Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học năm 2015, lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3245

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thuỷ phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là:

Câu 2: Mức độ phân cực của liên kết hoá học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:

Câu 3: Cho các dung dịch : C6H5NH2 (amilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là

Câu 4: Để nhận ra ion NO- trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với:

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành 2 nguyên tố trên có dạng là:

Câu 6: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

Câu 7: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là:

Câu 8: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Cho phản ứng : 

6FeSO­4­ + K­2­Cr­2O7­ + 7H2SO4­ -> 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +7H­2­O

Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

Câu 10: Hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hidro là 19,2. Hỗn hợp B gồm CO và H2 có tỉ khổi so với hidro là 3,6. Trộn A với B sau đó đốt cháy hoàn toàn. Để phản ứng vừa đủ cần phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là:

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là:

Câu 12: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 13: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc , nguội là:

Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng: 

CH4 ( +X, xt, to) -> Y (+Z, xt, to) -> T (+M, xt, to) -> CH3COOH

 (X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng).

       Chất T trong sơ đồ trên là:

Câu 15: Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven.

Câu 16: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là

Câu 17: Cho các polime : (1) polietilen , (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

Câu 18: Cao su sau lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Trung bình n mắt xích isopren có một cầu đisunfua  –S–S–. Giả thiết rằng S đã thay thế cho nguyên tử H ở cầu metylen trong mạch cao su, n bằng:

Câu 19: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là  :

Câu 20: Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:

Câu 21: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hoá là

Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4                                  

(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3    

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Câu 23: Có một số nhận xét về cacbonhiđrat như sau:

(1)      Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân

(2)      Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3)      Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau

(4)      Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ

(5)      Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

Câu 24: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho X vào nước dư, đun nóng, dung dịch thu được chứa chất tan là:

Câu 25: Hai chất nào sau đây đều tác dụng đuợc với dung dịch NaOH loãng?

Câu 26: Cho cân bằng hoá học : N2 (k) +3H2 (k)  ⇄   2NH3 (k)

       Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi:

Câu 27: Chất X tác dụng với benzen (xt, t0) tạo thành etylbenzen. Chất X là

Câu 28: Công thức của triolein là:

Câu 29: Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là:

Câu 30: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức , mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là

Câu 31: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tủ C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là:

Câu 32: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohecxan, xiclopropan và xiclopentan. Trong các chất trên, số chất phản ứng đuợc với dung dịch brom là:

Câu 33: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Câu 34: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó Mx < My < 1,6 Mx. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là

Câu 35: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 82). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là:

Câu 36: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:

Câu 37: Amino axit X  có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là:

Câu 38: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là:

Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 41: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

Câu 42: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 43: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là:

Câu 45: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

Câu 46: Trong tự nhiên Cu có hai loại đồng vị là 63Cu và 65Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,546.  Hỏi đồng vị 63Cu chiếm bao nhiêu % về khối lượng trong tinh thể CuSO4.5H2O?

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Câu 49: Cho các chất : KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể oxi hoá bởi dung dịch axit  H2SO4 đặc nóng là:

Câu 50: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có d Y/X= 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Giá trị của V là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tiểu My 11 50 22% 7.73
2 Hoài Phương 2 4 50% 3.13
3 nguyễn đình ngọc 30 49 61% 86.75
4 Nghia GD 2 7 29% 0.4
5 Bigsun 26 31 84% 29.93
6 Đặng Thùy Ngọc 2 7 29% 3.52
7 Nguyen Truong An 30 33 91% 52.23
8 Mai Trang Hoang 29 50 58% 78.73
9 Nguyễn Duy Anh 25 43 58% 31.93
10 Huyền Anh 10 45 22% 11.9
11 Tùng's 33 50 66% 63.42
12 Trong To 40 50 80% 13.85
13 nguyenvanninh 18 50 36% 30.8
14 nguyentrungthanh 4 16 25% 22.28
15 vũ hồng nhung 13 50 26% 36.1
16 TyGun Nhi 25 37 68% 90.7
17 Lin Lin 0 0 0% 0.58
18 Thanh Truong 11 16 69% 36.78
19 nguyen truong giang 44 49 90% 11.5
20 tranbum 43 50 86% 69.42
21 Đinh Tấn Thiện 2 6 33% 1.9
22 Vương Mạnh Hiệp 12 34 35% 90.65
23 Cưm Minion 14 49 29% 9.33
24 Nguyễn Duy Hùng 18 49 37% 71.3
25 phạm quốc trung 35 50 70% 81.87
26 Phạm Hồng Quân 2 9 22% 42.98
27 Phùng Thắng 19 50 38% 81.75
28 Yeen Lee 33 50 66% 53.53
29 Anhxtanh ID 45 50 90% 81.45
30 Lê Huyền 17 50 34% 31.07
31 Đặng Thị Phương Thảo 27 49 55% 49.98
32 lethithukhoa 19 50 38% 28.45
33 Thư Hồng 10 50 20% 22.55
34 Trần Văn Tùng 24 50 48% 8.28
35 Cường Trần 17 50 34% 2.88
36 Trương Thúy Na 16 36 44% 72.4
37 Ngao Du 25 39 64% 52.07
38 Nhi NinBae 0 9 0% 11.62
39 Gia Kiệt 9 16 56% 17.27
40 Vũ Đình Toàn 11 19 58% 17.07
41 Giuse Trieu 18 47 38% 15.15
42 Nguyễn Phúc Hưng 45 50 90% 90.22
43 Lên La 32 46 70% 90.05
44 Nhung Nhè's 9 50 18% 6.5
45 Công Hậu 16 50 32% 18.23
46 le huynh duc 18 49 37% 90.93
47 Trần Đức Mạnh 22 48 46% 47.08
48 Nguyễn Khắc Dương 3 7 43% 4.4
49 An An 18 28 64% 19.17
50 Đạt Phạm 16 42 38% 38.43
51 Quỳnh Mai 33 44 75% 90.65
52 Shin Chuot 0 1 0% 90.32
53 Dong Nguyen 15 27 56% 27.47
54 Lê Hồ Hữu Trí 12 29 41% 29.32
55 Nguyen minh trang 8 14 57% 16.87
56 Thúy Hằng 34 50 68% 60.7
57 Sky-Huyền Trâm 15 50 30% 48.75
58 Viet Huy 30 49 61% 66.23
59 Hoàng Minh Nhựt 31 50 62% 25.62
60 Hoàng Hải Sơn 22 48 46% 89.17
61 Lê Phương Thảo 47 50 94% 13.72
62 Long Nguyen Kim 24 34 71% 59.13
63 Lê Đàm Huy 0 2 0% 0.92
64 Kim Hung 0 1 0% 1.08
65 Nguyễn Thị Phương Linh 16 48 33% 72.43
66 Nguyễn Quang Minh 24 50 48% 68.43
67 Ty's Ken 6 18 33% 3.2
68 Hường Hạnh 1 4 25% 1.52
69 Ngô Hiếu 40 49 82% 90.52
70 Hoàng Anh 16 50 32% 47.63
71 Hương Oo 45 50 90% 54.87
72 van 20 36 56% 87.75
73 Thương Thương 25 47 53% 82.53
74 Tu Linh Hoa 10 18 56% 21.67
75 Nhi Yến 17 26 65% 24.73
76 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 43 50 86% 78.78
77 Khổng Minh Họ Ngô 25 50 50% 52.3
78 Tử Đằng 36 50 72% 49.87
79 phamduytam 17 44 39% 38.62
80 Dạ Xoa Thiên 23 50 46% 59.3
81 Vô Danh 13 50 26% 3.13
82 lê vinh 12 20 60% 34.12
83 Tan Ara 17 50 34% 11.87
84 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 8 48 17% 4.12
85 tran hong phuong 18 47 38% 14.07
86 Dat Le 1 2 50% 0.27
87 Trần Đức Tuyến 11 32 34% 90.32
88 Bảo Trân 31 50 62% 9.52
89 Duy Quyền 32 50 64% 10.38
90 Lê Đức Hiếu 20 23 87% 16.68
91 NụCười CủaEm 17 29 59% 24.07
92 Tôi Tên Tín 8 34 24% 19.82
93 Sự Nguyễn 23 50 46% 54.78
94 nguyen thi hoai thuong 31 48 65% 72.63
95 hẩn vai 6 14 43% 20.62
96 Tien Pham 20 50 40% 63.17
97 nguyenvanthanh 5 18 28% 6.27
98 Ly Lee 10 50 20% 12.82
99 Kim Huy Linh 4 14 29% 18.03
100 My Linh 29 42 69% 82.03
101 Nguyen Vo Thu Thuy 8 16 50% 18.2
102 Nguyễn Nhân Nghĩa 17 50 34% 36
103 Nguyễn Anh Khoa 8 10 80% 6.67
104 Trần Danh Duy 46 50 92% 6.02
105 Người Lính Trẻ 16 31 52% 57.32
106 Pika Hạnh 31 50 62% 7.57
107 Hậu Heo 20 50 40% 9.92
108 nahn huu thinh 13 40 33% 86.77
109 Ngọc Trang 14 50 28% 82.65
110 Hoa Moc Lan 35 50 70% 71.02
111 Đức Comfortable 32 50 64% 76.25
112 truonganhkhoa 0 1 0% 3.12
113 Oanh Mỡ 0 0 0% 0.65
114 Bia Chăm Học 12 45 27% 47.88
115 Nguyễn Ngọc Toàn 8 24 33% 18.13
116 Võ Thái Văn Rin 18 34 53% 37.22
117 Bùi Bình Minh 13 50 26% 12.02
118 tran ngoc tinh 22 25 88% 9.65
119 heli Trưởng 1 2 50% 1.55
120 Thái Dương 13 28 46% 22.25
121 Mai Thuy Trang 26 36 72% 20.72
122 Giang Micheal 13 16 81% 9.37
123 Đinh Võ Vinh Quang 11 50 22% 13.37
124 Van Pham 10 14 71% 16.45
125 Lê Hùng 1 2 50% 0.57
126 Phan Phú Tân 0 1 0% 1.27
127 Salam Dong 17 50 34% 18.73
128 Huyền Nguyễn 23 50 46% 23.57
129 My Nguyễn 29 50 58% 32.83
130 Đỗ Thị Quỳnh Như 8 27 30% 34.22
131 Cô Đơn Vì Em 23 38 61% 33.63
132 nguyen hoang duy 16 43 37% 51.47
133 BÙI THỊ QUỲNH LAN 1 1 100% 90.75
134 Cậu's Út's Họ's Pờ's 14 50 28% 3.72
135 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 50 88% 42.8
136 Bí Ngoan 32 50 64% 11.62
137 Huỳnh Yến Nhi 22 34 65% 66.4
138 mai cong tuan 0 0 0% 0.13
139 Hoàng tử thành Rome 45 49 92% 5.57
140 Lâm Viễn 39 50 78% 72.87
141 Vô Tâm 19 48 40% 42.37
142 Nguyễn Hồng Nhung 12 26 46% 11.92
143 Loan'ss Keny'ss 8 49 16% 3.98
144 Nguyễn Minh Hiếu 37 50 74% 61.68
145 Thành Thật Thà 12 18 67% 29.52
146 cao thị thùy ngân 14 50 28% 59.13
147 Xuân Bắc 34 50 68% 12.98
148 cao nguyễn hoàng yến 48 50 96% 48.28
149 Nguyễn Tiến Đạt 23 30 77% 46.72
150 KEm DÂu 11 49 22% 10.4
151 Châu Chúm Chím 1 1 100% 0.23
152 Hoàng Tố Trang 45 50 90% 12.58
153 Asdasd Sadsad 9 21 43% 90.65
154 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 36 43 84% 81.63
155 nguyễn thành trung 23 50 46% 88.03
156 lục thị dim 24 43 56% 91.12
157 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 29 49 59% 38.52
158 Ben Vjp 22 46 48% 66.98
159 Kòy-y Cơ-ơ Động-g 3 5 60% 5.08
160 nguyen lam trung van 3 7 43% 2.98
161 Lê Quang Phúc 9 29 31% 36.1
162 công vă sỹ 0 1 0% 90.68
163 Như Thii 22 49 45% 32.95
164 Antonine Laurent 0 0 0% 0.17
165 Như Mai 11 27 41% 30.03
166 Tú Ngọc 44 50 88% 73.83
167 Quang Minh Nguyễn 3 6 50% 10.1
168 bao nhi 0 0 0% 0.1
169 Kiến Bự 0 0 0% 89.07
170 Cao Văn 8 27 30% 36.68
171 nguyenthithuthuy 16 47 34% 24.85
172 Anh Tuyet 28 45 62% 48.07
173 James Rodriguez 41 50 82% 22.67
174 Kaneki Chan 2 7 29% 16.03
175 Dreamhigh Htct 0 0 0% 0.45
176 Đức Tài 0 4 0% 1.95
177 Trung Đức 8 18 44% 26.5
178 mai cong thanh 12 50 24% 3.17
179 No Nem 0 0 0% 0.17
180 nguyen phi can 16 50 32% 2
181 Na Sii 10 15 67% 16.07
182 Ngọc Nam Trương 25 50 50% 10.77
183 Tran anh 17 40 43% 22.83
184 Andrew Truong 7 12 58% 7.68
185 Nguyễn Tuấn Anh 30 49 61% 59.12
186 Nguyen Manh Quyet 9 13 69% 19.57
187 Cảm Ơn Quá Khứ 11 49 22% 9.7
188 hgsjdga 45 50 90% 82.68
189 lekhacnghia 3 18 17% 1.85
190 Hồng Sơn 15 32 47% 69.35
191 nguyễn dương thanh trí 19 50 38% 61.48
192 vanbinh 9 17 53% 31.45
193 ĐỖ ĐẠI HỌC NHÉ 0 1 0% 0.22
194 Ltb 's Huyền 13 50 26% 40.1
195 Ngọc Dũng Nguyễn 20 50 40% 49.9
196 Huy Luxy 15 50 30% 47.15
197 vu mmanh 8 50 16% 1.45
198 Hồng Diễm's 25 49 51% 35.07
199 thanh an 0 0 0% 0.12
200 Hồ Sĩ Tín 25 39 64% 45.62
201 Lý Trí 0 2 0% 0.82
202 Quỳnh Mai 11 47 23% 1.82
203 trường liều b12 0 1 0% 2.33
204 Hường Đoàn 4 18 22% 15.48
205 Không Sao Cả 18 50 36% 16.9
206 trinh thi duyen 11 39 28% 27.3
207 nguyễn khánh đan 27 50 54% 55.97
208 Trọng Phan 5 18 28% 90.72
209 Không Giống Ai 13 50 26% 3.93
210 phạm tuấn linh 16 36 44% 7.43
211 Lê Hoàng Tân 0 0 0% 0.07
212 HỒñg TöÁñ 12 48 25% 16.48
213 Quốc'x Việt's 16 45 36% 23.82
214 PHẠM VĂN HUY 37 45 82% 5.55
215 Minh TânKiller 17 50 34% 31.45
216 Thanh Chung 10 50 20% 5.8
217 Nguyễn hữu phúc 9 28 32% 29.7
218 Xoa Het 3 9 33% 11.47
219 Loveis Bự 31 40 78% 74.3
220 Vũ Trần 44 45 98% 14.63
221 Cao Việt Hoàng 0 0 0% 0.07
222 phong 0 0 0% 0.13
223 Trần Vũ 12 49 24% 16.5
224 Ngô Hải 10 23 43% 91.2
225 Trường Phạm 0 0 0% 0.3
226 Hai Yerry 25 30 83% 26.1
227 Trần Vinh 12 17 71% 7.4
228 Đạt 16 44 36% 86.95
229 Tiểu Yết 7 11 64% 13.47
230 Lorian Kakubara 15 50 30% 10.9
231 Lê An Mai Cơ 26 43 60% 88.3
232 Châu Trần 13 47 28% 5.28
