Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Thực hiện phản ứng giữa 10,8g kim loại B với 17,92 lít hỗn hợp O2 và CO2 (đktc) có tỉ khối so với hidro là 18,25. Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 19,6. Xác định B? Biết kim loại B chỉ phản ứng với O2
13:52 pm - 12/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em ơi kiểm tra lại đề bài nhé, chỗ hỗn hợp khí sau phản ứng thu được có tỉ khối so với hidro là 19,6 hình như sai r e à. 
Theo đề bài này thì giải bị vô nghiệm
Cô hướng dẫn cách làm như sau:

\(\left\{ \matrix{
{n_{hh}} = a + b = 0,8 \hfill \cr
{m_{hh}} = 32a + 44b = 0,8.36,5 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 0,5 = {n_{{O_2}}} \hfill \cr
b = 0,3 = {n_{C{O_2}}} \hfill \cr} \right.\)

nhh(ĐKTC) = 17,92:22,4 = 0,8 (mol)

Mhh = 18,25.MH2 = 18,25.2 = 36,5 (g/mol)

=> mhh = nhh ×Mhh = 0,8×36,5 =29,2 (g)

Đặt số mol của O2 và CO2 lần lượt là a và b (mol)

Ta có hệ phương trình:

Đặt hóa trị của kim loại B là n (đk: n nguyên dương)

PTHH: 4B + nO2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) 2B2On

Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí có tỉ khối với H2 là 19,6 → O2 còn dư sau phản ứng

hh sau gồm:

\(\left\{ \matrix{
{n_{{O_2}\,du}} = x(mol) \hfill \cr
{n_{C{O_2}}} = 0,3\,(mol) \hfill \cr} \right.\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow {\overline M _{hh\,sau}} = {{32x + 44.0,3} \over {x + 0,3}} = 39,2 \cr
& = > x = ? \cr} \)

Có mol O2 dư → số mol O2

Có mol O2 pư, dựa vào PTHH tính được số mol B phản ứng

Có mB = 10,8, có mol B tính được ở trên sẽ suy ra được MB = mB : nB

→ Ra được 1 phương trình có mối quan hệ M với n => chạy giá trị n = 1,2,3 thì tìm được M

09:19 am - 15/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 3,6 gam kim loại X tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí gồm oxi và hidro có tỉ khối so với hidro là 5,5. Xác định kim loại X? Biết kim loại X chỉ phản ứng với O2
15:09 pm - 11/10/2019
Baongan Nguyen:
Khi nung hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được chỉ bằng một nửa khối lượng chất rắn ban đầu. Xác định % về khối lượng các chất rắn thu được trong hỗn hợp ban đầu. Sơ đồ phản ứng : CaCO3= CaO + CO2 ; MgCO3 = MgO + CO2.
22:38 pm - 10/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Đặt trong hỗn hợp ban đầu số mol của CaCO3 và MgCO3 lần lượt là x và y (mol)
=> m rắn bđ = mCaCO3 + mMgCO3
=>  m rắn bđ = 100x + 84y  (I)
PTHH: CaCO3 ---> CaO + CO2
            x      ---->  x (mol)
         MgCO3 -----> MgO + CO2
            y      ---->  y (mol)
Chất rắn thu được sau phản ứng gồm: CaO: x(mol) và MgO: y (mol)
=> m rắn sau = mCaO + mMgO
=> m rắn sau = 56x + 40y (II)
Theo bài khối lượng rắn sau = 1/2 khối lượng chất rắn ban đầu

\(\eqalign{
& \Rightarrow {{56x + 40y} \over {100x + 84y}} = {1 \over 2} \cr
& \Rightarrow 112x + 80y = 100x + 84y \cr
& \Rightarrow 12x = 4y \cr
& \Rightarrow 3x = y \cr} \)
Phần trăm khối lượng của CaCO3 trong hỗn hợp ban đầu là:

\(\eqalign{
& \% CaCO3 = {{mCaCO3} \over {mCaCO3 + mMgCO3}} \times 100\% \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{100x} \over {100x + 84y}} \times 100\% \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{100x} \over {100x + 84 \times 3x}} \times 100\% \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {{100} \over {352}} \times 100\% \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 28,4\% \cr} \)

