Đề thi THPT QG môn Hóa năm 2015 (đề chính thức) - Mã đề 357

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3727

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất:

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa khử

Câu 3: Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1 . Số hiệu nguyên tử của X là:

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 1,6g Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là:

Câu 5: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là:

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na;Ca;Al trong công nghiệp là:

Câu 8: Khi cho 5 gam một kim loại có hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lit khí H2 (dktc). Kim loại đó là:

Câu 9: Quặng Boxit được sử dụng để điều chế kim loại nào sau đây:

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lit H2(dktc). Giá trị của V là:

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO vào nước

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?

Câu 12: Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước:

Câu 13: Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:

Câu 14: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch :

Câu 15: Oxit nào sau đây là oxit axit:

Câu 16: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch axit acetic:

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 18: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

Câu 19: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2.Để hạn chế tốt nhất SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây:

Câu 20: Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

Câu 21: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn ( polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác ( ví dụ H2O ) được gọi là phản ứng:

Câu 22: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit:

Câu 23: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1:

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch Glixerol

(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước Brom

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

(d) Glyxin ( H2N-CH2-COOH ) phản ứng được với dung dịch NaOH

Số phát biểu đúng là:

Câu 25: Cho CH3CHO phản ứng với H2( có Ni xúc tác, đun nóng ) thu được sản phẩm là:

Câu 26: Đun 3,0 gam CH3COOH  với C2H5OH dư ( có H2SO4 đặc xúc tác ) thu được 2,2 gam este CH3COOC2H5 . Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là:

Câu 27: Chất béo là trieste của axit béo với :

Câu 28: Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện , sứ , đạm , ancol metylic... Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Công thức hóa học của metan là:

Câu 29: Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa N2:

Câu 31: Amino axit X chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Y là este của X với ancol đơn chức. My=89. Công thức của X và Y lần lượt là:

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở , có thể là ankan , anken , ankin , ankadien. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. X không thể gồm:

Câu 33: Cho một lượng hỗn hợp X gồm Ba , Na vào 200 ml dung dịch Y gồm HCl 0,1M và CuCl2 0,1M. Kết thúc các phản ứng thu được 0,448 lit khí (dktc) và m gam kết tủa. Gia trị của m là:

Câu 34: Hòa tan 1,12 gam Fe vào 300 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được NO ( là sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu 35: điện phân dung dịch muối MSO4 ( M là kim loại ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi ,sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí sau điện phân thoát ra ở cả 2 điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước. Phát biểu nào sau đây sai:

Câu 36: Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện 1 thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

 

Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 37: Hỗn hợp X gồm CaC2 x mol và Al4C3 y mol. Cho 1 lượng nhỏ X vào nước rất dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (CH4 ; C2H2) và a gam kết tủa Al(OH)3. Đốt cháy hết Z rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Y thu được 2a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y là:

Câu 38: Tiến hành thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a)  Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(b) Sục khí F2 vào nước

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc

(d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH

(e) Cho Si vào dung dịch NaOH

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là:

Câu 39: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở dạng dung dịch nước : X , Y , Z , T và Q.

     

Các chất X , Y , Z , T và Q lần lượt là:

Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3

(g) Đốt FeS trong không khí

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc phản ứng , số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu 41: Đun hỗn hợp etylen glicol và axit  cacboxylic X ( phân tử chỉ có nhóm –COOH) với xúc tác H2SO4 đặc thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ , trong đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cần 4,00 gam O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Y phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu 42: X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l ; Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y , sau phản ứng thu được V1 lit khí CO2(dktc) . Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lit khí CO2(dktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng: 

Câu 43: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe ; FeO ; Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng ( dung dịch Y ) , thu được 1,344 lit NO (dktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng , NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 trong Y là:

Câu 44: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3 ; 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau một thời gian phản ứng , trộn đều thu được hỗn  hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần một cho phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng). Phần 2 phản ứng với HCl loãng nóng dư thu được 1,12 lit khí H2(dktc). Giả sử trong phản ứng nhiệt nhôm , Cr2O3 chỉ bị khử thành Cr. Phần trăm khối lượng Cr2O3 đã phản ứng là;

Câu 45: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic( phân tử chỉ có nhóm –COOH) , trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp của nhau và 1 axit không no có đồng phân hình học , chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư , sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:

Câu 46: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X ( x mol ) và Y ( y mol ) đều tạo bởi Glyxin và Alanin. Đun nóng 0,7 mol X trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và thu được dung dịch chứa m gam muối. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Biết tổng số nguyên tử oxi trong 2 phân tử X và Y là 13 , trong X và Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là:

Câu 47: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3  ( trong đó Al chiếm 60% khối lượng ) tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm NaNO3 và H2SO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2). Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 93,2 gam kết tủa. Còn nếu Z phản ứng với NaOH thì lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,935 mol . Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây:

Câu 48: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N 2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng , thu được dung dịch Y  chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quì tím ẩm). Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no mạch hở (đều chứa C,H,O) , trong phân tử mỗi chất có 2 nhóm chức trong số các nhóm –OH ; -CHO ; -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam 1 muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH nóng dư thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của  m là:

Câu 50: Hỗn hợp T gồm 2 ancol đơn chức X và Y ( MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc , thu được hỗn  hợp các chất hữu cơ Z gồm 0,08 mol 3 ete ( có khối lượng 6,76 gam ) và một lượng ancol dư.Đốt cháy hoàn toàn Z cần 43,68 lit O2(dktc). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhox Kiet 30 50 60% 36.58
2 hiền Vy 19 49 39% 36.73
3 Nguyễn Thị Phú Nhung 20 30 67% 11.32
4 Em Là Em 8 16 50% 4.12
5 Lê Hữu Tiến 14 37 38% 54.7
6 Phương Lỗi Cơ 25 50 50% 47.13
7 nguyen the hung 31 47 66% 9.58
8 Bùi Thị Huệ 30 50 60% 39.73
9 Nguyễn Hải Hằng 30 47 64% 61.45
10 Hs Ba Dao 40 42 95% 14.83
11 Đinh Hoàng Gia Hưnq 22 50 44% 10.88
12 Châu Long Hà 30 50 60% 11.8
13 Trần Ngọc Mạnh 26 33 79% 11.12
14 Kien Nguyen 19 28 68% 32.32
15 mèodidi 28 38 74% 30.68
16 Zero52 19 44 43% 6.12
17 lekhacnghia 41 49 84% 14.43
18 Vũ Minh Hiếu 22 32 69% 8.38
19 Nguyễn Bích Hiền 21 28 75% 4.72
20 Minh Tri 37 40 93% 49.48
21 tran thin thanh ha 35 50 70% 15.68
22 Nguyễn Ngọc Toàn 29 47 62% 20.88
23 Huyền Võ 34 38 89% 51.73
24 ban 32 34 94% 28.2
25 Kepler Nguyễn 35 50 70% 47.03
26 Trần Thị Hương 31 32 97% 9.05
27 to thanh sang 17 29 59% 10.63
28 Phạm Minh Thân 28 50 56% 10.85
29 Nguyễn Nụ 27 50 54% 32.58
30 Tùng Lê 41 50 82% 4.73
31 Hào Ngô 21 29 72% 17.63
32 An Nguyên 30 50 60% 30.88
33 pham kÚn 28 50 56% 28.4
34 Lynk's Mun'ss 22 50 44% 53.32
35 Phụng Nguyễn 30 47 64% 57.18
36 Đăng Chiến Lê 48 50 96% 43.4
37 Trần Văn Sơn 30 50 60% 28.42
38 Huy Luxy 16 50 32% 71.6
39 Mưa Phùn 37 49 76% 22.75
40 Huy Hoang Nguyen 5 5 100% 19.28
41 Võ Minh Hiệp 2 2 100% 1.05
42 Nguyen thi thuy lan 28 39 72% 17.65
43 nguyen van nam 38 49 78% 4.32
44 LinLinLin 32 34 94% 10.78
