Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2015 (đề chính thức) - Mã đề 357

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3768

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất:

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 3: Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 . Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là:

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na;Ca;Al trong công nghiệp là:

Câu 8: Khi cho 5 gam một kim loại có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là:

Câu 9: Quặng Boxit được sử dụng để điều chế kim loại nào sau đây:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2(dktc). Giá trị của V là:

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO vào nước

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?

Câu 12: Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước:

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit acetic:

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2.Để hạn chế tốt nhất SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O ) được gọi là phản ứng:

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit:

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1:

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch Glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin ( H2N-CH2-COOH ) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2( có Ni xúc tác, đun nóng ) thu được sản phẩm là:

Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH  với C2H5OH dư ( có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 2,2 gam este CH3COOC2H5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với :

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện , sứ , đạm , ancol metylic... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức hóa học của metan là:

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

Câu 31: Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở , có thể là ankan , anken , ankin , ankadien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X không thể gồm:

Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba , Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 0,448 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Gia trị của m là:

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe vào 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 35: điện phân dung dịch muối MSO4 ( M là kim loại ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi ,sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí sau điện phân thoát ra ở cả 2 điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện 1 thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

 

Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ X vào nước rất dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (CH4 ; C2H2) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Y thu được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y là:

Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a)  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z , T và Q.

     

Các chất X , Y , Z , T và Q lần lượt là:

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit  cacboxylic X ( phân tử chỉ có nhóm –COOH) với xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ , trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l ; Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y , sau phản ứng thu được V1 lit khí CO2(dktc) . Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lit khí CO2(dktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng: 

Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng ( dung dịch Y ) , thu được 1,344 lit NO (dktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 trong Y là:

Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng , trộn đều thu được hỗn  hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 phản ứng với HCl loãng nóng dư thu được 1,12 lit khí H2(dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm , Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là;

Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm –COOH) , trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 axit không no có đồng phân hình học , chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư , sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X ( x mol ) và Y ( y mol ) đều tạo bởi Glyxin và Alanin. Đun nóng 0,7 mol X trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13 , trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3  ( trong đó Al chiếm 60% khối lượng ) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol . Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây:

Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N 2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch Y  chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quì tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no mạch hở (đều chứa C,H,O) , trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm –OH ; -CHO ; -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam 1 muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH nóng dư thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của  m là:

Câu 50: Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc , thu được hỗn  hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete ( có khối lượng 6,76 gam ) và một lượng ancol dư.Đốt cháy hoàn toàn Z cần 43,68 lit O2(dktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhox Kiet 30 50 60% 36.58
2 hiền Vy 19 49 39% 36.73
3 Nguyễn Thị Phú Nhung 20 30 67% 11.32
4 Em Là Em 8 16 50% 4.12
5 Lê Hữu Tiến 14 37 38% 54.7
6 Sandy Trần 31 48 65% 25.33
7 Phương Lỗi Cơ 25 50 50% 47.13
8 nguyen the hung 31 47 66% 9.58
9 Bùi Thị Huệ 30 50 60% 39.73
10 Nguyễn Hải Hằng 30 47 64% 61.45
11 Trần Triêu Huy 23 29 79% 16.5
12 Quang Tit 22 50 44% 43.17
13 Hs Ba Dao 40 42 95% 14.83
14 Đinh Hoàng Gia Hưnq 22 50 44% 10.88
15 Châu Long Hà 30 50 60% 11.8
16 Trần Ngọc Mạnh 26 33 79% 11.12
17 Kien Nguyen 19 28 68% 32.32
18 mèodidi 28 38 74% 30.68
19 Zero52 19 44 43% 6.12
20 lekhacnghia 41 49 84% 14.43
21 Vũ Minh Hiếu 22 32 69% 8.38
22 Nguyễn Bích Hiền 21 28 75% 4.72
23 Minh Tri 37 40 93% 49.48
24 tran thin thanh ha 35 50 70% 15.68
25 Nguyễn Ngọc Toàn 29 47 62% 20.88
26 Huyền Võ 34 38 89% 51.73
27 ban 32 34 94% 28.2
28 Kepler Nguyễn 35 50 70% 47.03
29 Trần Thị Hương 31 32 97% 9.05
30 to thanh sang 17 29 59% 10.63
31 Phạm Minh Thân 28 50 56% 10.85
32 Nguyễn Nụ 27 50 54% 32.58
33 Tùng Lê 41 50 82% 4.73
34 Hào Ngô 21 29 72% 17.63
35 An Nguyên 30 50 60% 30.88
36 pham kÚn 28 50 56% 28.4
37 Lynk's Mun'ss 22 50 44% 53.32
38 Phụng Nguyễn 30 47 64% 57.18
39 Đăng Chiến Lê 48 50 96% 43.4
40 Trần Văn Sơn 30 50 60% 28.42
41 Huy Luxy 16 50 32% 71.6
42 Mưa Phùn 37 49 76% 22.75
43 Huy Hoang Nguyen 5 5 100% 19.28
44 Võ Minh Hiệp 2 2 100% 1.05
45 Nguyen thi thuy lan 28 39 72% 17.65
46 nguyen van nam 38 49 78% 4.32
47 LinLinLin 32 34 94% 10.78
48 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 33 50 66% 66.75
49 duong gia tien 21 50 42% 19.4
50 Sang Tiên's 2 9 22% 4.9
51 Hoàng Nam 26 33 79% 18.47
52 Danh Duong 28 38 74% 53.23
53 Hào Võ 34 50 68% 10.3
54 RiBi LoạnThị 11 50 22% 7.2
55 Vy Lê 36 50 72% 19.23
56 Thiên Lôi 38 50 76% 14.88
57 ngo thua an 17 28 61% 9.5
58 Hải Nguyễn 36 38 95% 7.47
59 Sy Minh 34 50 68% 9.4
60 Thủy Tiên 23 49 47% 47.5
61 Nguyễn Thị Lâm Trang 18 50 36% 15.87
62 nguyen thi lan anh 37 50 74% 74.28
63 Tân Duy's 37 50 74% 54.6
64 Lâm Thanh Dương 21 50 42% 22.03
65 Nguyễn Đức Chiến 36 50 72% 48.92
66 Lê Hồ Hữu Trí 37 50 74% 56.88
67 Mun Ciiu 26 50 52% 39.23
68 Bao Long 20 49 41% 23.93
69 Quỳnh Như 34 37 92% 22.03
70 Quang Huy 13 46 28% 15.15
71 Bok Nyeo 22 35 63% 26.42
72 Mô Hình 36 50 72% 21.3
73 Bảo Châu 31 50 62% 21.45
74 Khánh Long 23 50 46% 26.15
75 Phương Gabii 28 32 88% 18.68
76 Chuột Con 28 32 88% 39.08
