Đề thi thử môn Hóa lần 1 năm 2014 trường đại học khoa học Huế

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 1880

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí (dư), nung đến các phản ứng xảy ra hoàn toàn sau đó đưa về nhiệt độ đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi nung. Quan hệ của a, b, c là

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức mạch hở trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không no có một liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 200ml dung dịch HCl 1M và thu được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 52,58 gam chất rắn khan E. Đốt cháy hoàn toàn E rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí và hơi vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối lượng bình tăng 44,14 gam. Thành phần % khối lượng axit không no là: 

Câu 3: Hòa tan hết 10,4 gam hỗn hợp Fe, Mg vào 500ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,4M và HCl 0,8M thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: 

Câu 4: Số hiđrocacbon ở thể khí (đktc) tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là

Câu 5: từng chất Fe, FeS, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeBr2, FeBr3, FeCl2, FeCl3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là: 

Câu 6: Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa: 

Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 110,75 gam một chất béo trong môi trường axit thu được 11,5 gam glixerol và hỗn hợp 2 axit A,B trong đó mA:mB>2. Hai axit A,B lần lượt là

Câu 8: Hấp thụ hết 4,48 lít CO2(đkc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí(đkc). Mặt khác, 100ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4g kết tủa. Giá trị của x là: 

Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na giải phóng ra 8,96 lít H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc xt) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 34,88 gam este (giả thiết các phản ứng este hoá xảy ra như nhau và đạt hiệu suất 80%). Hai axit cacboxylic trong hỗn hợp là 

Câu 10: Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,45 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng sau một thời gian thu được 51,6 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 88,65 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là: 

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là : 

Câu 12: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: 

Câu 13: Trong 1 cốc nước chứa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,04 mol Mg2+ ; 0,09 mol HCO3- còn lại là Cl- và SO42-. Trong số các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaOH, K3PO4, Ca(OH)2, HCl, số chất có thể làm mềm nước trong cốc là

Câu 14: Trong thiên nhiên,hiđro có 3 đồng vị với số khối lần lượt là 1, 2, 3 và oxi có 3 đồng vị có số khối lần lượt là 16, 17, 18. Số loại phân tử H2O tối đa có thể hình thành từ các đồng vị trên là

Câu 15: Amin X chứa vòng benzen và có công thức phân tử C8H11N. X tác dụng với HNO2 ở nhiệt độ thường giải phóng khí nitơ. Mặt khác, nếu cho X tác dụng với nước brom thì thu được chất kết tủa có công thức C8H10NBr3. Số công thức cấu tạo của X là:

Câu 16: Trong số các chất sau: HO-CH2-CH2-OH, C6H5-CH=CH2, C6H5CH3, CH2=CH-CH=CH2, C3H6, H2N-CH2-COOH và C2H6. Số chất có khả năng trùng hợp để tạo polime là

Câu 17: Cho các phát biểu sau:

1.Thủy phân hoàn toàn một este no đơn chức luôn thu được muối và ancol

2. Anhiđrit axetic tham gia phản ứng este hóa dễ hơn axit axetic

3. Saccarozơ không tác dụng với H2(Ni,t0)

4.Để phân biệt glucozơ và mantozơ,ta dùng nước brom

5.Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau

6. Để phân biệt anilin và ancol etylic,ta có thể dùng dung dịch NaOH

7.Các peptit đều dễ bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm

8.Các amin lỏng đều khó bay hơi nên không có mùi

9.Các amin thơm thường có mùi thơm dễ chịu

Số phát biểu đúng là: 

Câu 18: Chia m gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức mạch hở thành 2 phần bằng nhau

Phần 1 tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag kết tủa

Phần 2 tác dụng vừa đủ với 1 gam hiđro có xúc tác Niken nung nóng thu được hỗn hợp ancol Y. Ngưng tụ Y rồi cho toàn bộ vào bình chứa Na thấy khối lượng bình tăng (0,5m+0,7) gam. Công thức của

2 anđehit là: 

Câu 19: Lên men m gam glucozo với hiệu suất 70% rồi hấp thụ toàn bộ khí thoát ra vào 4 lít dung dịch NaOH 0,5M ( D=1,05g/ml ) thu được dung dịch chứa 2 muối có tổng nồng độ là 3,211%. Giá trị của m là: 

