Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2015 (đề chính thức) - Mã đề 357

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3770

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất:

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 3: Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 . Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là:

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na;Ca;Al trong công nghiệp là:

Câu 8: Khi cho 5 gam một kim loại có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là:

Câu 9: Quặng Boxit được sử dụng để điều chế kim loại nào sau đây:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2(dktc). Giá trị của V là:

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO vào nước

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?

Câu 12: Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước:

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit acetic:

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2.Để hạn chế tốt nhất SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O ) được gọi là phản ứng:

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit:

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1:

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch Glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin ( H2N-CH2-COOH ) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2( có Ni xúc tác, đun nóng ) thu được sản phẩm là:

Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH  với C2H5OH dư ( có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 2,2 gam este CH3COOC2H5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với :

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện , sứ , đạm , ancol metylic... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức hóa học của metan là:

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

Câu 31: Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở , có thể là ankan , anken , ankin , ankadien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X không thể gồm:

Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba , Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 0,448 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Gia trị của m là:

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe vào 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 35: điện phân dung dịch muối MSO4 ( M là kim loại ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi ,sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí sau điện phân thoát ra ở cả 2 điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện 1 thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

 

Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ X vào nước rất dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (CH4 ; C2H2) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Y thu được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y là:

Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a)  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z , T và Q.

     

Các chất X , Y , Z , T và Q lần lượt là:

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit  cacboxylic X ( phân tử chỉ có nhóm –COOH) với xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ , trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l ; Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y , sau phản ứng thu được V1 lit khí CO2(dktc) . Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lit khí CO2(dktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng: 

Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng ( dung dịch Y ) , thu được 1,344 lit NO (dktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 trong Y là:

Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng , trộn đều thu được hỗn  hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 phản ứng với HCl loãng nóng dư thu được 1,12 lit khí H2(dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm , Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là;

Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm –COOH) , trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 axit không no có đồng phân hình học , chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư , sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X ( x mol ) và Y ( y mol ) đều tạo bởi Glyxin và Alanin. Đun nóng 0,7 mol X trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13 , trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3  ( trong đó Al chiếm 60% khối lượng ) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol . Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây:

Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N 2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch Y  chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quì tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no mạch hở (đều chứa C,H,O) , trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm –OH ; -CHO ; -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam 1 muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH nóng dư thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của  m là:

Câu 50: Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc , thu được hỗn  hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete ( có khối lượng 6,76 gam ) và một lượng ancol dư.Đốt cháy hoàn toàn Z cần 43,68 lit O2(dktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhox Kiet 30 50 60% 36.58
2 hiền Vy 19 49 39% 36.73
3 Nguyễn Thị Phú Nhung 20 30 67% 11.32
4 Em Là Em 8 16 50% 4.12
5 Lê Hữu Tiến 14 37 38% 54.7
6 Sandy Trần 31 48 65% 25.33
7 Phương Lỗi Cơ 25 50 50% 47.13
8 nguyen the hung 31 47 66% 9.58
9 Bùi Thị Huệ 30 50 60% 39.73
10 Nguyễn Hải Hằng 30 47 64% 61.45
11 Trần Triêu Huy 23 29 79% 16.5
12 Quang Tit 22 50 44% 43.17
13 Hs Ba Dao 40 42 95% 14.83
14 Đinh Hoàng Gia Hưnq 22 50 44% 10.88
15 Châu Long Hà 30 50 60% 11.8
16 Trần Ngọc Mạnh 26 33 79% 11.12
17 Kien Nguyen 19 28 68% 32.32
18 mèodidi 28 38 74% 30.68
19 Zero52 19 44 43% 6.12
20 lekhacnghia 41 49 84% 14.43
21 Vũ Minh Hiếu 22 32 69% 8.38
22 Nguyễn Bích Hiền 21 28 75% 4.72
23 Minh Tri 37 40 93% 49.48
24 tran thin thanh ha 35 50 70% 15.68
25 Nguyễn Ngọc Toàn 29 47 62% 20.88
26 Huyền Võ 34 38 89% 51.73
27 ban 32 34 94% 28.2
28 Kepler Nguyễn 35 50 70% 47.03
29 Trần Thị Hương 31 32 97% 9.05
30 to thanh sang 17 29 59% 10.63
31 Phạm Minh Thân 28 50 56% 10.85
32 Nguyễn Nụ 27 50 54% 32.58
33 Tùng Lê 41 50 82% 4.73
34 Hào Ngô 21 29 72% 17.63
35 An Nguyên 30 50 60% 30.88
36 pham kÚn 28 50 56% 28.4
37 Lynk's Mun'ss 22 50 44% 53.32
38 Phụng Nguyễn 30 47 64% 57.18
39 Đăng Chiến Lê 48 50 96% 43.4
40 Trần Văn Sơn 30 50 60% 28.42
41 Huy Luxy 16 50 32% 71.6
42 Mưa Phùn 37 49 76% 22.75
43 Huy Hoang Nguyen 5 5 100% 19.28
44 Võ Minh Hiệp 2 2 100% 1.05
45 Nguyen thi thuy lan 28 39 72% 17.65
46 nguyen van nam 38 49 78% 4.32
47 LinLinLin 32 34 94% 10.78
48 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 33 50 66% 66.75
49 duong gia tien 21 50 42% 19.4
50 Sang Tiên's 2 9 22% 4.9
51 Hoàng Nam 26 33 79% 18.47
52 Danh Duong 28 38 74% 53.23
53 Hào Võ 34 50 68% 10.3
54 RiBi LoạnThị 11 50 22% 7.2
55 Vy Lê 36 50 72% 19.23
56 Thiên Lôi 38 50 76% 14.88
57 ngo thua an 17 28 61% 9.5
58 Hải Nguyễn 36 38 95% 7.47
59 Sy Minh 34 50 68% 9.4
60 Thủy Tiên 23 49 47% 47.5
61 Nguyễn Thị Lâm Trang 18 50 36% 15.87
62 nguyen thi lan anh 37 50 74% 74.28
63 Tân Duy's 37 50 74% 54.6
64 Lâm Thanh Dương 21 50 42% 22.03
65 Nguyễn Đức Chiến 36 50 72% 48.92
66 Lê Hồ Hữu Trí 37 50 74% 56.88
67 Mun Ciiu 26 50 52% 39.23
68 Bao Long 20 49 41% 23.93
69 Quỳnh Như 34 37 92% 22.03
70 Quang Huy 13 46 28% 15.15
71 Bok Nyeo 22 35 63% 26.42
72 Mô Hình 36 50 72% 21.3
73 Bảo Châu 31 50 62% 21.45
74 Khánh Long 23 50 46% 26.15
75 Phương Gabii 28 32 88% 18.68
76 Chuột Con 28 32 88% 39.08
77 Hạnh Hà 32 50 64% 38.57
78 Thành Dandy 18 26 69% 7.75
79 Quang Tèo 26 47 55% 17.18
80 Đồng quỳnh yến nhi 0 0 0% 0.4
81 Nguyễn Việt Hoàng 34 50 68% 33.3
82 Hằng Mini 22 47 47% 8.12
83 Hanh Le 33 48 69% 82.2
84 Nguyen thi ly 26 41 63% 10.73
85 Dương Thủy 26 33 79% 18.53
86 Trần Thị Như Quỳnh 17 50 34% 16.95
87 Truong Vu 23 48 48% 7.8
88 An Cool 36 50 72% 35.25
89 Tiên Nhân Háo Sắc 29 50 58% 39
90 Quỳnh Hoàng 8 12 67% 17.82
91 Tuấn Kross 7 14 50% 5.22
92 Huong Pham 19 21 90% 11.67
93 Huy Lương 26 49 53% 52.28
94 Nguyễn Thị Duyên 26 37 70% 14.68
95 Lê Thạc Nhật 47 49 96% 4.85
96 Nguyễn Hồ 42 50 84% 40.07
97 Lan Ngố 37 49 76% 15.4
98 lekhacnghia 33 48 69% 23.48
99 le anh tu 30 46 65% 26.85
100 NGUYỄN MẠNH HƯNG 31 50 62% 17.15
101 Trương Mun 26 33 79% 29.08
102 Sảnh Vy 12 50 24% 21.82
103 Đ Thành Phạm 30 48 63% 27.48
104 Hương Bùi 32 44 73% 49.38
105 hoang an 49 50 98% 7.58
106 leducduan 32 37 86% 43.68
107 Thương Hoàng Thương Trân 29 50 58% 27.18
108 Xuânđao Trịnh 24 33 73% 16.78
109 Đinh Nguyên Qđđh 34 38 89% 39.42
110 Pham thi huong 24 32 75% 16.42
111 Quốc'x Việt's 28 50 56% 37.77
112 Hieu GC 15 27 56% 32.85
113 Đoan Trang 24 50 48% 27.73
114 Thùy Mơ 35 50 70% 11.48
115 Hiếu Điểu 12 25 48% 14.43
116 Nhung'S Nhung'S 11 50 22% 16.47
117 Tiến Thọ 13 19 68% 9.13
118 Nguyễn Thị Lệ Phượng 28 50 56% 27.77
119 Linh Truong 34 50 68% 29.45
120 Phan hữu nhựt 11 24 46% 13.5
121 Su Phạm 30 33 91% 17.98
122 pham phuong 22 50 44% 52.83
123 Anh Khoa 21 50 42% 3.93
124 Dong hoang my hang 30 50 60% 11.48
125 Nabee1011 20 28 71% 9.67
126 Phương Khanh 30 40 75% 20.47
127 Txawm Tsab 38 50 76% 80.62
128 Hải Đông 37 49 76% 63.83
129 Hoàng Lệ 0 0 0% 0.13
130 Quang Huy 30 39 77% 21.13
131 NB Thành 22 49 45% 33.7
132 Sao Xinh 32 50 64% 38.45
133 Lợi Lê 27 50 54% 24.32
134 Trọng Nam 17 31 55% 69.93
135 Vu Tuyen Phy 13 50 26% 9.1
136 Nguyễn Đình Thanh 24 50 48% 10.05
137 Quăn Dandy's 16 48 33% 23.45
138 Không's Có Gì's 17 50 34% 39.03
139 Trương Sơn 33 41 80% 46.67
140 Thúy Thương 7 29 24% 27.12
141 Du Thiên 22 34 65% 3.65
142 Thanh Ngân 39 48 81% 26.85
143 Agusss 44 49 90% 16.48
144 Linh Trong 20 37 54% 36
145 CCẩm Lê 4 16 25% 0.85
146 Qúa Khứ Tôn Thờ 7 15 47% 14.97
147 Lê Xuân Hoài Thanh 22 40 55% 16.68
148 Tsheej Lauj 15 50 30% 5.88
149 Bé Bông 26 50 52% 18.38
150 thái bá hùng 25 50 50% 6.57
151 Chồng Yến 5 7 71% 4.95
152 Cảnh Kòi 23 33 70% 34.75
153 ănqq hờ 23 33 70% 63.93
154 Be Nho 11 22 50% 7.13
155 Nguyễn bích ngọc 40 47 85% 27.82
156 Tuan Le 31 50 62% 30.58
157 NHT 20 48 42% 24.85
158 Chấm Hết 25 31 81% 11.52
159 Trần Văn Phúc 39 50 78% 40.13
160 Đỗ Nhật Linh 21 50 42% 14.45
161 Mạch Tử 45 50 90% 37.23
162 Hoàng Thị Thương 33 50 66% 61.08