77 Hạnh Hà 32 50 64% 38.57
78 Thành Dandy 18 26 69% 7.75
79 Quang Tèo 26 47 55% 17.18
80 Đồng quỳnh yến nhi 0 0 0% 0.4
81 Nguyễn Việt Hoàng 34 50 68% 33.3
82 Hằng Mini 22 47 47% 8.12
83 Hanh Le 33 48 69% 82.2
84 Dương Thủy 26 33 79% 18.53
85 Trần Thị Như Quỳnh 17 50 34% 16.95
86 Truong Vu 23 48 48% 7.8
87 An Cool 36 50 72% 35.25
88 Tiên Nhân Háo Sắc 29 50 58% 39
89 Quỳnh Hoàng 8 12 67% 17.82
90 Tuấn Kross 7 14 50% 5.22
91 Huong Pham 19 21 90% 11.67
92 Huy Lương 26 49 53% 52.28
93 Nguyễn Thị Duyên 26 37 70% 14.68
94 Lê Thạc Nhật 47 49 96% 4.85
95 Nguyễn Hồ 42 50 84% 40.07
96 Lan Ngố 37 49 76% 15.4
97 lekhacnghia 33 48 69% 23.48
98 le anh tu 30 46 65% 26.85
99 NGUYỄN MẠNH HƯNG 31 50 62% 17.15
100 Trương Mun 26 33 79% 29.08
101 Sảnh Vy 12 50 24% 21.82
102 Đ Thành Phạm 30 48 63% 27.48
103 Hương Bùi 32 44 73% 49.38
104 hoang an 49 50 98% 7.58
105 leducduan 32 37 86% 43.68
106 Thương Hoàng Thương Trân 29 50 58% 27.18
107 Xuânđao Trịnh 24 33 73% 16.78
108 Đinh Nguyên Qđđh 34 38 89% 39.42
109 Pham thi huong 24 32 75% 16.42
110 Quốc'x Việt's 28 50 56% 37.77
111 Hieu GC 15 27 56% 32.85
112 Đoan Trang 24 50 48% 27.73
113 Thùy Mơ 35 50 70% 11.48
114 Hiếu Điểu 12 25 48% 14.43
115 Nhung'S Nhung'S 11 50 22% 16.47
116 Tiến Thọ 13 19 68% 9.13
117 Nguyễn Thị Lệ Phượng 28 50 56% 27.77
118 Linh Truong 34 50 68% 29.45
119 Phan hữu nhựt 11 24 46% 13.5
120 Su Phạm 30 33 91% 17.98
121 pham phuong 22 50 44% 52.83
122 Anh Khoa 21 50 42% 3.93
123 Dong hoang my hang 30 50 60% 11.48
124 Nabee1011 20 28 71% 9.67
125 Phương Khanh 30 40 75% 20.47
126 Txawm Tsab 38 50 76% 80.62
127 Hải Đông 37 49 76% 63.83
128 Hoàng Lệ 0 0 0% 0.13
129 Quang Huy 30 39 77% 21.13
130 NB Thành 22 49 45% 33.7
131 Sao Xinh 32 50 64% 38.45
132 Lợi Lê 27 50 54% 24.32
133 Trọng Nam 17 31 55% 69.93
134 Vu Tuyen Phy 13 50 26% 9.1
135 Nguyễn Đình Thanh 24 50 48% 10.05
136 Quăn Dandy's 16 48 33% 23.45
137 Không's Có Gì's 17 50 34% 39.03
138 Trương Sơn 33 41 80% 46.67
139 Thúy Thương 7 29 24% 27.12
140 Du Thiên 22 34 65% 3.65
141 Thanh Ngân 39 48 81% 26.85
142 Agusss 44 49 90% 16.48
143 Linh Trong 20 37 54% 36
144 CCẩm Lê 4 16 25% 0.85
145 Qúa Khứ Tôn Thờ 7 15 47% 14.97
146 Lê Xuân Hoài Thanh 22 40 55% 16.68
147 Tsheej Lauj 15 50 30% 5.88
148 Bé Bông 26 50 52% 18.38
149 thái bá hùng 25 50 50% 6.57
150 Chồng Yến 5 7 71% 4.95
151 Cảnh Kòi 23 33 70% 34.75
152 ănqq hờ 23 33 70% 63.93
153 Be Nho 11 22 50% 7.13
154 Nguyễn bích ngọc 40 47 85% 27.82
155 Tuan Le 31 50 62% 30.58
156 NHT 20 48 42% 24.85
157 Chấm Hết 25 31 81% 11.52
158 Trần Văn Phúc 39 50 78% 40.13
159 Đỗ Nhật Linh 21 50 42% 14.45
160 Mạch Tử 45 50 90% 37.23
161 Hoàng Thị Thương 33 50 66% 61.08
162 Nguyễn Văn Quang 1 1 100% 0.33
