Bài 5. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (mục II, tự học có hướng dẫn))

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

    22:36

Hỏi đáp và thảo luận

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 38: Trong thời kỳ cách mạng 1936-1939 Đảng ta đã sử dụng khẩu hiệu đấu tranhA.“Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.C. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”.D. “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”

22:51 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, trong thời kỳ cách mạng 1936-1939 Đảng ta đã sử dụng khẩu hiệu đấu tranh: “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

10:03 - 09/03/2020

Nguyễn Minh Duc
em thưa cô nên học chủ yếu trong tài liệu hay học sách giáo khoa ạ

20:20 - 22/05/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em nên kết hợp cả 2 nội dung em nhé!

08:03 - 23/05/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 37: Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có chủ trương gì?A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước.B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa

22:51 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có chủ trương: Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.

10:02 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 36: Tại Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới làA. Chủ nghĩa thực dân cũ.B. Chủ nghĩa thưc dân mới.C. Chủ nghĩa phát xít.D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

22:50 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là Chủ nghĩa phát xít.

09:53 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 35: Đâu không phải là phương pháp, hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939?A. Công khai và nửa công khai.B. Hợp pháp và nửa hợp pháp.C. Đấu tranh vũ trang.D. Công khai và bí mật.

22:50 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đấu tranh vũ trang không phải là phương pháp, hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939.

09:52 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 34: Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 là gì?A. Giành độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.B. Giảm sưu thuế, chia lại ruộng đất cho dân cày.C. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.D. Đòi độc lập, tự do và các quyền dân chủ khác.

22:49 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng trong cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 là: Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

09:50 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 33: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 làA. chủ nghĩa phát xít và chính quyền phong kiến tay saiB. chủ nghĩa phát xít, bọn phản động thuộc địa và tay sai.C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp và chính quyền tay saiD. chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc nói chung.

22:49 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là: bọn phản động Pháp cùng bè lũ tay sai không chịu thi hành chính sách của Mặt trận nhân dân Pháp  tại các thuộc địa.

09:41 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 32: Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (1935) đề ra chương trình thành lập mặt trận nhân dân ở các nước, nhằmA.chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.B. chống bọn thực dân phản động, đòi tự do, dân chủ.C. chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh.D. chống phong kiến tay sai giành ruộng đất cho dân cày.

22:48 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này được đề cập chi tiết trong sgk lịch sử 9, trang 77, em chú ý ôn tập lại nhé!

09:38 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 31: Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với thế giới làA. làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trở nên sâu sắc.B. chủ nghĩa phát xít được thiết lập ở một số nước.C. các quyền tự do dân chủ bị thu hẹp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.D. các nước đế quốc tăng cường áp bức, bóc lột nhân dân thuộc địa.

22:48 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, em lấy câu hỏi từ nguồn nào vậy em? Em cần kiểm tra lại vì đáp án của câu hỏi chưa đủ để phản ánh hết vấn đề.

09:35 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
@GV Sử - Phạm Ngát:thầy em phát ạ

20:57 - 25/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, thực tế cô thấy câu hỏi này rất khó để đánh giá đâu là hậu quả lớn nhất. Tuy nhiên, có thể lựa chọn đáp án B em nhé!

08:47 - 26/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 30. Điều gì chứng tỏ: tháng 9/1930 phong trào công - nông đã phát triển tới đỉnh cao?A. Phong trào diễn ra khắp cả nước.B. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô ViếtC. Đã thực hiện liên minh công nông vững chắc.D. Đã kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

22:47 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, tháng 9/1930 phong trào công - nông đã phát triển tới đỉnh cao được thể hiện ở việc: Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang và thành lập chính quyền Xô Viết.

09:32 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 39: Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đếnA. Mâu thuẫn giữa toàn thể-nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc.B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu sắc.D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.

22:46 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã dẫn đến mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật -Pháp sâu sắc.

09:30 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 29 : Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là hình thức nào?A. Khởi nghĩa vũ trang .B. Kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp .C. Chính trị kết hợp với vũ trang .D. Khởi nghĩa từng phần đi đến tổng khởi nghĩa

22:46 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Hình thức đấu tranh thời kì 1936-1939 là: Kết hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp.