Phần trăm khối lượng của MgCO3 = 100% - %mCaCO3 = 71,6 (g)

10:07 am - 11/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
(nối tiếp bài dưới nha) biết A là kim loại gì? Nếu hòa lượng kim loại nói trên vào dung dịch H2SO4 thì thu được thể tích khí hidro là bao nhiêu? Sơ đồ phản ứng : A+HCl = ACl2 + H2.
06:09 am - 10/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nH2(đktc) = 4,48:22,4 = 0,2 (mol)
                    PTHH: A + 2HCl ----> ACl2 + H2
Theo PTHH: (mol)    1                    --------> 1 
Theo đề bài: (mol) x= ?                     <-----0,2 
=> x = 0,2.1:1 = 0,2 (mol)
=> nA = 0,2 (mol)
=> MA = mA : nA = 13:0,2 = 65
=>A là kẽm (Zn)
Nếu hòa tan Zn bằng dd H2SO4 có phản ứng:
PTHH: Zn + H2SO4 ----> ZnSO4 + H2
         0,2 ---------------------------> 0,2 (mol)
Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,2 (mol)
=> VH2(đktc) = nH2.22,4 = 0,2.22,4=4,48 (l)
08:55 am - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại A có hóa trị II vào dung dịch axit clohidric (HCl) thì thu được 4,48 lít khí ở đktc. Hãy cho
06:06 am - 10/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nH2(đktc) = 4,48:22,4 = 0,2 (mol)
                    PTHH: A + 2HCl ----> ACl2 + H2
Theo PTHH: (mol)    1                    --------> 1 
Theo đề bài: (mol) x= ?                     <-----0,2 
=> x = 0,2.1:1 = 0,2 (mol)
=> nA = 0,2 (mol)
=> MA = mA : nA = 13:0,2 = 65
=>A là kẽm (Zn)
08:54 am - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Trong oxit của kim loại Y thì oxi chiếm 30%. Hãy cho biết Y là kim loại gì?
21:22 pm - 09/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền

Gọi CTHH của oxit kim loại Y là Y2On

Ta có: %O= 16n/2Y+16n = 30% 

Nếu n=1 => Y=18,67 (loại) 

Nếu n=2 => Y= 37,33 (loại)

Nếu n=3 => Y= 56 (Fe) 