45 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 33 50 66% 66.75
46 duong gia tien 21 50 42% 19.4
47 Sang Tiên's 2 9 22% 4.9
48 Hoàng Nam 26 33 79% 18.47
49 Danh Duong 28 38 74% 53.23
50 Hào Võ 34 50 68% 10.3
51 RiBi LoạnThị 11 50 22% 7.2
52 Vy Lê 36 50 72% 19.23
53 Thiên Lôi 38 50 76% 14.88
54 ngo thua an 17 28 61% 9.5
55 Hải Nguyễn 36 38 95% 7.47
56 Sy Minh 34 50 68% 9.4
57 Thủy Tiên 23 49 47% 47.5
58 Nguyễn Thị Lâm Trang 18 50 36% 15.87
59 nguyen thi lan anh 37 50 74% 74.28
60 Tân Duy's 37 50 74% 54.6
61 Lâm Thanh Dương 21 50 42% 22.03
62 Nguyễn Đức Chiến 36 50 72% 48.92
63 Lê Hồ Hữu Trí 37 50 74% 56.88
64 Mun Ciiu 26 50 52% 39.23
65 Quỳnh Như 34 37 92% 22.03
66 Quang Huy 13 46 28% 15.15
67 Bok Nyeo 22 35 63% 26.42
68 Mô Hình 36 50 72% 21.3
69 Bảo Châu 31 50 62% 21.45
70 Khánh Long 23 50 46% 26.15
71 Phương Gabii 28 32 88% 18.68
72 Chuột Con 28 32 88% 39.08
73 Hạnh Hà 32 50 64% 38.57
74 Thành Dandy 18 26 69% 7.75
75 Quang Tèo 26 47 55% 17.18
76 Đồng quỳnh yến nhi 0 0 0% 0.4
77 Nguyễn Việt Hoàng 34 50 68% 33.3
78 Hằng Mini 22 47 47% 8.12
79 Hanh Le 33 48 69% 82.2
80 Dương Thủy 26 33 79% 18.53
81 Trần Thị Như Quỳnh 17 50 34% 16.95
82 Truong Vu 23 48 48% 7.8
83 An Cool 36 50 72% 35.25
84 Tiên Nhân Háo Sắc 29 50 58% 39
85 Quỳnh Hoàng 8 12 67% 17.82
86 Huong Pham 19 21 90% 11.67
87 Huy Lương 26 49 53% 52.28
88 Nguyễn Thị Duyên 26 37 70% 14.68
89 Lê Thạc Nhật 47 49 96% 4.85
90 Nguyễn Hồ 42 50 84% 40.07
91 Lan Ngố 37 49 76% 15.4
92 lekhacnghia 33 48 69% 23.48
93 le anh tu 30 46 65% 26.85
94 NGUYỄN MẠNH HƯNG 31 50 62% 17.15
95 Trương Mun 26 33 79% 29.08
96 Sảnh Vy 12 50 24% 21.82
97 Đ Thành Phạm 30 48 63% 27.48
98 Hương Bùi 32 44 73% 49.38
99 hoang an 49 50 98% 7.58
100 leducduan 32 37 86% 43.68
101 Xuânđao Trịnh 24 33 73% 16.78
102 Đinh Nguyên Qđđh 34 38 89% 39.42
103 Pham thi huong 24 32 75% 16.42
104 Quốc'x Việt's 28 50 56% 37.77
105 Hieu GC 15 27 56% 32.85
106 Đoan Trang 24 50 48% 27.73
107 Thùy Mơ 35 50 70% 11.48
108 Hiếu Điểu 12 25 48% 14.43
109 Nhung'S Nhung'S 11 50 22% 16.47
110 Tiến Thọ 13 19 68% 9.13
111 Nguyễn Thị Lệ Phượng 28 50 56% 27.77
112 Linh Truong 34 50 68% 29.45
113 Phan hữu nhựt 11 24 46% 13.5
114 Su Phạm 30 33 91% 17.98
115 pham phuong 22 50 44% 52.83
116 Anh Khoa 21 50 42% 3.93
117 Dong hoang my hang 30 50 60% 11.48
118 Nabee1011 20 28 71% 9.67
119 Phương Khanh 30 40 75% 20.47
120 Txawm Tsab 38 50 76% 80.62
121 Hải Đông 37 49 76% 63.83
122 Hoàng Lệ 0 0 0% 0.13
123 Quang Huy 30 39 77% 21.13
124 NB Thành 22 49 45% 33.7
125 Sao Xinh 32 50 64% 38.45
126 Lợi Lê 27 50 54% 24.32
127 Trọng Nam 17 31 55% 69.93
128 Nguyễn Đình Thanh 24 50 48% 10.05
129 Quăn Dandy's 16 48 33% 23.45
130 Không's Có Gì's 17 50 34% 39.03
131 Trương Sơn 33 41 80% 46.67