Câu 20: Dãy nào sau đây gồm các kim loại thường được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện 

Câu 21: Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x(M) thu được 8,55 gam kết tủa. Thêm tiếp 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 18,8475 gam. Giá trị của x là 

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,12 lít NO (đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là: 

Câu 23: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là: 

Câu 24: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x Cu(NO3)2 (điện cực trơ,màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là: 

Câu 25: amin có công thức phân tử C6H15N không tạo bọt khí với axit nitrơ ở nhiệt độ thường là: 

Câu 26: Cho dãy chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, AlF3, AlBr3, Al(OH)3, KAl(OH)4. Số chất lưỡng tính có trong dãy là: 

Câu 27: tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một amino axit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm CO2, H2O,N2 trong đó tổng khối lượng CO2,H2O là 36,3 gam. nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O2 là:

Câu 28: Cho các phát biểu sau:

1.Tinh thể SiO2 chỉ chứa liên kết đơn

2.Nước đá, photpho trắng, iot, naptalen đều có cấu trúc tinh thể phân tử

3.Phân lân chứa nhiều photpho nhất là supephotphat kép

4.Trong các HX ( X:halogen) thì HF có nhiệt độ sôi cao nhất

5.Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua

6.Kim cương, than chì, Fuleren là các dạng thù hình của cacbon

7.Chỉ có một đơn chất có liên kết cho nhận (O3) Số phát biểu đúng là

Câu 29: Công thức nào sau đây không thể là công thức đơn giản của 1 este no,mạch hở

Câu 30: Phát biểu không đúng là

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 0,336 lít khí (ở đktc) một ankađien X. Sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 8,865 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là 

Câu 32: Cho các phát biểu sau

1. Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng

2.Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

3. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

4. Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng: Glixerol, axit fomic, trioleatglixerol.

5.Có thể dùng dung dịch HCl nhận biết các chất lỏng và dung dịch :ancol etylic, benzen, anilin, natriphenolat

6.Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.

Số phát biểu đúng là:

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hơp axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc,bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam,bình 2 xuất hiên 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu 34: Cho các polime sau :cao su lưu hóa, poli vinyl clorua, thủy tinh hữu cơ, glicogen, polietilen, amilozơ, nhựa rezol. Số polime có cấu trúc mạch thẳng là : 

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 36: Nung m gam KClO3 một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y trong đó phần trăm khối lượng của oxi là 20,49%, của KCl là 51,68%. Phần trăm KClO3 bị phân hủy là: 

Câu 37: Thủy phân 3,42 gam mantozơ trong môi trường axit thu được dung dịch X. Kiềm hóa X rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 3,24 gam kết tủa. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là: 

Câu 38: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS (tỉ lệ mol 1:2; M là kim loại có số oxi hóa không đổi trong các hợp chất). Cho 71,76 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc,nóng thu được 83,328 lít NO2 (đktc,sản phẩm khử duy nhất). Thêm BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng trên thấy tách ra m gam kết tủa. Giá trị của m là: 

Câu 39: Làm lạnh 141,44 gam dung dịch bão hòa NaCl ở 1000C xuống 200C thấy có 18,45 gam NaCl.xH2O kết tinh. Biết rằng độ tan của NaCl ở 1000C là 39,1 gam và độ tan của NaCl ở 200C là 35,9 gam. Giá trị của x là: 

Câu 40: Cho phương trình phản ứng

Fe(NO3)2 + KHSO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O

Tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là: 

Câu 41: Hỗn hợp  X gồm ancol etylic và hai ankan là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 9,45 gam X thu được 13,05 gam nước và 13,44 lít CO2(đktc). Phần trăm khối lượng của ancol etylic trong X là: 

Câu 42: Cho a mol Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa b mol HCl thu được dung dịch X. Thêm dung dịch chứa d mol NaOH vào X thu được c mol kết tủa. Giá trị lớn nhất của d được tính theo biểu thức: 

