Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh năm 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2003

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. 

Câu 1: - “_______ stay with Vietnamese friends in the college dormitory?” - “Sorry, but I disagree with you, Ben. There’s no chance to practice speaking English then.”  

Câu 2: The Lunar New Year normally comes _______ late January or early February.

Câu 3: Lan walks past the boutique everyday_______ her way to school.

Câu 4: Auld Lang Syne is a song _______ is sung on New Year’s Eve.

Câu 5: After an hour walking between the green paddy _______, we finally reached the village entrance.  

Câu 6: Areas in the countryside can _______ some rain during the day.

Câu 7: We shouldn’t do_______bad to the environment.

Câu 8: _______ television, people can get the latest information and enjoy interesting programs.  

Câu 9: The Internet is now_______ not only in cities, but also in the countryside.

Câu 10: – “Could you do me a favor, please?”                                        - “_______”

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

Câu 11: My uncle doesn’t care how much does the car costhe is buying it anyway.

Câu 12: Stop making so much noise or the neighbors will get angrily.

Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.

Many countries in Asia, such as Japan, Taiwan, the Philippines, Indonesia, are very (13) _______ to the Pacific Rim which is (14) _______ as the “Ring of Fire”. These countries are affected by more earthquakes and volcanoes than anywhere else in the world. People in these countries may (15) _______ landslides, liquid rock, ash and tidal waves as a result. In June 1991, Mount Pinatubo (16) _______ the Philippines erupted. Despite scientist’s advance warning of the (17) _______, hundreds of people were killed. The area around the volcano was badly damaged. Flows of very hot ash and liquid rock forced people to run away from the area. They were not able to go back (18) _______ several months afterwards.

Câu 13: __________(13)

Câu 14: __________(14)

Câu 15: __________(15)

Câu 16: __________(16)

Câu 17: __________(17)

Câu 18: __________(18)

Read the passage, then decide if the statements that follow it are True or False.  

It might sound strange to you but these are some important rules. If you want to pass examinations, then study grammar. However, if you want to become fluent in English, try to learn English without studying too much grammar because that will only slow you down and confuse you. You will think about the rules when creating sentences instead of speaking naturally like a native speaker. Some native speakers do not know so many grammar rules as non-native students do.

Everyone can speak at least one language whether they are intelligent, or lack some brain power. This could be achieved by being surrounded by that language at all times. You may notice that there are also some people who study abroad and learn very little. That is because they go to an English speaking school, but find friends from their own country and don’t practice English. Some others can speak English well because they live in an English speaking environment.

Therefore, why don’t you surround yourself with English? Make rules with some friends that you will only speak English when meeting up for a coffee, for example. You can also carry around an iPod and listen to English as much as possible.

Use the correct form of the word given in each sentence

Use the correct tense or form of the verb given in each sentences.