09:30 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
.Câu 28 : Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là gì?A. Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, c¬m ¸o hòa bình C. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu D. Đòi ruộng đất dân cày

22:45 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đây là kiến thức trọng tâm, em cần ôn tập lại ngay nhé! Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là: Đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

09:24 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 27. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?A. Vì Việt Nam phụ thuộc Pháp.B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kinh tế Pháp.C. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.D. Vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp

22:45 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, kinh tế bị cột chặt vào kinh tế Pháp. Về câu hỏi, em nên kiểm tra và xác định lại nguồn câu hỏi. Các đáp án đều có thể lựa chọn và đều có tính hợp lí riêng. Tuy nhiên, đáp án đầy đủ là đáp án C.

09:21 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 26. Nội dung nào sau đây không phải là bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931?A. Xây dựng khối liên minh công nông.B. Xây dựng chính quyền.C. Tranh thủ thời cơ từ bên ngoài.D. Sử dụng bạo lực cách mạng

22:44 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đáp án C không phải là bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931.

09:12 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 24. Chính sách kinh tế tích cực mà chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh thực hiện làA. thành lập các tổ chức giúp đỡ nông dân sản xuất.B. bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ, bãi bỏ các thứ thuế vô lí.C. phát triển rồng trọt, chăn nuôi ở các địa phương.

22:41 - 07/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
têm D. đắp đê phòng lụt tu sửa cầu cống

22:42 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Chính sách kinh tế tích cực mà chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh thực hiện là bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc và phong kiến đặt ra, chia lại ruộng đất, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ. Nội dung này được đề cập chi tiết trong sgk trang 74, em chú ý ôn tập lại nhé!

09:02 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 23. Thời kì 1930-1931, phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ nhất là của giai cấpA. nông dân và tiểu tư sản. B. nông dân và tư sản dân tộc.C. công nhân và nông dân. D. công nhân và tiểu tư sản.

22:41 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, thời kì 1930-1931, phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ nhất là của giai cấp công nhân và nông dân.

09:15 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 22. Kẻ thù chính được Đảng cộng sản VN xác định trong phong trào cách mạng 1930-1931 làA. thực dân Pháp và phong kiến tay sai.B. thực dân Pháp và tư sản dân tộc.C. phong kiến tay sai và tư sản mại bản.D. phong kiến tay sai và tư sản Pháp.

22:41 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, kẻ thù chính được Đảng cộng sản VN xác định trong phong trào cách mạng 1930-1931 là: thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

08:38 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 21. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, tình hình kinh tế VN như thế nào?A. Khủng hoảng trầm trọng. B. Bước vào suy thoái.C. Bước đầu phát triển. D. Phát triển mạnh mẽ.

22:40 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này được đề cập chi tiết trong sgk lịch sử 9, trang 72, em chú ý ôn tập lại ngay kiến thức trọng tâm này nhé! Chúc em học tập hiệu quả!

08:36 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 20. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933?A. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp suy sụp.B. Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm.C. Pháp nới rộng một số quyền tự do, dân chủ.D. Công nhân thất nghiệp, nông dân bị phá sản.

22:40 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đáp án C không phản ánh đúng tình hình Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

08:31 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 19: Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở:A. Thái Bình và Nam Định. B. Nghệ An và Hà Tĩnh.C. Bắc Giang và Bắc Ninh. D. Quảng Nam và Quảng Ngãi.

22:39 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển mạnh mẽ nhất ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Nội dung này là kiến thức trọng tâm, em cần ôn tập lại ngay kiến thức này nhé! Chúc em học tập hiệu quả.

08:30 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu18: Đảng ta vận dụng hai khẩu hiệu nào dưới đây trong phong trào cách mạng 1930-1931?A. “Độc lập đan tộc” và “Ruộng đất dân cày” .B. “Tự do dân chủ” và “ Cơm áo hòa bình” .C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.D. “ Đánh đổ đế quốc” và “Xóa bỏ ngôi vua”

22:39 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Đảng ta vận dựng 2 khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày” trong phong trào cách mạng 1930-1931.