233 Chơi Xong Dông 20 47 43% 90.23
234 Ngô Huy 21 49 43% 75.72
235 Đỗ Khánh Linh 46 50 92% 6.75
236 Trần Thị Hương 42 50 84% 80.7
237 Nguyễn Nhâm 7 12 58% 10.28
238 Lưu Ly Ly 9 28 32% 29.52
239 thanh tuyền 30 50 60% 51.1
240 Trương Lê Bửu Ngọc 40 50 80% 10.82
241 Theresa Ngọc Mỹ 17 48 35% 43.17
242 Lê Thiên Quốc 2 12 17% 0.68
243 Chế Quốc Phong 16 49 33% 52.82
244 Tuyet Nguyen 5 14 36% 0.13
245 Minh Le 18 33 55% 63.75
246 tran thi huyen 38 50 76% 62.33
247 truong thi y nhi 16 26 62% 37.65
248 Nguoi La Tung Quen 0 3 0% 2.1
249 Mong Ji 6 15 40% 8.95
250 Phan Anh Dũng 26 50 52% 87.23
251 Minh Kỳ 43 49 88% 59
252 Thùy Linh 0 0 0% 1.07
253 Quang Shynoda 21 49 43% 38.53
254 Bon Saj Tjêu Tôt 0 1 0% 0.75
255 Pẹp Đểu Đểu 26 50 52% 30.97
256 Nguyễn Tiến Nhựt 0 0 0% 0.37
257 Phạm Huyền Trang 11 18 61% 17.03
258 Lan Nghiêm 19 41 46% 91.2
259 Tài Kyo 32 46 70% 67.67
260 nguyễn chí 29 34 85% 11.55
261 Nguyễn Văn Sang 44 50 88% 56.75
262 thuy 0 0 0% 0.13
263 Lô Kiều 30 50 60% 10
264 Lâm Hồng Vân 0 0 0% 90.43
265 Ngo Quyen 26 43 60% 82.25
266 Tạ Trung Kiên 0 3 0% 1.58
267 Cassiopeia Phương Linh 0 0 0% 0.35
268 Đông Nguyễn Ladykillah 5 9 56% 8.65
269 Trần QuangVinh 12 48 25% 19.72
270 Giangg Là Tớ's 5 23 22% 17.55
271 chu duc thanh 37 50 74% 68.82
272 Ly Ly 24 50 48% 51.97
273 Cậu Út Caramen 0 0 0% 0.18
274 Long Mai Duc 5 15 33% 16.83
275 Sói Trắng 2 7 29% 6.53
276 lan anh 17 26 65% 13.3
277 Nguyễn Đức Thảo 46 50 92% 46.68
278 Tran Thi Tu Thao 43 50 86% 42.27
279 Thủy's Cờ Hó Điên 16 48 33% 24.47
280 Yui Chan 26 50 52% 75.38
281 Nhi Transbơ 17 50 34% 43.67
282 huyen trang 22 50 44% 76.23
283 BạnBè GọiTớ Là Thắng 25 50 50% 70.23
284 Phạm Bá Phú 6 23 26% 42.38
285 tran van tuan 5 10 50% 13.13
286 Phương Thảo 28 41 68% 84.45
287 Ngô Hoa 31 50 62% 76.22
288 Lê Trần Khắc Huy 20 48 42% 9.55
289 Diễm Kiều 27 50 54% 70.38
290 Bùi Trường Sơn 19 50 38% 10.38
291 nguyễn thị hảo 11 50 22% 25.08
292 Trần Uyên Uyên 0 2 0% 1.17
293 Ngô Ngọc Thùy My 9 27 33% 18.47
294 nguyễn văn quang trung 10 24 42% 13.22
295 Vu Tran 33 40 83% 86.22
296 Nguyễn Hồ 36 50 72% 58.4
297 Đinh Minh Phụng 20 50 40% 70.58
298 Bùi Văn Bình 8 50 16% 4.57
299 Phạm Thị Quyên 36 50 72% 61.02
300 An Cool 17 49 35% 39.25
301 Khoa Nguyen 42 50 84% 81.63
302 lâm thành gôn 18 50 36% 59.37
303 hongphuongariano 33 50 66% 5.65
304 Võ Hoàng Anh 1 2 50% 0.77
305 Võ Phúc Thanh Sơn 32 43 74% 6.08
306 Nghiem Nam 21 47 45% 73.7
307 Sky Nguyễn 8 13 62% 36.67
308 Hoàng Lan Anh 17 49 35% 27.05
309 Sống Sâu Sắc 12 42 29% 31.4
310 Tri Tu 40 48 83% 83.5
