Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học năm 2015, lần 1 - Trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3244

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thuỷ phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là:

Câu 2: Mức độ phân cực của liên kết hoá học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:

Câu 3: Cho các dung dịch : C6H5NH2 (amilin), CH3NH2, NaOH, C2H5OH và H2NCH2COOH. Trong các dung dịch trên, số dung dịch có thể làm đổi màu phenolphtalein là

Câu 4: Để nhận ra ion NO- trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với:

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành 2 nguyên tố trên có dạng là:

Câu 6: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:

Câu 7: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là:

Câu 8: Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80. Trong phân tử X nitơ chiếm 19,18% về khối lượng. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu được ancol Y. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu được xeton Z. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Cho phản ứng : 

6FeSO­4­ + K­2­Cr­2O7­ + 7H2SO4­ -> 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 +7H­2­O

Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

Câu 10: Hỗn hợp A gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hidro là 19,2. Hỗn hợp B gồm CO và H2 có tỉ khổi so với hidro là 3,6. Trộn A với B sau đó đốt cháy hoàn toàn. Để phản ứng vừa đủ cần phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là:

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 (dư), thu được 18,655 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là:

Câu 12: Cho các chất : saccarozơ, glucozơ , frutozơ, etyl format , axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

Câu 13: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc , nguội là:

Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng: 

CH4 ( +X, xt, to) -> Y (+Z, xt, to) -> T (+M, xt, to) -> CH3COOH

 (X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng).

       Chất T trong sơ đồ trên là:

Câu 15: Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nuớc Gia-ven.

Câu 16: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là

Câu 17: Cho các polime : (1) polietilen , (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

Câu 18: Cao su sau lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Trung bình n mắt xích isopren có một cầu đisunfua  –S–S–. Giả thiết rằng S đã thay thế cho nguyên tử H ở cầu metylen trong mạch cao su, n bằng:

Câu 19: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là  :

Câu 20: Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:

Câu 21: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hoá là

Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4                                  

(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3    

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Câu 23: Có một số nhận xét về cacbonhiđrat như sau:

(1)      Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thủy phân

(2)      Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3)      Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau

(4)      Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ

(5)      Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

Câu 24: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho X vào nước dư, đun nóng, dung dịch thu được chứa chất tan là:

Câu 25: Hai chất nào sau đây đều tác dụng đuợc với dung dịch NaOH loãng?

Câu 26: Cho cân bằng hoá học : N2 (k) +3H2 (k)  ⇄   2NH3 (k)

       Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi:

Câu 27: Chất X tác dụng với benzen (xt, t0) tạo thành etylbenzen. Chất X là

Câu 28: Công thức của triolein là:

Câu 29: Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là:

Câu 30: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức , mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là

Câu 31: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tủ C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là:

Câu 32: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohecxan, xiclopropan và xiclopentan. Trong các chất trên, số chất phản ứng đuợc với dung dịch brom là:

Câu 33: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Câu 34: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó Mx < My < 1,6 Mx. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là

Câu 35: Hai chất hữu cơ X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 82). Cả X và Y đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và đều phản ứng được với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là:

Câu 36: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là:

Câu 37: Amino axit X  có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiđrocacbon). Cho 0,1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X là:

Câu 38: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dung dịch Y có pH = 11,0. Giá trị của a là:

Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 41: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

Câu 42: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 43: Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là:

Câu 45: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

Câu 46: Trong tự nhiên Cu có hai loại đồng vị là 63Cu và 65Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,546.  Hỏi đồng vị 63Cu chiếm bao nhiêu % về khối lượng trong tinh thể CuSO4.5H2O?

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Câu 49: Cho các chất : KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể oxi hoá bởi dung dịch axit  H2SO4 đặc nóng là:

Câu 50: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có d Y/X= 1,25. Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Giá trị của V là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tiểu My 11 50 22% 7.73
2 Hoài Phương 2 4 50% 3.13
3 nguyễn đình ngọc 30 49 61% 86.75
4 Nghia GD 2 7 29% 0.4
5 Bigsun 26 31 84% 29.93
6 Đặng Thùy Ngọc 2 7 29% 3.52
7 Nguyen Truong An 30 33 91% 52.23
8 Mai Trang Hoang 29 50 58% 78.73
9 Nguyễn Duy Anh 25 43 58% 31.93
10 Huyền Anh 10 45 22% 11.9
11 Tùng's 33 50 66% 63.42
12 Trong To 40 50 80% 13.85
13 nguyenvanninh 18 50 36% 30.8
14 nguyentrungthanh 4 16 25% 22.28
15 vũ hồng nhung 13 50 26% 36.1
16 TyGun Nhi 25 37 68% 90.7
17 Lin Lin 0 0 0% 0.58
18 Thanh Truong 11 16 69% 36.78
19 nguyen truong giang 44 49 90% 11.5
20 tranbum 43 50 86% 69.42
21 Vương Mạnh Hiệp 12 34 35% 90.65
22 Cưm Minion 14 49 29% 9.33
23 Nguyễn Duy Hùng 18 49 37% 71.3
24 phạm quốc trung 35 50 70% 81.87
25 Phạm Hồng Quân 2 9 22% 42.98
26 Phùng Thắng 19 50 38% 81.75
27 Yeen Lee 33 50 66% 53.53
28 Anhxtanh ID 45 50 90% 81.45
29 Lê Huyền 17 50 34% 31.07
30 Đặng Thị Phương Thảo 27 49 55% 49.98
31 lethithukhoa 19 50 38% 28.45
32 Thư Hồng 10 50 20% 22.55
33 Trần Văn Tùng 24 50 48% 8.28
34 Cường Trần 17 50 34% 2.88
35 Trương Thúy Na 16 36 44% 72.4
36 Ngao Du 25 39 64% 52.07
37 Nhi NinBae 0 9 0% 11.62
38 Gia Kiệt 9 16 56% 17.27
39 Vũ Đình Toàn 11 19 58% 17.07
40 Giuse Trieu 18 47 38% 15.15
41 Nguyễn Phúc Hưng 45 50 90% 90.22
42 Lên La 32 46 70% 90.05
43 Nhung Nhè's 9 50 18% 6.5
44 Công Hậu 16 50 32% 18.23
45 le huynh duc 18 49 37% 90.93
46 Trần Đức Mạnh 22 48 46% 47.08
47 Nguyễn Khắc Dương 3 7 43% 4.4
48 An An 18 28 64% 19.17
49 Đạt Phạm 16 42 38% 38.43
50 Quỳnh Mai 33 44 75% 90.65
51 Shin Chuot 0 1 0% 90.32
52 Dong Nguyen 15 27 56% 27.47
53 Lê Hồ Hữu Trí 12 29 41% 29.32
54 Nguyen minh trang 8 14 57% 16.87
55 Thúy Hằng 34 50 68% 60.7
56 Sky-Huyền Trâm 15 50 30% 48.75
57 Viet Huy 30 49 61% 66.23
58 Hoàng Minh Nhựt 31 50 62% 25.62
59 Hoàng Hải Sơn 22 48 46% 89.17
60 Lê Phương Thảo 47 50 94% 13.72
61 Long Nguyen Kim 24 34 71% 59.13
62 Lê Đàm Huy 0 2 0% 0.92
63 Kim Hung 0 1 0% 1.08
64 Nguyễn Thị Phương Linh 16 48 33% 72.43
65 Nguyễn Quang Minh 24 50 48% 68.43
66 Ty's Ken 6 18 33% 3.2
67 Hường Hạnh 1 4 25% 1.52
68 Ngô Hiếu 40 49 82% 90.52
69 Hoàng Anh 16 50 32% 47.63
70 Hương Oo 45 50 90% 54.87
71 van 20 36 56% 87.75
72 Thương Thương 25 47 53% 82.53
73 Tu Linh Hoa 10 18 56% 21.67
74 Nhi Yến 17 26 65% 24.73
75 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 43 50 86% 78.78