Câu 43: Điện phân dung dịch chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi nước bị điện phân ở 2 điện cực thì ngừng. Thể tích khí ở anot sinh ra gấp 1,5 lần thể tích khí ở catot ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Quan hệ giữa x và y là: 

Câu 44: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom.Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là:

Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng

Câu 46: Cho các chất sau:triolein(I), tripanmitin(II), tristearin(III). Nhiệt độ nóng chảy của các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần là: 

Câu 47: Thủy phân hoàn toàn 1 tetrapeptit X thu được 2 mol glyxin,1 mol alanin,1 mol valin. Số đồng phân cấu tạo của peptit X  là: 

Câu 48: Crackinh hoàn toàn một ankan X chỉ thu được sản phẩm gồm 2 hiđrocacbon. X có thể là: 

Câu 49: X là dung dịch chứa x mol HCl, Y là dung dịch chứa y mol Na2CO3. Cho từ từ X vào Y thu được 0,15 mol khí. Cho từ từ Y vào X được 0,25 mol khí. Giá trị của y là: 

Câu 50: Khẳng định đúng là 

Câu 51: Cho glixerol tác dụng với axit axetic (xúc tác:H2SO4 đậm đặc). Số chất chứa chức este tối đa được tạo ra là: 

Câu 52: Phát biểu nào sau đây đúng: 

Câu 53: Dung dịch HCl 10-7M có pH là (biết tích số ion của nước là 10-14): 

Câu 54: Hòa tan hoàn toàn 11,15 gam hỗn hợp X gồm crom và thiếc vào dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít H2(đktc). Số mol O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,15 gam X là:

Câu 55: Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6,72 lít Y (đkc) làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là: 

Câu 56: Thủy phân hoàn toàn 500 gam protein X thu được 178 gam alanin. Phần trăm về khối lượng của gốc alanin trong X là: 

Câu 57: Trong các phát biểu sau :

(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

(5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

(6) Cs là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

(7).Thêm HCl dư vào dung dịch Na2CrO4 thì dung dịch chuyển sang màu da cam Số phát biểu đúng là 

Câu 58: Hỗn hợp X gồm eten và propen có tỉ lệ mol là 3:2. Hiđrat hóa hoàn toàn X thu được hỗn hợp ancol Y trong đó tỉ lệ khối lượng ancol bậc 1 so với ancol bậc 2 là 28:15. Thành phần phần trăm về khối lượng của ancol isopropylic trong Y là

Câu 59: Trong y học,hợp chất nào sau đây của natri được dùng làm thuốc trị bệnh dạ dày 

Câu 60: Hỗn hợp A gồm 2 anđehit no đơn chức mạch hở Y,Z (MY <MZ). Chia A thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1. tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 64,8 gam Ag