132 Thúy Thương 7 29 24% 27.12
133 Du Thiên 22 34 65% 3.65
134 Thanh Ngân 39 48 81% 26.85
135 Agusss 44 49 90% 16.48
136 Linh Trong 20 37 54% 36
137 CCẩm Lê 4 16 25% 0.85
138 Qúa Khứ Tôn Thờ 7 15 47% 14.97
139 Lê Xuân Hoài Thanh 22 40 55% 16.68
140 Tsheej Lauj 15 50 30% 5.88
141 Bé Bông 26 50 52% 18.38
142 Chồng Yến 5 7 71% 4.95
143 Cảnh Kòi 23 33 70% 34.75
144 ănqq hờ 23 33 70% 63.93
145 Be Nho 11 22 50% 7.13
146 Nguyễn bích ngọc 40 47 85% 27.82
147 Tuan Le 31 50 62% 30.58
148 NHT 20 48 42% 24.85
149 Chấm Hết 25 31 81% 11.52
150 Trần Văn Phúc 39 50 78% 40.13
151 Mạch Tử 45 50 90% 37.23
152 Hoàng Thị Thương 33 50 66% 61.08
153 Nguyễn Văn Quang 1 1 100% 0.33
154 Bùi Như Ngọc 29 50 58% 5.83
155 Nguyễn Văn Đứcc 27 48 56% 22.43
156 Phạm Tiến Đạt 34 43 79% 56.13
157 Nguyễn Khánh 49 50 98% 40.9
158 Chế Quốc Phong 37 50 74% 9.98
159 Nguyễn Vânn 34 50 68% 18.37
160 Lucas Ca 18 50 36% 27
161 dominhhuan 20 21 95% 19.7
162 nguyen quoc anh 26 32 81% 21.73
163 Trang YT's 23 37 62% 42.98
164 Vinh Nguyễn 36 42 86% 90.73
165 Vân Anh Pham 18 29 62% 20.43
166 bùi thị thu 45 50 90% 7.87
167 Tuyết Ốc 25 26 96% 4.98
168 Thuận' Nguyễn' 17 50 34% 11.2
169 Chuyền Phươngg 30 50 60% 40.13
170 Nguyễn Hùng Anh 36 49 73% 16.3
171 Nhộng Bùi 28 50 56% 4.48
172 Tuan Nguyen 26 50 52% 64
173 Bi Mã 24 50 48% 36.45
174 Ngọc Tuyết 9 36 25% 16.08
175 Nhỏ Pé Thôi 20 50 40% 33.67
176 Trangg's Ji 27 29 93% 7.42
177 Trần Thị Kiều Oanh 22 30 73% 16.38
178 Hoàng Văn Tâm 3 3 100% 6.98
179 Phương Lý Vũ 33 50 66% 17.08
180 Cậu Út Hkt 47 50 94% 14.8
181 Trúc Vy 22 50 44% 21.08
182 Trương Thúy Na 28 31 90% 15.1
183 27 50 54% 7.42
184 Như Nhau Thôi 29 39 74% 52.4
185 Toan Vu 5 14 36% 9.05
186 Trần Lê Như Quỳnh 35 38 92% 45.7
187 Nguyễn Anh Tuấn 29 48 60% 19.73
188 trang 36 50 72% 43.55
189 Anh Thư'ss 27 50 54% 57.8
190 SưƠng's SưƠng's 23 50 46% 10.35
191 Hiền Cule's 37 39 95% 30.87
192 Ngát Hồng 16 50 32% 17.45
193 Nguyễn Bá thuận 36 47 77% 11.62
194 nguyễn văn Vũ 27 42 64% 29.58
195 Trang Phạm 22 50 44% 29.37
196 Vân Lê 31 48 65% 33.95
197 Yêu's Ngốc's 25 49 51% 30.35
198 Mai Hải 25 49 51% 16.63
199 Le Dung 33 50 66% 59.18
200 Giang Cules 25 35 71% 22.18
201 Vô Tâm 28 39 72% 32.95
202 Mai Vĩnh Thành 39 50 78% 4.73
203 ha thi thu hang 18 43 42% 12.07
204 Anh TAnh Blue 34 38 89% 29.23
205 Nam Ngố 38 50 76% 45.55
206 trần thị mai 11 50 22% 10.08
207 Sơn Kiên 3 5 60% 1.4
208 Nguyễn Lê Hồng Trang 21 33 64% 24.15
209 Ta Đánh Mất Nhau 37 50 74% 88.47
210 Thang The 24 50 48% 62.67
211 Đức Duy 29 40 73% 25.15
212 Tony Huynh 23 34 68% 90.15
213 Thiện Tâm 27 50 54% 20.92
214 Hoàng Thả 0 0 0% 0.12
215 PÉ TÝ 23 48 48% 16.2
216 Ngoc Duong 15 19 79% 18.87
217 Nhung Cool 23 50 46% 25.48
218 Chung Hoài 28 33 85% 20.97
219 B'Bii Ngây Ngô 21 50 42% 21.23
220 Thịnh Thật Thà 11 17 65% 10.55
221 Uyên Mỡ 32 46 70% 29.8
222 Nguyễn Thị Minh Hiếu 22 49 45% 15.72
223 Hũi Huỳnh 25 50 50% 40.75
224 Lê Đức Hiếu 33 38 87% 29.37
225 Nguyễn Công Minh 33 49 67% 64.2
226 Phượng Đỗ 22 50 44% 8.32
227 Nguyễn Phúc 24 48 50% 44.75
228 Tiên'x Nqốốố 0 0 0% 0.65
229 Nguyễn Phúc Lộc 23 49 47% 10.58
230 Thanh ʚThúyɞ 4 7 57% 5.82
231 Bớt'ss Sủa's Giùm'ss 8 18 44% 4.8
232 Đỗ Thùy Trang 15 48 31% 40.67
233 Luyên Pham 25 50 50% 24.33
234 lekimtrung 35 50 70% 27.73
235 Nguyễn Trọng Bình 25 50 50% 53.38
236 Quang The Sea 16 50 32% 13.22
237 Huynh Trung tien 36 50 72% 66.5
238 Hoang Nguyen 16 48 33% 44.23
239 Nguyen Hoang Anh 24 41 59% 18.72
240 Tùng Tình 34 36 94% 17.62
241 Nguyễn Hữu Đạt 24 50 48% 64.35
242 Vu Vui Ve 28 49 57% 21.48
243 Đăng Nguyễn 28 45 62% 53.47
244 Quý Nguyễn 35 49 71% 19.78
245 N-Xấu'x Trai's 28 47 60% 52.28
246 Phạm Toản 24 36 67% 30.82
247 Vũ Hoàng Nam 19 27 70% 41.57
248 Dương Sơơn 12 50 24% 4
249 Thao nguyen 25 33 76% 29.87
250 nganthanhphong 24 34 71% 90.57
251 Râu Trắng 35 37 95% 31.38
252 Hoài Nghi 20 37 54% 21.77
253 Ton Nu Tram Anh 38 50 76% 29.3
254 TrAng'ss Em 35 50 70% 26.38
255 Thảo Mít 38 50 76% 77.05
256 Phương Siri 25 46 54% 32.37
257 Pham Khai 11 50 22% 1.98
258 Mai Xuân Trường 32 50 64% 77.35
259 Đắc Ha's 32 50 64% 29.75
260 giao đỗ uyên 22 50 44% 22.27
261 황태지 15 49 31% 28.12
262 Dương BT 27 50 54% 17.65
263 Thieu Lexuan 30 37 81% 36.32
264 Đỗ Thị Thu Hà 17 49 35% 18.27
265 Minh Hằng 31 50 62% 5.68
266 Trung Tran 29 50 58% 28.12
267 Trần Quốc Đại 29 50 58% 78.38
268 Thu Thùy 3 3 100% 2.5
269 Bùi Duy Khánh 31 50 62% 19.87
270 Cao Van Minh 37 50 74% 39.38
271 Xuân Tùng MegaMind 30 48 63% 14.13
272 song ngư họ bùi 19 50 38% 10
273 Minh Hang 37 50 74% 14.58
274 Thắng 29 48 60% 58.03
275 Nguyễn Q. Trungg 17 50 34% 31.42
276 châu lâm oanh 30 34 88% 24.33
277 Yến's Bii 22 49 45% 28.57
278 Trâm Hà 47 48 98% 88.42
279 Tao Le 33 50 66% 30.92
280 Chu Thị Ánh 42 50 84% 16.77
281 Doan Tho 0 0 0% 0.63
282 Hà Thanh 23 32 72% 41.83
283 nguyen thi my dung 22 50 44% 9.88
284 Hiền Bii's 10 39 26% 12.33
285 Cường Xuân 29 50 58% 29.67
286 Trung Vịnh 19 50 38% 23.52
287 Thiên hạ 24 26 92% 8.58
288 Hiệp Nguyễn 38 48 79% 22.42
289 Toàn Nguyễn 28 49 57% 22.72
290 Kiều Ân Phạm 1 4 25% 1.97
291 Huệ Simba 28 40 70% 60.43
292 Nguyễn lan 21 34 62% 11.87
293 nguyễn thị mỹ linh 29 41 71% 26.38
294 văn công jr 30 38 79% 90.13
295 Hữu Nghị Hoàng 31 49 63% 79.35
296 Nguyen lien 18 25 72% 11.72
297 Phùng Luyến 5 5 100% 1.87
298 Nguyễn Việt Hoàng 0 3 0% 1.42
299 Nguyễn Trọng Tú 37 50 74% 60.22
300 Thành Phan 42 50 84% 35.75