08:29 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 17: Về mối quan hệ với cách mạng thế giới, luận cương chính trị (10/1930) xác định:A. Đảng phải liên lạc mật thiết với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN.B. Đảng phải liên lạc mật thiết với nhân dân lao động Pháp.C. Đảng phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.D. Đảng phải liên lạc mật thiết với giai cấp công nhân thế giới.

22:38 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này được đề cập chi tiết trong sg lịch sử 9, trang 71, phần chữ nhỏ, em chú ý ôn tập lại nhé!

08:26 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 15. Nhận xét nào sau đây không về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo?A. Là một Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn.B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể của V.Nam.C. Còn mang nặng đấu tranh giải phóng giai cấp.D. Mang tính dân tộc và tính giai cấp sâu sắc.

22:37 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đáp án C là nhận xét không đúng về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

08:24 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 14. Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng.B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

22:36 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này được đề cập chi tiết trong sgk lịch sử 9, trang 69, phần chữ nhỏ, em chú ý ôn tập lại nhé!

08:27 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 13. Cương lĩnh Chính trị đầu tiên do Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc mang tínhA. dân tộc và thời đại sâu sắc. B. giai cấp và thời đại sâu sắc. C. dân tộc và giai cấp sâu sắc. D. giai cấp và cá nhân sâu sắc.

22:36 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Cương lĩnh Chính trị đầu tiên do Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc mang tính dân tộc và giai cấp sâu sắc. Nội dung này được đề cập ngay trong sgk, em cần chú ý ôn tập lại kiến thức nhé!

08:21 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 10. Nhận xét nào sau đây không phản ánh đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản?A. Đã triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất.B. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất.C. Tham gia đóng góp một số ý kiến quan trong cho hội nghị.D. Soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng.

22:35 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, nội dung này là kiến thức cơ bản, được đề cập ngay trong sgk, cùng với phương pháp suy luận là em có thể tìm ra đáp án. Em cần ôn tập lại kiến thức trọng tâm này ngay nhé! Đáp án C không phản ánh đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

08:18 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 10 : Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng ngày 6/1/1930 là gì?A. Thông qua luận cương chính trị của Đảng .B. Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ thị ban chấp hành trung ương lâm thời.C. Bầu ban chấp hành trung ương lâm thời .D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương .

21:33 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em lưu ý các vấn đề sau:
1. Nội dung câu hỏi chưa phù hợp: Hội nghị thành lập Đảng bắt đầu từ ngày 6/1/1930 - 8/2/1930, chứ không phải Hội nghị thành lập Đảng ngày 6/1/1930.
2. Hội nghị thành lập Đảng bắt đầu từ ngày 6/1/1930 - 8/2/1930: Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ thị ban chấp hành trung ương lâm thời.

08:14 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 8: Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt nam, đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?A. Thành lập Đông Dương Cộng sản ĐảngB. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.D. Thành lập Đông Cộng sản Việt Nam .

21:30 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt nam, đó là ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

08:09 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữaA. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.B. chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.C. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước.D. chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào nông dân.

21:30 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữaA. chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Nội dung này em ôn tập lại trong sgk em nhé!

08:08 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
Câu 4. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc ) có ý nghĩa nhưA.Đại hội thành lập Đảng. B. Đại hội toàn quốc của Đảng.C. Hội nghị kiện toàn Đảng. D. Hội nghị trù bị thành lập Đảng.

21:29 - 07/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, về nguồn câu hỏi thì cô có chút thắc mắc em lấy từ nguồn nào? Về đáp án, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản bắt đầu từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc ) có ý nghĩa như Hội nghị thành lập Đảng.

08:07 - 09/03/2020

Đậu Thị Như Quỳnh
@GV Sử - Phạm Ngát:thầy giáo của em phát tài liệu ạ

13:52 - 17/03/2020

GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, hiện tại trên trang có rất nhiều câu hỏi từ các em học sinh. Do thời gian có hạn và có rất nhiều vấn đề cần trả lời, nên cô chỉ có thể giải đáp các thắc mắc về bài giảng và đề thi trên trang. Em có thể đặt câu hỏi trên trang Hoidap247.com để được trả lời em nhé!

14:35 - 17/03/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !