Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

1000 bài tập chọn lọc môn Anh theo chuyên đề và dạng có lời giải chi tiết

Bài tập luyện

Bài 1:

I :

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions.

Câu 1:

A. honorable        

B. honesty  

C. historic    

D. heir

Câu 2:

A. unfold 

B. unfair        

C.  unless 

D. undo

Câu 3:

A. depends          

B. years        

C. temples      

D. parents

Bài 2:

II:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underline part is pronounced  differently  from that of the others.

Câu 1:

A. knees       

B. papers   

C.  trees    

D.  bats

Câu 2:

A. Monday

B. monkey     

C. punctual   

D. language

Câu 3:

A. ethic        

B. breathe    

C. marathon               

D. path

Câu 4:

A. chore

B. change     

C. choice   

D. chorus

Bài 3:

III:

Choose the word (A, B, C, D) whose primary stress is on a different position from that of the others in each group below.

Câu 1:

A. terrific    

B.  Pacific     

C. Arabic

D. mechanic

Câu 2:

A. benevolent     

B. profitable    

C. essential  

D. equivalent   

Câu 3:

A. evaporate           

B. consulate   

C. communicate   

D.  coordinate

Câu 4:

A. compressor     

B. transistor        

C. equator    

D. ancestor

Câu 5:

A. nutritious     

B. contagious   

C. contemptuous         

D. numerous

Bài 4:

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words. 

Câu 1:

A. memory 

B. computer  

C. geography 

D. commercial 

Câu 2:

A. confident  

B. interview

C. advertise 

D. position

Câu 3:

A. renovation    

B. eliminate

C. irrigation  

D. economic 

Câu 4:

A.  productivity

B. economical 

C. agricultural   

D. administrative 

Câu 5:

A. company 

B. biology   

C. chemistry

D. comfortable 

Bài 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.

Câu 1:

A. disaster

B. encounter 

C. determine

D. consonant

Câu 2:

A. referee   

B. agriculture 

C. personality     

D. mathematics

Câu 3:

A. weather

B. animal     

C. human      

D. canteen

Câu 4:

A. gallery    

B. satellite  

C. different  

D. cathedral

Câu 5:

A. familiar     

B. redundant   

C. customary    

D. reluctant

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