163 Nguyễn Văn Quang 1 1 100% 0.33
164 Bùi Như Ngọc 29 50 58% 5.83
165 Nguyễn Văn Đứcc 27 48 56% 22.43
166 Phạm Tiến Đạt 34 43 79% 56.13
167 Nguyễn Khánh 49 50 98% 40.9
168 Chế Quốc Phong 37 50 74% 9.98
169 Nguyễn Vânn 34 50 68% 18.37
170 Lucas Ca 18 50 36% 27
171 dominhhuan 20 21 95% 19.7
172 Trường An 29 50 58% 28
173 nguyen quoc anh 26 32 81% 21.73
174 Trang YT's 23 37 62% 42.98
175 Vinh Nguyễn 36 42 86% 90.73
176 Vân Anh Pham 18 29 62% 20.43
177 bùi thị thu 45 50 90% 7.87
178 Tuyết Ốc 25 26 96% 4.98
179 Thuận' Nguyễn' 17 50 34% 11.2
180 Chuyền Phươngg 30 50 60% 40.13
181 Nguyễn Hùng Anh 36 49 73% 16.3
182 Nhộng Bùi 28 50 56% 4.48
183 Tuan Nguyen 26 50 52% 64
184 Bi Mã 24 50 48% 36.45
185 Ngọc Tuyết 9 36 25% 16.08
186 Nhỏ Pé Thôi 20 50 40% 33.67
187 Trangg's Ji 27 29 93% 7.42
188 Trần Thị Kiều Oanh 22 30 73% 16.38
189 Hoàng Văn Tâm 3 3 100% 6.98
190 Phương Lý Vũ 33 50 66% 17.08
191 Cậu Út Hkt 47 50 94% 14.8
192 Trúc Vy 22 50 44% 21.08
193 Trương Thúy Na 28 31 90% 15.1
194 Quyền Kun-x 17 31 55% 5.08
195 27 50 54% 7.42
196 Như Nhau Thôi 29 39 74% 52.4
197 Toan Vu 5 14 36% 9.05
198 Trần Lê Như Quỳnh 35 38 92% 45.7
199 Nguyễn Anh Tuấn 29 48 60% 19.73
200 trang 36 50 72% 43.55
201 Anh Thư'ss 27 50 54% 57.8
202 SưƠng's SưƠng's 23 50 46% 10.35
203 Hiền Cule's 37 39 95% 30.87
204 Ngát Hồng 16 50 32% 17.45
205 Nguyễn Bá thuận 36 47 77% 11.62
206 nguyễn văn Vũ 27 42 64% 29.58
207 Trang Phạm 22 50 44% 29.37
208 Vân Lê 31 48 65% 33.95
209 Yêu's Ngốc's 25 49 51% 30.35
210 Mai Hải 25 49 51% 16.63
211 Le Dung 33 50 66% 59.18
212 Giang Cules 25 35 71% 22.18
213 Vô Tâm 28 39 72% 32.95
214 Mai Vĩnh Thành 39 50 78% 4.73
215 ha thi thu hang 18 43 42% 12.07
216 Anh TAnh Blue 34 38 89% 29.23
217 Nam Ngố 38 50 76% 45.55
218 trần thị mai 11 50 22% 10.08
219 Sơn Kiên 3 5 60% 1.4
220 Nguyễn Lê Hồng Trang 21 33 64% 24.15
221 Ta Đánh Mất Nhau 37 50 74% 88.47
222 Thang The 24 50 48% 62.67
223 Đức Duy 29 40 73% 25.15
224 Tony Huynh 23 34 68% 90.15
225 Thiện Tâm 27 50 54% 20.92
226 Hoàng Thả 0 0 0% 0.12
227 PÉ TÝ 23 48 48% 16.2
228 Ngoc Duong 15 19 79% 18.87
229 Nhung Cool 23 50 46% 25.48
230 Chung Hoài 28 33 85% 20.97
231 B'Bii Ngây Ngô 21 50 42% 21.23
232 Thịnh Thật Thà 11 17 65% 10.55
233 Uyên Mỡ 32 46 70% 29.8
234 Nguyễn Thị Minh Hiếu 22 49 45% 15.72
235 Hũi Huỳnh 25 50 50% 40.75
236 Lê Đức Hiếu 33 38 87% 29.37
237 Nguyễn Công Minh 33 49 67% 64.2
238 Phượng Đỗ 22 50 44% 8.32
239 Nguyễn Phúc 24 48 50% 44.75
240 Tiên'x Nqốốố 0 0 0% 0.65
241 Nguyễn Phúc Lộc 23 49 47% 10.58
242 Thanh ʚThúyɞ 4 7 57% 5.82
243 Bớt'ss Sủa's Giùm'ss 8 18 44% 4.8
244 Đỗ Thùy Trang 15 48 31% 40.67
245 Luyên Pham 25 50 50% 24.33
246 lekimtrung 35 50 70% 27.73
247 Nguyễn Trọng Bình 25 50 50% 53.38
248 Quang The Sea 16 50 32% 13.22
249 Huynh Trung tien 36 50 72% 66.5
250 Hoang Nguyen 16 48 33% 44.23
251 Nguyen Hoang Anh 24 41 59% 18.72
252 Tùng Tình 34 36 94% 17.62
253 Nguyễn Hữu Đạt 24 50 48% 64.35
254 Vu Vui Ve 28 49 57% 21.48
255 Đăng Nguyễn 28 45 62% 53.47
256 Quý Nguyễn 35 49 71% 19.78
257 N-Xấu'x Trai's 28 47 60% 52.28
258 Phạm Toản 24 36 67% 30.82
259 Vũ Hoàng Nam 19 27 70% 41.57
260 Dương Sơơn 12 50 24% 4
261 Thao nguyen 25 33 76% 29.87
262 nganthanhphong 24 34 71% 90.57
263 Râu Trắng 35 37 95% 31.38
264 Hoài Nghi 20 37 54% 21.77
265 Ton Nu Tram Anh 38 50 76% 29.3
266 TrAng'ss Em 35 50 70% 26.38
267 Thảo Mít 38 50 76% 77.05
268 Phương Siri 25 46 54% 32.37
269 Pham Khai 11 50 22% 1.98
270 Mai Xuân Trường 32 50 64% 77.35
271 Đắc Ha's 32 50 64% 29.75
272 giao đỗ uyên 22 50 44% 22.27
273 황태지 15 49 31% 28.12
274 Dương BT 27 50 54% 17.65
275 Thieu Lexuan 30 37 81% 36.32
276 Đỗ Thị Thu Hà 17 49 35% 18.27
277 Minh Hằng 31 50 62% 5.68
278 Trung Tran 29 50 58% 28.12
279 Trần Quốc Đại 29 50 58% 78.38
280 Thu Thùy 3 3 100% 2.5
281 Bùi Duy Khánh 31 50 62% 19.87
282 Cao Van Minh 37 50 74% 39.38
283 Xuân Tùng MegaMind 30 48 63% 14.13
284 song ngư họ bùi 19 50 38% 10
285 Minh Hang 37 50 74% 14.58
286 Thắng 29 48 60% 58.03
287 Nguyễn Q. Trungg 17 50 34% 31.42
288 châu lâm oanh 30 34 88% 24.33
289 Yến's Bii 22 49 45% 28.57
290 Trâm Hà 47 48 98% 88.42
291 Tao Le 33 50 66% 30.92
292 Chu Thị Ánh 42 50 84% 16.77
293 Doan Tho 0 0 0% 0.63
294 Hà Thanh 23 32 72% 41.83
295 nguyen thi my dung 22 50 44% 9.88
296 Hiền Bii's 10 39 26% 12.33
297 Cường Xuân 29 50 58% 29.67
298 Trung Vịnh 19 50 38% 23.52
299 Thiên hạ 24 26 92% 8.58
300 Hiệp Nguyễn 38 48 79% 22.42
301 Toàn Nguyễn 28 49 57% 22.72
302 Kiều Ân Phạm 1 4 25% 1.97
303 Huệ Simba 28 40 70% 60.43
304 Nguyễn lan 21 34 62% 11.87
305 nguyễn thị mỹ linh 29 41 71% 26.38
306 văn công jr 30 38 79% 90.13
307 Hữu Nghị Hoàng 31 49 63% 79.35
308 Nguyen lien 18 25 72% 11.72
309 Phùng Luyến 5 5 100% 1.87
310 Nguyễn Việt Hoàng 0 3 0% 1.42
311 Nguyễn Trọng Tú 37 50 74% 60.22
312 Thành Phan 42 50 84% 35.75
313 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 35 49 71% 27.17
314 Uyên Ương 31 38 82% 25.43
315 Xuân Nương 32 50 64% 29.23
316 Bắc Kì Con 17 25 68% 28.48
317 Thuỷ Tiên 25 50 50% 38.8
318 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 50 46% 25.18
319 Nghia Bui Trong 18 49 37% 13.42
320 jellal 50 50 100% 5.07
321 Phạm Hải Linh 31 50 62% 20.55
322 Duy Chien 35 50 70% 41.17
323 Phạm Thị Phương 35 50 70% 20.55
324 Đỗ Ánh Tuyết 0 1 0% 0.93
325 Yui Chan 26 50 52% 40.67
326 Bach Long 26 33 79% 38.17
327 Nguyễn Thị Hoài 25 50 50% 27.55