301 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 35 49 71% 27.17
302 Xuân Nương 32 50 64% 29.23
303 Bắc Kì Con 17 25 68% 28.48
304 Thuỷ Tiên 25 50 50% 38.8
305 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 50 46% 25.18
306 Nghia Bui Trong 18 49 37% 13.42
307 jellal 50 50 100% 5.07
308 Phạm Hải Linh 31 50 62% 20.55
309 Duy Chien 35 50 70% 41.17
310 Phạm Thị Phương 35 50 70% 20.55
311 Đỗ Ánh Tuyết 0 1 0% 0.93
312 Yui Chan 26 50 52% 40.67
313 Bach Long 26 33 79% 38.17
314 Nguyễn Thị Hoài 25 50 50% 27.55
315 Đỗ Văn Tỉnh 35 38 92% 28.6
316 Cô Hai Họ Trần 0 3 0% 1.03
317 Phan Tấn Tài 31 50 62% 24.63
318 SƠN THỊ THU THẢO 31 49 63% 20.85
319 Ngọc Trang 21 50 42% 32.93
320 Hà An 35 50 70% 27.77
321 Dung Vũ 20 44 45% 18.67
322 Ty's Ken 27 50 54% 26.4
323 Phùng Tuấn 25 32 78% 13.68
324 Nguyễn Nhật Cường 24 49 49% 12.7
325 Sói Bí 32 49 65% 63.13
326 hoàng thị linh 29 50 58% 19.33
327 Đào mạnh cường 23 37 62% 28.03
328 Tuan Hoang 40 50 80% 16.6
329 Jiyeon Sâu 19 45 42% 37.78
330 Nguyễn Thị Bảo Hằng 17 50 34% 34.03
331 Nghĩa Phan 0 1 0% 0.67
332 Tuấn Nguyễn 33 50 66% 30.42
333 Thế Phúc 12A6 27 39 69% 29.3
334 Dương Dương 15 32 47% 67.95
335 Thach Nguyễn 2 2 100% 1.18
336 Việt Linh 20 27 74% 7.03
337 Kẹo Mút 14 22 64% 8.33
338 Phạm Thị Phương Thanh 30 36 83% 34
339 Vũ David Jr. 31 37 84% 19.35
340 Bill Nguyễn 29 49 59% 27.28
341 phamthuy 39 50 78% 18.15
342 hoài thư 11 22 50% 29.05
343 haiyen 37 50 74% 27.87
344 Nam Huỳnh 27 50 54% 37.8
345 Trần Minh Hậu 21 26 81% 12.9
346 Nguyễn Văn Pop 50 50 100% 5.73
347 Trần Hữu Thắng 35 38 92% 7.08
348 Không Hiền Nhưng Ngoan 12 21 57% 4
349 nguyễn Hương 21 26 81% 7.47
350 Duy Thạch NP 21 50 42% 28.7
351 Lưu Thị Thanh Hiền 15 43 35% 13.62
352 Thúy Hà 14 50 28% 39.47
353 Tẹt's Phương 31 43 72% 24.05
354 Hai Yen 31 50 62% 31.82
355 Tony Tùng 31 50 62% 39.87
356 Sơn Vũng Áng 29 49 59% 33.72
357 Nguyên Trãi 14 38 37% 9.2
358 Ken ßul 31 50 62% 46.68
359 Nựu Nựu 28 49 57% 32.1
360 Lee Hà 31 49 63% 36.82
361 Dương Thùy Trang 28 35 80% 15.63
362 ngân giang 36 41 88% 38.9
363 Lê Huyền 29 34 85% 32.35
364 buivanquan 26 49 53% 25.58
365 Nguyễn Trường 34 50 68% 6.67
366 Con Trai Út 26 50 52% 33.85
367 Lê Thị Thiết 27 40 68% 46.45
368 Mạnh Lê 21 34 62% 16.65
369 Minh Quân 30 50 60% 61.97
370 Nguyễn Văn Duy 17 46 37% 20.5
371 Hoài Thương 28 48 58% 46.63
372 Bùi Thị Hương Sen 15 48 31% 23.25
373 nguyễn hồng hụê 27 46 59% 78.3
374 Phạm Thiên Nhi 24 43 56% 17.25
375 Chinh Nguyễn 26 43 60% 39.07
376 Nguyen nha phuong 10 50 20% 11.85
377 Hồng Ngọc Trần 29 48 60% 28.18
378 Cẩm Tú 33 49 67% 27.6
379 Gia Kiệt 17 20 85% 24.25
380 nguyễn văn điệp 1 2 50% 1.85
381 Nguyễn Thanh Tâm 29 37 78% 38.07
382 Đỗ Trần Lan Uyên 34 48 71% 66.33
383 Mẹt Bụng Bự 12 49 24% 12.55