76 Khổng Minh Họ Ngô 25 50 50% 52.3
77 Tử Đằng 36 50 72% 49.87
78 phamduytam 17 44 39% 38.62
79 Dạ Xoa Thiên 23 50 46% 59.3
80 Vô Danh 13 50 26% 3.13
81 lê vinh 12 20 60% 34.12
82 Tan Ara 17 50 34% 11.87
83 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 8 48 17% 4.12
84 tran hong phuong 18 47 38% 14.07
85 Dat Le 1 2 50% 0.27
86 Trần Đức Tuyến 11 32 34% 90.32
87 Bảo Trân 31 50 62% 9.52
88 Duy Quyền 32 50 64% 10.38
89 Lê Đức Hiếu 20 23 87% 16.68
90 NụCười CủaEm 17 29 59% 24.07
91 Tôi Tên Tín 8 34 24% 19.82
92 Sự Nguyễn 23 50 46% 54.78
93 nguyen thi hoai thuong 31 48 65% 72.63
94 hẩn vai 6 14 43% 20.62
95 Tien Pham 20 50 40% 63.17
96 nguyenvanthanh 5 18 28% 6.27
97 Ly Lee 10 50 20% 12.82
98 Kim Huy Linh 4 14 29% 18.03
99 My Linh 29 42 69% 82.03
100 Nguyen Vo Thu Thuy 8 16 50% 18.2
101 Nguyễn Nhân Nghĩa 17 50 34% 36
102 Nguyễn Anh Khoa 8 10 80% 6.67
103 Trần Danh Duy 46 50 92% 6.02
104 Người Lính Trẻ 16 31 52% 57.32
105 Pika Hạnh 31 50 62% 7.57
106 Hậu Heo 20 50 40% 9.92
107 nahn huu thinh 13 40 33% 86.77
108 Ngọc Trang 14 50 28% 82.65
109 Hoa Moc Lan 35 50 70% 71.02
110 Đức Comfortable 32 50 64% 76.25
111 truonganhkhoa 0 1 0% 3.12
112 Oanh Mỡ 0 0 0% 0.65
113 Bia Chăm Học 12 45 27% 47.88
114 Nguyễn Ngọc Toàn 8 24 33% 18.13
115 Võ Thái Văn Rin 18 34 53% 37.22
116 Bùi Bình Minh 13 50 26% 12.02
117 tran ngoc tinh 22 25 88% 9.65
118 heli Trưởng 1 2 50% 1.55
119 Thái Dương 13 28 46% 22.25
120 Mai Thuy Trang 26 36 72% 20.72
121 Giang Micheal 13 16 81% 9.37
122 Đinh Võ Vinh Quang 11 50 22% 13.37
123 Van Pham 10 14 71% 16.45
124 Lê Hùng 1 2 50% 0.57
125 Phan Phú Tân 0 1 0% 1.27
126 Salam Dong 17 50 34% 18.73
127 Huyền Nguyễn 23 50 46% 23.57
128 My Nguyễn 29 50 58% 32.83
129 Đỗ Thị Quỳnh Như 8 27 30% 34.22
130 Cô Đơn Vì Em 23 38 61% 33.63
131 nguyen hoang duy 16 43 37% 51.47
132 BÙI THỊ QUỲNH LAN 1 1 100% 90.75
133 Cậu's Út's Họ's Pờ's 14 50 28% 3.72
134 Nguyễn Phúc Cao Duy 44 50 88% 42.8
135 Bí Ngoan 32 50 64% 11.62
136 Huỳnh Yến Nhi 22 34 65% 66.4
137 mai cong tuan 0 0 0% 0.13
138 Hoàng tử thành Rome 45 49 92% 5.57
139 Lâm Viễn 39 50 78% 72.87
140 Vô Tâm 19 48 40% 42.37
141 Nguyễn Hồng Nhung 12 26 46% 11.92
142 Loan'ss Keny'ss 8 49 16% 3.98
143 Nguyễn Minh Hiếu 37 50 74% 61.68
144 Thành Thật Thà 12 18 67% 29.52
145 cao thị thùy ngân 14 50 28% 59.13
146 Xuân Bắc 34 50 68% 12.98
147 cao nguyễn hoàng yến 48 50 96% 48.28
148 Nguyễn Tiến Đạt 23 30 77% 46.72
149 KEm DÂu 11 49 22% 10.4
150 Châu Chúm Chím 1 1 100% 0.23
151 Hoàng Tố Trang 45 50 90% 12.58
152 Asdasd Sadsad 9 21 43% 90.65
153 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 36 43 84% 81.63
154 nguyễn thành trung 23 50 46% 88.03
155 lục thị dim 24 43 56% 91.12
156 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 29 49 59% 38.52
157 Ben Vjp 22 46 48% 66.98
158 Kòy-y Cơ-ơ Động-g 3 5 60% 5.08
159 nguyen lam trung van 3 7 43% 2.98
160 Lê Quang Phúc 9 29 31% 36.1
161 công vă sỹ 0 1 0% 90.68
162 Như Thii 22 49 45% 32.95
163 Antonine Laurent 0 0 0% 0.17
164 Như Mai 11 27 41% 30.03
165 Tú Ngọc 44 50 88% 73.83
166 Quang Minh Nguyễn 3 6 50% 10.1
167 bao nhi 0 0 0% 0.1
168 Kiến Bự 0 0 0% 89.07
169 Cao Văn 8 27 30% 36.68
170 nguyenthithuthuy 16 47 34% 24.85
171 Anh Tuyet 28 45 62% 48.07
172 James Rodriguez 41 50 82% 22.67
173 Kaneki Chan 2 7 29% 16.03
174 Dreamhigh Htct 0 0 0% 0.45
175 Đức Tài 0 4 0% 1.95
176 Trung Đức 8 18 44% 26.5
177 mai cong thanh 12 50 24% 3.17
178 No Nem 0 0 0% 0.17
179 nguyen phi can 16 50 32% 2
180 Na Sii 10 15 67% 16.07
181 Ngọc Nam Trương 25 50 50% 10.77
182 Tran anh 17 40 43% 22.83
183 Andrew Truong 7 12 58% 7.68
184 Nguyễn Tuấn Anh 30 49 61% 59.12
185 Nguyen Manh Quyet 9 13 69% 19.57
186 Cảm Ơn Quá Khứ 11 49 22% 9.7
187 hgsjdga 45 50 90% 82.68
188 lekhacnghia 3 18 17% 1.85
189 Hồng Sơn 15 32 47% 69.35
190 nguyễn dương thanh trí 19 50 38% 61.48
191 vanbinh 9 17 53% 31.45
192 ĐỖ ĐẠI HỌC NHÉ 0 1 0% 0.22
193 Ltb 's Huyền 13 50 26% 40.1
194 Ngọc Dũng Nguyễn 20 50 40% 49.9
195 Huy Luxy 15 50 30% 47.15
196 vu mmanh 8 50 16% 1.45
197 Hồng Diễm's 25 49 51% 35.07
198 thanh an 0 0 0% 0.12
199 Hồ Sĩ Tín 25 39 64% 45.62
200 Lý Trí 0 2 0% 0.82
201 Quỳnh Mai 11 47 23% 1.82
202 trường liều b12 0 1 0% 2.33
203 Hường Đoàn 4 18 22% 15.48
204 Không Sao Cả 18 50 36% 16.9
205 trinh thi duyen 11 39 28% 27.3
206 nguyễn khánh đan 27 50 54% 55.97
207 Trọng Phan 5 18 28% 90.72
208 Không Giống Ai 13 50 26% 3.93
209 phạm tuấn linh 16 36 44% 7.43
210 Lê Hoàng Tân 0 0 0% 0.07
211 HỒñg TöÁñ 12 48 25% 16.48
212 Quốc'x Việt's 16 45 36% 23.82
213 PHẠM VĂN HUY 37 45 82% 5.55
214 Minh TânKiller 17 50 34% 31.45
215 Thanh Chung 10 50 20% 5.8
216 Nguyễn hữu phúc 9 28 32% 29.7
217 Xoa Het 3 9 33% 11.47
218 Loveis Bự 31 40 78% 74.3
219 Vũ Trần 44 45 98% 14.63
220 Cao Việt Hoàng 0 0 0% 0.07
221 phong 0 0 0% 0.13
222 Trần Vũ 12 49 24% 16.5
223 Ngô Hải 10 23 43% 91.2
224 Trường Phạm 0 0 0% 0.3
225 Hai Yerry 25 30 83% 26.1
226 Trần Vinh 12 17 71% 7.4
227 Đạt 16 44 36% 86.95
228 Tiểu Yết 7 11 64% 13.47
229 Lorian Kakubara 15 50 30% 10.9
230 Lê An Mai Cơ 26 43 60% 88.3
231 Châu Trần 13 47 28% 5.28
232 Chơi Xong Dông 20 47 43% 90.23
233 Ngô Huy 21 49 43% 75.72
234 Đỗ Khánh Linh 46 50 92% 6.75
235 Trần Thị Hương 42 50 84% 80.7
236 Nguyễn Nhâm 7 12 58% 10.28
237 Lưu Ly Ly 9 28 32% 29.52
238 thanh tuyền 30 50 60% 51.1
239 Trương Lê Bửu Ngọc 40 50 80% 10.82
240 Theresa Ngọc Mỹ 17 48 35% 43.17
241 Lê Thiên Quốc 2 12 17% 0.68
242 Chế Quốc Phong 16 49 33% 52.82
243 Tuyet Nguyen 5 14 36% 0.13
244 Minh Le 18 33 55% 63.75
245 tran thi huyen 38 50 76% 62.33
246 truong thi y nhi 16 26 62% 37.65
247 Nguoi La Tung Quen 0 3 0% 2.1
248 Mong Ji 6 15 40% 8.95
249 Phan Anh Dũng 26 50 52% 87.23
250 Minh Kỳ 43 49 88% 59
251 Thùy Linh 0 0 0% 1.07
252 Quang Shynoda 21 49 43% 38.53
253 Bon Saj Tjêu Tôt 0 1 0% 0.75
254 Pẹp Đểu Đểu 26 50 52% 30.97
255 Nguyễn Tiến Nhựt 0 0 0% 0.37
256 Phạm Huyền Trang 11 18 61% 17.03
257 Lan Nghiêm 19 41 46% 91.2
258 Tài Kyo 32 46 70% 67.67
259 nguyễn chí 29 34 85% 11.55
260 Nguyễn Văn Sang 44 50 88% 56.75
261 thuy 0 0 0% 0.13
262 Lô Kiều 30 50 60% 10
263 Lâm Hồng Vân 0 0 0% 90.43
264 Ngo Quyen 26 43 60% 82.25
265 Tạ Trung Kiên 0 3 0% 1.58
266 Cassiopeia Phương Linh 0 0 0% 0.35
267 Đông Nguyễn Ladykillah 5 9 56% 8.65
268 Trần QuangVinh 12 48 25% 19.72
269 Giangg Là Tớ's 5 23 22% 17.55
270 chu duc thanh 37 50 74% 68.82
271 Ly Ly 24 50 48% 51.97
272 Cậu Út Caramen 0 0 0% 0.18
273 Long Mai Duc 5 15 33% 16.83
274 Sói Trắng 2 7 29% 6.53
275 lan anh 17 26 65% 13.3
276 Nguyễn Đức Thảo 46 50 92% 46.68
277 Tran Thi Tu Thao 43 50 86% 42.27
278 Thủy's Cờ Hó Điên 16 48 33% 24.47
279 Yui Chan 26 50 52% 75.38
280 Nhi Transbơ 17 50 34% 43.67
281 huyen trang 22 50 44% 76.23
282 BạnBè GọiTớ Là Thắng 25 50 50% 70.23
283 Phạm Bá Phú 6 23 26% 42.38
284 tran van tuan 5 10 50% 13.13
285 Phương Thảo 28 41 68% 84.45
286 Ngô Hoa 31 50 62% 76.22
287 Lê Trần Khắc Huy 20 48 42% 9.55
288 Diễm Kiều 27 50 54% 70.38
289 Bùi Trường Sơn 19 50 38% 10.38
290 nguyễn thị hảo 11 50 22% 25.08
291 Trần Uyên Uyên 0 2 0% 1.17
292 Ngô Ngọc Thùy My 9 27 33% 18.47
293 nguyễn văn quang trung 10 24 42% 13.22
294 Vu Tran 33 40 83% 86.22
295 Nguyễn Hồ 36 50 72% 58.4
296 Đinh Minh Phụng 20 50 40% 70.58
297 Bùi Văn Bình 8 50 16% 4.57
298 Phạm Thị Quyên 36 50 72% 61.02
299 An Cool 17 49 35% 39.25
300 Khoa Nguyen 42 50 84% 81.63
301 lâm thành gôn 18 50 36% 59.37
302 hongphuongariano 33 50 66% 5.65
303 Võ Hoàng Anh 1 2 50% 0.77
304 Võ Phúc Thanh Sơn 32 43 74% 6.08
305 Nghiem Nam 21 47 45% 73.7
306 Sky Nguyễn 8 13 62% 36.67
307 Hoàng Lan Anh 17 49 35% 27.05
308 Sống Sâu Sắc 12 42 29% 31.4
309 Tri Tu 40 48 83% 83.5
310 Nguyễn Công Vinh 1 6 17% 1.63
311 Ricardo Đô 19 50 38% 49.43
312 Như Ngọcc 16 50 32% 10.68
313 Quang Tân 24 50 48% 50.92
314 Nhat Nguyen 8 39 21% 45.98
315 Giang Koy 9 49 18% 2.48
316 Nguyễn Mạnh Thiện 33 50 66% 21.62
317 nguyenhuynhanh 46 49 94% 79.35
318 Lu Ca Luận 3 11 27% 5.18
319 pekonly 30 50 60% 58.02
320 Trương Quang Quốc 13 49 27% 9.52
321 KING OF KINGS 43 49 88% 18.83
322 NTCT 26 46 57% 84.32
323 Đoàn Minh Tú 1 1 100% 1.33
324 TRINH QUAN 22 46 48% 84.85
325 Góc Khuất 0 0 0% 0.47
326 Thân Tuấn 33 47 70% 66.33
327 trang 34 50 68% 47.37
328 My Helone 1 6 17% 7.47
329 đặng thi oanh 43 50 86% 57.52
330 nguyễn thị huệ 35 50 70% 61.87
331 CU PM 14 33 42% 50.03
332 Vương Hoàng 46 50 92% 12.78
333 Trần Công Tử 18 47 38% 40.78
334 Vo Cong 38 50 76% 7.93
335 Vũ Vũ Thi 24 38 63% 90.17
336 Phạm Thế Trình 14 49 29% 24.87
337 Vu Tran Chau 40 48 83% 89.55
338 Thanh 35 50 70% 60.48
339 nguyễn thị kim xuyến 19 50 38% 27.95
340 nguyễn trường quân 25 46 54% 89.27
341 Ntt Nhãn 6 18 33% 7.42
342 phan thu hương mai 26 49 53% 79.5
343 Robin Persie 22 49 45% 65.18
344 Vo Tran Nhut Minh 22 32 69% 32.03
345 Đài Trang 20 49 41% 88.67
346 Xuân Quỳnh 45 50 90% 52.62
347 Httooo 38 50 76% 12.58
348 Let's Me Go 20 33 61% 32.12
349 học đậu đại 17 49 35% 22.55
350 Nguyen Nhi 40 46 87% 90
351 trần vũ hoàng 1 2 50% 0.57
352 Phát Manucians 19 37 51% 25.35
353 hải yến 30 39 77% 48.77
354 Trần Đức Thế 17 33 52% 23.53
355 Lưu Văn Thái 10 15 67% 18.18
356 dangdinhdao 16 47 34% 64.1
357 ănqq hờ 9 50 18% 90.07
358 lecongvinh 0 0 0% 0.2
359 Soái Tỉii 15 46 33% 16.43
360 Hồng Thắm 17 38 45% 90.05
361 Mai Anh 14 50 28% 3.13
362 Nguyễn Trí 15 24 63% 90.37
363 Tran Loc 11 48 23% 30.35
364 Quốc Huy 45 50 90% 8.9
365 Thành Phát 39 48 81% 88.05
366 Kỳ Duyên 14 50 28% 20.73
367 Thái Hiệp 0 0 0% 1.55
368 Võ Thị Nguyên 19 27 70% 5.35
369 Đắc Ha's 7 19 37% 22.85
370 Đạm Phương Năng 6 21 29% 18.28
371 Lưu Luyến 11 50 22% 7.93
372 Hoa Phamthi 12 50 24% 29.78
373 Ly Hanh 16 50 32% 7.05
374 Hoàng Thị Lệ Thu 21 30 70% 4.53
375 .....MỊ..... 9 27 33% 34.72
376 Nguyễn Văn Nam 8 15 53% 33.77
377 Thạnh Polime 45 50 90% 46.2
378 chuông gió 35 50 70% 80.15
379 Nguyễn Minh Bắc 14 30 47% 46.55
380 Kieu Anh Nguyen 15 49 31% 16.5
381 Cô's Chủ's Nhỏ's 7 50 14% 14.27
382 buồn đời 13 23 57% 90.22
383 Võ Văn Thịnh 32 50 64% 90.13
384 Nhật lù nờ 11 50 22% 7.17
385 Ya Thiên Phạm 30 44 68% 90.12
386 Nu Khùngg 44 49 90% 4.37
387 Khanh Lang 41 49 84% 64.85
388 Trinh Khưu 13 33 39% 39.88
389 Thùy Linh 6 22 27% 28.42
390 Quân Võ 4 14 29% 7.12
391 Cô Pé Họ Đinh 7 32 22% 13.83
