nguyễn Vânn 34 50 68% 18.37
172 Lucas Ca 18 50 36% 27
173 dominhhuan 20 21 95% 19.7
174 Trường An 29 50 58% 28
175 nguyen quoc anh 26 32 81% 21.73
176 Trang YT's 23 37 62% 42.98
177 Vinh Nguyễn 36 42 86% 90.73
178 Vân Anh Pham 18 29 62% 20.43
179 bùi thị thu 45 50 90% 7.87
180 Tuyết Ốc 25 26 96% 4.98
181 Thuận' Nguyễn' 17 50 34% 11.2
182 Chuyền Phươngg 30 50 60% 40.13
183 Nguyễn Hùng Anh 36 49 73% 16.3
184 Nhộng Bùi 28 50 56% 4.48
185 Tuan Nguyen 26 50 52% 64
186 Bi Mã 24 50 48% 36.45
187 Ngọc Tuyết 9 36 25% 16.08
188 Nhỏ Pé Thôi 20 50 40% 33.67
189 Trangg's Ji 27 29 93% 7.42
190 Trần Thị Kiều Oanh 22 30 73% 16.38
191 Hoàng Văn Tâm 3 3 100% 6.98
192 Phương Lý Vũ 33 50 66% 17.08
193 Cậu Út Hkt 47 50 94% 14.8
194 Trúc Vy 22 50 44% 21.08
195 Trương Thúy Na 28 31 90% 15.1
196 Quyền Kun-x 17 31 55% 5.08
197 27 50 54% 7.42
198 Như Nhau Thôi 29 39 74% 52.4
199 Toan Vu 5 14 36% 9.05
200 Trần Lê Như Quỳnh 35 38 92% 45.7
201 Nguyễn Anh Tuấn 29 48 60% 19.73
202 trang 36 50 72% 43.55
203 Anh Thư'ss 27 50 54% 57.8
204 SưƠng's SưƠng's 23 50 46% 10.35
205 Hiền Cule's 37 39 95% 30.87
206 Ngát Hồng 16 50 32% 17.45
207 Nguyễn Bá thuận 36 47 77% 11.62
208 nguyễn văn Vũ 27 42 64% 29.58
209 Trang Phạm 22 50 44% 29.37
210 Vân Lê 31 48 65% 33.95
211 Yêu's Ngốc's 25 49 51% 30.35
212 Mai Hải 25 49 51% 16.63
213 Le Dung 33 50 66% 59.18
214 Giang Cules 25 35 71% 22.18
215 Nông T. Linh 11 50 22% 16.6
216 Vô Tâm 28 39 72% 32.95
217 Mai Vĩnh Thành 39 50 78% 4.73
218 ha thi thu hang 18 43 42% 12.07
219 Anh TAnh Blue 34 38 89% 29.23
220 Nam Ngố 38 50 76% 45.55
221 trần thị mai 11 50 22% 10.08
222 Sơn Kiên 3 5 60% 1.4
223 Nguyễn Lê Hồng Trang 21 33 64% 24.15
224 Ta Đánh Mất Nhau 37 50 74% 88.47
225 Thang The 24 50 48% 62.67
226 Đức Duy 29 40 73% 25.15
227 Tony Huynh 23 34 68% 90.15
228 Thiện Tâm 27 50 54% 20.92
229 Hoàng Thả 0 0 0% 0.12
230 PÉ TÝ 23 48 48% 16.2
231 Ngoc Duong 15 19 79% 18.87
232 Nhung Cool 23 50 46% 25.48
233 Chung Hoài 28 33 85% 20.97
234 B'Bii Ngây Ngô 21 50 42% 21.23
235 Thịnh Thật Thà 11 17 65% 10.55
236 Uyên Mỡ 32 46 70% 29.8
237 Nguyễn Thị Minh Hiếu 22 49 45% 15.72
238 Hũi Huỳnh 25 50 50% 40.75
239 Lê Đức Hiếu 33 38 87% 29.37
240 Nguyễn Công Minh 33 49 67% 64.2
241 Phượng Đỗ 22 50 44% 8.32
242 Nguyễn Phúc 24 48 50% 44.75
243 Tiên'x Nqốốố 0 0 0% 0.65
244 Nguyễn Phúc Lộc 23 49 47% 10.58
245 Thanh ʚThúyɞ 4 7 57% 5.82
246 Bớt'ss Sủa's Giùm'ss 8 18 44% 4.8
247 Đỗ Thùy Trang 15 48 31% 40.67
248 Luyên Pham 25 50 50% 24.33
249 lekimtrung 35 50 70% 27.73
250 Nguyễn Trọng Bình 25 50 50% 53.38
251 Quang The Sea 16 50 32% 13.22
252 Huynh Trung tien 36 50 72% 66.5
253 Hoang Nguyen 16 48 33% 44.23
254 Nguyen Hoang Anh 24 41 59% 18.72
255 Tùng Tình 34 36 94% 17.62
256 Nguyễn Hữu Đạt 24 50 48% 64.35
257 Vu Vui Ve 28 49 57% 21.48
258 Đăng Nguyễn 28 45 62% 53.47
259 Quý Nguyễn 35 49 71% 19.78
260 N-Xấu'x Trai's 28 47 60% 52.28
261 Phạm Toản 24 36 67% 30.82
262 Vũ Hoàng Nam 19 27 70% 41.57
263 Dương Sơơn 12 50 24% 4
264 Thao nguyen 25 33 76% 29.87
265 nganthanhphong 24 34 71% 90.57
266 Râu Trắng 35 37 95% 31.38
267 Hoài Nghi 20 37 54% 21.77
268 Ton Nu Tram Anh 38 50 76% 29.3
269 TrAng'ss Em 35 50 70% 26.38
270 Thảo Mít 38 50 76% 77.05
271 Phương Siri 25 46 54% 32.37
272 Pham Khai 11 50 22% 1.98
273 Mai Xuân Trường 32 50 64% 77.35
274 Đắc Ha's 32 50 64% 29.75
275 giao đỗ uyên 22 50 44% 22.27
276 황태지 15 49 31% 28.12
277 Dương BT 27 50 54% 17.65
278 Thieu Lexuan 30 37 81% 36.32
279 Đỗ Thị Thu Hà 17 49 35% 18.27
280 Minh Hằng 31 50 62% 5.68
281 Trung Tran 29 50 58% 28.12
282 Trần Quốc Đại 29 50 58% 78.38
283 Thu Thùy 3 3 100% 2.5
284 Bùi Duy Khánh 31 50 62% 19.87
285 Cao Van Minh 37 50 74% 39.38
286 Xuân Tùng MegaMind 30 48 63% 14.13
287 song ngư họ bùi 19 50 38% 10
288 Minh Hang 37 50 74% 14.58
289 Thắng 29 48 60% 58.03
290 Nguyễn Q. Trungg 17 50 34% 31.42
291 châu lâm oanh 30 34 88% 24.33
292 Yến's Bii 22 49 45% 28.57
293 Trâm Hà 47 48 98% 88.42
294 Tao Le 33 50 66% 30.92
295 Chu Thị Ánh 42 50 84% 16.77
296 Doan Tho 0 0 0% 0.63
297 Hà Thanh 23 32 72% 41.83
298 nguyen thi my dung 22 50 44% 9.88
299 Hiền Bii's 10 39 26% 12.33
300 Cường Xuân 29 50 58% 29.67
301 Trung Vịnh 19 50 38% 23.52
302 Thiên hạ 24 26 92% 8.58
303 Hiệp Nguyễn 38 48 79% 22.42
304 Toàn Nguyễn 28 49 57% 22.72
305 Kiều Ân Phạm 1 4 25% 1.97
306 Huệ Simba 28 40 70% 60.43
307 Nguyễn lan 21 34 62% 11.87
308 nguyễn thị mỹ linh 29 41 71% 26.38
309 văn công jr 30 38 79% 90.13