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Alitta Liebenswert 18 18 100% 5.07
2 Trần Ngọc Quỳnh Hương 18 18 100% 2.85
3 Do Hai Dang 18 18 100% 0.9
4 Tú Trầnn 17 18 94% 4.4
5 Coffee Browns 17 18 94% 4.45
6 Nguyễn hoàng nam phương 17 18 94% 1.92
7 Thạnh Thôgg Tháii 17 18 94% 3.55
8 Trần Anh Tuệ 17 18 94% 14.6
9 Pham thi thao vy 17 18 94% 1.95
10 Phan NGO khach nam 17 18 94% 0.93
11 Thư Huỳnh 16 18 89% 3.07
12 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 16 18 89% 3.05
13 Oliver Smith 16 18 89% 3.9
14 Thy Lê 16 18 89% 3.73
15 Pham Truong Linh Dan 16 18 89% 5.67
16 Phong Lê 16 18 89% 4.98
17 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 16 18 89% 5.58
18 Bao Châu 15 17 88% 0.93
19 Đoàn Phương Trang 15 18 83% 4.32
20 Lee Min 15 18 83% 3.75
21 vo minh chau 15 18 83% 11.83
22 vũ thị lan anh 15 18 83% 16.4
23 đinh Thị Hồng ánh 14 18 78% 16.87
24 Plant Youmong 14 18 78% 3.95
25 nguyễn trọng nghĩa 14 18 78% 7.83
26 Nguyen Vongoc 14 18 78% 5.07
27 wolfnghia99 14 18 78% 8.48
28 Thai tran 14 18 78% 6.75
29 Sony Demons 14 18 78% 3.57
30 Hao Nguyen 14 18 78% 3.07
31 Hoàng Chúc 12 15 80% 4.72
32 Thư Thánh Thiện 13 18 72% 8.48
33 Hoàng Sơn 13 18 72% 8.47
34 Hoang Khanh 13 18 72% 3.9
35 Lưu Thị Phương Thảo 12 18 67% 4.73
36 xa thị tú uyên 11 18 61% 9.48
37 Nguyễn Thúy An 10 18 56% 4.25
38 nguyễn thuỵ thanh tâm 9 18 50% 8.7
39 Nhi Mai 8 17 47% 2.67
40 Phan Tấn Bình 7 14 50% 5.12
41 tranduc 4 6 67% 1
42 Lê Ju Chun 7 17 41% 1.4
43 Boy Nhà Nghèo 7 18 39% 1.52
44 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 17 18 94% 3.83
45 Xúc Xích Phạm 16 18 89% 4.62
46 anh tuan 14 18 78% 11.52
47 Phạm Hoàng Long 15 17 88% 10.48
48 Như Lưu 5 18 28% 5.03
49 Nhi Yến 13 18 72% 6.53
50 Đặng Trúc 9 18 50% 9
51 Lê Minh 15 18 83% 3.55
52 Thảo Vân 14 18 78% 13.48
53 MAi Ảnh 13 18 72% 3.48
54 NGUYEN THANH DAT 4 18 22% 1.13
55 Mon's Nguyễn's 11 18 61% 5.05
56 Liên BT Thinh 5 18 28% 1.12
57 Bui Trung Tin 9 18 50% 4.82
58 Đoàn Minh Mẫn 14 18 78% 5.68
59 nguyen thi huong 0 8 0% 4.78
60 Rose Way 0 0 0% 0.33
61 Tấn Khoa 7 18 39% 10.12
62 Anh Vũ 13 18 72% 2.45
63 Trai's Đểu Xì Tin's 11 18 61% 1.55
64 Quỳnh Ly 17 18 94% 9.35
65 Phạm Uyên Nhi 9 18 50% 15.02
66 Duy Hidai Mrd 18 18 100% 3.43
67 Quân NGuyễn 1 2 50% 0.35
68 Phạm Tuấn 15 18 83% 4.17
69 Jenny's 13 18 72% 9.65
70 Lâm Nga 3 13 23% 5.93
71 Phan Văn Công 5 18 28% 6.42
72 TRẦN KIM NGUYÊN 16 18 89% 4.9
73 Trần Trọng Tín 0 5 0% 1.6
74 Ngọc Tâm 16 18 89% 5.65
75 Phương's Uyên's 13 17 76% 5.45
76 Tấn Hải Vương 8 18 44% 9.23