328 Đỗ Văn Tỉnh 35 38 92% 28.6
329 Cô Hai Họ Trần 0 3 0% 1.03
330 Phan Tấn Tài 31 50 62% 24.63
331 SƠN THỊ THU THẢO 31 49 63% 20.85
332 Ngọc Trang 21 50 42% 32.93
333 Hà An 35 50 70% 27.77
334 Dung Vũ 20 44 45% 18.67
335 Ty's Ken 27 50 54% 26.4
336 Phùng Tuấn 25 32 78% 13.68
337 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 12.7
338 Sói Bí 32 49 65% 63.13
339 hoàng thị linh 29 50 58% 19.33
340 Đào mạnh cường 23 37 62% 28.03
341 nguyen vinh hien 0 0 0% 1.22
342 Tuan Hoang 40 50 80% 16.6
343 Jiyeon Sâu 19 45 42% 37.78
344 Nguyễn Thị Bảo Hằng 17 50 34% 34.03
345 Nghĩa Phan 0 1 0% 0.67
346 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 30.42
347 Thế Phúc 12A6 27 39 69% 29.3
348 Dương Dương 15 32 47% 67.95
349 Thach Nguyễn 2 2 100% 1.18
350 Việt Linh 20 27 74% 7.03
351 Kẹo Mút 14 22 64% 8.33
352 Phạm Thị Phương Thanh 30 36 83% 34
353 Vũ David Jr. 31 37 84% 19.35
354 Bill Nguyễn 29 49 59% 27.28
355 phamthuy 39 50 78% 18.15
356 hoài thư 11 22 50% 29.05
357 haiyen 37 50 74% 27.87
358 Nam Huỳnh 27 50 54% 37.8
359 Trần Minh Hậu 21 26 81% 12.9
360 Nguyễn Văn Pop 50 50 100% 5.73
361 Mỹ Linh 34 48 71% 25.45
362 Trần Hữu Thắng 35 38 92% 7.08
363 Không Hiền Nhưng Ngoan 12 21 57% 4
364 nguyễn Hương 21 26 81% 7.47
365 Duy Thạch NP 21 50 42% 28.7
366 Lưu Thị Thanh Hiền 15 43 35% 13.62
367 Thúy Hà 14 50 28% 39.47
368 Tẹt's Phương 31 43 72% 24.05
369 Linh Nguyen 18 50 36% 15.82
370 Hai Yen 31 50 62% 31.82
371 Tony Tùng 31 50 62% 39.87
372 Sơn Vũng Áng 29 49 59% 33.72
373 Nguyên Trãi 14 38 37% 9.2
374 Ken ßul 31 50 62% 46.68
375 Nựu Nựu 28 49 57% 32.1
376 Lee Hà 31 49 63% 36.82
377 Dương Thùy Trang 28 35 80% 15.63
378 ngân giang 36 41 88% 38.9
379 Lê Huyền 29 34 85% 32.35
380 buivanquan 26 49 53% 25.58
381 Nguyễn Trường 34 50 68% 6.67
382 Con Trai Út 26 50 52% 33.85
383 Lê Thị Thiết 27 40 68% 46.45
384 Mạnh Lê 21 34 62% 16.65
385 Minh Quân 30 50 60% 61.97
386 Nguyễn Văn Duy 17 46 37% 20.5
387 Hoài Thương 28 48 58% 46.63
388 Bùi Thị Hương Sen 15 48 31% 23.25
389 nguyễn hồng hụê 27 46 59% 78.3
390 Phạm Thiên Nhi 24 43 56% 17.25
391 Chinh Nguyễn 26 43 60% 39.07
392 Nguyen nha phuong 10 50 20% 11.85
393 Hồng Ngọc Trần 29 48 60% 28.18
394 Cẩm Tú 33 49 67% 27.6
395 Gia Kiệt 17 20 85% 24.25
396 nguyễn văn điệp 1 2 50% 1.85
397 Nguyễn Thanh Tâm 29 37 78% 38.07
398 Đỗ Trần Lan Uyên 34 48 71% 66.33
399 Mẹt Bụng Bự 12 49 24% 12.55
400 Hiếu Ngân 37 48 77% 28.65
401 nguyendinhnoi 23 50 46% 19.78
402 Công Hậu 19 50 38% 14.28
403 Nguyễn Nguyệt 21 50 42% 14.02
404 Lê Tuấn Tài 13 48 27% 35.52
405 Paul Hoang 26 50 52% 42.03
406 Huong Dang Thi 34 41 83% 56.58
407 Thân Pé 34 50 68% 26.13
408 Gioi Nguyen 7 16 44% 10
