Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2015 (đề chính thức) - Mã đề 357

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3729

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất:

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 3: Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 . Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là:

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na;Ca;Al trong công nghiệp là:

Câu 8: Khi cho 5 gam một kim loại có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là:

Câu 9: Quặng Boxit được sử dụng để điều chế kim loại nào sau đây:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2(dktc). Giá trị của V là:

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO vào nước

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?

Câu 12: Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước:

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit acetic:

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2.Để hạn chế tốt nhất SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O ) được gọi là phản ứng:

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit:

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1:

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch Glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin ( H2N-CH2-COOH ) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2( có Ni xúc tác, đun nóng ) thu được sản phẩm là:

Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH  với C2H5OH dư ( có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 2,2 gam este CH3COOC2H5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với :

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện , sứ , đạm , ancol metylic... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức hóa học của metan là:

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

Câu 31: Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở , có thể là ankan , anken , ankin , ankadien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X không thể gồm:

Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba , Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 0,448 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Gia trị của m là:

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe vào 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 35: điện phân dung dịch muối MSO4 ( M là kim loại ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi ,sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí sau điện phân thoát ra ở cả 2 điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện 1 thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

 

Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ X vào nước rất dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (CH4 ; C2H2) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Y thu được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y là:

Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a)  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z , T và Q.

     

Các chất X , Y , Z , T và Q lần lượt là:

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit  cacboxylic X ( phân tử chỉ có nhóm –COOH) với xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ , trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l ; Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y , sau phản ứng thu được V1 lit khí CO2(dktc) . Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lit khí CO2(dktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng: 

Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng ( dung dịch Y ) , thu được 1,344 lit NO (dktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 trong Y là:

Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng , trộn đều thu được hỗn  hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 phản ứng với HCl loãng nóng dư thu được 1,12 lit khí H2(dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm , Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là;

Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm –COOH) , trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 axit không no có đồng phân hình học , chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư , sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X ( x mol ) và Y ( y mol ) đều tạo bởi Glyxin và Alanin. Đun nóng 0,7 mol X trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13 , trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3  ( trong đó Al chiếm 60% khối lượng ) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol . Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây:

Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N 2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch Y  chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quì tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no mạch hở (đều chứa C,H,O) , trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm –OH ; -CHO ; -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam 1 muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH nóng dư thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của  m là:

Câu 50: Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc , thu được hỗn  hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete ( có khối lượng 6,76 gam ) và một lượng ancol dư.Đốt cháy hoàn toàn Z cần 43,68 lit O2(dktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhox Kiet 30 50 60% 36.58
2 hiền Vy 19 49 39% 36.73
3 Nguyễn Thị Phú Nhung 20 30 67% 11.32
4 Em Là Em 8 16 50% 4.12
5 Lê Hữu Tiến 14 37 38% 54.7
6 Phương Lỗi Cơ 25 50 50% 47.13
7 nguyen the hung 31 47 66% 9.58
8 Bùi Thị Huệ 30 50 60% 39.73
9 Nguyễn Hải Hằng 30 47 64% 61.45
10 Trần Triêu Huy 23 29 79% 16.5
11 Hs Ba Dao 40 42 95% 14.83
12 Đinh Hoàng Gia Hưnq 22 50 44% 10.88
13 Châu Long Hà 30 50 60% 11.8
14 Trần Ngọc Mạnh 26 33 79% 11.12
15 Kien Nguyen 19 28 68% 32.32
16 mèodidi 28 38 74% 30.68
17 Zero52 19 44 43% 6.12
18 lekhacnghia 41 49 84% 14.43
19 Vũ Minh Hiếu 22 32 69% 8.38
20 Nguyễn Bích Hiền 21 28 75% 4.72
21 Minh Tri 37 40 93% 49.48
22 tran thin thanh ha 35 50 70% 15.68
23 Nguyễn Ngọc Toàn 29 47 62% 20.88
24 Huyền Võ 34 38 89% 51.73
25 ban 32 34 94% 28.2
26 Kepler Nguyễn 35 50 70% 47.03
27 Trần Thị Hương 31 32 97% 9.05
28 to thanh sang 17 29 59% 10.63
29 Phạm Minh Thân 28 50 56% 10.85
30 Nguyễn Nụ 27 50 54% 32.58
31 Tùng Lê 41 50 82% 4.73
32 Hào Ngô 21 29 72% 17.63
33 An Nguyên 30 50 60% 30.88
34 pham kÚn 28 50 56% 28.4
35 Lynk's Mun'ss 22 50 44% 53.32
36 Phụng Nguyễn 30 47 64% 57.18
37 Đăng Chiến Lê 48 50 96% 43.4
38 Trần Văn Sơn 30 50 60% 28.42
39 Huy Luxy 16 50 32% 71.6
40 Mưa Phùn 37 49 76% 22.75
41 Huy Hoang Nguyen 5 5 100% 19.28
42 Võ Minh Hiệp 2 2 100% 1.05
43 Nguyen thi thuy lan 28 39 72% 17.65
44 nguyen van nam 38 49 78% 4.32
45 LinLinLin 32 34 94% 10.78
46 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 33 50 66% 66.75
47 duong gia tien 21 50 42% 19.4
48 Sang Tiên's 2 9 22% 4.9
49 Hoàng Nam 26 33 79% 18.47
50 Danh Duong 28 38 74% 53.23
51 Hào Võ 34 50 68% 10.3
52 RiBi LoạnThị 11 50 22% 7.2
53 Vy Lê 36 50 72% 19.23
54 Thiên Lôi 38 50 76% 14.88
55 ngo thua an 17 28 61% 9.5
56 Hải Nguyễn 36 38 95% 7.47
57 Sy Minh 34 50 68% 9.4
58 Thủy Tiên 23 49 47% 47.5
59 Nguyễn Thị Lâm Trang 18 50 36% 15.87
60 nguyen thi lan anh 37 50 74% 74.28
61 Tân Duy's 37 50 74% 54.6
62 Lâm Thanh Dương 21 50 42% 22.03
63 Nguyễn Đức Chiến 36 50 72% 48.92
64 Lê Hồ Hữu Trí 37 50 74% 56.88
65 Mun Ciiu 26 50 52% 39.23
66 Quỳnh Như 34 37 92% 22.03
67 Quang Huy 13 46 28% 15.15
68 Bok Nyeo 22 35 63% 26.42
69 Mô Hình 36 50 72% 21.3
70 Bảo Châu 31 50 62% 21.45
71 Khánh Long 23 50 46% 26.15
72 Phương Gabii 28 32 88% 18.68
73 Chuột Con 28 32 88% 39.08