163 Bùi Như Ngọc 29 50 58% 5.83
164 Nguyễn Văn Đứcc 27 48 56% 22.43
165 Phạm Tiến Đạt 34 43 79% 56.13
166 Nguyễn Khánh 49 50 98% 40.9
167 Chế Quốc Phong 37 50 74% 9.98
168 Nguyễn Vânn 34 50 68% 18.37
169 Lucas Ca 18 50 36% 27
170 dominhhuan 20 21 95% 19.7
171 Trường An 29 50 58% 28
172 nguyen quoc anh 26 32 81% 21.73
173 Trang YT's 23 37 62% 42.98
174 Vinh Nguyễn 36 42 86% 90.73
175 Vân Anh Pham 18 29 62% 20.43
176 bùi thị thu 45 50 90% 7.87
177 Tuyết Ốc 25 26 96% 4.98
178 Thuận' Nguyễn' 17 50 34% 11.2
179 Chuyền Phươngg 30 50 60% 40.13
180 Nguyễn Hùng Anh 36 49 73% 16.3
181 Nhộng Bùi 28 50 56% 4.48
182 Tuan Nguyen 26 50 52% 64
183 Bi Mã 24 50 48% 36.45
184 Ngọc Tuyết 9 36 25% 16.08
185 Nhỏ Pé Thôi 20 50 40% 33.67
186 Trangg's Ji 27 29 93% 7.42
187 Trần Thị Kiều Oanh 22 30 73% 16.38
188 Hoàng Văn Tâm 3 3 100% 6.98
189 Phương Lý Vũ 33 50 66% 17.08
190 Cậu Út Hkt 47 50 94% 14.8
191 Trúc Vy 22 50 44% 21.08
192 Trương Thúy Na 28 31 90% 15.1
193 Quyền Kun-x 17 31 55% 5.08
194 27 50 54% 7.42
195 Như Nhau Thôi 29 39 74% 52.4
196 Toan Vu 5 14 36% 9.05
197 Trần Lê Như Quỳnh 35 38 92% 45.7
198 Nguyễn Anh Tuấn 29 48 60% 19.73
199 trang 36 50 72% 43.55
200 Anh Thư'ss 27 50 54% 57.8
201 SưƠng's SưƠng's 23 50 46% 10.35
202 Hiền Cule's 37 39 95% 30.87
203 Ngát Hồng 16 50 32% 17.45
204 Nguyễn Bá thuận 36 47 77% 11.62
205 nguyễn văn Vũ 27 42 64% 29.58
206 Trang Phạm 22 50 44% 29.37
207 Vân Lê 31 48 65% 33.95
208 Yêu's Ngốc's 25 49 51% 30.35
209 Mai Hải 25 49 51% 16.63
210 Le Dung 33 50 66% 59.18
211 Giang Cules 25 35 71% 22.18
212 Vô Tâm 28 39 72% 32.95
213 Mai Vĩnh Thành 39 50 78% 4.73
214 ha thi thu hang 18 43 42% 12.07
215 Anh TAnh Blue 34 38 89% 29.23
216 Nam Ngố 38 50 76% 45.55
217 trần thị mai 11 50 22% 10.08
218 Sơn Kiên 3 5 60% 1.4
219 Nguyễn Lê Hồng Trang 21 33 64% 24.15
220 Ta Đánh Mất Nhau 37 50 74% 88.47
221 Thang The 24 50 48% 62.67
222 Đức Duy 29 40 73% 25.15
223 Tony Huynh 23 34 68% 90.15
224 Thiện Tâm 27 50 54% 20.92
225 Hoàng Thả 0 0 0% 0.12
226 PÉ TÝ 23 48 48% 16.2
227 Ngoc Duong 15 19 79% 18.87
228 Nhung Cool 23 50 46% 25.48
229 Chung Hoài 28 33 85% 20.97
230 B'Bii Ngây Ngô 21 50 42% 21.23
231 Thịnh Thật Thà 11 17 65% 10.55
232 Uyên Mỡ 32 46 70% 29.8
233 Nguyễn Thị Minh Hiếu 22 49 45% 15.72
234 Hũi Huỳnh 25 50 50% 40.75
235 Lê Đức Hiếu 33 38 87% 29.37
236 Nguyễn Công Minh 33 49 67% 64.2
237 Phượng Đỗ 22 50 44% 8.32
238 Nguyễn Phúc 24 48 50% 44.75
239 Tiên'x Nqốốố 0 0 0% 0.65
240 Nguyễn Phúc Lộc 23 49 47% 10.58
241 Thanh ʚThúyɞ 4 7 57% 5.82
242 Bớt'ss Sủa's Giùm'ss 8 18 44% 4.8
243 Đỗ Thùy Trang 15 48 31% 40.67
244 Luyên Pham 25 50 50% 24.33
245 lekimtrung 35 50 70% 27.73