409 Duy Chien 43 50 86% 61.82
410 Nguyễn Thảo 27 30 90% 17.27
411 Tồn Tại Không Tồntại 12 50 24% 14.42
412 Cầm Nhi 44 50 88% 21.77
413 Đặng Văn Phú 11 16 69% 16.83
414 Đỗ Đức Hà 22 50 44% 11.6
415 phạm thị hà 35 48 73% 25.12
416 Heo Con Trần 39 49 80% 34.13
417 Xuân Heo 40 50 80% 15.93
418 Duong Nguyen 23 34 68% 11.53
419 Hạ An 23 50 46% 28.72
420 Trần Gia Hợp 34 41 83% 34.02
421 Đoàn Thị Linh 48 50 96% 3.13
422 Quang Huấn 23 50 46% 14.4
423 Trang Linh 29 50 58% 19.72
424 Huế Su 26 49 53% 13.08
425 Đinh Thị Minh Thư 29 50 58% 16.37
426 nguyễn thị nhàn 29 48 60% 29.77
427 Lương Ngọc Tùng Dương 19 50 38% 21.9
428 Phú's Gentle 19 33 58% 80.87
429 Thành Te Tởn 32 41 78% 24.65
430 trần duyên 22 50 44% 8.92
431 Long Hải 28 33 85% 27.3
432 Đạt's Spear 22 50 44% 20.98
433 Quan Nguyen 27 50 54% 22.23
434 Nguyễn Văn Chính 38 50 76% 28.9
435 Hoang Yt 25 28 89% 23.38
436 Thêm Saker 18 27 67% 5.53
437 Nhật lù nờ 26 50 52% 11.43
438 chau hong phat 0 2 0% 6.65
439 Hoangtam Le 21 48 44% 24.47
440 Lê Võ Minh Trang 37 49 76% 82.22
441 Nguyễn Thủy 16 35 46% 15.72
442 Thạch Thanh Xuân 13 50 26% 15.2
443 phạm tây 12 21 57% 15.93
444 Nguyễn Bá Hoàng 8 13 62% 5.68
445 Nguyễn Quỳnh Nga 6 7 86% 6.3
446 tuyen sinh 12 20 60% 6.82
447 Đoàn Duyên 40 47 85% 30.17
448 Hà Mi 27 40 68% 17.58
449 nguyen lam 14 29 48% 34.97
450 Loan Ham Học 17 25 68% 11.47
451 Trần Tuân Arsenal 22 49 45% 17.65
452 to tai linh 22 27 81% 13.2
453 Tâm Lê 25 50 50% 14.3
454 Mai Dao 13 50 26% 24.47
455 Đặng ĐÌnh Đức 28 38 74% 50.47
456 Đinh Tấn Thiện 34 50 68% 24.3
457 Thỏ Con's 27 50 54% 16.95
458 võ huyền 39 50 78% 85.47
459 Đỗ Hoàng Vinh 32 50 64% 38.17
460 Hànn Thiên Ngọc 26 33 79% 13.85
461 mai thị ngọc hà 29 50 58% 28.68
462 Nguyễn Trần Thanh Xuân 26 27 96% 14.12
463 Phạm Việt Hoàng 19 38 50% 13.62
464 Triệu Chính Đạt 7 12 58% 8.63
465 xukanguyen 33 49 67% 79.77
466 Thụy Nguyễn 30 49 61% 40.4
467 Quý Cậu 14 27 52% 17.52
468 Trọng Hoàng 40 50 80% 21.67
469 Nam Dương 7 13 54% 7.2
470 hgsjdga 49 50 98% 68.35
471 song joong ki 30 42 71% 34.63
472 Teuk Nguyễn 33 50 66% 24.27
473 Nhóc Xì Tai 30 40 75% 69.32
474 Nguyễn thế hùng 25 50 50% 6.73
475 Hoài Dương 32 50 64% 42.18
476 Voi Ca Chua 39 49 80% 18.18
477 mai mỹ linh 28 50 56% 43.97
478 Nguyễn Thanh Trà 36 50 72% 57.62
479 Vi Diep 13 28 46% 19.55
480 Quang Anh 28 50 56% 38.37
481 Quân Thư 1 4 25% 6.57
482 Võ Thị Bảo Yến 36 50 72% 62.08
483 Phạm Duy 39 50 78% 10.28
484 Nguyen Phuong 18 20 90% 7.28
485 Cậu's Út's Họ's Pờ's 18 50 36% 7.93
486 Nguyễn Đức Thiện 24 50 48% 17.87
487 Trần Anh Hùng 32 34 94% 15.43
488 Trần Tuyền 31 43 72% 20.72
489 Hiếu Nữ 38 50 76% 16.18
490 Vũ Thị Thu Hằng 20 29 69% 18.97
491 Bao Tran 30 49 61% 34.07