311 Nguyễn Công Vinh 1 6 17% 1.63
312 Ricardo Đô 19 50 38% 49.43
313 Như Ngọcc 16 50 32% 10.68
314 Quang Tân 24 50 48% 50.92
315 Nhat Nguyen 8 39 21% 45.98
316 Giang Koy 9 49 18% 2.48
317 Nguyễn Mạnh Thiện 33 50 66% 21.62
318 nguyenhuynhanh 46 49 94% 79.35
319 Lu Ca Luận 3 11 27% 5.18
320 pekonly 30 50 60% 58.02
321 Trương Quang Quốc 13 49 27% 9.52
322 KING OF KINGS 43 49 88% 18.83
323 NTCT 26 46 57% 84.32
324 Đoàn Minh Tú 1 1 100% 1.33
325 TRINH QUAN 22 46 48% 84.85
326 Góc Khuất 0 0 0% 0.47
327 Thân Tuấn 33 47 70% 66.33
328 trang 34 50 68% 47.37
329 My Helone 1 6 17% 7.47
330 đặng thi oanh 43 50 86% 57.52
331 nguyễn thị huệ 35 50 70% 61.87
332 CU PM 14 33 42% 50.03
333 Vương Hoàng 46 50 92% 12.78
334 Trần Công Tử 18 47 38% 40.78
335 Vo Cong 38 50 76% 7.93
336 Vũ Vũ Thi 24 38 63% 90.17
337 Phạm Thế Trình 14 49 29% 24.87
338 Vu Tran Chau 40 48 83% 89.55
339 Thanh 35 50 70% 60.48
340 nguyễn thị kim xuyến 19 50 38% 27.95
341 nguyễn trường quân 25 46 54% 89.27
342 Ntt Nhãn 6 18 33% 7.42
343 phan thu hương mai 26 49 53% 79.5
344 Robin Persie 22 49 45% 65.18
345 Vo Tran Nhut Minh 22 32 69% 32.03
346 Đài Trang 20 49 41% 88.67
347 Xuân Quỳnh 45 50 90% 52.62
348 Httooo 38 50 76% 12.58
349 Let's Me Go 20 33 61% 32.12
350 học đậu đại 17 49 35% 22.55
351 Nguyen Nhi 40 46 87% 90
352 trần vũ hoàng 1 2 50% 0.57
353 Phát Manucians 19 37 51% 25.35
354 hải yến 30 39 77% 48.77
355 Trần Đức Thế 17 33 52% 23.53
356 Lưu Văn Thái 10 15 67% 18.18
357 dangdinhdao 16 47 34% 64.1
358 ănqq hờ 9 50 18% 90.07
359 lecongvinh 0 0 0% 0.2
360 Soái Tỉii 15 46 33% 16.43
361 Hồng Thắm 17 38 45% 90.05
362 Mai Anh 14 50 28% 3.13
363 Nguyễn Trí 15 24 63% 90.37
364 Tran Loc 11 48 23% 30.35
365 Quốc Huy 45 50 90% 8.9
366 Thành Phát 39 48 81% 88.05
367 Kỳ Duyên 14 50 28% 20.73
368 Thái Hiệp 0 0 0% 1.55
369 Võ Thị Nguyên 19 27 70% 5.35
370 Đắc Ha's 7 19 37% 22.85
371 Đạm Phương Năng 6 21 29% 18.28
372 Lưu Luyến 11 50 22% 7.93
373 Hoa Phamthi 12 50 24% 29.78
374 Ly Hanh 16 50 32% 7.05
375 Hoàng Thị Lệ Thu 21 30 70% 4.53
376 .....MỊ..... 9 27 33% 34.72
377 Nguyễn Văn Nam 8 15 53% 33.77
378 Thạnh Polime 45 50 90% 46.2
379 chuông gió 35 50 70% 80.15
380 Nguyễn Minh Bắc 14 30 47% 46.55
381 Kieu Anh Nguyen 15 49 31% 16.5
382 Cô's Chủ's Nhỏ's 7 50 14% 14.27
383 buồn đời 13 23 57% 90.22
384 Võ Văn Thịnh 32 50 64% 90.13
385 Nhật lù nờ 11 50 22% 7.17
386 Ya Thiên Phạm 30 44 68% 90.12
387 Nu Khùngg 44 49 90% 4.37
388 Khanh Lang 41 49 84% 64.85
389 Trinh Khưu 13 33 39% 39.88
390 Thùy Linh 6 22 27% 28.42
391 Quân Võ 4 14 29% 7.12
392 Cô Pé Họ Đinh 7 32 22% 13.83