384 Hiếu Ngân 37 48 77% 28.65
385 nguyendinhnoi 23 50 46% 19.78
386 Công Hậu 19 50 38% 14.28
387 Nguyễn Nguyệt 21 50 42% 14.02
388 Lê Tuấn Tài 13 48 27% 35.52
389 Paul Hoang 26 50 52% 42.03
390 Huong Dang Thi 34 41 83% 56.58
391 Thân Pé 34 50 68% 26.13
392 Gioi Nguyen 7 16 44% 10
393 Duy Chien 43 50 86% 61.82
394 Nguyễn Thảo 27 30 90% 17.27
395 Tồn Tại Không Tồntại 12 50 24% 14.42
396 Cầm Nhi 44 50 88% 21.77
397 Đặng Văn Phú 11 16 69% 16.83
398 Đỗ Đức Hà 22 50 44% 11.6
399 phạm thị hà 35 48 73% 25.12
400 Heo Con Trần 39 49 80% 34.13
401 Xuân Heo 40 50 80% 15.93
402 Duong Nguyen 23 34 68% 11.53
403 Hạ An 23 50 46% 28.72
404 Trần Gia Hợp 34 41 83% 34.02
405 Đoàn Thị Linh 48 50 96% 3.13
406 Quang Huấn 23 50 46% 14.4
407 Trang Linh 29 50 58% 19.72
408 Huế Su 26 49 53% 13.08
409 nguyễn thị nhàn 29 48 60% 29.77
410 Lương Ngọc Tùng Dương 19 50 38% 21.9
411 Phú's Gentle 19 33 58% 80.87
412 Thành Te Tởn 32 41 78% 24.65
413 trần duyên 22 50 44% 8.92
414 Long Hải 28 33 85% 27.3
415 Đạt's Spear 22 50 44% 20.98
416 Nguyễn Văn Chính 38 50 76% 28.9
417 Hoang Yt 25 28 89% 23.38
418 Thêm Saker 18 27 67% 5.53
419 Nhật lù nờ 26 50 52% 11.43
420 chau hong phat 0 2 0% 6.65
421 Hoangtam Le 21 48 44% 24.47
422 Lê Võ Minh Trang 37 49 76% 82.22
423 Nguyễn Thủy 16 35 46% 15.72
424 Thạch Thanh Xuân 13 50 26% 15.2
425 phạm tây 12 21 57% 15.93
426 Nguyễn Bá Hoàng 8 13 62% 5.68
427 Nguyễn Quỳnh Nga 6 7 86% 6.3
428 tuyen sinh 12 20 60% 6.82
429 Đoàn Duyên 40 47 85% 30.17
430 nguyen lam 14 29 48% 34.97
431 Loan Ham Học 17 25 68% 11.47
432 Trần Tuân Arsenal 22 49 45% 17.65
433 to tai linh 22 27 81% 13.2
434 Tâm Lê 25 50 50% 14.3
435 Mai Dao 13 50 26% 24.47
436 Đặng ĐÌnh Đức 28 38 74% 50.47
437 Đinh Tấn Thiện 34 50 68% 24.3
438 Thỏ Con's 27 50 54% 16.95
439 võ huyền 39 50 78% 85.47
440 Đỗ Hoàng Vinh 32 50 64% 38.17
441 Hànn Thiên Ngọc 26 33 79% 13.85
442 mai thị ngọc hà 29 50 58% 28.68
443 Nguyễn Trần Thanh Xuân 26 27 96% 14.12
444 Phạm Việt Hoàng 19 38 50% 13.62
445 Triệu Chính Đạt 7 12 58% 8.63
446 xukanguyen 33 49 67% 79.77
447 Thụy Nguyễn 30 49 61% 40.4
448 Quý Cậu 14 27 52% 17.52
449 Trọng Hoàng 40 50 80% 21.67
450 Nam Dương 7 13 54% 7.2
451 hgsjdga 49 50 98% 68.35
452 song joong ki 30 42 71% 34.63
453 Teuk Nguyễn 33 50 66% 24.27
454 Nhóc Xì Tai 30 40 75% 69.32
455 Nguyễn thế hùng 25 50 50% 6.73
456 Hoài Dương 32 50 64% 42.18
457 Voi Ca Chua 39 49 80% 18.18
458 mai mỹ linh 28 50 56% 43.97
459 Vi Diep 13 28 46% 19.55
460 Quang Anh 28 50 56% 38.37
461 Quân Thư 1 4 25% 6.57
462 Võ Thị Bảo Yến 36 50 72% 62.08
463 Phạm Duy 39 50 78% 10.28
464 Nguyen Phuong 18 20 90% 7.28
465 Cậu's Út's Họ's Pờ's 18 50 36% 7.93
466 Nguyễn Đức Thiện 24 50 48% 17.87
467 Trần Anh Hùng 32 34 94% 15.43