21:30 pm - 09/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Một bình kín chứa hỗn hợp gồm H2 và O2 với thể tích là 3,36 lít (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8,5. Bật tia lửa điện đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp này thì thu được bao nhiêu gam nước? Đưa hỗn hợp thu được sau phản ứng về điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ có thể tích là bao nhiêu? ( coi như thể tích của chất lỏng và chất rắn nếu có thì không đáng kể).
20:05 pm - 09/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
Đặt nH2 = a; nO2 = b
n(hh) = a+b = 0,15
M(hh) = 8,5*2 = m(hh)/n(hh) = (2a+32b)/0,15
=> a= b = 0,075 (mol)
2H2 + O2 --> 2H2O
Ta thấy: O2 dư => nH2O = nH2 = 0,075 (mol) => mH2O= 1,35(g)
nO2 dư = 0,0375
Khi đưa hh sau pu về đktc thì H2O ngưng tụ thành trạng thái lỏng.
=> V sau = V O2 dư = 0,0375*22,4 = 0,84 (lit)
21:23 pm - 09/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Truong Phượng Vy:
Khi cho kẽm tác dụng với axit Clohiđric HCl người ta thu được 10 gam khí hiđro và kẽm clorua ZnCl2a) Viết chương trình hóa họcb) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktcc) Tính số mol axit Clohiđric tham gia phản ứng
07:47 am - 09/10/2019
07:48 am - 09/10/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
a) PTHH: Zn+2HCl->ZnCl2+H2
b)  nH2=10/2=5 mol
=> VH2=5×22,4=112 lít
c) Theo PT, nHCl=2nH2=2×5=10 mol
08:19 am - 09/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Hòa tan hoàn toàn 7,2g một kim loại X hóa trị II cần dùng chưa hết 23,725g HCl. Nếu cho lượng kim loại nói trên tác dụng với oxit thì thể tích oxi cần dùng nhiều hơn 2,8 lít (đktc). Hãy cho biết X là kim loại gì?
20:50 pm - 08/10/2019
21:02 pm - 08/10/2019
21:03 pm - 08/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Oxi hóa hoàn toàn 11,5g một kim loại X bằng không khí thì cần vừa đủ 14 lít không khí ( đktc). Hãy xác định CTHH của oxit thu được?
20:47 pm - 08/10/2019
21:07 pm - 08/10/2019
Baongan Nguyen
Tại sao VO2= 1/5 Vkk vậy bạn? Mình ko hiểu?
19:19 pm - 09/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Vì trong không khí oxi coi như chiếm 20% về thể tích
nên: VO2 = 20%/100%. Vkk
=> VO2 = 1/5.Vkk
08:34 am - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 6g một kim loại A tác dụng với dung dịch HCl dư thì thấy có 10,95g HCl đã phản ứng. Hãy xác định A biết sơ đồ phản ứng A+HCl = AClx +H2
20:15 pm - 08/10/2019
Baongan Nguyen:
Tính thể tích không khí vừa đủ để đốt cháy hết 2,8 lít khí A. Sản phẩm phản ứng là SO2 và nước. Biết : - Tỉ khối của A đối với không khí là 1,1724 - A chứa 94,12% S về khối lượng, còn lại là H Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
21:42 pm - 19/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
%H=100%-94,12%=5,88%
S:H=(%S/32):(%H/1)
(94,12/32):(5,88/1)=2,94125:5,88=1:2
=> A: (H2S)n
Lại có d(A/kk)=1,1724
=> MA=1,1724×Mkk=1,1724×29=34
=> 34n=34 => n=1
Vậy A là H2S
PTHH: 2H2S+3O2->2SO2+2H2O
Theo PT, nO2=3nH2S/2=1,5nH2S
=> VO2=1,5VH2S
Mà Vkk=5VO2
=> Vkk=5×1,5VH2S=5×1,5×2,8=21 lít
08:34 am - 20/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em kiểm tra lại đề bài nhé, cô k ra được đáp án
08:42 am - 20/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm 2 khí oxi và hidro có thể tích ở đktc là 8,96 lít. Đốt hỗn hợp này đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng làm ngưng tụ hơi nước rồi đưa về điều kiện ban đầu. a) Tính khối lượng nước thu được b) Tính thể tích khí còn lại sau phản ứng? Biết khối lượng mol trung bình của A là 17.
16:50 pm - 15/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Đây em nhé!
09:23 am - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Trong một muối thì kim loại Al chiếm 36% về khối lượng, còn lại là S. Hãy xác định CTHH của muối này biết cứ 0,3 mol muối này thì nặng 45g.
10:52 am - 29/08/2019
Yuu Otosaka:
CHO 2,016 gam kim loại X tác dụng hết với Oxi thu được 2,784 gam oxit .Xác định kim loại X
21:33 pm - 28/08/2019
Baongan Nguyen:
Trong 8g hợp chất thì có 4,8g Mg, còn lại là O. Hãy xác định CTHH của hợp chất này biết khối lượng mol phân tử của hợp chất là 40g.
08:34 am - 27/08/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

mO=8-4,8=3,2g

=> Mg:O=nMg:nO=(4,8/24):(3,2:16)=1:1

=> Công thức đơn giản nhất của hợp chất là MgO

=> Công thức phân tử của hợp chất là (MgO)x

Có M=40x

Mà khối lượng mol phân tử của hợp chất là 40 => 40x=40 => x=1

08:41 am - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khánh Ly:
giải chi tiết cho em nhé thầy
11:15 am - 25/08/2019
Khánh Ly:
FexOy+CO-->FeO+CO2
11:15 am - 25/08/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Đây e  nhé!

FexOy + (y-x)CO → xFeO + (y-x)CO2

08:40 am - 26/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!