392 Mai Thị Yến 5 18 28% 15.9
393 nguyễn quang linh 18 46 39% 84.3
394 Huy Quốc Phạm 0 0 0% 1.02
395 Doanh Le 14 50 28% 6.67
396 ngo quang cuong 1 4 25% 90.65
397 Nguyễn Thị Vân Anh 20 25 80% 17.18
398 Nam Phi 14 46 30% 55.2
399 Nốt Nhạc Thăng Trầm 29 50 58% 76.83
400 Pham Thi Thuy Duong 24 41 59% 85.05
401 Cocablue 31 49 63% 58.02
402 Vũ TườnG 3 12 25% 24.55
403 huudai 19 33 58% 74.42
404 Nguyễn trần gia Hân 21 50 42% 20.72
405 Vịt Điên's 6 28 21% 17.28
406 Lâm Tấn Quang 19 47 40% 22.07
407 vuvannam 0 0 0% 0.43
408 Kungfuvuong 22 49 45% 77.17
409 Thanh Truc 7 16 44% 12.68
410 huỳnh công tiến 2 12 17% 11.08
411 starfish 16 50 32% 14.63
412 Đinh Hoàng Anh 17 31 55% 36.1
413 Bạch Mai 32 50 64% 6.75
414 Truong Thanh Tùng 21 49 43% 81.48
415 Không's Có Gì's 15 50 30% 21.3
416 Hiệp Hoàng Ngọc 0 0 0% 0.18
417 ole ola 0 0 0% 0.33
418 Thùy Trang 36 50 72% 78.57
419 trung 9 38 24% 90.28
420 Hoàng Tuấn 1 1 100% 0.23
421 trúc 37 46 80% 90.12
422 hoahuongduong 45 50 90% 63.58
423 nguyễn văn nam 44 50 88% 11.5
424 Trần Đức Thịnh 10 42 24% 40.15
425 Phương Nam Nguyễn 4 15 27% 2.3
426 Phước Hảo 9 49 18% 36.02
427 Trần Anh Hùng 6 14 43% 20.07
428 AP DL 27 50 54% 60.78
429 Thuy Linh Nguyen 29 50 58% 90.83
430 Bu Bu 16 50 32% 2.77
431 Jell Dragneel 10 33 30% 1.53
432 Trần Văn Dũng 29 50 58% 82.8
433 ngô kim tú 29 49 59% 91.82
434 phan van nhan 1 8 13% 9.48
435 hoàng thuận 27 43 63% 86.65
436 Gấu Con 1 1 100% 1.05
437 Dĩ Dí Dỏm 22 36 61% 35.7
438 Pou Pou 19 50 38% 51.37
439 Lannhi Nguyen 12 21 57% 84.07
440 Anh Thư 19 37 51% 73.9
441 Nguyễn Hùng Vỹ 25 45 56% 69.88
442 Hoàng Cường 27 44 61% 86.85
443 Dương Thị Lệ Quỳnh 32 50 64% 78.82
444 nguyen duc huy 35 50 70% 69.92
445 Diễm Tiên 2 8 25% 49.35
446 Đào Thị Bich 39 48 81% 58.23
447 Thông Thông 34 49 69% 91.12
448 hangkuma 32 49 65% 90.17
449 duhfauhsdu@yahoo.com.vn 30 49 61% 87.1
450 ta van duong 26 33 79% 39.2
451 Trần Xuân Nam 13 21 62% 22.95
452 Sáo's Ka's 17 50 34% 57.68
453 Bui Doi Cho Gioi 14 50 28% 49.32
454 Chieu Dao Van 0 1 0% 15.3
455 Kýức Ngủđông 42 50 84% 22.75
456 đậu đại học nha 36 49 73% 52.73
457 Chí Thắng 6 18 33% 31.73
458 Phạm Nghị 0 2 0% 1
459 phan hong nhung 21 50 42% 23.35
460 Nguyễn Văn Tây 50 50 100% 43.53
461 Xích Huyết Ma 15 50 30% 24.92
462 Kun's Qb 0 0 0% 8.6
463 Phạm Quốc Huy 1 5 20% 4.67
464 Hoa Phuong Dinh Kieu 21 32 66% 37.4
465 Nguyễn Kim Ngân 0 0 0% 0.23
466 Trần Gia Hợp 36 49 73% 65.55
467 Đinh Hoàng Gia Hưnq 18 46 39% 15.97
468 nhật Duy 3 7 43% 11.02

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12