Phần 2. oxi hóa hoàn toàn thành hỗn hợp axit B. Trung hòa C cần 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch D. Cô cạn D, đốt cháy hoàn toàn chất rắn sinh ra thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của Z là: 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Thức 50 50 100% 3.92
2 nnh 48 50 96% 90.58
3 Do Hai Dang 24 24 100% 3.62
4 Nguyễn Thị Huyền 32 49 65% 90.4
5 Trần Gia Bảo 22 22 100% 1.65
6 Nguyễn Thành Tâm 22 22 100% 1.68
7 Nguyễn Duy Lộc 21 22 95% 7.48
8 Nguyễn Thế Duy 21 22 95% 14.32
9 nguyễn công hiếu 17 20 85% 1.93
10 nguyển trọng hải 17 22 77% 40.72
11 luong ba duong 27 43 63% 89.92
12 Thịnh Phan Văn 22 38 58% 90.68
13 Thảo Dương 15 18 83% 53.25
14 nunanunong 31 50 62% 78.7
15 Minh Duc Trinh 15 22 68% 0.88
16 Phạm Công Sơn 16 24 67% 34.67
17 nnxuan 16 22 73% 3.87
18 Nam Ơ Ất 12 16 75% 49.67
19 Kh 10 12 83% 47.5
20 anhsangvabongtoi 12 20 60% 6.98
21 Đào Văn Lộc 20 35 57% 2.8
22 Toi dai dot 12 22 55% 67.08
23 Thiên Tứ 8 11 73% 19.48
24 SV Nghèo 9 11 82% 35.3
25 Nguyễn Thị Tư 24 50 48% 85.35
26 nguyễn thị thanh hằng 14 22 64% 85.77
27 Kòi Nguyễn 14 23 61% 6.68
28 boy ngeo co don 25 40 63% 32.42
29 tran trung kien 7 7 100% 44.17
30 Phạm Quang Hợp 18 25 72% 86.28
31 Nguyễn Nhật Quang 12 22 55% 51.28
32 Hồng Nga 18 29 62% 59.18
33 Wan Win 8 13 62% 57.55
34 Vô Danh 10 14 71% 24.05
35 Tùng Nâu 11 21 52% 6.23
36 usain 6 8 75% 17.57
37 ho thi kim linh 27 49 55% 89.75
38 TTQ 13 18 72% 39.48
39 lê văn sang 7 10 70% 22.77
40 Nguyễn Thị Mỹ hương 10 22 45% 43.43
41 Củ Cải HM 10 22 45% 35.38
42 phạm ngọc quý 7 9 78% 10.53
43 Yến Ngọc 11 23 48% 38.7
44 Goc Nho Con Tim 10 20 50% 52.1
45 Nga Nguyen 7 9 78% 34.13
46 Le Thi Minh Hang 7 8 88% 13.2
47 lại hoàng thân 10 18 56% 41.62
48 Nanh Trắng 9 12 75% 25.95
49 Nguyễn Thị Ngọc 5 6 83% 4.38
50 Chinh Phan 11 24 46% 14.32
51 Tri Minh Aoe 17 34 50% 87.9
52 vũ duy sơn 8 15 53% 37.43
53 Hoa Bằng Lăng 4 5 80% 6.3
54 nguyễn thơ 7 13 54% 6.18
55 hoang hung 6 10 60% 62.95
56 vanphu 6 11 55% 32.52
57 Thuong To 6 10 60% 37.17
58 Lê Văn Tiến 6 11 55% 18.15
59 tuấn anh 4 6 67% 12.57
60 Phước Nguyễn 14 21 67% 8.4
61 Tuan Vo 5 6 83% 24.45
62 Nguyễn Cẩm Thanh 6 12 50% 41.83
63 trần văn hoan 6 8 75% 12.23
64 Khoảng Cách 5 8 63% 8.22
65 Võ Đình Tài 10 22 45% 22.45
66 leejongsuk 6 11 55% 4.2
67 Đặng Thị Sen 9 22 41% 41.33
68 Dai Nguyen 11 24 46% 31.1
69 Trương Anh 6 7 86% 5.82
70 Ngô Hoàng Anh Đức 6 6 100% 24.9
71 nguyen van a 4 10 40% 36.08
72 Khanh Lang 4 10 40% 16.97
