Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Gái Họ Trương:
Em có 1cau này ko biết thầy có thể làm được
13:27 pm - 06/05/2019
Mod Toán-Lê Thanh Bình

em viết đề ra đi

13:32 pm - 06/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:44 pm - 18/03/2019
Đào Mai Phương
Em đang cần gấp ạ
19:44 pm - 18/03/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé:https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/
08:32 am - 13/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : M = | x - 3/2 | + |x-1| + |x-3| + |x-2| + |x+2013|
21:42 pm - 23/02/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé: https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/
08:28 am - 13/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm các số nguyên x,y thỏa mãn : x^2019 + x^2010 + 2013^2010 = y^2010 + y^2011 + 2014^2011
22:40 pm - 21/02/2019
Đào Mai Phương
Giúp em với em đang cần gấp
21:40 pm - 23/02/2019
GV Toán - Huongvm
Bài này c trả lời ở trên rồi nhé!
11:14 am - 26/02/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tính tổng gồm 2007 số hạng : S = 2^2/1x3 + 3^2/2x4 + 4^2/3x5 +...+ 2008^2/2007x2009
14:57 pm - 25/01/2019
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}S = {2^2}/1x3 + {3^2}/2x4 + {4^2}/3x5 + ... + {2008^2}/2007x2009\\S = \frac{{{2^2}}}{{1.3}} + \frac{{{3^2}}}{{2.4}} + \frac{{{4^2}}}{{3.5}} + ... + \frac{{{{2008}^2}}}{{2007.2009}}\\S = \frac{4}{3} + \frac{9}{8} + \frac{{16}}{{15}} + ... + \frac{{2008.2008}}{{2007.2009}}\\ = \left( {1 + \frac{1}{{1.3}}} \right) + \left( {1 + \frac{1}{{2.4}}} \right) + \left( {1 + \frac{1}{{3.5}}} \right) + ... + \left( {1 + \frac{1}{{2007.2009}}} \right)\\ = 2007 + \left( {\frac{1}{{1.3}} + \frac{1}{{2.4}} + \frac{1}{{3.5}} + ... + \frac{1}{{2007.2009}}} \right)\\ = 2007 + \frac{1}{2}.\left( {1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + ... + \frac{1}{{2007}} - \frac{1}{{2009}}} \right)\\ = 2007 + \frac{1}{2}.\left[ {\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{{2007}}} \right) - \left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + ... + \frac{1}{{2007}} + \frac{1}{{2008}} + \frac{1}{{2009}}} \right)} \right]\\ = 2007 + \frac{1}{2}.\left[ {\left( {1 + \frac{1}{2}} \right) - \left( {\frac{1}{{2008}} + \frac{1}{{2009}}} \right)} \right]\\ = 2007 + \frac{1}{2}.\left( {\frac{3}{2} - \frac{{2008 + 2009}}{{2008.2009}}} \right)\\ = 2007 + \frac{3}{4} - \frac{1}{2}.\left( {\frac{1}{{2008}} + \frac{1}{{2009}}} \right)\end{array}\)

08:43 am - 29/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Bình đèo An đến trường bằng xe đạp , đến vị trí cách trường 1,8km thì gặp Nam đang đi bộ đến trường . Bình quay lại đèo Nam . Bình , An, Nam đến trường cùng 1 lúc . Hãy xác định quãng đường An và Nam đi bộ và quãng đường Bình đã đi kể từ lúc Bình và Ăn gặp nhau . Biết rằng vận tốc Bình đi xe đạp gấp 3 lần vận tốc của An và Nam . Coi thời gian quay xe không đáng kể
12:50 pm - 23/01/2019
Đào Mai Phương
Giúp em nhanh nhé em đang cần gấp em xin cảm ơn
12:50 pm - 23/01/2019
Mod_Nguyến Duy Hùng

em xem lại đề đc k em 

20:19 pm - 23/01/2019
Đào Mai Phương
Đề đúng thầy ạ
21:26 pm - 23/01/2019
GV Toán - Thu Trang
Đề của e chắc chắn đúng rồi à e? E có chép thiếu k e???
10:35 am - 25/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Viết 4 số hữu tỉ sao cho mỗi số lớn hơn -5/17 và nhỏ hơn -4/17
12:25 pm - 23/01/2019
GV Toán - Huongvm

\(\) Gọi số hữu tỉ lớn hơn -5/17 và nhỏ hơn -4/17 là x, ta có :

\(\begin{array}{l} - \frac{5}{{17}} < x <  - \frac{4}{{17}}\\ - \frac{{5.5}}{{17.5}} < x <  - \frac{{4.5}}{{17.5}}\\ - \frac{{25}}{{85}} < x <  - \frac{{20}}{{85}}\\ \Rightarrow x \in \left\{ { - \frac{{24}}{{85}}; - \frac{{23}}{{85}}; - \frac{{22}}{{85}}; - \frac{{21}}{{85}}} \right\}\end{array}\)

Vậy  các số hữu tỉ mà lớn hơn -5/17 và nhỏ hơn -4/17 là : \( - \frac{{24}}{{85}}; - \frac{{23}}{{85}}; - \frac{{22}}{{85}}; - \frac{{21}}{{85}}\)

14:05 pm - 23/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
A = 1/1x2 + 1/3x4 +...+1/37x38 và B= 1/20x38 + 1/21x37 +...+ 1/38x20 . Cm A/B nguyên
12:58 pm - 17/01/2019
GV Toán - Thu Trang
E xem lại biểu thức B của e đúng chưa e?
10:36 am - 25/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Duyên:
tìm x thuộc Q biết a) IxI=4/7,x<0 b)3/7x-1/2=1/7 c)11/12-(2/5+x)=2/3 d) 3/4+1/4:x=2/5 e) (1/2)^x=1/16; n^x+1=27
18:13 pm - 25/12/2018
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}a)\,\left| x \right| = \frac{4}{7},\,\,x < 0\\x =  - \frac{4}{7}\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\,\frac{3}{7}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{7} \Leftrightarrow \frac{3}{7}x = \frac{1}{7} + \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{3}{7}x = \frac{9}{{14}}\\x = \frac{9}{{14}}:\frac{3}{7}\\x = \frac{9}{{14}}.\frac{7}{3}\\x = \frac{3}{2}\end{array}\)

\(e)\,{\left( {\frac{1}{2}} \right)^x} = \frac{1}{{16}} \Leftrightarrow {\left( {\frac{1}{2}} \right)^x} = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^4} \Leftrightarrow x = 4\)

09:07 am - 26/12/2018
GV Toán - Huongvm
Các ý c, d em tự làm nhé!
09:08 am - 26/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm giá trị nhỏ nhất của M =|x-30| +|x-4| +|x+2018|
19:32 pm - 24/12/2018
GV Toán - Huongvm

Giải:

Ta có:

M =|x-30| +|x-4| +|x+2018|

=|30-x|+|x+2018|+|x-4|

>=2048+|x-4|

>=2048
Vậy giá trị nhỏ nhất của M là 2048

Dấu “=” xảy ra khi x=4

 

10:14 am - 25/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm x,y biết: |2x-1| + |2y-10| +|x-2| + |x-3| +|x-4| = 6
17:44 pm - 24/12/2018
GV Toán - Huongvm

(|3-x|+|4-x|+|2x-1|)+|x-2|+|2y-10|

>= |3-x+4-x|+|2x-1|+|x-2|  +|2y-10|

>=|7-2x|+|2x-1|+|x-2| +|2y-10|

>=|7-2x+2x-1|+|x-2| +|2y-10|

>=6+|x-2|+|2y-10|

>=6

dấu bằng xảy ra khi x=2; y=5

10:41 am - 25/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Cho x= 2005 . Tính giá trị biểu thức:
21:05 pm - 23/12/2018
Đào Mai Phương
x^2005 - 2006x^2004 + 2006x^2003 - 2006x^2002 + ... - 2006x^2 + 2006x - 1
21:06 pm - 23/12/2018
GV Toán - Huongvm

\(\begin{array}{l}A = {x^{2005}} - 2006{x^{2004}} + 2006{x^{2003}} - 2006{x^{2002}} + ... - 2006{x^2} + 2006x - 1\\ = {x^{2005}} - 2005{x^{2004}} - {x^{2004}} + 2005{x^{2003}} + {x^{2003}} - 2005{x^{2002}} - {x^{2002}} + ... + {x^3} - 2005{x^2} - {x^2} + 2005x + x - 1\\ = \left( {{x^{2005}} - 2005{x^{2004}}} \right) - \left( {{x^{2004}} - 2005{x^{2003}}} \right) + \left( {{x^{2003}} - 2005{x^{2002}}} \right) - ... + \left( {{x^3} - 2005{x^2}} \right) - \left( {{x^2} - 2005x} \right) + x - 1\\ = {x^{2004}}\left( {x - 2005} \right) - {x^{2003}}\left( {x - 2005} \right) + {x^{2002}}\left( {x - 2005} \right) - ... + {x^2}\left( {x - 2005} \right) - x\left( {x - 2005} \right) + x - 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\end{array}\) Thay \(x = 2005\) vào (1) ta được:

\(\begin{array}{l}A = 2005 - 1\\A = 2004\end{array}\)

23:51 pm - 23/12/2018
Đào Mai Phương
Em cảm ơn ạ
19:16 pm - 24/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Linh Hà:
tìm 3 số a,b,c biết a/2=b/3=3c/4 và a-5b+6c=30
19:20 pm - 12/12/2018
GV Toán - Huongvm

\(\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{{3c}}{4}\) và \(a - 5b + 6c = 30\)

Ta có: \(\begin{array}{l}\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{{3c}}{4} \Leftrightarrow \frac{a}{2} = \frac{{5b}}{{15}} = \frac{{6c}}{8} = \frac{{a - 5b + 6c}}{{2 - 15 + 8}} = \frac{{a - 5b + 6c}}{{ - 5}} = \frac{{30}}{{ - 5}} =  - 6\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - 6.2 =  - 12\\b =  - 6.3 =  - 18\\c =  - 6.\frac{4}{3} =  - 8\end{array} \right.\end{array}\)

08:58 am - 13/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyen chi nghia:
Tìm x biết: 1/3+1/6+1/10+...+2/x*(x+1)=2016/2018
09:34 am - 09/12/2018
Hải Dươngg

--> 2/6 + 2/12 + ...+ 2 / x(x+1)

 -- > 2 ( 1/6 +1/12 + ...+1/x(x+1)) 

 2 . ( 1/ 2.3 + 1/3.4 + ... + 1/x(x+1))

2 . (1/2 - 1/3 +1/3 -1/4 + .... + 1/x-1 - 1/x+1)

2 . ( 1/2 - 1/x+1) 

--> ... e tự giải tiếp nhé!

11:12 am - 09/12/2018
nguyen chi nghia
Cảm ơn thầy nhiều ạ!
18:36 pm - 09/12/2018
nguyen chi nghia
Thầy ơi, dòng: 2 . (1/2 - 1/3 +1/3 -1/4 + .... + 1/x-1 - 1/x+1) Phải là 2 . (1/2 - 1/3 +1/3 -1/4 + .... + 1/x - 1/x+1). Đúng không thầy?
20:22 pm - 09/12/2018
GV Toán - Huongvm
Đúng rồi em nhé, thầy viết nhầm đó, em sửa lại giúp thầy nhé!
08:22 am - 10/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lan Anh:
tìm tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:1/2-(1/3+1/4)
18:44 pm - 29/11/2018
Hải Dươngg

Đề bài đầy đủ là gì thế e?