77 Thương Phạm 17 18 94% 15.63
78 Hồng Phạm 6 13 46% 5.08
79 Bành Thị Mắm 9 15 60% 7.15
80 Nhi Đồng 9 18 50% 3.23
81 Yubi Liều 18 18 100% 5.28
82 Uyên Nguyễn 10 18 56% 4.42
83 Số Pi 12 18 67% 6.33
84 Phạm Nguyên Thảo 13 18 72% 10.57
85 Ngọc Giang 12 18 67% 23.43
86 Nguyễn Nguyên 18 18 100% 12.4
87 Đặng Thành Đạt 17 18 94% 39.42
88 Phù Thủy Xấu Xa 12 18 67% 5.35
89 Khánh Thu 15 18 83% 6.48
90 Dương Thảo Hương 16 18 89% 4.32
91 Tuyet Anh 8 17 47% 4.67
92 Linh Tây's 9 18 50% 12.48
93 Kun's Lee 7 18 39% 4.12
94 thanh thư 4 18 22% 1.38
95 Thanh Huyền 4 18 22% 5.42
96 Nguyễn Hạnh 10 13 77% 3.37
97 Sơn Nguyễn 6 18 33% 7.17
98 Đỗ Nguyễn Hồng My 7 18 39% 5.1
99 Nguyễn Thành Vinh 15 18 83% 4.28
100 Thoa Nguyễn 14 18 78% 5.1
101 Diệp DũngGiang 7 18 39% 13.57
102 Tân Nhật 18 18 100% 3.15
103 Lục Thiên Hà 10 15 67% 5.32
104 Phan Quốc An 12 18 67% 3.05
105 trần thanh tùng 12 18 67% 1.8
106 Moto Yuya 9 18 50% 5.48
107 Minh Ngọc 17 18 94% 9.3
108 Tuan Tran 17 18 94% 3.17
109 Sú Sun 16 18 89% 3.62
110 Trinh Nguyen 11 18 61% 8
111 Susu RaLy 7 18 39% 13.17
112 Dương Thu Thủy 13 18 72% 6.63
113 Trần khánh an 10 15 67% 7.7
114 Bích Pang 13 18 72% 8.43
115 Gia Hân 8 16 50% 4.05
116 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 13 18 72% 4.83
117 Võ Trung Hậu 14 18 78% 5.15
118 SELENA 16 18 89% 7.83
119 Nguyễn Thiên Kim 13 18 72% 6.8
120 Gosuha Longshendo 11 18 61% 4.13
121 Bùi Quốc Toàn 6 18 33% 10.83
122 Dang Tan Loc 18 18 100% 3.67
123 Rony Phong 14 18 78% 6.4
124 Khánh Linh 16 18 89% 6.02
125 Sumi Thi 12 18 67% 6.57
126 Thiên Kim 11 18 61% 4.9
127 Trần Trung Quân 16 18 89% 9.82
128 Dương Trần Bảo An 12 17 71% 9.97
129 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 14 18 78% 6.38
130 Linh Tran 6 18 33% 7.7
131 Trang Nguyễn 1 3 33% 1.02
132 Lưu Hà Uyên 11 18 61% 3.25
133 Châu Nguyễn 13 18 72% 3.42
134 Ngọc Ánh 12 18 67% 8.05
135 Chu Thành Đạt 17 18 94% 5
136 Sean Murphy 15 18 83% 13.42
137 ạkhasjfasf 12 18 67% 3.57
138 Minh Anh 7 18 39% 2.35
139 Ly Xuan Loc 13 18 72% 11.02
140 Nguyễn Đoàn Phương Nguyên 15 18 83% 6.42
141 Anh Thu Tran 0 0 0% 0.28
142 Trương Văn Nam 10 16 63% 6.18
143 Hoang Nh 12 18 67% 14.53
144 NgocTran Tran 9 13 69% 7.82
145 Hải Yến 16 18 89% 10.83
146 Nguyễn Tiến Đạt 13 18 72% 2.02
147 Thảo Minh 18 18 100% 4.05
148 Linh Linh'ss 5 17 29% 4.28
149 Nghiệp Tài 15 18 83% 2.73
150 Bùi Thế Minh Duy 16 18 89% 3.48
151 Ky Nam Nguyen 10 12 83% 3.47
152 Nhỏ Lùnn 4 18 22% 3.93
153 Nguyễn Hà Kim Huyền 14 18 78% 10.68
154 Lê Hoàng Kim Ngân 16 18 89% 8.77
155 Lê Minh Tài 15 18 83% 12.7
156 Anh Celsius 11 18 61% 10.18
157 Tử Đinh Hương 8 18 44% 15.65
158 Nhok Bốn Mắt 10 18 56% 11.15
159 Đỗ Phong 6 18 33% 1.38
160 Vi Bod 3 16 19% 2.7
161 Kyong Takanashi 1 4 25% 2.35
162 Phạm Thị Thu Trang 15 18 83% 20.18
163 NGUYỄN DUY KHÁNH 11 18 61% 3.62
164 ngô quốc phát 10 18 56% 7.3
165 Tú Quyên 8 18 44% 9.05
166 liễu trúc vy vy 14 18 78% 5.17
167 Sang Trương 14 18 78% 2.75
168 Phạm Tứ Đạt 15 18 83% 3.35
169 Dinh Quoc Thai 4 18 22% 3.08
170 Quỳnh Phạm 10 18 56% 3.7
171 Trang Thị Ngọc Ngô 18 18 100% 4.32
172 Phạm Thị Vân Anh 8 18 44% 14.88
173 Nguyen Le Van Y 12 14 86% 6.7
174 P T D 11 18 61% 29.55
175 Minh Huyền 13 18 72% 6.38
176 huynh tan phat 6 18 33% 2.97
177 Lê Anh Phương 12 18 67% 3.47
178 An Thu 12 17 71% 10.87
179 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 4.75
180 Khanh Khu Kho 13 18 72% 3.2
181 Lã Minh Hiếu 8 18 44% 3.88
182 Tuấn Kiệt 8 18 44% 16.35
183 Thảo Phương Nhi 8 12 67% 5.7
184 Bông Vi Ai Pi 10 18 56% 3.32
185 Bảo Trân 13 18 72% 7.57
186 Mùa Đông Hoa Đá 14 17 82% 9.43
187 mễ bối 9 12 75% 3.13
188 MY LE 11 18 61% 7.93
189 Hoàng Lê 6 17 35% 14.65
190 Hoàng Thảo Nhi 7 17 41% 2.28
191 Nguyen Phuong Quynh Anh 16 18 89% 5.92
192 Hoàng Thương 17 17 100% 3.97
193 Sky Blue123 14 18 78% 6.2
194 HO Truc Linh 13 17 76% 6.83
195 Minh Quý 8 18 44% 10.78
196 Nguyễn Khánh Linh 10 18 56% 5.33
197 Thạch Nguyễn Ngọc 9 18 50% 3.9
198 Ngoc Nam Doan 16 18 89% 5.48
199 Trần Thị Thanh Thành 12 18 67% 9.2
200 Hàn Thị Yến 12 18 67% 7.8
201 Anthony Phan 18 18 100% 2.02
202 Hoa Liên 0 0 0% 60.32
203 NG NG NG 7 18 39% 6.75
204 Trần Thanh Xuân 0 3 0% 1.22
205 Pé's Lùn's 8 18 44% 13.7
206 pnlinh 12 18 67% 6.82
207 Lê Huy Hiệp 11 18 61% 5.65
208 Phạm Đăng Hoa 15 18 83% 9.65
209 Trương Thanh Phương 12 18 67% 8.77
210 Nguyễn Hồng Ngân 13 18 72% 17.25
211 Phương Thảo 10 18 56% 13.08
212 Incendie 15 18 83% 5.78
213 Khánh Nguyễn 0 0 0% 0.77
214 vu minh hieu 6 17 35% 2.2
215 Lại Minh Long 7 11 64% 6.22
216 ELE 13 18 72% 6.35
217 Le Minh Hieu 15 18 83% 14.43
218 Loan Trầm 17 18 94% 3.4
219 Hong Ly Truong 15 18 83% 7.58
220 Nguyễn Cẩm Vân 13 18 72% 6.5
221 Cao Ha Minh 14 18 78% 4.65
222 ngo tuyet anh 2 3 67% 0.77
223 Pìh Ronan 9 14 64% 7.32
224 Shichikato 0 1 0% 0.4
225 Doancuong 5 18 28% 9.33
226 Hoàng Văn Đăng 5 18 28% 3.47
227 Phan Quỳnh 5 18 28% 11.08
228 nguyen van a 4 18 22% 3.17
229 Lê Ngọc Anh 3 18 17% 7.42
230 le thi kim oanh 3 18 17% 0.48
231 Nguyễn thị kim ngân 3 18 17% 3.85

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9