73 Ngọc Huyền 6 11 55% 41.12
74 Tuy Nguyen 8 21 38% 41.08
75 Lê thị hồng nhung 3 4 75% 12.02
76 Pro Chang Ngoc 8 20 40% 40.25
77 Tyty 6 11 55% 18.5
78 Kim Chi Chi 9 20 45% 3.8
79 nguyễn sâm 11 22 50% 21.22
80 Tú Nguyễn 8 22 36% 0.57
81 Trái Tim Cô Đơn 5 8 63% 31.05
82 Dola Hoa 5 13 38% 0.52
83 Baky Nguyen 3 6 50% 34.12
84 Đào Ngọc Tuyên 4 9 44% 61.97
85 Minh Dũng Nguyễn 8 22 36% 1.1
86 dungdiudang 3 4 75% 6.57
87 Nguyen Dong 10 22 45% 7.6
88 Cương Lường Anh 3 7 43% 32.42
89 Quỳnh Anh 6 10 60% 43.28
90 Yuriko Nakamura 3 6 50% 0.23
91 Dương Phong Tử 10 22 45% 65.83
92 Nhóc Cô Đơn 2 2 100% 11.02
93 Trang Hà 4 7 57% 19.92
94 phong 4 8 50% 90.05
95 dinh trang 2 3 67% 0.83
96 Đinh Thị Thu Trang 4 9 44% 26
97 Mít Dai 15 31 48% 90.08
98 nguyendangkhoa 2 4 50% 63.7
99 Lầm Lì Thì Sao 3 6 50% 6.08
100 thiendieu 3 6 50% 46.23
101 Buby Băng Giá 4 8 50% 5.38
102 Phi Lâm 12 22 55% 0.85
103 Hà Trần 3 6 50% 5.8
104 đình tuấn 9 22 41% 22.58
105 My Tu 9 22 41% 1.18
106 nguyen duc phong 6 12 50% 11.6
107 vu nhat tan 9 22 41% 6.45
108 ha thien dang 3 9 33% 12.55
109 vu thi hong nhung 7 18 39% 89.25
110 Dê Núi 6 17 35% 53.85
111 nguyen ngoc ngan 3 7 43% 1.23
112 chau ho quoc hoa 4 10 40% 14.48
113 hồ văn luận 5 12 42% 90.15
114 Nguyen Thanh Cong 5 12 42% 13.77
115 ßßoy Cường 1 2 50% 20.08
116 Imma Heartbreak 2 6 33% 4.52
117 vũ linh 8 22 36% 63.67
118 Thịnh Nguyễn 3 9 33% 29.68
119 hà hạnh 5 13 38% 0.62
120 Ngoc Lam 6 13 46% 34.03
121 Lê Khánh Linh 7 21 33% 16.3
122 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 11 22 50% 7.5
123 Lê Tiến 8 22 36% 14.4
124 nguyễn văn sang 19 49 39% 69.23
125 trần thị hiếu 2 5 40% 7.17
126 Nguyễn Bá Ngọc 1 1 100% 0.98
127 Nguyễn Mai Phương 3 6 50% 35.78
128 Hoang Minh 2 4 50% 14.1
129 Manh Asus 2 4 50% 8.1
130 dang van tin 6 14 43% 57.98
131 le huu tung 1 4 25% 4.8
132 Say Goodbye 2 4 50% 4.68
133 Tien David 8 22 36% 1.05
134 Nguyen The Tinh 5 10 50% 33.38
135 trần đoan trang 2 5 40% 8.43
136 trần thị trung 1 1 100% 2.35
137 Thuthu Nguyễn 7 16 44% 17.57
138 tran van lac 1 2 50% 0.4
139 Tuyet Yeu Thuong 2 2 100% 2.02
140 צריך אותך ירח 1 3 33% 3.02
141 Hoa Anh Đào 7 22 32% 1.35
142 Lê Bá Hiển 1 1 100% 0.9
143 Nhiep_Phong 13 26 50% 90.13
144 nguyen van a 4 12 33% 51.65
145 Trâm Nguyễn 8 19 42% 73.37
146 NguyenPhuCuong 13 40 33% 2.65
147 nguyen uyen 0 0 0% 0.27
148 nguyenthilinh 9 22 41% 25.13
149 hhhhh 0 0 0% 0.35
150 Anh Abnhs 0 0 0% 0.07
151 cuongno1 8 24 33% 10.27
152 Kòi Cơ Bắp 27 53 51% 90.27
153 Boy Li Lom 0 0 0% 0.12
154 Hồng Liên 0 0 0% 0.45
155 đào thị mơ 0 0 0% 3.57
156 Le Thu Tho 0 0 0% 0.15
157 võ thịnh sơn 42 54 78% 90.07
158 FC Man 0 0 0% 8.5
159 Nụ Cười Nhỏ 1 4 25% 2.87
160 Huy Đặng 7 17 41% 20.58
161 Nguyễn Hữu Nghĩa 0 0 0% 0.18
162 trang 0 0 0% 91.17
163 Long Tieu Bach 25 58 43% 24.2
164 Nông Dung 3 13 23% 2.88
165 Nguyen Van An 1 4 25% 8.8
166 Đỗ Công 1 2 50% 0.38
167 sprise defend 0 0 0% 0.07
168 nguyễn thị ngọc 0 0 0% 0.17
169 Jnj Scoundrel 0 0 0% 0.45
170 Sâu Sâu 0 0 0% 0.12
171 phạm thị nga 0 0 0% 0.28
172 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.13
173 le tra giang 7 19 37% 26.88
174 Công Tử Lang Thang 0 0 0% 0.05
175 nguyễn tùng 4 9 44% 17.65
176 NGUYỄN ANH QUÂN 0 0 0% 0.22
177 Enny Tram 9 24 38% 2.05
178 Hồ Vĩnh Huân 1 4 25% 11.78
179 phuongnguyen 0 0 0% 0.07
180 Cường Beo 0 0 0% 0.22
181 Thai Hoang Anh 0 0 0% 0.15
182 Ngô Nam Sinh 0 0 0% 0.28
183 Nguyễn Thành Đạt 7 22 32% 7.02
184 Nguyen Minh Chau 0 0 0% 0.1
185 Ho Phu 0 0 0% 0.08
186 le nguyen anh quan 0 0 0% 0.18
187 Huong Vo 0 0 0% 0.07
188 kei 0 0 0% 0.07
189 maido 0 0 0% 0.07
190 Nguyễn Thị Dung 1 4 25% 6.25
191 nguyen cong dat 0 0 0% 0.05
192 Đổ Nguyên Văn 0 0 0% 0.25
193 Hai Quyen 0 0 0% 0.15
194 bé punn 1 1 100% 1.17
195 trinh gia huy 0 0 0% 0.37
196 thanhthuy 0 0 0% 0.07
197 Trần Vỹ 0 0 0% 10.07
198 Ngô lê thanh hải 0 0 0% 0.05
199 hoang nhu y 0 0 0% 0.98
200 NGO THUC 0 0 0% 0.47
201 Tăng Văn Quốc Chí 9 21 43% 76.77
202 Nguyễn Thanh Nhàn 0 0 0% 0.05
203 Thu Phong 0 0 0% 1
204 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.32
205 Nguyen Khiem 8 21 38% 1.55
206 Han Hoang Quoc 0 0 0% 0.15
207 Byz Biz Cdht 0 1 0% 8.45
208 trần vũ 7 20 35% 27.87
209 sdgcxbcvvb 1 5 20% 3.2
210 nguyen duy ngoc 0 1 0% 0.65
211 Phan Cong Tuan 6 21 29% 0.57
212 nguyen duy khanh 1 5 20% 1.4
213 Từ Duy Nam 0 1 0% 0.53
214 tran hoai mai phuong 0 1 0% 0.62
215 lemin 0 1 0% 0.27
216 Bùi Tuấn Vũ 0 1 0% 0.33
217 Nhi Tu 0 1 0% 0.33
218 S Ơn Sơn 0 1 0% 0.13
219 Nguyen Thi Thu Thuy 1 2 50% 6.62
220 lethilenhung 1 5 20% 2.68
221 Trần Văn Lợi 0 1 0% 0.15
222 phạm thu thảo nguyên 9 22 41% 1.27
223 Long Dạ Quang 9 20 45% 54.53
224 Nguyễn Tất Tường 6 12 50% 48.37
225 Phan Văn Lượng 0 1 0% 0.72
226 chu duc thoai 0 1 0% 5.03
227 dang sinh hung 0 1 0% 0.1
228 tranminh 9 22 41% 50.73
229 Một Mới 1 5 20% 4.17
230 Danh Nguyễn 0 1 0% 1.13
231 Heo Ham Ngủ 4 15 27% 0.38
232 HOÁ HỌC 9 22 41% 5.5
233 Bumbum Bonbon 0 1 0% 0.18
234 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 1.38