468 Trần Tuyền 31 43 72% 20.72
469 Hiếu Nữ 38 50 76% 16.18
470 Vũ Thị Thu Hằng 20 29 69% 18.97
471 Bao Tran 30 49 61% 34.07
472 Dat Le 43 49 88% 56.83
473 Xấu Trai Hay Cười 21 30 70% 27.63
474 Nguyen Tuyet 28 34 82% 16.45
475 Nguyễn Lâm Bảo Duy 31 50 62% 11.03
476 Trần Quốc Trung 22 27 81% 24.53
477 Thuy Mai 16 45 36% 21.38
478 Linh Phan 21 45 47% 16.63
479 nguyenvanthanh 16 26 62% 10.78
480 Em's Tân Ong 30 50 60% 29.42
481 Đinh Văn Hùng 33 36 92% 21.17
482 tran minh loc 30 34 88% 23.05
483 Phạm Phước Nam Phương 32 35 91% 34.9
484 Vũ Vân 43 50 86% 39.45
485 Toure Yaya 34 43 79% 67.05
486 Võ Thanh Châu 38 50 76% 34.23
487 Đỗ Đức Huy 23 39 59% 9.28
488 Trần Ngọc Anh 0 0 0% 0.15
489 Trung 39 50 78% 28.53
490 Lịch Nguễn 19 37 51% 24.63
491 Nguyễn Thanh lý 25 50 50% 44.5
492 Anh ItaChi 22 33 67% 30.57
493 Nguyễn THị Huyền 36 44 82% 68.75
494 Đoàn Văn Trung 0 0 0% 0.12
495 Dũng Kiiller 20 33 61% 29.83
496 Chung 31 50 62% 16.28
497 Mai Thương 18 50 36% 19.57
498 Vovinam Thảo 16 50 32% 16.83
499 phạm tuấn linh 20 50 40% 4.8
500 Trang Mon 19 35 54% 45.83
501 Thien Ho 12 17 71% 9.58
502 Hà Hữu Vương 20 30 67% 20.22
503 Nguyễn phú 24 35 69% 41.6
504 Lin Lê 22 50 44% 16.75
505 Quang Minh 26 34 76% 28
506 Trung HiẾu 24 32 75% 17.25
507 Despair Rain Rain 14 50 28% 8.58
508 Ảo's Tưởng 26 50 52% 27.47
509 phan Văn Khoa 21 32 66% 15.25
510 Nguyễn Hoàng Toản 22 40 55% 67.55
511 Tiết Bảo Tính 30 50 60% 36.18
512 Trần Hoàng Tây 24 44 55% 12.7
513 Phạm Văn Trường 39 49 80% 7.2
514 Hùng Nguyen 25 50 50% 8.75
515 Nông Bích Phượng 2 2 100% 2.17
516 Đẹp Trai Giống Bố 36 40 90% 16.37
517 Đầu Tê Cứng 35 49 71% 48.57
518 Pilot Tuyển 26 47 55% 37.08
519 Hà Phạm 5 5 100% 2.05
520 ĐToàn Nq 19 50 38% 30.38
521 Lê Ngọc Huyền Nhung 28 50 56% 33.65
522 Doãn Đông 17 28 61% 37.87
523 Vũ Duy Hiến 29 48 60% 19.98
524 Hà Việt Đăng 21 39 54% 14.33
525 Lê Trường Giang 8 30 27% 11.23
526 Phùng Viết Thắng 17 50 34% 20.4
527 Thúy Hà 22 50 44% 12.92
528 Kim Trang 45 50 90% 90.12
529 Phi Hoang 36 50 72% 32.93
530 Lại Thị Thu Hà 45 50 90% 58.67
531 Cứ Để TớLo YêuCậu 24 29 83% 12.12
532 Như Ngọc 33 37 89% 90.12
533 Tiểuu Nhi Nhi 27 50 54% 65.47
534 Nghệ Vô Danh 34 43 79% 59.75
535 Tomomi Satoh 35 49 71% 20.2
536 Lam'ss Pe'ss 16 50 32% 18.15
537 Chieu Gio Nguoc 12 33 36% 7.48
538 Đỗ Ngọc Huệ 32 41 78% 48.82
539 huntelar 30 40 75% 24.7
540 Yuki Duy Mạnh 16 50 32% 39.1
541 Cố Lên 23 32 72% 16.15
542 Duyên Trần 38 49 78% 18.8
543 Đường Xuân Khánh 27 50 54% 52.02
544 Nhok Anh 26 49 53% 26.38
545 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 48 92% 23.38
546 Quang Huy 13 50 26% 5.38
547 Tran thi thuy duong 31 50 62% 31.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12