19:01 pm - 29/11/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

ko có x làm sao tìm đc em 

20:26 pm - 29/11/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng
em tính 1/48-(1/16-1/6)= 1/48 -1/16+1/6=1/6-1/24=1/8 nha -> x<1/8 nhe
20:36 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tuan Gia:
Góc bẹt góc tù và còn góc gì nữa không vậy thầy (cô). Những góc đó có nghĩa là gì. Thường dùng làm gì. Cảm ơn ạ!
20:29 pm - 10/11/2018
Trọng Hoàng

góc nhọn 0<x<90 ; góc vuông x=90 ; góc tù 90<x<180 ; góc bẹt x=180 (đơn vị là độ hết nhé) dùng để thông tin ngắn gọn thôi, ví dụ như nói bàn tròn và bàn vuông ấy. 

21:36 pm - 10/11/2018
Trần Thảo
cho tam giác ABC,M là trung điểm
15:21 pm - 29/11/2018
Trần Thảo
của AB,N là trung điểm của AC trên tia của tia MC lấy điểm D sao cho MD=MC trên tia đối của tia NB lấy điểm E sao cho NE=NB.Chứng minh AD=AE;D,A,E thẳng hàng
15:26 pm - 29/11/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

ta chứng minh đc ΔANE=ΔCNB ( c-g-c) 

-> góc NAE= góc NCB mà 2 góc này ở vị trí so le trong

-> AE//BC (1)

Ta cũng chứng minh đc ΔAMD=ΔBMC(c-g-c) 

-> góc ADM= góc BCM ( 2 góc so le trong )

-> DA//BC (2) 

Từ 1 và 2 -> A ; D ;E thẳng hàng 

( qua 1 điểm chỉ có 1 đt // với đường thằng đã cho )

17:28 pm - 29/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà:
cho goc xOy khac goc bet va tia phan giac Oz tren canh Ox lay 2 diem AB tren canh Oy lay diem C va D sao cho AC vuong goc voi Oz va goc ODB=OBD CM AD// BD
19:33 pm - 02/11/2018
Trọng Hoàng

Xét  tam giác OBD có góc ODB = góc OBD nên tam giác OBD là tam giác cân tại O; xét trong tam giác cân OBD có tia phân giác Oz nên nó cũng là đường cao => BD vuông góc với Oz ; Mặt khác ta có AC vuông góc Oz do đó suy ra BD//AC

20:26 pm - 02/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà:
tim 3so tu nhien lien tiep biet rang tong cac tich 2 trong 3 ay bang 74
19:27 pm - 02/11/2018
Trọng Hoàng

gọi 3 số tự nhiên liên tiếp đó là x; x+1 và x+2 (x thuộc N) 

từ giả thiết ta có x(x+1)+x(x+2)+(x+1)(x+2)=74 <=> 3x^2+6x-72=0 <=> x=4 hoặc x=-6; vì x thuộc N nên x=4 vậy 3 số tự nhiên liên tiếp đó là 4;5;6

20:29 pm - 02/11/2018
Anh's Cherry's
cô ơi giúp e a
21:01 pm - 09/12/2018
Anh's Cherry's
đề bài ...2.n-1 chia hết cho n-2
21:03 pm - 09/12/2018
Hải Dươngg
2(n-2) +3 chia hết cho n-2 khi n-2 thuộc Ư (3)
21:04 pm - 09/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hà:
mot cong truong du dinh chia so dat cho 3 doi teo ti le 7:6:5 nhunhg sau do vi so nguoi cua cac doi thay doii nen phai chia lai theo ti le 6:5:4 nhung vay co 1 doi lam nhieu hon luc truoc 6 met khoi tinh so dat da giao cho moi doi
19:26 pm - 02/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài giúp cô xem đủ chưa nhé!
08:38 am - 03/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham khảo lời giải sau nhé!

Gọi số đất giao cho mỗi đội lúc đầu lần lượt là x, y, z, lúc sau là a, b, c ta có:

\(\frac{x}{7} = \frac{y}{6} = \frac{z}{5} = \frac{{x + y + z}}{{18}}\) (1)  và  \(\frac{a}{6} = \frac{b}{5} = \frac{c}{4} = \frac{{a + b + c}}{{15}}\) (2)

Rõ rằng \(x + y + z = a + b + c\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \frac{x}{7}:\frac{a}{6} = \frac{{x + y + z}}{{18}}:\frac{{a + b + c}}{{15}} = \frac{5}{6}\\ \Leftrightarrow \frac{x}{a}.\frac{6}{7} = \frac{5}{6} \Leftrightarrow \frac{x}{a} = \frac{{35}}{{36}} < 1 \Rightarrow x < a\end{array}\)

Tương tự có: \(\frac{y}{b} = 1 \Rightarrow y = b;\,\,\frac{z}{c} = \frac{{25}}{{24}} > 1 \Rightarrow z > c\)

Theo giả thiết có 1 đội làm nhiều hơn lúc đầu 6 m3 đất nên chỉ có đội 3 thỏa mãn.

\(\frac{{c + 6}}{c} = \frac{{25}}{{24}} \Leftrightarrow 24c + 144 = 25c \Leftrightarrow c = 144\)

 Thay vào (2) ta có:

\(\frac{a}{6} = \frac{b}{5} = \frac{c}{4} = \frac{{144}}{4} = 36 \Rightarrow a = 216;\,\,b = 180\)

11:49 am - 06/11/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
jungkook:
thay oi
19:53 pm - 29/10/2018
Hải Dươngg

E có thắc mắc gì

20:10 pm - 29/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Em ghi rõ câu hỏi ra em ơi!
17:34 pm - 30/10/2018
jungkook
-0,52 chia x bang -9,36 chia 16,36 a
19:09 pm - 30/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà

\[\begin{array}{l}
- 0,52:x = - 9,36\\
x = \frac{{ - 0,52}}{{ - 9,36}} = \frac{1}{{18}}
\end{array}\]

09:35 am - 31/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
VKook Jisoo ARMY BLINK:
2 nền nhà hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau.Nền nhà 1 có chiều rộng bằng 4m,nền nhà 2 có chiều rộng bằng 3,5m.Để lát nền nhà 1 người ta dùng 600 viên gạch hình vuông.Hỏi phải dùng bao nhiêu viên gạch cùng loại để lát nền nhà 2
17:35 pm - 18/10/2018
Trần Thiên Thìn
cô ơi cho em xin de kiem tra 1 tiet hinh hoc 7 chuong 1 lop 7
14:42 pm - 26/10/2018
vũ thảo nguyên
cô giải hộ em bài so sánh 3 mũ 600 vs 5 mũ 400
20:10 pm - 26/10/2018
vũ thảo nguyên
em biết làm nhưng k bít đúng hay sai
20:11 pm - 26/10/2018
Trọng Hoàng
ta có 3^600=(3^3)^200=27^200 và 5^400=(5^2)^200=25^200; vì 27^200>25^200 => 3^600>5^400
20:27 pm - 26/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
Thiên Thìn tham khảo các đê kiểm tra tại đây em nhé!
https://dethihocki.com/de-kiem-tra-45-phut-lop-7-mon-toan-e1567.html

vũ thảo nguyênpt ghi cách làm của em cô xem cho nhé!
09:34 am - 27/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
19:33 pm - 08/10/2018
Hải Dươngg

E có thắc mắc gì vậy

20:04 pm - 08/10/2018
Hân Ngô
bai 2 cau a) e hok hieu
19:20 pm - 09/10/2018
Hải Dươngg

Phần bài tập hay tài liệu hả e?

19:24 pm - 09/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Duyên:
cho e hỏ là mình học xong đến bài mấy theo phân phối chương trình là kiểm tra 1 tiết ạ
06:04 am - 04/10/2018
GV Toán - Thu Trang
Cứ hết 1 chương thì kiếm tra 1 tiết 1 lần e nhé.
09:55 am - 04/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Diệu Anh:
Làm sao để in các bài thi này về ạ? Có thể cho em xin link được ko ạ
15:34 pm - 20/08/2018
Trọng Hoàng

Bạn bấm vào chỗ "Tải liệu bài giảng" rồi sau đó bấm nút in ở góc phải nhé

16:04 pm - 20/08/2018
Nguyễn Diệu Anh
Em cảm ơn
20:49 pm - 20/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Tìm x y thuộc z biết rằng(xx +yy) xy =1980,lưu ý xx và yy có gạch ngang trên đầu
20:55 pm - 17/08/2018
20:59 pm - 17/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Tìm x, y thuộc z biết xy -5x-5y =0
21:37 pm - 15/08/2018
Hải Dươngg

= x(y-5) - 5(y-5) + 25 =0 

-> ( y-5) ( x-5) =-25

Do x , y thuộc z nên ( x-5) và (y-5) đều thuộc Ư (-25)

e tự giải tiếp đc chứ?