246 Nguyễn Trọng Bình 25 50 50% 53.38
247 Quang The Sea 16 50 32% 13.22
248 Huynh Trung tien 36 50 72% 66.5
249 Hoang Nguyen 16 48 33% 44.23
250 Nguyen Hoang Anh 24 41 59% 18.72
251 Tùng Tình 34 36 94% 17.62
252 Nguyễn Hữu Đạt 24 50 48% 64.35
253 Vu Vui Ve 28 49 57% 21.48
254 Đăng Nguyễn 28 45 62% 53.47
255 Quý Nguyễn 35 49 71% 19.78
256 N-Xấu'x Trai's 28 47 60% 52.28
257 Phạm Toản 24 36 67% 30.82
258 Vũ Hoàng Nam 19 27 70% 41.57
259 Dương Sơơn 12 50 24% 4
260 Thao nguyen 25 33 76% 29.87
261 nganthanhphong 24 34 71% 90.57
262 Râu Trắng 35 37 95% 31.38
263 Hoài Nghi 20 37 54% 21.77
264 Ton Nu Tram Anh 38 50 76% 29.3
265 TrAng'ss Em 35 50 70% 26.38
266 Thảo Mít 38 50 76% 77.05
267 Phương Siri 25 46 54% 32.37
268 Pham Khai 11 50 22% 1.98
269 Mai Xuân Trường 32 50 64% 77.35
270 Đắc Ha's 32 50 64% 29.75
271 giao đỗ uyên 22 50 44% 22.27
272 황태지 15 49 31% 28.12
273 Dương BT 27 50 54% 17.65
274 Thieu Lexuan 30 37 81% 36.32
275 Đỗ Thị Thu Hà 17 49 35% 18.27
276 Minh Hằng 31 50 62% 5.68
277 Trung Tran 29 50 58% 28.12
278 Trần Quốc Đại 29 50 58% 78.38
279 Thu Thùy 3 3 100% 2.5
280 Bùi Duy Khánh 31 50 62% 19.87
281 Cao Van Minh 37 50 74% 39.38
282 Xuân Tùng MegaMind 30 48 63% 14.13
283 song ngư họ bùi 19 50 38% 10
284 Minh Hang 37 50 74% 14.58
285 Thắng 29 48 60% 58.03
286 Nguyễn Q. Trungg 17 50 34% 31.42
287 châu lâm oanh 30 34 88% 24.33
288 Yến's Bii 22 49 45% 28.57
289 Trâm Hà 47 48 98% 88.42
290 Tao Le 33 50 66% 30.92
291 Chu Thị Ánh 42 50 84% 16.77
292 Doan Tho 0 0 0% 0.63
293 Hà Thanh 23 32 72% 41.83
294 nguyen thi my dung 22 50 44% 9.88
295 Hiền Bii's 10 39 26% 12.33
296 Cường Xuân 29 50 58% 29.67
297 Trung Vịnh 19 50 38% 23.52
298 Thiên hạ 24 26 92% 8.58
299 Hiệp Nguyễn 38 48 79% 22.42
300 Toàn Nguyễn 28 49 57% 22.72
301 Kiều Ân Phạm 1 4 25% 1.97
302 Huệ Simba 28 40 70% 60.43
303 Nguyễn lan 21 34 62% 11.87
304 nguyễn thị mỹ linh 29 41 71% 26.38
305 văn công jr 30 38 79% 90.13
306 Hữu Nghị Hoàng 31 49 63% 79.35
307 Nguyen lien 18 25 72% 11.72
308 Phùng Luyến 5 5 100% 1.87
309 Nguyễn Việt Hoàng 0 3 0% 1.42
310 Nguyễn Trọng Tú 37 50 74% 60.22
311 Thành Phan 42 50 84% 35.75
312 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 35 49 71% 27.17
313 Uyên Ương 31 38 82% 25.43
314 Xuân Nương 32 50 64% 29.23
315 Bắc Kì Con 17 25 68% 28.48
316 Thuỷ Tiên 25 50 50% 38.8
317 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 50 46% 25.18
318 Nghia Bui Trong 18 49 37% 13.42
319 jellal 50 50 100% 5.07
320 Phạm Hải Linh 31 50 62% 20.55
321 Duy Chien 35 50 70% 41.17
322 Phạm Thị Phương 35 50 70% 20.55
323 Đỗ Ánh Tuyết 0 1 0% 0.93
324 Yui Chan 26 50 52% 40.67
325 Bach Long 26 33 79% 38.17
326 Nguyễn Thị Hoài 25 50 50% 27.55
