Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh TP Hồ Chí Minh năm 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 2000

Click vào đề thi   Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. 

Câu 1: - “_______ stay with Vietnamese friends in the college dormitory?” - “Sorry, but I disagree with you, Ben. There’s no chance to practice speaking English then.”  

Câu 2: The Lunar New Year normally comes _______ late January or early February.

Câu 3: Lan walks past the boutique everyday_______ her way to school.

Câu 4: Auld Lang Syne is a song _______ is sung on New Year’s Eve.

Câu 5: After an hour walking between the green paddy _______, we finally reached the village entrance.  

Câu 6: Areas in the countryside can _______ some rain during the day.

Câu 7: We shouldn’t do_______bad to the environment.

Câu 8: _______ television, people can get the latest information and enjoy interesting programs.  

Câu 9: The Internet is now_______ not only in cities, but also in the countryside.

Câu 10: – “Could you do me a favor, please?”                                        - “_______”

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

Câu 11: My uncle doesn’t care how much does the car costhe is buying it anyway.

Câu 12: Stop making so much noise or the neighbors will get angrily.

Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage.

Many countries in Asia, such as Japan, Taiwan, the Philippines, Indonesia, are very (13) _______ to the Pacific Rim which is (14) _______ as the “Ring of Fire”. These countries are affected by more earthquakes and volcanoes than anywhere else in the world. People in these countries may (15) _______ landslides, liquid rock, ash and tidal waves as a result. In June 1991, Mount Pinatubo (16) _______ the Philippines erupted. Despite scientist’s advance warning of the (17) _______, hundreds of people were killed. The area around the volcano was badly damaged. Flows of very hot ash and liquid rock forced people to run away from the area. They were not able to go back (18) _______ several months afterwards.

Câu 13: __________(13)

Câu 14: __________(14)

Câu 15: __________(15)

Câu 16: __________(16)

Câu 17: __________(17)

Câu 18: __________(18)

Read the passage, then decide if the statements that follow it are True or False.  

It might sound strange to you but these are some important rules. If you want to pass examinations, then study grammar. However, if you want to become fluent in English, try to learn English without studying too much grammar because that will only slow you down and confuse you. You will think about the rules when creating sentences instead of speaking naturally like a native speaker. Some native speakers do not know so many grammar rules as non-native students do.

Everyone can speak at least one language whether they are intelligent, or lack some brain power. This could be achieved by being surrounded by that language at all times. You may notice that there are also some people who study abroad and learn very little. That is because they go to an English speaking school, but find friends from their own country and don’t practice English. Some others can speak English well because they live in an English speaking environment.

Therefore, why don’t you surround yourself with English? Make rules with some friends that you will only speak English when meeting up for a coffee, for example. You can also carry around an iPod and listen to English as much as possible.

Use the correct form of the word given in each sentence

Use the correct tense or form of the verb given in each sentences.