310 Hữu Nghị Hoàng 31 49 63% 79.35
311 Nguyen lien 18 25 72% 11.72
312 Phùng Luyến 5 5 100% 1.87
313 Nguyễn Việt Hoàng 0 3 0% 1.42
314 Nguyễn Trọng Tú 37 50 74% 60.22
315 Thành Phan 42 50 84% 35.75
316 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 35 49 71% 27.17
317 Uyên Ương 31 38 82% 25.43
318 Xuân Nương 32 50 64% 29.23
319 Bắc Kì Con 17 25 68% 28.48
320 Thuỷ Tiên 25 50 50% 38.8
321 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 50 46% 25.18
322 Nghia Bui Trong 18 49 37% 13.42
323 jellal 50 50 100% 5.07
324 Phạm Hải Linh 31 50 62% 20.55
325 Duy Chien 35 50 70% 41.17
326 Phạm Thị Phương 35 50 70% 20.55
327 Đỗ Ánh Tuyết 0 1 0% 0.93
328 Yui Chan 26 50 52% 40.67
329 Bach Long 26 33 79% 38.17
330 Nguyễn Thị Hoài 25 50 50% 27.55
331 Đỗ Văn Tỉnh 35 38 92% 28.6
332 Cô Hai Họ Trần 0 3 0% 1.03
333 Phan Tấn Tài 31 50 62% 24.63
334 SƠN THỊ THU THẢO 31 49 63% 20.85
335 Ngọc Trang 21 50 42% 32.93
336 Hà An 35 50 70% 27.77
337 Dung Vũ 20 44 45% 18.67
338 Ty's Ken 27 50 54% 26.4
339 Phùng Tuấn 25 32 78% 13.68
340 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 12.7
341 Sói Bí 32 49 65% 63.13
342 hoàng thị linh 29 50 58% 19.33
343 Đào mạnh cường 23 37 62% 28.03
344 nguyen vinh hien 0 0 0% 1.22
345 Tuan Hoang 40 50 80% 16.6
346 Jiyeon Sâu 19 45 42% 37.78
347 Nguyễn Thị Bảo Hằng 17 50 34% 34.03
348 Nghĩa Phan 0 1 0% 0.67
349 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 30.42
350 Thế Phúc 12A6 27 39 69% 29.3
351 Dương Dương 15 32 47% 67.95
352 Thach Nguyễn 2 2 100% 1.18
353 Việt Linh 20 27 74% 7.03
354 Kẹo Mút 14 22 64% 8.33
355 Phạm Thị Phương Thanh 30 36 83% 34
356 Vũ David Jr. 31 37 84% 19.35
357 Bill Nguyễn 29 49 59% 27.28
358 phamthuy 39 50 78% 18.15
359 hoài thư 11 22 50% 29.05
360 haiyen 37 50 74% 27.87
361 Nam Huỳnh 27 50 54% 37.8
362 Trần Minh Hậu 21 26 81% 12.9
363 Nguyễn Văn Pop 50 50 100% 5.73
364 Mỹ Linh 34 48 71% 25.45
365 Trần Hữu Thắng 35 38 92% 7.08
366 Không Hiền Nhưng Ngoan 12 21 57% 4
367 nguyễn Hương 21 26 81% 7.47
368 Duy Thạch NP 21 50 42% 28.7
369 Lưu Thị Thanh Hiền 15 43 35% 13.62
370 Thúy Hà 14 50 28% 39.47
371 Tẹt's Phương 31 43 72% 24.05
372 Linh Nguyen 18 50 36% 15.82
373 Hai Yen 31 50 62% 31.82
374 Tony Tùng 31 50 62% 39.87
