Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài 1:

Chọn phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại 

Câu 1:

A. sometimes 

B. visit   

C. worship

D. with

Mã ID : 58242

Câu 2:

A. washed  

B. looked 

C. stopped 

D. played

Mã ID : 58243

Câu 3:

A. three 

B. through 

C.  month     

D.  than

Mã ID : 58244

Câu 4:

A. nation  

B. pollution 

C. question

D. information

Mã ID : 58245

Câu 5:

Mã ID : 58247

Bài 2:

Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

Câu 1:

A. blanket

B.  fashion   

C. champagne

D. material 

Mã ID : 57549

Câu 2:

A. children    

B.  chair 

C. machine   

D. chest 

Mã ID : 57550

Câu 3:

A. disappointed

B. reduced 

C. celebrated   

D. needed

Mã ID : 57551

Câu 4:

A. energy

B. eruption      

C. extensive        

D.  replace 

Mã ID : 57552

Câu 5:

A. hour  

B.  house

C. hot 

D. head 

Mã ID : 57553

Bài 3:

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. cost 

B. most 

C. post

D. cold

Mã ID : 56411

Câu 2:

A.  child

B. machine

C.  chair

D. check

Mã ID : 56412

Câu 3:

A. question

B. nation

C. correction

D.  pollution

Mã ID : 56413

Câu 4:

A. claimed

B. warned

C. occurred 

D. existed

Mã ID : 56414

Bài 4:

Choose the word that has the underlined part pronouned differently from the rest

Câu 1:

A. washed   

B. worked  

C. decided  

D. stopped

Mã ID : 55712

Câu 2:

A. hats  

B.  hands

C. books   

D. cats

Mã ID : 55713

Câu 3:

A. sun     

B. cut

C. shut  

D. put

Mã ID : 55714

Câu 4:

A. teacher 

B. sea

C. meat

D. bear

Mã ID : 55715

Bài 5:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. styles  

B.  jeans 

C. students      

D. labels

Mã ID : 55629

Câu 2:

A. seat   

B.  wear  

C. mea

D. teacher

Mã ID : 55630

Câu 3:

A. children   

B.  cheap 

C. chemist  

D. cheerful

Mã ID : 55631

Câu 4:

A. switch   

B. invite

C. environment

D.  climate

Mã ID : 55632

Bài 6:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. shu

B. pu

C. cut   

D.  such

Mã ID : 55485

Câu 2:

A. the   

B. there

C. think 

D. this

Mã ID : 55486

Câu 3:

A. books  

B. clubs     

C. hats    

D. stamps

Mã ID : 55487

Câu 4:

A. paper    

B.  happy    

C. passage  

D. handbag

Mã ID : 55488

Câu 5:

A. floo

B. moon      

C. food    

D. soon

Mã ID : 55489

Bài 7:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. think 

B. therefore 

C. throughout 

D.  thanks

Mã ID : 55390

Câu 2:

A. cleaned 

B. played  

C. used   

D. hoped

Mã ID : 55391

Câu 3:

A. stood     

B. blood

C. good       

D. foot

Mã ID : 55392

Câu 4:

A. nation 

B. natural 

C. matter   

D.  anger

Mã ID : 55393

Câu 5:

A. books

B.  clubs  

C. hats

D. stamps

Mã ID : 55394

Bài 8:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. wanted 

B. needed        

C. dedicated         

D. watched

Mã ID : 55327

Câu 2:

A. dislike    

B. design

C. musi

D. light

Mã ID : 55328

Câu 3:

A. know    

B. so  

C. go 

D. now

Mã ID : 55329

Câu 4:

A.  that        

B.  their  

C.  the   

D.  thank

Mã ID : 55330

Câu 5:

A. number

B. return 

C. summer

D. product

Mã ID : 55331

Bài 9:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Câu 1:

A. information  

B. informative

C.  forward

D.  formal 

Mã ID : 55271

Câu 2:

A. shout

B. through

C. mountain

D. household

Mã ID : 55272

Câu 3:

A. teenager

B. message  

C. village        

D. advantage

Mã ID : 55273

Câu 4:

A. control    

B. folk 

C. remote  

D. documentary

Mã ID : 55274

Câu 5:

A. access   

B. website    

C.  violent  

D. internet

Mã ID : 55275

Bài 10:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. claimed   

B. warned     

C. occurred    

D. existed

Mã ID : 55225

Câu 2:

A. health  

B. appear           

C.  ready  

D. heavy

Mã ID : 55226

Câu 3:

A. tidal

B. sight  

C. mineral 

D. describe

Mã ID : 55227

Câu 4:

A. though   

B.  throw

C.  through 

D. thought

Mã ID : 55228

Câu 5:

A. thunder  

B. erupt   

C. trust    

D. pull

Mã ID : 55229

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