327 Đỗ Văn Tỉnh 35 38 92% 28.6
328 Cô Hai Họ Trần 0 3 0% 1.03
329 Phan Tấn Tài 31 50 62% 24.63
330 SƠN THỊ THU THẢO 31 49 63% 20.85
331 Ngọc Trang 21 50 42% 32.93
332 Hà An 35 50 70% 27.77
333 Dung Vũ 20 44 45% 18.67
334 Ty's Ken 27 50 54% 26.4
335 Phùng Tuấn 25 32 78% 13.68
336 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 12.7
337 Sói Bí 32 49 65% 63.13
338 hoàng thị linh 29 50 58% 19.33
339 Đào mạnh cường 23 37 62% 28.03
340 nguyen vinh hien 0 0 0% 1.22
341 Tuan Hoang 40 50 80% 16.6
342 Jiyeon Sâu 19 45 42% 37.78
343 Nguyễn Thị Bảo Hằng 17 50 34% 34.03
344 Nghĩa Phan 0 1 0% 0.67
345 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 30.42
346 Thế Phúc 12A6 27 39 69% 29.3
347 Dương Dương 15 32 47% 67.95
348 Thach Nguyễn 2 2 100% 1.18
349 Việt Linh 20 27 74% 7.03
350 Kẹo Mút 14 22 64% 8.33
351 Phạm Thị Phương Thanh 30 36 83% 34
352 Vũ David Jr. 31 37 84% 19.35
353 Bill Nguyễn 29 49 59% 27.28
354 phamthuy 39 50 78% 18.15
355 hoài thư 11 22 50% 29.05
356 haiyen 37 50 74% 27.87
357 Nam Huỳnh 27 50 54% 37.8
358 Trần Minh Hậu 21 26 81% 12.9
359 Nguyễn Văn Pop 50 50 100% 5.73
360 Mỹ Linh 34 48 71% 25.45
361 Trần Hữu Thắng 35 38 92% 7.08
362 Không Hiền Nhưng Ngoan 12 21 57% 4
363 nguyễn Hương 21 26 81% 7.47
364 Duy Thạch NP 21 50 42% 28.7
365 Lưu Thị Thanh Hiền 15 43 35% 13.62
366 Thúy Hà 14 50 28% 39.47
367 Tẹt's Phương 31 43 72% 24.05
368 Linh Nguyen 18 50 36% 15.82
369 Hai Yen 31 50 62% 31.82
370 Tony Tùng 31 50 62% 39.87
371 Sơn Vũng Áng 29 49 59% 33.72
372 Nguyên Trãi 14 38 37% 9.2
373 Ken ßul 31 50 62% 46.68
374 Nựu Nựu 28 49 57% 32.1
375 Lee Hà 31 49 63% 36.82
376 Dương Thùy Trang 28 35 80% 15.63
377 ngân giang 36 41 88% 38.9
378 Lê Huyền 29 34 85% 32.35
379 buivanquan 26 49 53% 25.58
380 Nguyễn Trường 34 50 68% 6.67
381 Con Trai Út 26 50 52% 33.85
382 Lê Thị Thiết 27 40 68% 46.45
383 Mạnh Lê 21 34 62% 16.65
384 Minh Quân 30 50 60% 61.97
385 Nguyễn Văn Duy 17 46 37% 20.5
386 Hoài Thương 28 48 58% 46.63
387 Bùi Thị Hương Sen 15 48 31% 23.25
388 nguyễn hồng hụê 27 46 59% 78.3
389 Phạm Thiên Nhi 24 43 56% 17.25
390 Chinh Nguyễn 26 43 60% 39.07
391 Nguyen nha phuong 10 50 20% 11.85
392 Hồng Ngọc Trần 29 48 60% 28.18
393 Cẩm Tú 33 49 67% 27.6
394 Gia Kiệt 17 20 85% 24.25
395 nguyễn văn điệp 1 2 50% 1.85
396 Nguyễn Thanh Tâm 29 37 78% 38.07
397 Đỗ Trần Lan Uyên 34 48 71% 66.33
398 Mẹt Bụng Bự 12 49 24% 12.55
399 Hiếu Ngân 37 48 77% 28.65
400 nguyendinhnoi 23 50 46% 19.78
401 Công Hậu 19 50 38% 14.28
402 Nguyễn Nguyệt 21 50 42% 14.02
403 Lê Tuấn Tài 13 48 27% 35.52
404 Paul Hoang 26 50 52% 42.03
405 Huong Dang Thi 34 41 83% 56.58
406 Thân Pé 34 50 68% 26.13
407 Gioi Nguyen 7 16 44% 10
408 Duy Chien 43 50 86% 61.82