74 Hạnh Hà 32 50 64% 38.57
75 Thành Dandy 18 26 69% 7.75
76 Quang Tèo 26 47 55% 17.18
77 Đồng quỳnh yến nhi 0 0 0% 0.4
78 Nguyễn Việt Hoàng 34 50 68% 33.3
79 Hằng Mini 22 47 47% 8.12
80 Hanh Le 33 48 69% 82.2
81 Dương Thủy 26 33 79% 18.53
82 Trần Thị Như Quỳnh 17 50 34% 16.95
83 Truong Vu 23 48 48% 7.8
84 An Cool 36 50 72% 35.25
85 Tiên Nhân Háo Sắc 29 50 58% 39
86 Quỳnh Hoàng 8 12 67% 17.82
87 Huong Pham 19 21 90% 11.67
88 Huy Lương 26 49 53% 52.28
89 Nguyễn Thị Duyên 26 37 70% 14.68
90 Lê Thạc Nhật 47 49 96% 4.85
91 Nguyễn Hồ 42 50 84% 40.07
92 Lan Ngố 37 49 76% 15.4
93 lekhacnghia 33 48 69% 23.48
94 le anh tu 30 46 65% 26.85
95 NGUYỄN MẠNH HƯNG 31 50 62% 17.15
96 Trương Mun 26 33 79% 29.08
97 Sảnh Vy 12 50 24% 21.82
98 Đ Thành Phạm 30 48 63% 27.48
99 Hương Bùi 32 44 73% 49.38
100 hoang an 49 50 98% 7.58
101 leducduan 32 37 86% 43.68
102 Xuânđao Trịnh 24 33 73% 16.78
103 Đinh Nguyên Qđđh 34 38 89% 39.42
104 Pham thi huong 24 32 75% 16.42
105 Quốc'x Việt's 28 50 56% 37.77
106 Hieu GC 15 27 56% 32.85
107 Đoan Trang 24 50 48% 27.73
108 Thùy Mơ 35 50 70% 11.48
109 Hiếu Điểu 12 25 48% 14.43
110 Nhung'S Nhung'S 11 50 22% 16.47
111 Tiến Thọ 13 19 68% 9.13
112 Nguyễn Thị Lệ Phượng 28 50 56% 27.77
113 Linh Truong 34 50 68% 29.45
114 Phan hữu nhựt 11 24 46% 13.5
115 Su Phạm 30 33 91% 17.98
116 pham phuong 22 50 44% 52.83
117 Anh Khoa 21 50 42% 3.93
118 Dong hoang my hang 30 50 60% 11.48
119 Nabee1011 20 28 71% 9.67
120 Phương Khanh 30 40 75% 20.47
121 Txawm Tsab 38 50 76% 80.62
122 Hải Đông 37 49 76% 63.83
123 Hoàng Lệ 0 0 0% 0.13
124 Quang Huy 30 39 77% 21.13
125 NB Thành 22 49 45% 33.7
126 Sao Xinh 32 50 64% 38.45
127 Lợi Lê 27 50 54% 24.32
128 Trọng Nam 17 31 55% 69.93
129 Nguyễn Đình Thanh 24 50 48% 10.05
130 Quăn Dandy's 16 48 33% 23.45
131 Không's Có Gì's 17 50 34% 39.03
132 Trương Sơn 33 41 80% 46.67
133 Thúy Thương 7 29 24% 27.12
134 Du Thiên 22 34 65% 3.65
135 Thanh Ngân 39 48 81% 26.85
136 Agusss 44 49 90% 16.48
137 Linh Trong 20 37 54% 36
138 CCẩm Lê 4 16 25% 0.85
139 Qúa Khứ Tôn Thờ 7 15 47% 14.97
140 Lê Xuân Hoài Thanh 22 40 55% 16.68
141 Tsheej Lauj 15 50 30% 5.88
142 Bé Bông 26 50 52% 18.38
143 Chồng Yến 5 7 71% 4.95
144 Cảnh Kòi 23 33 70% 34.75
145 ănqq hờ 23 33 70% 63.93
146 Be Nho 11 22 50% 7.13
147 Nguyễn bích ngọc 40 47 85% 27.82
148 Tuan Le 31 50 62% 30.58
149 NHT 20 48 42% 24.85
150 Chấm Hết 25 31 81% 11.52
151 Trần Văn Phúc 39 50 78% 40.13
152 Mạch Tử 45 50 90% 37.23
153 Hoàng Thị Thương 33 50 66% 61.08
154 Nguyễn Văn Quang 1 1 100% 0.33
155 Bùi Như Ngọc 29 50 58% 5.83
156 Nguyễn Văn Đứcc 27 48 56% 22.43
157 Phạm Tiến Đạt 34 43 79% 56.13
158 Nguyễn Khánh 49 50 98% 40.9
159 Chế Quốc Phong 37 50 74% 9.98
160 Nguyễn Vânn 34 50 68% 18.37
161 Lucas Ca 18 50 36% 27
162 dominhhuan 20 21 95% 19.7
163 nguyen quoc anh 26 32 81% 21.73
164 Trang YT's 23 37 62% 42.98
165 Vinh Nguyễn 36 42 86% 90.73
166 Vân Anh Pham 18 29 62% 20.43
167 bùi thị thu 45 50 90% 7.87
168 Tuyết Ốc 25 26 96% 4.98
169 Thuận' Nguyễn' 17 50 34% 11.2
170 Chuyền Phươngg 30 50 60% 40.13
171 Nguyễn Hùng Anh 36 49 73% 16.3
172 Nhộng Bùi 28 50 56% 4.48
173 Tuan Nguyen 26 50 52% 64
174 Bi Mã 24 50 48% 36.45
175 Ngọc Tuyết 9 36 25% 16.08
176 Nhỏ Pé Thôi 20 50 40% 33.67
177 Trangg's Ji 27 29 93% 7.42
178 Trần Thị Kiều Oanh 22 30 73% 16.38
179 Hoàng Văn Tâm 3 3 100% 6.98
180 Phương Lý Vũ 33 50 66% 17.08
181 Cậu Út Hkt 47 50 94% 14.8
182 Trúc Vy 22 50 44% 21.08
183 Trương Thúy Na 28 31 90% 15.1
184 27 50 54% 7.42
185 Như Nhau Thôi 29 39 74% 52.4
186 Toan Vu 5 14 36% 9.05
187 Trần Lê Như Quỳnh 35 38 92% 45.7
188 Nguyễn Anh Tuấn 29 48 60% 19.73
189 trang 36 50 72% 43.55
190 Anh Thư'ss 27 50 54% 57.8
191 SưƠng's SưƠng's 23 50 46% 10.35
192 Hiền Cule's 37 39 95% 30.87
193 Ngát Hồng 16 50 32% 17.45
194 Nguyễn Bá thuận 36 47 77% 11.62
195 nguyễn văn Vũ 27 42 64% 29.58
196 Trang Phạm 22 50 44% 29.37
197 Vân Lê 31 48 65% 33.95
198 Yêu's Ngốc's 25 49 51% 30.35
199 Mai Hải 25 49 51% 16.63
200 Le Dung 33 50 66% 59.18
201 Giang Cules 25 35 71% 22.18
202 Vô Tâm 28 39 72% 32.95
203 Mai Vĩnh Thành 39 50 78% 4.73
204 ha thi thu hang 18 43 42% 12.07
205 Anh TAnh Blue 34 38 89% 29.23
206 Nam Ngố 38 50 76% 45.55
207 trần thị mai 11 50 22% 10.08
208 Sơn Kiên 3 5 60% 1.4
209 Nguyễn Lê Hồng Trang 21 33 64% 24.15
210 Ta Đánh Mất Nhau 37 50 74% 88.47
211 Thang The 24 50 48% 62.67
212 Đức Duy 29 40 73% 25.15
213 Tony Huynh 23 34 68% 90.15
214 Thiện Tâm 27 50 54% 20.92
215 Hoàng Thả 0 0 0% 0.12
216 PÉ TÝ 23 48 48% 16.2
217 Ngoc Duong 15 19 79% 18.87
218 Nhung Cool 23 50 46% 25.48
219 Chung Hoài 28 33 85% 20.97
220 B'Bii Ngây Ngô 21 50 42% 21.23
221 Thịnh Thật Thà 11 17 65% 10.55
222 Uyên Mỡ 32 46 70% 29.8
223 Nguyễn Thị Minh Hiếu 22 49 45% 15.72
224 Hũi Huỳnh 25 50 50% 40.75
225 Lê Đức Hiếu 33 38 87% 29.37
226 Nguyễn Công Minh 33 49 67% 64.2
227 Phượng Đỗ 22 50 44% 8.32
228 Nguyễn Phúc 24 48 50% 44.75
229 Tiên'x Nqốốố 0 0 0% 0.65
230 Nguyễn Phúc Lộc 23 49 47% 10.58
231 Thanh ʚThúyɞ 4 7 57% 5.82
232 Bớt'ss Sủa's Giùm'ss 8 18 44% 4.8
233 Đỗ Thùy Trang 15 48 31% 40.67
234 Luyên Pham 25 50 50% 24.33
235 lekimtrung 35 50 70% 27.73
236 Nguyễn Trọng Bình 25 50 50% 53.38
237 Quang The Sea 16 50 32% 13.22
238 Huynh Trung tien 36 50 72% 66.5
239 Hoang Nguyen 16 48 33% 44.23
240 Nguyen Hoang Anh 24 41 59% 18.72
241 Tùng Tình 34 36 94% 17.62
242 Nguyễn Hữu Đạt 24 50 48% 64.35
243 Vu Vui Ve 28 49 57% 21.48
244 Đăng Nguyễn 28 45 62% 53.47
245 Quý Nguyễn 35 49 71% 19.78
246 N-Xấu'x Trai's 28 47 60% 52.28
247 Phạm Toản 24 36 67% 30.82
248 Vũ Hoàng Nam 19 27 70% 41.57
249 Dương Sơơn 12 50 24% 4
250 Thao nguyen 25 33 76% 29.87
251 nganthanhphong 24 34 71% 90.57
252 Râu Trắng 35 37 95% 31.38
253 Hoài Nghi 20 37 54% 21.77
254 Ton Nu Tram Anh 38 50 76% 29.3
255 TrAng'ss Em 35 50 70% 26.38
256 Thảo Mít 38 50 76% 77.05
257 Phương Siri 25 46 54% 32.37
258 Pham Khai 11 50 22% 1.98
259 Mai Xuân Trường 32 50 64% 77.35
260 Đắc Ha's 32 50 64% 29.75
261 giao đỗ uyên 22 50 44% 22.27
262 황태지 15 49 31% 28.12
263 Dương BT 27 50 54% 17.65
264 Thieu Lexuan 30 37 81% 36.32
265 Đỗ Thị Thu Hà 17 49 35% 18.27
266 Minh Hằng 31 50 62% 5.68
267 Trung Tran 29 50 58% 28.12
268 Trần Quốc Đại 29 50 58% 78.38
269 Thu Thùy 3 3 100% 2.5
270 Bùi Duy Khánh 31 50 62% 19.87
271 Cao Van Minh 37 50 74% 39.38
272 Xuân Tùng MegaMind 30 48 63% 14.13
273 song ngư họ bùi 19 50 38% 10
274 Minh Hang 37 50 74% 14.58
275 Thắng 29 48 60% 58.03
276 Nguyễn Q. Trungg 17 50 34% 31.42
277 châu lâm oanh 30 34 88% 24.33
278 Yến's Bii 22 49 45% 28.57
279 Trâm Hà 47 48 98% 88.42
280 Tao Le 33 50 66% 30.92
281 Chu Thị Ánh 42 50 84% 16.77
282 Doan Tho 0 0 0% 0.63
283 Hà Thanh 23 32 72% 41.83
284 nguyen thi my dung 22 50 44% 9.88
285 Hiền Bii's 10 39 26% 12.33
286 Cường Xuân 29 50 58% 29.67
287 Trung Vịnh 19 50 38% 23.52
288 Thiên hạ 24 26 92% 8.58
289 Hiệp Nguyễn 38 48 79% 22.42
290 Toàn Nguyễn 28 49 57% 22.72
291 Kiều Ân Phạm 1 4 25% 1.97
292 Huệ Simba 28 40 70% 60.43
293 Nguyễn lan 21 34 62% 11.87
294 nguyễn thị mỹ linh 29 41 71% 26.38
295 văn công jr 30 38 79% 90.13
296 Hữu Nghị Hoàng 31 49 63% 79.35
297 Nguyen lien 18 25 72% 11.72
298 Phùng Luyến 5 5 100% 1.87
299 Nguyễn Việt Hoàng 0 3 0% 1.42
300 Nguyễn Trọng Tú 37 50 74% 60.22
301 Thành Phan 42 50 84% 35.75
302 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 35 49 71% 27.17
303 Xuân Nương 32 50 64% 29.23
304 Bắc Kì Con 17 25 68% 28.48
305 Thuỷ Tiên 25 50 50% 38.8
306 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 50 46% 25.18
307 Nghia Bui Trong 18 49 37% 13.42
308 jellal 50 50 100% 5.07
309 Phạm Hải Linh 31 50 62% 20.55
310 Duy Chien 35 50 70% 41.17
311 Phạm Thị Phương 35 50 70% 20.55
312 Đỗ Ánh Tuyết 0 1 0% 0.93
313 Yui Chan 26 50 52% 40.67
314 Bach Long 26 33 79% 38.17
315 Nguyễn Thị Hoài 25 50 50% 27.55
316 Đỗ Văn Tỉnh 35 38 92% 28.6
317 Cô Hai Họ Trần 0 3 0% 1.03
318 Phan Tấn Tài 31 50 62% 24.63
319 SƠN THỊ THU THẢO 31 49 63% 20.85
320 Ngọc Trang 21 50 42% 32.93
321 Hà An 35 50 70% 27.77
322 Dung Vũ 20 44 45% 18.67
323 Ty's Ken 27 50 54% 26.4
324 Phùng Tuấn 25 32 78% 13.68
325 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 12.7
326 Sói Bí 32 49 65% 63.13
327 hoàng thị linh 29 50 58% 19.33
328 Đào mạnh cường 23 37 62% 28.03
329 Tuan Hoang 40 50 80% 16.6
330 Jiyeon Sâu 19 45 42% 37.78
331 Nguyễn Thị Bảo Hằng 17 50 34% 34.03
332 Nghĩa Phan 0 1 0% 0.67
333 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 30.42
334 Thế Phúc 12A6 27 39 69% 29.3
335 Dương Dương 15 32 47% 67.95
336 Thach Nguyễn 2 2 100% 1.18
337 Việt Linh 20 27 74% 7.03
338 Kẹo Mút 14 22 64% 8.33
339 Phạm Thị Phương Thanh 30 36 83% 34
340 Vũ David Jr. 31 37 84% 19.35
341 Bill Nguyễn 29 49 59% 27.28
342 phamthuy 39 50 78% 18.15
343 hoài thư 11 22 50% 29.05
344 haiyen 37 50 74% 27.87
345 Nam Huỳnh 27 50 54% 37.8
346 Trần Minh Hậu 21 26 81% 12.9
347 Nguyễn Văn Pop 50 50 100% 5.73
348 Trần Hữu Thắng 35 38 92% 7.08
349 Không Hiền Nhưng Ngoan 12 21 57% 4
350 nguyễn Hương 21 26 81% 7.47
351 Duy Thạch NP 21 50 42% 28.7
352 Lưu Thị Thanh Hiền 15 43 35% 13.62
353 Thúy Hà 14 50 28% 39.47
354 Tẹt's Phương 31 43 72% 24.05
355 Hai Yen 31 50 62% 31.82
356 Tony Tùng 31 50 62% 39.87
357 Sơn Vũng Áng 29 49 59% 33.72
358 Nguyên Trãi 14 38 37% 9.2
359 Ken ßul 31 50 62% 46.68
360 Nựu Nựu 28 49 57% 32.1
361 Lee Hà 31 49 63% 36.82
362 Dương Thùy Trang 28 35 80% 15.63
363 ngân giang 36 41 88% 38.9
364 Lê Huyền 29 34 85% 32.35
365 buivanquan 26 49 53% 25.58
366 Nguyễn Trường 34 50 68% 6.67
367 Con Trai Út 26 50 52% 33.85
368 Lê Thị Thiết 27 40 68% 46.45
369 Mạnh Lê 21 34 62% 16.65
370 Minh Quân 30 50 60% 61.97
371 Nguyễn Văn Duy 17 46 37% 20.5
372 Hoài Thương 28 48 58% 46.63
373 Bùi Thị Hương Sen 15 48 31% 23.25
374 nguyễn hồng hụê 27 46 59% 78.3
375 Phạm Thiên Nhi 24 43 56% 17.25
376 Chinh Nguyễn 26 43 60% 39.07
377 Nguyen nha phuong 10 50 20% 11.85
378 Hồng Ngọc Trần 29 48 60% 28.18
379 Cẩm Tú 33 49 67% 27.6
380 Gia Kiệt 17 20 85% 24.25
381 nguyễn văn điệp 1 2 50% 1.85
382 Nguyễn Thanh Tâm 29 37 78% 38.07
383 Đỗ Trần Lan Uyên 34 48 71% 66.33
384 Mẹt Bụng Bự 12 49 24% 12.55
385 Hiếu Ngân 37 48 77% 28.65
386 nguyendinhnoi 23 50 46% 19.78
387 Công Hậu 19 50 38% 14.28
388 Nguyễn Nguyệt 21 50 42% 14.02
389 Lê Tuấn Tài 13 48 27% 35.52
390 Paul Hoang 26 50 52% 42.03
391 Huong Dang Thi 34 41 83% 56.58
392 Thân Pé 34 50 68% 26.13
393 Gioi Nguyen 7 16 44% 10
394 Duy Chien 43 50 86% 61.82
395 Nguyễn Thảo 27 30 90% 17.27
396 Tồn Tại Không Tồntại 12 50 24% 14.42
397 Cầm Nhi 44 50 88% 21.77
398 Đặng Văn Phú 11 16 69% 16.83
399 Đỗ Đức Hà 22 50 44% 11.6
400 phạm thị hà 35 48 73% 25.12
401 Heo Con Trần 39 49 80% 34.13
402 Xuân Heo 40 50 80% 15.93
403 Duong Nguyen 23 34 68% 11.53
404 Hạ An 23 50 46% 28.72
405 Trần Gia Hợp 34 41 83% 34.02
406 Đoàn Thị Linh 48 50 96% 3.13
407 Quang Huấn 23 50 46% 14.4
408 Trang Linh 29 50 58% 19.72
409 Huế Su 26 49 53% 13.08
410 nguyễn thị nhàn 29 48 60% 29.77
411 Lương Ngọc Tùng Dương 19 50 38% 21.9
412 Phú's Gentle 19 33 58% 80.87
413 Thành Te Tởn 32 41 78% 24.65
414 trần duyên 22 50 44% 8.92
415 Long Hải 28 33 85% 27.3
416 Đạt's Spear 22 50 44% 20.98
417 Nguyễn Văn Chính 38 50 76% 28.9
418 Hoang Yt 25 28 89% 23.38
419 Thêm Saker 18 27 67% 5.53
420 Nhật lù nờ 26 50 52% 11.43
421 chau hong phat 0 2 0% 6.65
422 Hoangtam Le 21 48 44% 24.47
423 Lê Võ Minh Trang 37 49 76% 82.22
424 Nguyễn Thủy 16 35 46% 15.72
425 Thạch Thanh Xuân 13 50 26% 15.2
426 phạm tây 12 21 57% 15.93
427 Nguyễn Bá Hoàng 8 13 62% 5.68
428 Nguyễn Quỳnh Nga 6 7 86% 6.3
429 tuyen sinh 12 20 60% 6.82
430 Đoàn Duyên 40 47 85% 30.17
431 nguyen lam 14 29 48% 34.97
432 Loan Ham Học 17 25 68% 11.47
433 Trần Tuân Arsenal 22 49 45% 17.65
434 to tai linh 22 27 81% 13.2
435 Tâm Lê 25 50 50% 14.3
436 Mai Dao 13 50 26% 24.47
437 Đặng ĐÌnh Đức 28 38 74% 50.47
438 Đinh Tấn Thiện 34 50 68% 24.3
439 Thỏ Con's 27 50 54% 16.95
440 võ huyền 39 50 78% 85.47
441 Đỗ Hoàng Vinh 32 50 64% 38.17
442 Hànn Thiên Ngọc 26 33 79% 13.85
443 mai thị ngọc hà 29 50 58% 28.68
444 Nguyễn Trần Thanh Xuân 26 27 96% 14.12
445 Phạm Việt Hoàng 19 38 50% 13.62
446 Triệu Chính Đạt 7 12 58% 8.63
447 xukanguyen 33 49 67% 79.77
448 Thụy Nguyễn 30 49 61% 40.4
449 Quý Cậu 14 27 52% 17.52
450 Trọng Hoàng 40 50 80% 21.67
451 Nam Dương 7 13 54% 7.2
452 hgsjdga 49 50 98% 68.35
453 song joong ki 30 42 71% 34.63
454 Teuk Nguyễn 33 50 66% 24.27
455 Nhóc Xì Tai 30 40 75% 69.32
456 Nguyễn thế hùng 25 50 50% 6.73
457 Hoài Dương 32 50 64% 42.18
458 Voi Ca Chua 39 49 80% 18.18
459 mai mỹ linh 28 50 56% 43.97
460 Vi Diep 13 28 46% 19.55
461 Quang Anh 28 50 56% 38.37
462 Quân Thư 1 4 25% 6.57
463 Võ Thị Bảo Yến 36 50 72% 62.08
464 Phạm Duy 39 50 78% 10.28
465 Nguyen Phuong 18 20 90% 7.28
466 Cậu's Út's Họ's Pờ's 18 50 36% 7.93
467 Nguyễn Đức Thiện 24 50 48% 17.87
468 Trần Anh Hùng 32 34 94% 15.43
469 Trần Tuyền 31 43 72% 20.72
470 Hiếu Nữ 38 50 76% 16.18
471 Vũ Thị Thu Hằng 20 29 69% 18.97
472 Bao Tran 30 49 61% 34.07
473 Dat Le 43 49 88% 56.83
474 Xấu Trai Hay Cười 21 30 70% 27.63
475 Nguyen Tuyet 28 34 82% 16.45
476 Nguyễn Lâm Bảo Duy 31 50 62% 11.03
477 Trần Quốc Trung 22 27 81% 24.53
478 Thuy Mai 16 45 36% 21.38
479 Linh Phan 21 45 47% 16.63
480 nguyenvanthanh 16 26 62% 10.78
481 Em's Tân Ong 30 50 60% 29.42
482 Đinh Văn Hùng 33 36 92% 21.17
483 tran minh loc 30 34 88% 23.05
484 Phạm Phước Nam Phương 32 35 91% 34.9
485 Vũ Vân 43 50 86% 39.45
486 Toure Yaya 34 43 79% 67.05
487 Võ Thanh Châu 38 50 76% 34.23
488 Đỗ Đức Huy 23 39 59% 9.28
489 Trần Ngọc Anh 0 0 0% 0.15
490 Trung 39 50 78% 28.53
491 Lịch Nguễn 19 37 51% 24.63
492 Nguyễn Thanh lý 25 50 50% 44.5
493 Anh ItaChi 22 33 67% 30.57
494 Nguyễn THị Huyền 36 44 82% 68.75
495 Đoàn Văn Trung 0 0 0% 0.12
496 Dũng Kiiller 20 33 61% 29.83
497 Chung 31 50 62% 16.28
498 Mai Thương 18 50 36% 19.57
499 Vovinam Thảo 16 50 32% 16.83
500 phạm tuấn linh 20 50 40% 4.8
501 Trang Mon 19 35 54% 45.83
502 Thien Ho 12 17 71% 9.58
503 Hà Hữu Vương 20 30 67% 20.22
504 Nguyễn phú 24 35 69% 41.6
505 Lin Lê 22 50 44% 16.75
506 Quang Minh 26 34 76% 28
507 Trung HiẾu 24 32 75% 17.25
508 Despair Rain Rain 14 50 28% 8.58
509 Ảo's Tưởng 26 50 52% 27.47
510 phan Văn Khoa 21 32 66% 15.25
511 Nguyễn Hoàng Toản 22 40 55% 67.55
512 Tiết Bảo Tính 30 50 60% 36.18
513 Trần Hoàng Tây 24 44 55% 12.7
514 Phạm Văn Trường 39 49 80% 7.2
515 Hùng Nguyen 25 50 50% 8.75
516 Nông Bích Phượng 2 2 100% 2.17
517 Đẹp Trai Giống Bố 36 40 90% 16.37
518 Đầu Tê Cứng 35 49 71% 48.57
519 Pilot Tuyển 26 47 55% 37.08
520 Hà Phạm 5 5 100% 2.05
521 ĐToàn Nq 19 50 38% 30.38
522 Lê Ngọc Huyền Nhung 28 50 56% 33.65
523 Doãn Đông 17 28 61% 37.87
524 Vũ Duy Hiến 29 48 60% 19.98
525 Hà Việt Đăng 21 39 54% 14.33
526 Lê Trường Giang 8 30 27% 11.23
527 Phùng Viết Thắng 17 50 34% 20.4
528 Thúy Hà 22 50 44% 12.92
529 Kim Trang 45 50 90% 90.12
530 Phi Hoang 36 50 72% 32.93
531 Lại Thị Thu Hà 45 50 90% 58.67
532 Cứ Để TớLo YêuCậu 24 29 83% 12.12
533 Như Ngọc 33 37 89% 90.12
534 Tiểuu Nhi Nhi 27 50 54% 65.47
535 Nghệ Vô Danh 34 43 79% 59.75
536 Tomomi Satoh 35 49 71% 20.2
537 Lam'ss Pe'ss 16 50 32% 18.15
538 Chieu Gio Nguoc 12 33 36% 7.48
539 Đỗ Ngọc Huệ 32 41 78% 48.82
540 huntelar 30 40 75% 24.7
541 Yuki Duy Mạnh 16 50 32% 39.1
542 Cố Lên 23 32 72% 16.15
543 Duyên Trần 38 49 78% 18.8
544 Đường Xuân Khánh 27 50 54% 52.02
545 Nhok Anh 26 49 53% 26.38
546 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 48 92% 23.38
547 Quang Huy 13 50 26% 5.38
548 Tran thi thuy duong 31 50 62% 31.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12