235 Công Rùa 0 1 0% 98.3
236 Tran Thi Le Giang 6 16 38% 47
237 Lê Văn Dũng 1 3 33% 1.7
238 trần thanh thanh 1 4 25% 90.05
239 nguyễn thanh bình 0 2 0% 30.02
240 nguyen the tai 1 4 25% 5.67
241 Hồng Quy 1 3 33% 95.82
242 nguyen anh tuan 1 3 33% 0.65
243 nguyen trang 6 22 27% 30.28
244 Đi Đến Ước Mơ 13 29 45% 88.48
245 Bac Mai Việt 6 22 27% 1.62
246 Hiếu Lê 2 10 20% 7.2
247 Ma Van Tuan 3 10 30% 44.37
248 Cindy Nguyễn 2 9 22% 1.17
249 thanh kakao 8 22 36% 21.18
250 Cao Sang Ước Mơ 3 10 30% 53.38
251 Trịnh Xuyến Chi 6 13 46% 19.05
252 Ai Laai 8 22 36% 56.13
253 Trinh Tran 3 7 43% 16.22
254 Nhật Linh 4 13 31% 10.82
255 võ thanh hùng 9 24 38% 71.43
256 Thanh Duy Tran 0 1 0% 1.17
257 Văn Dũng Trần 8 22 36% 7.1
258 Đinh Thanh Thảo 1 4 25% 0.37
259 Thanh Thảo 6 17 35% 9.98
260 Pham Thinh 8 22 36% 29.27
261 Lê Ngọc Khánh Huyền 0 2 0% 0.55
262 Cường Trần 1 6 17% 14.97
263 Hoàng Quyên Lê 1 6 17% 2.1
264 Nguyễn Quỳnh Chi 2 7 29% 27.62
265 Vũ Tiến Đạt 0 2 0% 3.23
266 Trương Thị Thanh Thúy 7 21 33% 2.58
267 Ny Mụp 0 2 0% 24.33
268 KHang Đoàn 11 30 37% 71.07
269 Thang Quach 8 22 36% 1.97
270 Vuong Tieu Long 2 7 29% 7.98
271 khoailang 7 21 33% 3.37
272 nguyễn thị mỹ lệ 7 22 32% 49.93
273 Quy Nguyendinh 8 22 36% 64.9
274 Đào Thị Sim 1 7 14% 20.53
275 Chen Noona 6 18 33% 46.97
276 Ái Duyy 1 4 25% 9.85
277 Sơn Ñhox 1 4 25% 4.12
278 Trần Khánh Duy 1 8 13% 7.67
279 Lenguyenhieu Thanh 1 5 20% 4.13
280 Tam Dang 9 21 43% 1.33
281 tran ngoc thanh 1 8 13% 9.23
282 Minh Hien Tran 0 2 0% 90.15
283 Thiên Thần Bóng Đêm 7 22 32% 1.68
284 Bầu Trời Đêm 2 11 18% 23.38
285 Minh Thuc Nguyen 9 22 41% 13.5
286 le thanh ben 1 7 14% 7.43
287 vo thi ngoc tran 6 22 27% 3.8
288 Chaien Jaian 8 22 36% 10.38
289 phamdinh 6 22 27% 2.27
290 emnhu 8 22 36% 33.25
291 Vua Bánh Mỳ 6 22 27% 26.78
292 trương tiểu phàm 8 22 36% 3.67
293 Lê Hồng Hưng 6 22 27% 75.18
294 Đỗ Việt Dũng 1 6 17% 4.13
295 Oanh Oanh 8 22 36% 6.02
296 Tuongvy Dangthi 1 7 14% 24.02
297 nguyễn minh khánh 6 19 32% 4.25
298 Trai Trưa Vợ 5 19 26% 11.45
299 văn tín 4 12 33% 32.98
300 Vu Thien 5 22 23% 4.2
301 nguyen canh tuan 0 4 0% 8.25
302 Nguyễn Thanh Hà 6 21 29% 34.03
303 phan thị minh thương 7 22 32% 1.17
304 liêu thiết đan 7 22 32% 7.65
305 tran vu hao 16 46 35% 60.42
306 phamxuandung 0 6 0% 16.65
307 Nam Luxuly 7 22 32% 7.75
308 vo thi hong tham 7 22 32% 1.9
309 Lamsung Lamsung 4 22 18% 1.22
310 tong van duc 15 46 33% 1.53
311 vo thi anh thu 6 21 29% 14.53
312 Le Hoang Son 0 6 0% 1.75
313 vuong duc hai 6 22 27% 3.22