409 Nguyễn Thảo 27 30 90% 17.27
410 Tồn Tại Không Tồntại 12 50 24% 14.42
411 Cầm Nhi 44 50 88% 21.77
412 Đặng Văn Phú 11 16 69% 16.83
413 Đỗ Đức Hà 22 50 44% 11.6
414 phạm thị hà 35 48 73% 25.12
415 Heo Con Trần 39 49 80% 34.13
416 Xuân Heo 40 50 80% 15.93
417 Duong Nguyen 23 34 68% 11.53
418 Hạ An 23 50 46% 28.72
419 Trần Gia Hợp 34 41 83% 34.02
420 Đoàn Thị Linh 48 50 96% 3.13
421 Quang Huấn 23 50 46% 14.4
422 Trang Linh 29 50 58% 19.72
423 Huế Su 26 49 53% 13.08
424 Đinh Thị Minh Thư 29 50 58% 16.37
425 nguyễn thị nhàn 29 48 60% 29.77
426 Lương Ngọc Tùng Dương 19 50 38% 21.9
427 Phú's Gentle 19 33 58% 80.87
428 Thành Te Tởn 32 41 78% 24.65
429 trần duyên 22 50 44% 8.92
430 Long Hải 28 33 85% 27.3
431 Đạt's Spear 22 50 44% 20.98
432 Quan Nguyen 27 50 54% 22.23
433 Nguyễn Văn Chính 38 50 76% 28.9
434 Hoang Yt 25 28 89% 23.38
435 Thêm Saker 18 27 67% 5.53
436 Nhật lù nờ 26 50 52% 11.43
437 chau hong phat 0 2 0% 6.65
438 Hoangtam Le 21 48 44% 24.47
439 Lê Võ Minh Trang 37 49 76% 82.22
440 Nguyễn Thủy 16 35 46% 15.72
441 Thạch Thanh Xuân 13 50 26% 15.2
442 phạm tây 12 21 57% 15.93
443 Nguyễn Bá Hoàng 8 13 62% 5.68
444 Nguyễn Quỳnh Nga 6 7 86% 6.3
445 tuyen sinh 12 20 60% 6.82
446 Đoàn Duyên 40 47 85% 30.17
447 Hà Mi 27 40 68% 17.58
448 nguyen lam 14 29 48% 34.97
449 Loan Ham Học 17 25 68% 11.47
450 Trần Tuân Arsenal 22 49 45% 17.65
451 to tai linh 22 27 81% 13.2
452 Tâm Lê 25 50 50% 14.3
453 Mai Dao 13 50 26% 24.47
454 Đặng ĐÌnh Đức 28 38 74% 50.47
455 Đinh Tấn Thiện 34 50 68% 24.3
456 Thỏ Con's 27 50 54% 16.95
457 võ huyền 39 50 78% 85.47
458 Đỗ Hoàng Vinh 32 50 64% 38.17
459 Hànn Thiên Ngọc 26 33 79% 13.85
460 mai thị ngọc hà 29 50 58% 28.68
461 Nguyễn Trần Thanh Xuân 26 27 96% 14.12
462 Phạm Việt Hoàng 19 38 50% 13.62
463 Triệu Chính Đạt 7 12 58% 8.63
464 xukanguyen 33 49 67% 79.77
465 Thụy Nguyễn 30 49 61% 40.4
466 Quý Cậu 14 27 52% 17.52
467 Trọng Hoàng 40 50 80% 21.67
468 Nam Dương 7 13 54% 7.2
469 hgsjdga 49 50 98% 68.35
470 song joong ki 30 42 71% 34.63
471 Teuk Nguyễn 33 50 66% 24.27
472 Nhóc Xì Tai 30 40 75% 69.32
473 Nguyễn thế hùng 25 50 50% 6.73
474 Hoài Dương 32 50 64% 42.18
475 Voi Ca Chua 39 49 80% 18.18
476 mai mỹ linh 28 50 56% 43.97
477 Nguyễn Thanh Trà 36 50 72% 57.62
478 Vi Diep 13 28 46% 19.55
479 Quang Anh 28 50 56% 38.37
480 Quân Thư 1 4 25% 6.57
481 Võ Thị Bảo Yến 36 50 72% 62.08
482 Phạm Duy 39 50 78% 10.28
483 Nguyen Phuong 18 20 90% 7.28
484 Cậu's Út's Họ's Pờ's 18 50 36% 7.93
485 Nguyễn Đức Thiện 24 50 48% 17.87
486 Trần Anh Hùng 32 34 94% 15.43
487 Trần Tuyền 31 43 72% 20.72
488 Hiếu Nữ 38 50 76% 16.18
489 Vũ Thị Thu Hằng 20 29 69% 18.97
490 Bao Tran 30 49 61% 34.07
491 Nguyễn Văn Khánh 14 30 47% 51.82
492 Dat Le 43 49 88% 56.83
493 Xấu Trai Hay Cười 21 30 70% 27.63
494 Nguyen Tuyet 28 34 82% 16.45
495 Nguyễn Lâm Bảo Duy 31 50 62% 11.03
496 Trần Quốc Trung 22 27 81% 24.53
497 Thuy Mai 16 45 36% 21.38
498 Linh Phan 21 45 47% 16.63
499 nguyenvanthanh 16 26 62% 10.78
500 Em's Tân Ong 30 50 60% 29.42
501 Đinh Văn Hùng 33 36 92% 21.17
502 tran minh loc 30 34 88% 23.05
503 Phạm Phước Nam Phương 32 35 91% 34.9
504 Vũ Vân 43 50 86% 39.45
505 Toure Yaya 34 43 79% 67.05
506 Võ Thanh Châu 38 50 76% 34.23
507 Đỗ Đức Huy 23 39 59% 9.28
508 Trần Ngọc Anh 0 0 0% 0.15
509 Trung 39 50 78% 28.53
510 Lịch Nguễn 19 37 51% 24.63
511 Nguyễn Thanh lý 25 50 50% 44.5
512 Anh ItaChi 22 33 67% 30.57
513 Nguyễn THị Huyền 36 44 82% 68.75
514 Đoàn Văn Trung 0 0 0% 0.12
515 Dũng Kiiller 20 33 61% 29.83
516 Chung 31 50 62% 16.28
517 Mai Thương 18 50 36% 19.57
518 Vovinam Thảo 16 50 32% 16.83
519 phạm tuấn linh 20 50 40% 4.8
520 Trang Mon 19 35 54% 45.83
521 Thien Ho 12 17 71% 9.58
522 Hà Hữu Vương 20 30 67% 20.22
523 Nguyễn phú 24 35 69% 41.6
524 Lin Lê 22 50 44% 16.75
525 Quang Minh 26 34 76% 28
526 Trung HiẾu 24 32 75% 17.25
527 Despair Rain Rain 14 50 28% 8.58
528 Ảo's Tưởng 26 50 52% 27.47
529 phan Văn Khoa 21 32 66% 15.25
530 Nguyễn Hoàng Toản 22 40 55% 67.55
531 Tiết Bảo Tính 30 50 60% 36.18
532 Trần Hoàng Tây 24 44 55% 12.7
533 Phạm Văn Trường 39 49 80% 7.2
534 Hùng Nguyen 25 50 50% 8.75
535 Nông Bích Phượng 2 2 100% 2.17
536 Đẹp Trai Giống Bố 36 40 90% 16.37
537 Đầu Tê Cứng 35 49 71% 48.57
538 Pilot Tuyển 26 47 55% 37.08
539 Hà Phạm 5 5 100% 2.05
540 ĐToàn Nq 19 50 38% 30.38
541 Lê Ngọc Huyền Nhung 28 50 56% 33.65
542 Joky MG 12 50 24% 10.67
543 Trongluc Dinh 31 50 62% 21.47
544 Doãn Đông 17 28 61% 37.87
545 Vũ Duy Hiến 29 48 60% 19.98
546 Hà Việt Đăng 21 39 54% 14.33
547 Lê Trường Giang 8 30 27% 11.23
548 Phùng Viết Thắng 17 50 34% 20.4
549 Thúy Hà 22 50 44% 12.92
550 Kim Trang 45 50 90% 90.12
551 Phi Hoang 36 50 72% 32.93
552 Lại Thị Thu Hà 45 50 90% 58.67
553 Cứ Để TớLo YêuCậu 24 29 83% 12.12
554 Như Ngọc 33 37 89% 90.12
555 Tiểuu Nhi Nhi 27 50 54% 65.47
556 Nghệ Vô Danh 34 43 79% 59.75
557 Tomomi Satoh 35 49 71% 20.2
558 Lam'ss Pe'ss 16 50 32% 18.15
559 Chieu Gio Nguoc 12 33 36% 7.48
560 Đỗ Ngọc Huệ 32 41 78% 48.82
561 huntelar 30 40 75% 24.7
562 Yuki Duy Mạnh 16 50 32% 39.1
563 Cố Lên 23 32 72% 16.15
564 Duyên Trần 38 49 78% 18.8
565 Đường Xuân Khánh 27 50 54% 52.02
566 Nhok Anh 26 49 53% 26.38
567 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 48 92% 23.38
568 Quang Huy 13 50 26% 5.38
569 Tran thi thuy duong 31 50 62% 31.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12