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Alitta Liebenswert 18 18 100% 5.07
2 Trần Ngọc Quỳnh Hương 18 18 100% 2.85
3 Do Hai Dang 18 18 100% 0.9
4 Tú Trầnn 17 18 94% 4.4
5 Coffee Browns 17 18 94% 4.45
6 Nguyễn hoàng nam phương 17 18 94% 1.92
7 Thạnh Thôgg Tháii 17 18 94% 3.55
8 Trần Anh Tuệ 17 18 94% 14.6
9 Pham thi thao vy 17 18 94% 1.95
10 Phan NGO khach nam 17 18 94% 0.93
11 Thư Huỳnh 16 18 89% 3.07
12 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 16 18 89% 3.05
13 Oliver Smith 16 18 89% 3.9
14 Thy Lê 16 18 89% 3.73
15 Pham Truong Linh Dan 16 18 89% 5.67
16 Phong Lê 16 18 89% 4.98
17 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 16 18 89% 5.58
18 Bao Châu 15 17 88% 0.93
19 Đoàn Phương Trang 15 18 83% 4.32
20 Lee Min 15 18 83% 3.75
21 vo minh chau 15 18 83% 11.83
22 vũ thị lan anh 15 18 83% 16.4
23 đinh Thị Hồng ánh 14 18 78% 16.87
24 Plant Youmong 14 18 78% 3.95
25 nguyễn trọng nghĩa 14 18 78% 7.83
26 Nguyen Vongoc 14 18 78% 5.07
27 wolfnghia99 14 18 78% 8.48
28 Thai tran 14 18 78% 6.75
29 Sony Demons 14 18 78% 3.57
30 Hao Nguyen 14 18 78% 3.07
31 Hoàng Chúc 12 15 80% 4.72
32 Thư Thánh Thiện 13 18 72% 8.48
33 Hoàng Sơn 13 18 72% 8.47
34 Hoang Khanh 13 18 72% 3.9
35 Lưu Thị Phương Thảo 12 18 67% 4.73
36 xa thị tú uyên 11 18 61% 9.48
37 Nguyễn Thúy An 10 18 56% 4.25
38 nguyễn thuỵ thanh tâm 9 18 50% 8.7
39 Nhi Mai 8 17 47% 2.67
40 Phan Tấn Bình 7 14 50% 5.12
41 tranduc 4 6 67% 1
42 Lê Ju Chun 7 17 41% 1.4
43 Boy Nhà Nghèo 7 18 39% 1.52
44 Nguyễn Lê Quỳnh Thy 17 18 94% 3.83
45 Xúc Xích Phạm 16 18 89% 4.62
46 anh tuan 14 18 78% 11.52
47 Phạm Hoàng Long 15 17 88% 10.48
48 Như Lưu 5 18 28% 5.03
49 Nhi Yến 13 18 72% 6.53
50 Đặng Trúc 9 18 50% 9
51 Lê Minh 15 18 83% 3.55
52 Thảo Vân 14 18 78% 13.48
53 MAi Ảnh 13 18 72% 3.48
54 NGUYEN THANH DAT 4 18 22% 1.13
55 Mon's Nguyễn's 11 18 61% 5.05
56 Liên BT Thinh 5 18 28% 1.12
57 Bui Trung Tin 9 18 50% 4.82
58 Đoàn Minh Mẫn 14 18 78% 5.68
59 nguyen thi huong 0 8 0% 4.78
60 Rose Way 0 0 0% 0.33
61 Tấn Khoa 7 18 39% 10.12
62 Anh Vũ 13 18 72% 2.45
63 Trai's Đểu Xì Tin's 11 18 61% 1.55
64 Quỳnh Ly 17 18 94% 9.35
65 Phạm Uyên Nhi 9 18 50% 15.02
66 Duy Hidai Mrd 18 18 100% 3.43
67 Quân NGuyễn 1 2 50% 0.35
68 Phạm Tuấn 15 18 83% 4.17
69 Jenny's 13 18 72% 9.65
70 Lâm Nga 3 13 23% 5.93
71 Phan Văn Công 5 18 28% 6.42
72 TRẦN KIM NGUYÊN 16 18 89% 4.9
73 Trần Trọng Tín 0 5 0% 1.6
74 Ngọc Tâm 16 18 89% 5.65
75 Phương's Uyên's 13 17 76% 5.45
76 Tấn Hải Vương 8 18 44% 9.23
77 Thương Phạm 17 18 94% 15.63
78 Bành Thị Mắm 9 15 60% 7.15
79 Nhi Đồng 9 18 50% 3.23
80 Yubi Liều 18 18 100% 5.28
81 Uyên Nguyễn 10 18 56% 4.42
82 Số Pi 12 18 67% 6.33
83 Phạm Nguyên Thảo 13 18 72% 10.57
84 Ngọc Giang 12 18 67% 23.43
85 Nguyễn Nguyên 18 18 100% 12.4
86 Đặng Thành Đạt 17 18 94% 39.42
87 Phù Thủy Xấu Xa 12 18 67% 5.35
88 Khánh Thu 15 18 83% 6.48
89 Dương Thảo Hương 16 18 89% 4.32
90 Tuyet Anh 8 17 47% 4.67
91 Linh Tây's 9 18 50% 12.48
92 Kun's Lee 7 18 39% 4.12
93 thanh thư 4 18 22% 1.38
94 Nguyễn Hạnh 10 13 77% 3.37
95 Sơn Nguyễn 6 18 33% 7.17
96 Đỗ Nguyễn Hồng My 7 18 39% 5.1
97 Nguyễn Thành Vinh 15 18 83% 4.28
98 Thoa Nguyễn 14 18 78% 5.1
99 Diệp DũngGiang 7 18 39% 13.57
100 Tân Nhật 18 18 100% 3.15
101 Lục Thiên Hà 10 15 67% 5.32
102 Phan Quốc An 12 18 67% 3.05
103 trần thanh tùng 12 18 67% 1.8
104 Moto Yuya 9 18 50% 5.48
105 Minh Ngọc 17 18 94% 9.3
106 Tuan Tran 17 18 94% 3.17
107 Sú Sun 16 18 89% 3.62
108 Trinh Nguyen 11 18 61% 8
109 Susu RaLy 7 18 39% 13.17
110 Dương Thu Thủy 13 18 72% 6.63
111 Trần khánh an 10 15 67% 7.7
112 Bích Pang 13 18 72% 8.43
113 Gia Hân 8 16 50% 4.05
114 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 13 18 72% 4.83
115 Võ Trung Hậu 14 18 78% 5.15
116 SELENA 16 18 89% 7.83
117 Nguyễn Thiên Kim 13 18 72% 6.8
118 Gosuha Longshendo 11 18 61% 4.13
119 Bùi Quốc Toàn 6 18 33% 10.83
120 Dang Tan Loc 18 18 100% 3.67
121 Rony Phong 14 18 78% 6.4
122 Khánh Linh 16 18 89% 6.02
123 Sumi Thi 12 18 67% 6.57
124 Thiên Kim 11 18 61% 4.9
125 Trần Trung Quân 16 18 89% 9.82
126 Dương Trần Bảo An 12 17 71% 9.97
127 Nguyễn Hoàng Ngọc Chi 14 18 78% 6.38
128 Trang Nguyễn 1 3 33% 1.02
129 Lưu Hà Uyên 11 18 61% 3.25
130 Châu Nguyễn 13 18 72% 3.42
131 Ngọc Ánh 12 18 67% 8.05
132 Chu Thành Đạt 17 18 94% 5
133 Sean Murphy 15 18 83% 13.42
134 ạkhasjfasf 12 18 67% 3.57
135 Minh Anh 7 18 39% 2.35
136 Ly Xuan Loc 13 18 72% 11.02
137 Nguyễn Đoàn Phương Nguyên 15 18 83% 6.42
138 Anh Thu Tran 0 0 0% 0.28
139 Trương Văn Nam 10 16 63% 6.18
140 Hoang Nh 12 18 67% 14.53
141 NgocTran Tran 9 13 69% 7.82
142 Hải Yến 16 18 89% 10.83
143 Nguyễn Tiến Đạt 13 18 72% 2.02
144 Thảo Minh 18 18 100% 4.05
145 Linh Linh'ss 5 17 29% 4.28
146 Nghiệp Tài 15 18 83% 2.73
147 Bùi Thế Minh Duy 16 18 89% 3.48
148 Ky Nam Nguyen 10 12 83% 3.47
149 Nhỏ Lùnn 4 18 22% 3.93
150 Nguyễn Hà Kim Huyền 14 18 78% 10.68
151 Lê Hoàng Kim Ngân 16 18 89% 8.77
152 Lê Minh Tài 15 18 83% 12.7
153 Anh Celsius 11 18 61% 10.18
154 Tử Đinh Hương 8 18 44% 15.65
155 Nhok Bốn Mắt 10 18 56% 11.15
156 Đỗ Phong 6 18 33% 1.38
157 Vi Bod 3 16 19% 2.7
158 Kyong Takanashi 1 4 25% 2.35
159 Phạm Thị Thu Trang 15 18 83% 20.18
160 NGUYỄN DUY KHÁNH 11 18 61% 3.62
161 ngô quốc phát 10 18 56% 7.3
162 Tú Quyên 8 18 44% 9.05
163 liễu trúc vy vy 14 18 78% 5.17
164 Sang Trương 14 18 78% 2.75
165 Phạm Tứ Đạt 15 18 83% 3.35
166 Dinh Quoc Thai 4 18 22% 3.08
167 Quỳnh Phạm 10 18 56% 3.7
168 Trang Thị Ngọc Ngô 18 18 100% 4.32
169 Phạm Thị Vân Anh 8 18 44% 14.88
170 Nguyen Le Van Y 12 14 86% 6.7
171 P T D 11 18 61% 29.55
172 Minh Huyền 13 18 72% 6.38
173 huynh tan phat 6 18 33% 2.97
174 Lê Anh Phương 12 18 67% 3.47
175 An Thu 12 17 71% 10.87
176 Vũ Diệp Lâm Nhi 11 12 92% 4.75
177 Khanh Khu Kho 13 18 72% 3.2
178 Lã Minh Hiếu 8 18 44% 3.88
179 Tuấn Kiệt 8 18 44% 16.35
180 Thảo Phương Nhi 8 12 67% 5.7
181 Bông Vi Ai Pi 10 18 56% 3.32
182 Bảo Trân 13 18 72% 7.57
183 Mùa Đông Hoa Đá 14 17 82% 9.43
184 mễ bối 9 12 75% 3.13
185 MY LE 11 18 61% 7.93
186 Hoàng Lê 6 17 35% 14.65
187 Hoàng Thảo Nhi 7 17 41% 2.28
188 Nguyen Phuong Quynh Anh 16 18 89% 5.92
189 Hoàng Thương 17 17 100% 3.97
190 Sky Blue123 14 18 78% 6.2
191 HO Truc Linh 13 17 76% 6.83
192 Minh Quý 8 18 44% 10.78
193 Nguyễn Khánh Linh 10 18 56% 5.33
194 Thạch Nguyễn Ngọc 9 18 50% 3.9
195 Ngoc Nam Doan 16 18 89% 5.48
196 Trần Thị Thanh Thành 12 18 67% 9.2
197 Hàn Thị Yến 12 18 67% 7.8
198 Anthony Phan 18 18 100% 2.02
199 Hoa Liên 0 0 0% 60.32
200 NG NG NG 7 18 39% 6.75
201 Trần Thanh Xuân 0 3 0% 1.22
202 Pé's Lùn's 8 18 44% 13.7
203 pnlinh 12 18 67% 6.82
204 Lê Huy Hiệp 11 18 61% 5.65
205 Phạm Đăng Hoa 15 18 83% 9.65
206 Trương Thanh Phương 12 18 67% 8.77
207 Nguyễn Hồng Ngân 13 18 72% 17.25
208 Phương Thảo 10 18 56% 13.08
209 Incendie 15 18 83% 5.78
210 Khánh Nguyễn 0 0 0% 0.77
211 vu minh hieu 6 17 35% 2.2
212 Lại Minh Long 7 11 64% 6.22
213 ELE 13 18 72% 6.35
214 Le Minh Hieu 15 18 83% 14.43
215 Loan Trầm 17 18 94% 3.4
216 Hong Ly Truong 15 18 83% 7.58
217 Nguyễn Cẩm Vân 13 18 72% 6.5
218 Cao Ha Minh 14 18 78% 4.65
219 ngo tuyet anh 2 3 67% 0.77
220 Pìh Ronan 9 14 64% 7.32
221 Shichikato 0 1 0% 0.4
222 Doancuong 5 18 28% 9.33
223 Hoàng Văn Đăng 5 18 28% 3.47
224 Phan Quỳnh 5 18 28% 11.08
225 nguyen van a 4 18 22% 3.17
226 Lê Ngọc Anh 3 18 17% 7.42
227 le thi kim oanh 3 18 17% 0.48
228 Nguyễn thị kim ngân 3 18 17% 3.85

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9