314 nguyen thi my xuan 4 20 20% 15.63
315 Xì Trum 6 24 25% 13.73
316 Nguyen Xuan Ngoc 4 22 18% 1.22
317 GấuBiết Yêu 0 6 0% 1.2
318 Tú Gooner 2 12 17% 6.37
319 Minh Huy 6 22 27% 16.47
320 Tuan Nguyenminh 6 22 27% 6.8
321 John Ny Phi 6 22 27% 1.68
322 Long Mai Duc 3 13 23% 13.1
323 tran tien 6 22 27% 12.77
324 Ho Dang Huynh David 8 22 36% 4.85
325 Gaby Nguyen 2 10 20% 0.88
326 Huang Anh HOun 6 22 27% 22.05
327 Ngọc Nam Võ 12 42 29% 75.72
328 cong 5 22 23% 1.97
329 nguễn đức hội 5 22 23% 4.62
330 Nguyễn Nghĩa 5 22 23% 1.6
331 phan 5 22 23% 2.97
332 Gia Bảo 5 22 23% 2.42
333 AnhTài Thiều 5 22 23% 3.82
334 long thị ngọc 7 24 29% 28.17
335 Vladimir Linh 7 21 33% 3.8
336 Baoanh Nguyen 5 22 23% 6.27
337 trinh van kien 5 20 25% 19.52
338 Thu Trang Lê 2 10 20% 27.5
339 nvb 6 24 25% 1.12
340 Xuân Giang Phạm 4 22 18% 7.85
341 Nguyễn Cao Kỳ Anh 4 22 18% 6.48
342 Lê Vũ Bảo Ngọc 17 50 34% 3.45
343 Văn Cường 6 22 27% 17.58
344 vo nguyen sinh huy 4 22 18% 3.8
345 Kieu Anh 3 21 14% 0.77
346 Bùi Thị Kim Nga 14 49 29% 44.08
347 nghuyen le anh nhat 6 22 27% 5.2
348 nguyễn thảo 5 22 23% 1.15
349 Highland Lake 6 22 27% 66.17
350 DUONGCONGSI 0 8 0% 1.45
351 Đặng Trần Thuỳ Linh 5 24 21% 0.72
352 le mi 6 22 27% 5.52
353 Ta Viet Anh 5 21 24% 2.02
354 Hacko Latao 4 20 20% 3.2
355 nguyen van tinh 5 21 24% 2.25
356 Nguyễn Trung Đức 6 22 27% 92.25
357 Kenz Pro 4 20 20% 6.32
358 ledinh 5 22 23% 1.77
359 Pe Voi 5 22 23% 22.37
360 tuan 5 22 23% 47.73
361 Yến Nhi 5 22 23% 7.12
362 Anh Cu 3 21 14% 7.6
363 Duyên Bờm 4 22 18% 20.72
364 Vo Nguyen thien hoang 12 50 24% 19.23
365 Cu Tuấn 4 22 18% 0.7
366 Hà Ngọc Ánh 4 22 18% 6.15
367 nguyen dang khoa 4 22 18% 1.63
368 Xí Bệt 3 22 14% 3.28
369 chuotnhat 3 16 19% 53.28
370 Vẫn Như Thế 6 22 27% 4.17
371 lemin 5 22 23% 1.87
372 Dương văn định 5 22 23% 42.55
373 Hòa Mimi 3 20 15% 3.47
374 Nguyễn Công Dự 4 22 18% 10.15
375 Thượng Đế 4 22 18% 25.5
376 TrởThành Người ĐầuTiên 4 22 18% 8.52
377 Trần Hoài Xuân Thư 4 22 18% 25.48
378 Nguyễn Duy 14 50 28% 1.32
379 Lee Nguyên 3 22 14% 6.55
380 Nguyên Xù 11 50 22% 10.93
381 Tô Thị Thúy Kiều 13 50 26% 13.27
382 Ha Pham 2 22 9% 2.82
383 nguyen si quang 2 24 8% 4.4
384 nguyenducminh 7 32 22% 42.83
385 lê thị ngọc huyền 2 22 9% 14.13
386 Nho Lanh Chanh 12 49 24% 86.97
387 Phươg Phươg 2 22 9% 29.47
388 nguyễn thị thùy vân 9 50 18% 21.25
389 ôn đại học 9 49 18% 12.28
390 lelananh 11 50 22% 25.2
391 Hourglass Vkt 9 48 19% 5.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12