Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2015 (đề chính thức) - Mã đề 357

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3786

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất:

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 3: Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 . Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là:

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na;Ca;Al trong công nghiệp là:

Câu 8: Khi cho 5 gam một kim loại có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là:

Câu 9: Quặng Boxit được sử dụng để điều chế kim loại nào sau đây:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2(dktc). Giá trị của V là:

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO vào nước

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?

Câu 12: Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước:

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit acetic:

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2.Để hạn chế tốt nhất SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O ) được gọi là phản ứng:

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit:

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1:

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch Glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin ( H2N-CH2-COOH ) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2( có Ni xúc tác, đun nóng ) thu được sản phẩm là:

Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH  với C2H5OH dư ( có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 2,2 gam este CH3COOC2H5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với :

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện , sứ , đạm , ancol metylic... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức hóa học của metan là:

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

Câu 31: Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở , có thể là ankan , anken , ankin , ankadien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X không thể gồm:

Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba , Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 0,448 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Gia trị của m là:

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe vào 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 35: điện phân dung dịch muối MSO4 ( M là kim loại ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi ,sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí sau điện phân thoát ra ở cả 2 điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện 1 thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

 

Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ X vào nước rất dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (CH4 ; C2H2) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Y thu được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y là:

Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a)  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z , T và Q.

     

Các chất X , Y , Z , T và Q lần lượt là:

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit  cacboxylic X ( phân tử chỉ có nhóm –COOH) với xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ , trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l ; Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y , sau phản ứng thu được V1 lit khí CO2(dktc) . Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lit khí CO2(dktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng: 

Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng ( dung dịch Y ) , thu được 1,344 lit NO (dktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 trong Y là:

Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng , trộn đều thu được hỗn  hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 phản ứng với HCl loãng nóng dư thu được 1,12 lit khí H2(dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm , Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là;

Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm –COOH) , trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 axit không no có đồng phân hình học , chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư , sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X ( x mol ) và Y ( y mol ) đều tạo bởi Glyxin và Alanin. Đun nóng 0,7 mol X trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13 , trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3  ( trong đó Al chiếm 60% khối lượng ) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol . Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây:

Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N 2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch Y  chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quì tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no mạch hở (đều chứa C,H,O) , trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm –OH ; -CHO ; -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam 1 muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH nóng dư thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của  m là:

Câu 50: Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc , thu được hỗn  hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete ( có khối lượng 6,76 gam ) và một lượng ancol dư.Đốt cháy hoàn toàn Z cần 43,68 lit O2(dktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhox Kiet 30 50 60% 36.58
2 hiền Vy 19 49 39% 36.73
3 Nguyễn Thị Phú Nhung 20 30 67% 11.32
4 Em Là Em 8 16 50% 4.12
5 Lê Hữu Tiến 14 37 38% 54.7
6 Sandy Trần 31 48 65% 25.33
7 Phương Lỗi Cơ 25 50 50% 47.13
8 nguyen the hung 31 47 66% 9.58
9 Bùi Thị Huệ 30 50 60% 39.73
10 Nguyễn Hải Hằng 30 47 64% 61.45
11 Mai 33 39 85% 53.8
12 Trần Triêu Huy 23 29 79% 16.5
13 Quang Tit 22 50 44% 43.17
14 Hs Ba Dao 40 42 95% 14.83
15 Đinh Hoàng Gia Hưnq 22 50 44% 10.88
16 Châu Long Hà 30 50 60% 11.8
17 Trần Ngọc Mạnh 26 33 79% 11.12
18 Kien Nguyen 19 28 68% 32.32
19 mèodidi 28 38 74% 30.68
20 Zero52 19 44 43% 6.12
21 lekhacnghia 41 49 84% 14.43
22 Vũ Minh Hiếu 22 32 69% 8.38
23 Nguyễn Bích Hiền 21 28 75% 4.72
24 Minh Tri 37 40 93% 49.48
25 tran thin thanh ha 35 50 70% 15.68
26 Nguyễn Ngọc Toàn 29 47 62% 20.88
27 Huyền Võ 34 38 89% 51.73
28 ban 32 34 94% 28.2
29 Kepler Nguyễn 35 50 70% 47.03
30 Trần Thị Hương 31 32 97% 9.05
31 to thanh sang 17 29 59% 10.63
32 Phạm Minh Thân 28 50 56% 10.85
33 Nguyễn Nụ 27 50 54% 32.58
34 Tùng Lê 41 50 82% 4.73
35 Hào Ngô 21 29 72% 17.63
36 An Nguyên 30 50 60% 30.88
37 pham kÚn 28 50 56% 28.4
38 Lynk's Mun'ss 22 50 44% 53.32
39 Phụng Nguyễn 30 47 64% 57.18
40 Đăng Chiến Lê 48 50 96% 43.4
41 Trần Văn Sơn 30 50 60% 28.42
42 Huy Luxy 16 50 32% 71.6
43 Ťhúy Vän 16 49 33% 10.1
44 Mưa Phùn 37 49 76% 22.75
45 Huy Hoang Nguyen 5 5 100% 19.28
46 Võ Minh Hiệp 2 2 100% 1.05
47 Nguyen thi thuy lan 28 39 72% 17.65
48 nguyen van nam 38 49 78% 4.32
49 LinLinLin 32 34 94% 10.78
50 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 33 50 66% 66.75
51 duong gia tien 21 50 42% 19.4
52 Sang Tiên's 2 9 22% 4.9
53 Hoàng Nam 26 33 79% 18.47
54 Danh Duong 28 38 74% 53.23
55 Hào Võ 34 50 68% 10.3
56 RiBi LoạnThị 11 50 22% 7.2
57 Vy Lê 36 50 72% 19.23
58 Thiên Lôi 38 50 76% 14.88
59 ngo thua an 17 28 61% 9.5
60 Hải Nguyễn 36 38 95% 7.47
61 Sy Minh 34 50 68% 9.4
62 Thủy Tiên 23 49 47% 47.5
63 Nguyễn Thị Lâm Trang 18 50 36% 15.87
64 nguyen thi lan anh 37 50 74% 74.28
65 Tân Duy's 37 50 74% 54.6
66 Lâm Thanh Dương 21 50 42% 22.03
67 Nguyễn Đức Chiến 36 50 72% 48.92
68 Lê Hồ Hữu Trí 37 50 74% 56.88
69 Mun Ciiu 26 50 52% 39.23
70 Bao Long 20 49 41% 23.93
71 Quỳnh Như 34 37 92% 22.03
72 Quang Huy 13 46 28% 15.15
73 Bok Nyeo 22 35 63% 26.42
74 Mô Hình 36 50 72% 21.3
75 Bảo Châu 31 50 62% 21.45
76 Khánh Long 23 50 46% 26.15
77 Phương Gabii 28 32 88% 18.68
78 Chuột Con 28 32 88% 39.08
79 Hạnh Hà 32 50 64% 38.57
80 Thành Dandy 18 26 69% 7.75
81 Quang Tèo 26 47 55% 17.18
82 Đồng quỳnh yến nhi 0 0 0% 0.4
83 Nguyễn Việt Hoàng 34 50 68% 33.3
84 Hằng Mini 22 47 47% 8.12
85 Hanh Le 33 48 69% 82.2
86 Nguyen thi ly 26 41 63% 10.73
87 Dương Thủy 26 33 79% 18.53
88 Trần Thị Như Quỳnh 17 50 34% 16.95
89 Truong Vu 23 48 48% 7.8
90 An Cool 36 50 72% 35.25
91 Tiên Nhân Háo Sắc 29 50 58% 39
92 Quỳnh Hoàng 8 12 67% 17.82
93 Tuấn Kross 7 14 50% 5.22
94 Huong Pham 19 21 90% 11.67
95 Huy Lương 26 49 53% 52.28
96 Nguyễn Thị Duyên 26 37 70% 14.68
97 Lê Thạc Nhật 47 49 96% 4.85
98 Nguyễn Hồ 42 50 84% 40.07
99 Lan Ngố 37 49 76% 15.4
100 lekhacnghia 33 48 69% 23.48
101 le anh tu 30 46 65% 26.85
102 NGUYỄN MẠNH HƯNG 31 50 62% 17.15
103 Trương Mun 26 33 79% 29.08
104 Sảnh Vy 12 50 24% 21.82
105 Đ Thành Phạm 30 48 63% 27.48
106 Hương Bùi 32 44 73% 49.38
107 hoang an 49 50 98% 7.58
108 leducduan 32 37 86% 43.68
109 Thương Hoàng Thương Trân 29 50 58% 27.18
110 Xuânđao Trịnh 24 33 73% 16.78
111 Đinh Nguyên Qđđh 34 38 89% 39.42
112 Pham thi huong 24 32 75% 16.42
113 Quốc'x Việt's 28 50 56% 37.77
114 Hieu GC 15 27 56% 32.85
115 Đoan Trang 24 50 48% 27.73
116 Thùy Mơ 35 50 70% 11.48
117 Hiếu Điểu 12 25 48% 14.43
118 Nhung'S Nhung'S 11 50 22% 16.47
119 Tiến Thọ 13 19 68% 9.13
120 Nguyễn Thị Lệ Phượng 28 50 56% 27.77
121 Linh Truong 34 50 68% 29.45
122 Phan hữu nhựt 11 24 46% 13.5
123 Su Phạm 30 33 91% 17.98
124 Kim Trọng Võ 0 6 0% 3.2
125 pham phuong 22 50 44% 52.83
126 Anh Khoa 21 50 42% 3.93
127 Dong hoang my hang 30 50 60% 11.48
128 Nabee1011 20 28 71% 9.67
129 Phương Khanh 30 40 75% 20.47
130 Txawm Tsab 38 50 76% 80.62
131 Hải Đông 37 49 76% 63.83
132 Hoàng Lệ 0 0 0% 0.13
133 Quang Huy 30 39 77% 21.13
134 NB Thành 22 49 45% 33.7
135 Sao Xinh 32 50 64% 38.45
136 Lợi Lê 27 50 54% 24.32
137 Trọng Nam 17 31 55% 69.93
138 Vu Tuyen Phy 13 50 26% 9.1
139 Nguyễn Đình Thanh 24 50 48% 10.05
140 Quăn Dandy's 16 48 33% 23.45
141 Không's Có Gì's 17 50 34% 39.03
142 Trương Sơn 33 41 80% 46.67
143 Thúy Thương 7 29 24% 27.12
144 Du Thiên 22 34 65% 3.65
145 Thanh Ngân 39 48 81% 26.85
146 Agusss 44 49 90% 16.48
147 Linh Trong 20 37 54% 36
148 CCẩm Lê 4 16 25% 0.85
149 Qúa Khứ Tôn Thờ 7 15 47% 14.97
150 Lê Xuân Hoài Thanh 22 40 55% 16.68
151 Tsheej Lauj 15 50 30% 5.88
152 Bé Bông 26 50 52% 18.38
153 thái bá hùng 25 50 50% 6.57
154 Chồng Yến 5 7 71% 4.95
155 Cảnh Kòi 23 33 70% 34.75
156 ănqq hờ 23 33 70% 63.93
157 Be Nho 11 22 50% 7.13
158 Nguyễn bích ngọc 40 47 85% 27.82
159 Tuan Le 31 50 62% 30.58
160 NHT 20 48 42% 24.85
161 Chấm Hết 25 31 81% 11.52
162 Trần Văn Phúc 39 50 78% 40.13
163 Đỗ Nhật Linh 21 50 42% 14.45
164 Mạch Tử 45 50 90% 37.23
165 Hoàng Thị Thương 33 50 66% 61.08
166 Nguyễn Văn Quang 1 1 100% 0.33
167 Bùi Như Ngọc 29 50 58% 5.83
168 Nguyễn Văn Đứcc 27 48 56% 22.43
169 Phạm Tiến Đạt 34 43 79% 56.13
170 Nguyễn Khánh 49 50 98% 40.9
171 Chế Quốc Phong 37 50 74% 9.98
172 Nguyễn Vânn 34 50 68% 18.37
173 Lucas Ca 18 50 36% 27
174 dominhhuan 20 21 95% 19.7
175 Trường An 29 50 58% 28
176 nguyen quoc anh 26 32 81% 21.73
177 Trang YT's 23 37 62% 42.98
178 Vinh Nguyễn 36 42 86% 90.73
179 Vân Anh Pham 18 29 62% 20.43
180 bùi thị thu 45 50 90% 7.87
181 Tuyết Ốc 25 26 96% 4.98
182 Thuận' Nguyễn' 17 50 34% 11.2
183 Chuyền Phươngg 30 50 60% 40.13
184 Nguyễn Hùng Anh 36 49 73% 16.3
185 Nhộng Bùi 28 50 56% 4.48
186 Tuan Nguyen 26 50 52% 64
187 Bi Mã 24 50 48% 36.45
188 Ngọc Tuyết 9 36 25% 16.08
189 Nhỏ Pé Thôi 20 50 40% 33.67
190 Trangg's Ji 27 29 93% 7.42
191 Trần Thị Kiều Oanh 22 30 73% 16.38
192 Hoàng Văn Tâm 3 3 100% 6.98
193 Phương Lý Vũ 33 50 66% 17.08
194 Cậu Út Hkt 47 50 94% 14.8
195 Trúc Vy 22 50 44% 21.08
196 Trương Thúy Na 28 31 90% 15.1
197 Quyền Kun-x 17 31 55% 5.08
198 27 50 54% 7.42
199 Như Nhau Thôi 29 39 74% 52.4
200 Toan Vu 5 14 36% 9.05
201 Trần Lê Như Quỳnh 35 38 92% 45.7
202 Nguyễn Anh Tuấn 29 48 60% 19.73
203 trang 36 50 72% 43.55
204 Anh Thư'ss 27 50 54% 57.8
205 SưƠng's SưƠng's 23 50 46% 10.35
206 Hiền Cule's 37 39 95% 30.87
207 Ngát Hồng 16 50 32% 17.45
208 Nguyễn Bá thuận 36 47 77% 11.62
209 nguyễn văn Vũ 27 42 64% 29.58
210 Trang Phạm 22 50 44% 29.37
211 Vân Lê 31 48 65% 33.95
212 Yêu's Ngốc's 25 49 51% 30.35
213 Mai Hải 25 49 51% 16.63
214 Le Dung 33 50 66% 59.18
215 Giang Cules 25 35 71% 22.18
216 Nông T. Linh 11 50 22% 16.6
217 Vô Tâm 28 39 72% 32.95
218 Mai Vĩnh Thành 39 50 78% 4.73
219 ha thi thu hang 18 43 42% 12.07
220 Anh TAnh Blue 34 38 89% 29.23
221 Nam Ngố 38 50 76% 45.55
222 trần thị mai 11 50 22% 10.08
223 Sơn Kiên 3 5 60% 1.4
224 Nguyễn Lê Hồng Trang 21 33 64% 24.15
225 Ta Đánh Mất Nhau 37 50 74% 88.47
226 Thang The 24 50 48% 62.67
227 Đức Duy 29 40 73% 25.15
228 Tony Huynh 23 34 68% 90.15
229 Thiện Tâm 27 50 54% 20.92
230 Hoàng Thả 0 0 0% 0.12
231 PÉ TÝ 23 48 48% 16.2
232 Ngoc Duong 15 19 79% 18.87
233 Nhung Cool 23 50 46% 25.48
234 Chung Hoài 28 33 85% 20.97
235 B'Bii Ngây Ngô 21 50 42% 21.23
236 Thịnh Thật Thà 11 17 65% 10.55
237 Uyên Mỡ 32 46 70% 29.8
238 Nguyễn Thị Minh Hiếu 22 49 45% 15.72
239 Hũi Huỳnh 25 50 50% 40.75
240 Lê Đức Hiếu 33 38 87% 29.37
241 Nguyễn Công Minh 33 49 67% 64.2
242 Phượng Đỗ 22 50 44% 8.32
243 Nguyễn Phúc 24 48 50% 44.75
244 Tiên'x Nqốốố 0 0 0% 0.65
245 Nguyễn Phúc Lộc 23 49 47% 10.58
246 Thanh ʚThúyɞ 4 7 57% 5.82
247 Bớt'ss Sủa's Giùm'ss 8 18 44% 4.8
248 Đỗ Thùy Trang 15 48 31% 40.67
249 Luyên Pham 25 50 50% 24.33
250 lekimtrung 35 50 70% 27.73
251 Nguyễn Trọng Bình 25 50 50% 53.38
252 Quang The Sea 16 50 32% 13.22
253 Huynh Trung tien 36 50 72% 66.5
254 Hoang Nguyen 16 48 33% 44.23
255 Nguyen Hoang Anh 24 41 59% 18.72
256 Tùng Tình 34 36 94% 17.62
257 Nguyễn Hữu Đạt 24 50 48% 64.35
258 Vu Vui Ve 28 49 57% 21.48
259 Đăng Nguyễn 28 45 62% 53.47
260 Quý Nguyễn 35 49 71% 19.78
261 N-Xấu'x Trai's 28 47 60% 52.28
262 Phạm Toản 24 36 67% 30.82
263 Vũ Hoàng Nam 19 27 70% 41.57
264 Dương Sơơn 12 50 24% 4
265 Thao nguyen 25 33 76% 29.87
266 nganthanhphong 24 34 71% 90.57
267 Râu Trắng 35 37 95% 31.38
268 Hoài Nghi 20 37 54% 21.77
269 Ton Nu Tram Anh 38 50 76% 29.3
270 TrAng'ss Em 35 50 70% 26.38
271 Thảo Mít 38 50 76% 77.05
272 Phương Siri 25 46 54% 32.37
273 Pham Khai 11 50 22% 1.98
274 Mai Xuân Trường 32 50 64% 77.35
275 Đắc Ha's 32 50 64% 29.75
276 giao đỗ uyên 22 50 44% 22.27
277 황태지 15 49 31% 28.12
278 Dương BT 27 50 54% 17.65
279 Thieu Lexuan 30 37 81% 36.32
280 Đỗ Thị Thu Hà 17 49 35% 18.27
281 Minh Hằng 31 50 62% 5.68
282 Trung Tran 29 50 58% 28.12
283 Trần Quốc Đại 29 50 58% 78.38
284 Thu Thùy 3 3 100% 2.5
285 Bùi Duy Khánh 31 50 62% 19.87
286 Cao Van Minh 37 50 74% 39.38
287 Xuân Tùng MegaMind 30 48 63% 14.13
288 song ngư họ bùi 19 50 38% 10
289 Minh Hang 37 50 74% 14.58
290 Thắng 29 48 60% 58.03
291 Nguyễn Q. Trungg 17 50 34% 31.42
292 châu lâm oanh 30 34 88% 24.33
293 Yến's Bii 22 49 45% 28.57
294 Trâm Hà 47 48 98% 88.42
295 Tao Le 33 50 66% 30.92
296 Chu Thị Ánh 42 50 84% 16.77
297 Doan Tho 0 0 0% 0.63
298 Hà Thanh 23 32 72% 41.83
299 nguyen thi my dung 22 50 44% 9.88
300 Hiền Bii's 10 39 26% 12.33
301 Cường Xuân 29 50 58% 29.67
302 Trung Vịnh 19 50 38% 23.52
303 Thiên hạ 24 26 92% 8.58
304 Hiệp Nguyễn 38 48 79% 22.42
305 Toàn Nguyễn 28 49 57% 22.72
306 Kiều Ân Phạm 1 4 25% 1.97
307 Huệ Simba 28 40 70% 60.43
308 Nguyễn lan 21 34 62% 11.87
309 nguyễn thị mỹ linh 29 41 71% 26.38
310 văn công jr 30 38 79% 90.13
311 Hữu Nghị Hoàng 31 49 63% 79.35
312 Nguyen lien 18 25 72% 11.72
313 Phùng Luyến 5 5 100% 1.87
314 Nguyễn Việt Hoàng 0 3 0% 1.42
315 Nguyễn Trọng Tú 37 50 74% 60.22
316 Thành Phan 42 50 84% 35.75
317 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 35 49 71% 27.17
318 Uyên Ương 31 38 82% 25.43
319 Xuân Nương 32 50 64% 29.23
320 Bắc Kì Con 17 25 68% 28.48
321 Thuỷ Tiên 25 50 50% 38.8
322 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 50 46% 25.18
323 Nghia Bui Trong 18 49 37% 13.42
324 jellal 50 50 100% 5.07
325 Phạm Hải Linh 31 50 62% 20.55
326 Duy Chien 35 50 70% 41.17
327 Phạm Thị Phương 35 50 70% 20.55
328 Đỗ Ánh Tuyết 0 1 0% 0.93
329 Yui Chan 26 50 52% 40.67
330 Bach Long 26 33 79% 38.17
331 Nguyễn Thị Hoài 25 50 50% 27.55
332 Đỗ Văn Tỉnh 35 38 92% 28.6
333 Cô Hai Họ Trần 0 3 0% 1.03
334 Phan Tấn Tài 31 50 62% 24.63
335 SƠN THỊ THU THẢO 31 49 63% 20.85
336 Ngọc Trang 21 50 42% 32.93
337 Hà An 35 50 70% 27.77
338 Dung Vũ 20 44 45% 18.67
339 Ty's Ken 27 50 54% 26.4
340 Phùng Tuấn 25 32 78% 13.68
341 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 12.7
342 Sói Bí 32 49 65% 63.13
343 hoàng thị linh 29 50 58% 19.33
344 Đào mạnh cường 23 37 62% 28.03
345 nguyen vinh hien 0 0 0% 1.22
346 Tuan Hoang 40 50 80% 16.6
347 Jiyeon Sâu 19 45 42% 37.78
348 Nguyễn Thị Bảo Hằng 17 50 34% 34.03
349 Nghĩa Phan 0 1 0% 0.67
350 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 30.42
351 Thế Phúc 12A6 27 39 69% 29.3
352 Dương Dương 15 32 47% 67.95
353 Thach Nguyễn 2 2 100% 1.18
354 Việt Linh 20 27 74% 7.03
355 Kẹo Mút 14 22 64% 8.33
356 Phạm Thị Phương Thanh 30 36 83% 34
357 Vũ David Jr. 31 37 84% 19.35
358 Bill Nguyễn 29 49 59% 27.28
359 phamthuy 39 50 78% 18.15
360 hoài thư 11 22 50% 29.05
361 haiyen 37 50 74% 27.87
362 Nam Huỳnh 27 50 54% 37.8
363 Trần Minh Hậu 21 26 81% 12.9
364 Nguyễn Văn Pop 50 50 100% 5.73
365 Mỹ Linh 34 48 71% 25.45
366 Trần Hữu Thắng 35 38 92% 7.08
367 Không Hiền Nhưng Ngoan 12 21 57% 4
368 nguyễn Hương 21 26 81% 7.47
369 Duy Thạch NP 21 50 42% 28.7
370 Lưu Thị Thanh Hiền 15 43 35% 13.62
371 Thúy Hà 14 50 28% 39.47
372 Tẹt's Phương 31 43 72% 24.05
373 Linh Nguyen 18 50 36% 15.82
374 Hai Yen 31 50 62% 31.82
375 Tony Tùng 31 50 62% 39.87
376 Sơn Vũng Áng 29 49 59% 33.72
377 Nguyên Trãi 14 38 37% 9.2
378 Ken ßul 31 50 62% 46.68
379 Nựu Nựu 28 49 57% 32.1
380 Lee Hà 31 49 63% 36.82
381 Dương Thùy Trang 28 35 80% 15.63
382 ngân giang 36 41 88% 38.9
383 Lê Huyền 29 34 85% 32.35
384 buivanquan 26 49 53% 25.58
385 Nguyễn Trường 34 50 68% 6.67
386 Con Trai Út 26 50 52% 33.85
387 Lê Thị Thiết 27 40 68% 46.45
388 Mạnh Lê 21 34 62% 16.65
389 Minh Quân 30 50 60% 61.97
390 Nguyễn Văn Duy 17 46 37% 20.5
391 Hoài Thương 28 48 58% 46.63
392 Bùi Thị Hương Sen 15 48 31% 23.25
393 nguyễn hồng hụê 27 46 59% 78.3
394 Phạm Thiên Nhi 24 43 56% 17.25
395 Chinh Nguyễn 26 43 60% 39.07
396 Nguyen nha phuong 10 50 20% 11.85
397 Hồng Ngọc Trần 29 48 60% 28.18
398 Cẩm Tú 33 49 67% 27.6
399 Gia Kiệt 17 20 85% 24.25
400 nguyễn văn điệp 1 2 50% 1.85
401 Nguyễn Thanh Tâm 29 37 78% 38.07
402 Đỗ Trần Lan Uyên 34 48 71% 66.33
403 Mẹt Bụng Bự 12 49 24% 12.55
404 Hiếu Ngân 37 48 77% 28.65
405 nguyendinhnoi 23 50 46% 19.78
406 Công Hậu 19 50 38% 14.28
407 Nguyễn Nguyệt 21 50 42% 14.02
408 Lê Tuấn Tài 13 48 27% 35.52
409 Paul Hoang 26 50 52% 42.03
410 Huong Dang Thi 34 41 83% 56.58
411 Thân Pé 34 50 68% 26.13
412 Gioi Nguyen 7 16 44% 10
413 Duy Chien 43 50 86% 61.82
414 Nguyễn Thảo 27 30 90% 17.27
415 Tồn Tại Không Tồntại 12 50 24% 14.42
416 Cầm Nhi 44 50 88% 21.77
417 Đặng Văn Phú 11 16 69% 16.83
418 Đỗ Đức Hà 22 50 44% 11.6
419 phạm thị hà 35 48 73% 25.12
420 Heo Con Trần 39 49 80% 34.13
421 Xuân Heo 40 50 80% 15.93
422 Duong Nguyen 23 34 68% 11.53
423 Hạ An 23 50 46% 28.72
424 Trần Gia Hợp 34 41 83% 34.02
425 Đoàn Thị Linh 48 50 96% 3.13
426 Quang Huấn 23 50 46% 14.4
427 Trang Linh 29 50 58% 19.72
428 Huế Su 26 49 53% 13.08
429 Đinh Thị Minh Thư 29 50 58% 16.37
430 nguyễn thị nhàn 29 48 60% 29.77
431 Lương Ngọc Tùng Dương 19 50 38% 21.9
432 Phú's Gentle 19 33 58% 80.87
433 Thành Te Tởn 32 41 78% 24.65
434 trần duyên 22 50 44% 8.92
435 Long Hải 28 33 85% 27.3
436 Đạt's Spear 22 50 44% 20.98
437 Quan Nguyen 27 50 54% 22.23
438 Nguyễn Văn Chính 38 50 76% 28.9
439 Hoang Yt 25 28 89% 23.38
440 Thêm Saker 18 27 67% 5.53
441 Nhật lù nờ 26 50 52% 11.43
442 chau hong phat 0 2 0% 6.65
443 Hoangtam Le 21 48 44% 24.47
444 Lê Võ Minh Trang 37 49 76% 82.22
445 Nguyễn Thủy 16 35 46% 15.72
446 Thạch Thanh Xuân 13 50 26% 15.2
447 phạm tây 12 21 57% 15.93
448 Nguyễn Bá Hoàng 8 13 62% 5.68
449 Nguyễn Quỳnh Nga 6 7 86% 6.3
450 tuyen sinh 12 20 60% 6.82
451 Đoàn Duyên 40 47 85% 30.17
452 Hà Mi 27 40 68% 17.58
453 nguyen lam 14 29 48% 34.97
454 Loan Ham Học 17 25 68% 11.47
455 Trần Tuân Arsenal 22 49 45% 17.65
456 to tai linh 22 27 81% 13.2
457 Tâm Lê 25 50 50% 14.3
458 Mai Dao 13 50 26% 24.47
459 Đặng ĐÌnh Đức 28 38 74% 50.47
460 Đinh Tấn Thiện 34 50 68% 24.3
461 Thỏ Con's 27 50 54% 16.95
462 võ huyền 39 50 78% 85.47
463 Đỗ Hoàng Vinh 32 50 64% 38.17
464 Hànn Thiên Ngọc 26 33 79% 13.85
465 mai thị ngọc hà 29 50 58% 28.68
466 Nguyễn Trần Thanh Xuân 26 27 96% 14.12
467 Phạm Việt Hoàng 19 38 50% 13.62
468 Triệu Chính Đạt 7 12 58% 8.63
469 xukanguyen 33 49 67% 79.77
470 Thụy Nguyễn 30 49 61% 40.4
471 Quý Cậu 14 27 52% 17.52
472 Trọng Hoàng 40 50 80% 21.67
473 Nam Dương 7 13 54% 7.2
474 hgsjdga 49 50 98% 68.35
475 song joong ki 30 42 71% 34.63
476 Teuk Nguyễn 33 50 66% 24.27
477 Nhóc Xì Tai 30 40 75% 69.32
478 Nguyễn thế hùng 25 50 50% 6.73
479 Hoài Dương 32 50 64% 42.18
480 Voi Ca Chua 39 49 80% 18.18
481 mai mỹ linh 28 50 56% 43.97
482 Nguyễn Thanh Trà 36 50 72% 57.62
483 Vi Diep 13 28 46% 19.55
484 Quang Anh 28 50 56% 38.37
485 Quân Thư 1 4 25% 6.57
486 Võ Thị Bảo Yến 36 50 72% 62.08
487 Phạm Duy 39 50 78% 10.28
488 Nguyen Phuong 18 20 90% 7.28
489 Cậu's Út's Họ's Pờ's 18 50 36% 7.93
490 Nguyễn Đức Thiện 24 50 48% 17.87
491 Trần Anh Hùng 32 34 94% 15.43
492 Trần Tuyền 31 43 72% 20.72
493 Hiếu Nữ 38 50 76% 16.18
494 Vũ Thị Thu Hằng 20 29 69% 18.97
495 Bao Tran 30 49 61% 34.07
496 Nguyễn Văn Khánh 14 30 47% 51.82
497 Dat Le 43 49 88% 56.83