492 Nguyễn Văn Khánh 14 30 47% 51.82
493 Dat Le 43 49 88% 56.83
494 Xấu Trai Hay Cười 21 30 70% 27.63
495 Nguyen Tuyet 28 34 82% 16.45
496 Nguyễn Lâm Bảo Duy 31 50 62% 11.03
497 Trần Quốc Trung 22 27 81% 24.53
498 Thuy Mai 16 45 36% 21.38
499 Linh Phan 21 45 47% 16.63
500 nguyenvanthanh 16 26 62% 10.78
501 Em's Tân Ong 30 50 60% 29.42
502 Đinh Văn Hùng 33 36 92% 21.17
503 tran minh loc 30 34 88% 23.05
504 Phạm Phước Nam Phương 32 35 91% 34.9
505 Vũ Vân 43 50 86% 39.45
506 Toure Yaya 34 43 79% 67.05
507 Võ Thanh Châu 38 50 76% 34.23
508 Đỗ Đức Huy 23 39 59% 9.28
509 Trần Ngọc Anh 0 0 0% 0.15
510 Trung 39 50 78% 28.53
511 Lịch Nguễn 19 37 51% 24.63
512 Nguyễn Thanh lý 25 50 50% 44.5
513 Anh ItaChi 22 33 67% 30.57
514 Nguyễn THị Huyền 36 44 82% 68.75
515 Đoàn Văn Trung 0 0 0% 0.12
516 Dũng Kiiller 20 33 61% 29.83
517 Chung 31 50 62% 16.28
518 Mai Thương 18 50 36% 19.57
519 Vovinam Thảo 16 50 32% 16.83
520 phạm tuấn linh 20 50 40% 4.8
521 Trang Mon 19 35 54% 45.83
522 Thien Ho 12 17 71% 9.58
523 Hà Hữu Vương 20 30 67% 20.22
524 Nguyễn phú 24 35 69% 41.6
525 Lin Lê 22 50 44% 16.75
526 Quang Minh 26 34 76% 28
527 Trung HiẾu 24 32 75% 17.25
528 Despair Rain Rain 14 50 28% 8.58
529 Ảo's Tưởng 26 50 52% 27.47
530 phan Văn Khoa 21 32 66% 15.25
531 Nguyễn Hoàng Toản 22 40 55% 67.55
532 Tiết Bảo Tính 30 50 60% 36.18
533 Trần Hoàng Tây 24 44 55% 12.7
534 Phạm Văn Trường 39 49 80% 7.2
535 Hùng Nguyen 25 50 50% 8.75
536 Nông Bích Phượng 2 2 100% 2.17
537 Đẹp Trai Giống Bố 36 40 90% 16.37
538 Đầu Tê Cứng 35 49 71% 48.57
539 Pilot Tuyển 26 47 55% 37.08
540 Hà Phạm 5 5 100% 2.05
541 ĐToàn Nq 19 50 38% 30.38
542 Lê Ngọc Huyền Nhung 28 50 56% 33.65
543 Joky MG 12 50 24% 10.67
544 Trongluc Dinh 31 50 62% 21.47
545 Doãn Đông 17 28 61% 37.87
546 Vũ Duy Hiến 29 48 60% 19.98
547 Hà Việt Đăng 21 39 54% 14.33
548 Lê Trường Giang 8 30 27% 11.23
549 Phùng Viết Thắng 17 50 34% 20.4
550 Thúy Hà 22 50 44% 12.92
551 Kim Trang 45 50 90% 90.12
552 Phi Hoang 36 50 72% 32.93
553 Lại Thị Thu Hà 45 50 90% 58.67
554 Cứ Để TớLo YêuCậu 24 29 83% 12.12
555 Như Ngọc 33 37 89% 90.12
556 Tiểuu Nhi Nhi 27 50 54% 65.47
557 Nghệ Vô Danh 34 43 79% 59.75
558 Tomomi Satoh 35 49 71% 20.2
559 Lam'ss Pe'ss 16 50 32% 18.15
560 Chieu Gio Nguoc 12 33 36% 7.48
561 Đỗ Ngọc Huệ 32 41 78% 48.82
562 huntelar 30 40 75% 24.7
563 Yuki Duy Mạnh 16 50 32% 39.1
564 Cố Lên 23 32 72% 16.15
565 Duyên Trần 38 49 78% 18.8
566 Đường Xuân Khánh 27 50 54% 52.02
567 Nhok Anh 26 49 53% 26.38
568 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 48 92% 23.38
569 Quang Huy 13 50 26% 5.38
570 Tran thi thuy duong 31 50 62% 31.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12