393 Mai Thị Yến 5 18 28% 15.9
394 nguyễn quang linh 18 46 39% 84.3
395 Huy Quốc Phạm 0 0 0% 1.02
396 Doanh Le 14 50 28% 6.67
397 ngo quang cuong 1 4 25% 90.65
398 Nguyễn Thị Vân Anh 20 25 80% 17.18
399 Nam Phi 14 46 30% 55.2
400 Nốt Nhạc Thăng Trầm 29 50 58% 76.83
401 Pham Thi Thuy Duong 24 41 59% 85.05
402 Cocablue 31 49 63% 58.02
403 Vũ TườnG 3 12 25% 24.55
404 huudai 19 33 58% 74.42
405 Nguyễn trần gia Hân 21 50 42% 20.72
406 Vịt Điên's 6 28 21% 17.28
407 Lâm Tấn Quang 19 47 40% 22.07
408 vuvannam 0 0 0% 0.43
409 Kungfuvuong 22 49 45% 77.17
410 Thanh Truc 7 16 44% 12.68
411 huỳnh công tiến 2 12 17% 11.08
412 starfish 16 50 32% 14.63
413 Đinh Hoàng Anh 17 31 55% 36.1
414 Bạch Mai 32 50 64% 6.75
415 Truong Thanh Tùng 21 49 43% 81.48
416 Không's Có Gì's 15 50 30% 21.3
417 Hiệp Hoàng Ngọc 0 0 0% 0.18
418 ole ola 0 0 0% 0.33
419 Thùy Trang 36 50 72% 78.57
420 trung 9 38 24% 90.28
421 Hoàng Tuấn 1 1 100% 0.23
422 trúc 37 46 80% 90.12
423 hoahuongduong 45 50 90% 63.58
424 nguyễn văn nam 44 50 88% 11.5
425 Trần Đức Thịnh 10 42 24% 40.15
426 Phương Nam Nguyễn 4 15 27% 2.3
427 Phước Hảo 9 49 18% 36.02
428 Trần Anh Hùng 6 14 43% 20.07
429 AP DL 27 50 54% 60.78
430 Thuy Linh Nguyen 29 50 58% 90.83
431 Bu Bu 16 50 32% 2.77
432 Jell Dragneel 10 33 30% 1.53
433 Trần Văn Dũng 29 50 58% 82.8
434 ngô kim tú 29 49 59% 91.82
435 phan van nhan 1 8 13% 9.48
436 hoàng thuận 27 43 63% 86.65
437 Gấu Con 1 1 100% 1.05
438 Dĩ Dí Dỏm 22 36 61% 35.7
439 Pou Pou 19 50 38% 51.37
440 Lannhi Nguyen 12 21 57% 84.07
441 Anh Thư 19 37 51% 73.9
442 Nguyễn Hùng Vỹ 25 45 56% 69.88
443 Hoàng Cường 27 44 61% 86.85
444 Dương Thị Lệ Quỳnh 32 50 64% 78.82
445 nguyen duc huy 35 50 70% 69.92
446 Diễm Tiên 2 8 25% 49.35
447 Đào Thị Bich 39 48 81% 58.23
448 Thông Thông 34 49 69% 91.12
449 hangkuma 32 49 65% 90.17
450 duhfauhsdu@yahoo.com.vn 30 49 61% 87.1
451 ta van duong 26 33 79% 39.2
452 Trần Xuân Nam 13 21 62% 22.95
453 Sáo's Ka's 17 50 34% 57.68
454 Bui Doi Cho Gioi 14 50 28% 49.32
455 Chieu Dao Van 0 1 0% 15.3
456 Kýức Ngủđông 42 50 84% 22.75
457 đậu đại học nha 36 49 73% 52.73
458 Chí Thắng 6 18 33% 31.73
459 Phạm Nghị 0 2 0% 1
460 phan hong nhung 21 50 42% 23.35
461 Nguyễn Văn Tây 50 50 100% 43.53
462 Xích Huyết Ma 15 50 30% 24.92
463 Kun's Qb 0 0 0% 8.6
464 Phạm Quốc Huy 1 5 20% 4.67
465 Hoa Phuong Dinh Kieu 21 32 66% 37.4
466 Nguyễn Kim Ngân 0 0 0% 0.23
467 Trần Gia Hợp 36 49 73% 65.55
468 Đinh Hoàng Gia Hưnq 18 46 39% 15.97
469 nhật Duy 3 7 43% 11.02

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12