498 Xấu Trai Hay Cười 21 30 70% 27.63
499 Nguyen Tuyet 28 34 82% 16.45
500 Nguyễn Lâm Bảo Duy 31 50 62% 11.03
501 Trần Quốc Trung 22 27 81% 24.53
502 Thuy Mai 16 45 36% 21.38
503 Hương Trần 33 50 66% 30.75
504 Linh Phan 21 45 47% 16.63
505 nguyenvanthanh 16 26 62% 10.78
506 Em's Tân Ong 30 50 60% 29.42
507 Đinh Văn Hùng 33 36 92% 21.17
508 tran minh loc 30 34 88% 23.05
509 Phạm Phước Nam Phương 32 35 91% 34.9
510 Vũ Vân 43 50 86% 39.45
511 Toure Yaya 34 43 79% 67.05
512 Võ Thanh Châu 38 50 76% 34.23
513 Đỗ Đức Huy 23 39 59% 9.28
514 Trần Ngọc Anh 0 0 0% 0.15
515 Trung 39 50 78% 28.53
516 Lịch Nguễn 19 37 51% 24.63
517 Nguyễn Thanh lý 25 50 50% 44.5
518 Anh ItaChi 22 33 67% 30.57
519 Nguyễn THị Huyền 36 44 82% 68.75
520 Đoàn Văn Trung 0 0 0% 0.12
521 Dũng Kiiller 20 33 61% 29.83
522 Chung 31 50 62% 16.28
523 Mai Thương 18 50 36% 19.57
524 Vovinam Thảo 16 50 32% 16.83
525 phạm tuấn linh 20 50 40% 4.8
526 Trang Mon 19 35 54% 45.83
527 Thien Ho 12 17 71% 9.58
528 Hà Hữu Vương 20 30 67% 20.22
529 Nguyễn phú 24 35 69% 41.6
530 Lin Lê 22 50 44% 16.75
531 Quang Minh 26 34 76% 28
532 Trung HiẾu 24 32 75% 17.25
533 Despair Rain Rain 14 50 28% 8.58
534 Ảo's Tưởng 26 50 52% 27.47
535 phan Văn Khoa 21 32 66% 15.25
536 Nguyễn Hoàng Toản 22 40 55% 67.55
537 Tiết Bảo Tính 30 50 60% 36.18
538 Trần Hoàng Tây 24 44 55% 12.7
539 Phạm Văn Trường 39 49 80% 7.2
540 Hùng Nguyen 25 50 50% 8.75
541 Nông Bích Phượng 2 2 100% 2.17
542 Đẹp Trai Giống Bố 36 40 90% 16.37
543 Đầu Tê Cứng 35 49 71% 48.57
544 Pilot Tuyển 26 47 55% 37.08
545 Hà Phạm 5 5 100% 2.05
546 ĐToàn Nq 19 50 38% 30.38
547 Lê Ngọc Huyền Nhung 28 50 56% 33.65
548 Joky MG 12 50 24% 10.67
549 Trongluc Dinh 31 50 62% 21.47
550 Doãn Đông 17 28 61% 37.87
551 Trinh Trinh 18 50 36% 23.75
552 Vũ Duy Hiến 29 48 60% 19.98
553 Hà Việt Đăng 21 39 54% 14.33
554 Lê Trường Giang 8 30 27% 11.23
555 Phùng Viết Thắng 17 50 34% 20.4
556 Thúy Hà 22 50 44% 12.92
557 Kim Trang 45 50 90% 90.12
558 Phi Hoang 36 50 72% 32.93
559 Lại Thị Thu Hà 45 50 90% 58.67
560 Cứ Để TớLo YêuCậu 24 29 83% 12.12
561 Như Ngọc 33 37 89% 90.12
562 Tiểuu Nhi Nhi 27 50 54% 65.47
563 Nghệ Vô Danh 34 43 79% 59.75
564 Tomomi Satoh 35 49 71% 20.2
565 Lam'ss Pe'ss 16 50 32% 18.15
566 Chieu Gio Nguoc 12 33 36% 7.48
567 Đỗ Ngọc Huệ 32 41 78% 48.82
568 huntelar 30 40 75% 24.7
569 Mỹ Nhân Tứ Đại 34 49 69% 38.3
570 Yuki Duy Mạnh 16 50 32% 39.1
571 Cố Lên 23 32 72% 16.15
572 Duyên Trần 38 49 78% 18.8
573 Đường Xuân Khánh 27 50 54% 52.02
574 Nhok Anh 26 49 53% 26.38
575 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 48 92% 23.38
576 Quang Huy 13 50 26% 5.38
577 Tran thi thuy duong 31 50 62% 31.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12