375 Sơn Vũng Áng 29 49 59% 33.72
376 Nguyên Trãi 14 38 37% 9.2
377 Ken ßul 31 50 62% 46.68
378 Nựu Nựu 28 49 57% 32.1
379 Lee Hà 31 49 63% 36.82
380 Dương Thùy Trang 28 35 80% 15.63
381 ngân giang 36 41 88% 38.9
382 Lê Huyền 29 34 85% 32.35
383 buivanquan 26 49 53% 25.58
384 Nguyễn Trường 34 50 68% 6.67
385 Con Trai Út 26 50 52% 33.85
386 Lê Thị Thiết 27 40 68% 46.45
387 Mạnh Lê 21 34 62% 16.65
388 Minh Quân 30 50 60% 61.97
389 Nguyễn Văn Duy 17 46 37% 20.5
390 Hoài Thương 28 48 58% 46.63
391 Bùi Thị Hương Sen 15 48 31% 23.25
392 nguyễn hồng hụê 27 46 59% 78.3
393 Phạm Thiên Nhi 24 43 56% 17.25
394 Chinh Nguyễn 26 43 60% 39.07
395 Nguyen nha phuong 10 50 20% 11.85
396 Hồng Ngọc Trần 29 48 60% 28.18
397 Cẩm Tú 33 49 67% 27.6
398 Gia Kiệt 17 20 85% 24.25
399 nguyễn văn điệp 1 2 50% 1.85
400 Nguyễn Thanh Tâm 29 37 78% 38.07
401 Đỗ Trần Lan Uyên 34 48 71% 66.33
402 Mẹt Bụng Bự 12 49 24% 12.55
403 Hiếu Ngân 37 48 77% 28.65
404 nguyendinhnoi 23 50 46% 19.78
405 Công Hậu 19 50 38% 14.28
406 Nguyễn Nguyệt 21 50 42% 14.02
407 Lê Tuấn Tài 13 48 27% 35.52
408 Paul Hoang 26 50 52% 42.03
409 Huong Dang Thi 34 41 83% 56.58
410 Thân Pé 34 50 68% 26.13
411 Gioi Nguyen 7 16 44% 10
412 Duy Chien 43 50 86% 61.82
413 Nguyễn Thảo 27 30 90% 17.27
414 Tồn Tại Không Tồntại 12 50 24% 14.42
415 Cầm Nhi 44 50 88% 21.77
416 Đặng Văn Phú 11 16 69% 16.83
417 Đỗ Đức Hà 22 50 44% 11.6
418 phạm thị hà 35 48 73% 25.12
419 Heo Con Trần 39 49 80% 34.13
420 Xuân Heo 40 50 80% 15.93
421 Duong Nguyen 23 34 68% 11.53
422 Hạ An 23 50 46% 28.72
423 Trần Gia Hợp 34 41 83% 34.02
424 Đoàn Thị Linh 48 50 96% 3.13
425 Quang Huấn 23 50 46% 14.4
426 Trang Linh 29 50 58% 19.72
427 Huế Su 26 49 53% 13.08
428 Đinh Thị Minh Thư 29 50 58% 16.37
429 nguyễn thị nhàn 29 48 60% 29.77
430 Lương Ngọc Tùng Dương 19 50 38% 21.9
431 Phú's Gentle 19 33 58% 80.87
432 Thành Te Tởn 32 41 78% 24.65
433 trần duyên 22 50 44% 8.92
434 Long Hải 28 33 85% 27.3
435 Đạt's Spear 22 50 44% 20.98
436 Quan Nguyen 27 50 54% 22.23
437 Nguyễn Văn Chính 38 50 76% 28.9
438 Hoang Yt 25 28 89% 23.38
439 Thêm Saker 18 27 67% 5.53
440 Nhật lù nờ 26 50 52% 11.43
441 chau hong phat 0 2 0% 6.65
442 Hoangtam Le 21 48 44% 24.47
443 Lê Võ Minh Trang 37 49 76% 82.22
444 Nguyễn Thủy 16 35 46% 15.72
445 Thạch Thanh Xuân 13 50 26% 15.2
446 phạm tây 12 21 57% 15.93
447 Nguyễn Bá Hoàng 8 13 62% 5.68
448 Nguyễn Quỳnh Nga 6 7 86% 6.3
449 tuyen sinh 12 20 60% 6.82
450 Đoàn Duyên 40 47 85% 30.17
451 Hà Mi 27 40 68% 17.58
452 nguyen lam 14 29 48% 34.97
453 Loan Ham Học 17 25 68% 11.47
454 Trần Tuân Arsenal 22 49 45% 17.65
455 to tai linh 22 27 81% 13.2
456 Tâm Lê 25 50 50% 14.3
457 Mai Dao 13 50 26% 24.47
458 Đặng ĐÌnh Đức 28 38 74% 50.47
459 Đinh Tấn Thiện 34 50 68% 24.3
460 Thỏ Con's 27 50 54% 16.95
461 võ huyền 39 50 78% 85.47
462 Đỗ Hoàng Vinh 32 50 64% 38.17
463 Hànn Thiên Ngọc 26 33 79% 13.85
464 mai thị ngọc hà 29 50 58% 28.68
465 Nguyễn Trần Thanh Xuân 26 27 96% 14.12
466 Phạm Việt Hoàng 19 38 50% 13.62
467 Triệu Chính Đạt 7 12 58% 8.63
468 xukanguyen 33 49 67% 79.77
469 Thụy Nguyễn 30 49 61% 40.4
470 Quý Cậu 14 27 52% 17.52
471 Trọng Hoàng 40 50 80% 21.67
472 Nam Dương 7 13 54% 7.2
473 hgsjdga 49 50 98% 68.35
474 song joong ki 30 42 71% 34.63
475 Teuk Nguyễn 33 50 66% 24.27
476 Nhóc Xì Tai 30 40 75% 69.32
477 Nguyễn thế hùng 25 50 50% 6.73
478 Hoài Dương 32 50 64% 42.18
479 Voi Ca Chua 39 49 80% 18.18
480 mai mỹ linh 28 50 56% 43.97
481 Nguyễn Thanh Trà 36 50 72% 57.62
482 Vi Diep 13 28 46% 19.55
483 Quang Anh 28 50 56% 38.37
484 Quân Thư 1 4 25% 6.57
485 Võ Thị Bảo Yến 36 50 72% 62.08
486 Phạm Duy 39 50 78% 10.28
487 Nguyen Phuong 18 20 90% 7.28
488 Cậu's Út's Họ's Pờ's 18 50 36% 7.93
489 Nguyễn Đức Thiện 24 50 48% 17.87
490 Trần Anh Hùng 32 34 94% 15.43
491 Trần Tuyền 31 43 72% 20.72
492 Hiếu Nữ 38 50 76% 16.18
493 Vũ Thị Thu Hằng 20 29 69% 18.97
494 Bao Tran 30 49 61% 34.07
495 Nguyễn Văn Khánh 14 30 47% 51.82
496 Dat Le 43 49 88% 56.83
497 Xấu Trai Hay Cười 21 30 70% 27.63
498 Nguyen Tuyet 28 34 82% 16.45
499 Nguyễn Lâm Bảo Duy 31 50 62% 11.03
500 Trần Quốc Trung 22 27 81% 24.53
501 Thuy Mai 16 45 36% 21.38
502 Linh Phan 21 45 47% 16.63
503 nguyenvanthanh 16 26 62% 10.78
504 Em's Tân Ong 30 50 60% 29.42
505 Đinh Văn Hùng 33 36 92% 21.17
506 tran minh loc 30 34 88% 23.05
507 Phạm Phước Nam Phương 32 35 91% 34.9
508 Vũ Vân 43 50 86% 39.45
509 Toure Yaya 34 43 79% 67.05
510 Võ Thanh Châu 38 50 76% 34.23
511 Đỗ Đức Huy 23 39 59% 9.28
512 Trần Ngọc Anh 0 0 0% 0.15
513 Trung 39 50 78% 28.53
514 Lịch Nguễn 19 37 51% 24.63
515 Nguyễn Thanh lý 25 50 50% 44.5
516 Anh ItaChi 22 33 67% 30.57
517 Nguyễn THị Huyền 36 44 82% 68.75
518 Đoàn Văn Trung 0 0 0% 0.12
519 Dũng Kiiller 20 33 61% 29.83
520 Chung 31 50 62% 16.28
521 Mai Thương 18 50 36% 19.57
522 Vovinam Thảo 16 50 32% 16.83
523 phạm tuấn linh 20 50 40% 4.8
524 Trang Mon 19 35 54% 45.83
525 Thien Ho 12 17 71% 9.58
526 Hà Hữu Vương 20 30 67% 20.22
527 Nguyễn phú 24 35 69% 41.6
528 Lin Lê 22 50 44% 16.75
529 Quang Minh 26 34 76% 28
530 Trung HiẾu 24 32 75% 17.25
531 Despair Rain Rain 14 50 28% 8.58
532 Ảo's Tưởng 26 50 52% 27.47
533 phan Văn Khoa 21 32 66% 15.25
534 Nguyễn Hoàng Toản 22 40 55% 67.55
535 Tiết Bảo Tính 30 50 60% 36.18
536 Trần Hoàng Tây 24 44 55% 12.7
537 Phạm Văn Trường 39 49 80% 7.2
538 Hùng Nguyen 25 50 50% 8.75
539 Nông Bích Phượng 2 2 100% 2.17
540 Đẹp Trai Giống Bố 36 40 90% 16.37
541 Đầu Tê Cứng 35 49 71% 48.57
542 Pilot Tuyển 26 47 55% 37.08
543 Hà Phạm 5 5 100% 2.05
544 ĐToàn Nq 19 50 38% 30.38
545 Lê Ngọc Huyền Nhung 28 50 56% 33.65
546 Joky MG 12 50 24% 10.67
547 Trongluc Dinh 31 50 62% 21.47
548 Doãn Đông 17 28 61% 37.87
549 Trinh Trinh 18 50 36% 23.75
550 Vũ Duy Hiến 29 48 60% 19.98
551 Hà Việt Đăng 21 39 54% 14.33
552 Lê Trường Giang 8 30 27% 11.23
553 Phùng Viết Thắng 17 50 34% 20.4
554 Thúy Hà 22 50 44% 12.92
555 Kim Trang 45 50 90% 90.12
556 Phi Hoang 36 50 72% 32.93
557 Lại Thị Thu Hà 45 50 90% 58.67
558 Cứ Để TớLo YêuCậu 24 29 83% 12.12
559 Như Ngọc 33 37 89% 90.12
560 Tiểuu Nhi Nhi 27 50 54% 65.47
561 Nghệ Vô Danh 34 43 79% 59.75
562 Tomomi Satoh 35 49 71% 20.2
563 Lam'ss Pe'ss 16 50 32% 18.15
564 Chieu Gio Nguoc 12 33 36% 7.48
565 Đỗ Ngọc Huệ 32 41 78% 48.82
566 huntelar 30 40 75% 24.7
567 Mỹ Nhân Tứ Đại 34 49 69% 38.3
568 Yuki Duy Mạnh 16 50 32% 39.1
569 Cố Lên 23 32 72% 16.15
570 Duyên Trần 38 49 78% 18.8
571 Đường Xuân Khánh 27 50 54% 52.02
572 Nhok Anh 26 49 53% 26.38
573 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 48 92% 23.38
574 Quang Huy 13 50 26% 5.38
575 Tran thi thuy duong 31 50 62% 31.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12