21:40 pm - 15/08/2018
Baongan Nguyen
Dạ, em cảm ơn thầy
08:07 am - 16/08/2018
Hello hello

x(y-5)-5(y-5)-25=0

<=> (x-5)(y-5)=25

Em kẻ bảng ra là đc em nhé

x-5=5; y-5=5

x-5=-5; y-5=-5

x-5=1; y-5=25

x-5=-1; y-5=-25

 

15:20 pm - 17/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
15:03 pm - 06/08/2018
Mod_Nguyến Duy Hùng

?:(  có j để hỏi em hãy cmt nhé

19:24 pm - 06/08/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đức Mạnh:
CM AM vuong goc voi BC ma
08:25 am - 05/08/2018
Hải Dươngg

E chứng minh M là trực tâm !

08:31 am - 05/08/2018
Tuan Nguyen Anh
thầy ơi cho em hỏi x/4=y/3 và x.y=48 đề là tìm x,y biết
12:12 pm - 08/10/2018
Hải Dươngg

Từ tỉ lệ e suy ra x theo y. Sau đó thay vào pt x.y thì sẽ ra pt bậc 2 của y

12:14 pm - 08/10/2018
Mod TS247 Vũ Đình Phước

có x=4y/3 => thay vào 2 có 4Y^2)/3=48 em giải tìm y suy ra x nhá

12:14 pm - 08/10/2018
Nguyễn Thị Ngọc Quyên

bạn rút x theo y rồi thế vào xy=48 nha!

12:17 pm - 08/10/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Đức Mạnh:
Cho tam giác ABC, về phía ngoài tam giác ABC dựng tam giác ABD vuông cân tại B và ACE vuông cân tại C.M là giao điểm của BE,CD. CMR:AM vuông góc với BC
22:15 pm - 04/08/2018
Nguyễn Hà
cho a.b=b.c chung minh (a-b)^2018 phan (c-d)^2018 =phanso( a^2018+b^2018)phan (c^2018+d^2018)
20:01 pm - 31/10/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
cho a.b=b.c
Em xem lại chỗ này!
08:58 am - 01/11/2018
Ngan Nguyen
A=|x+3| +(y-0,4)^2+5
20:51 pm - 01/11/2018
GVHT Toán - Bạc Hà
yêu cầu bài toán là gì Ngan nhỉ?
23:06 pm - 01/11/2018
GV Toán - Huongvm

Cho:\(ad = bc\) . Chứng minh \(\frac{{{{\left( {a - b} \right)}^{2018}}}}{{{{\left( {c - d} \right)}^{2018}}}} = \frac{{{a^{2018}} + {b^{2018}}}}{{{c^{2018}} + {d^{2018}}}}\).

Chứng minh:

Ta có:

 

\(\begin{array}{l}ad = bc\\ \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{{a - b}}{{c - d}}\end{array}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{a}{c} = \frac{b}{d} = \frac{{a - b}}{{c - d}}\\ \Rightarrow {\left( {\frac{a}{c}} \right)^{2018}} = {\left( {\frac{b}{d}} \right)^{2018}} = {\left( {\frac{{a - b}}{{c - d}}} \right)^{2018}}\,\,\,\left( 1 \right)\\\,\,\,\,\,\,{\left( {\frac{a}{c}} \right)^{2018}} = {\left( {\frac{b}{d}} \right)^{2018}} = \frac{{{a^{2018}}}}{{{c^{2018}}}} = \frac{{{b^{2018}}}}{{{d^{2018}}}} = \frac{{{a^{2018}} + {b^{2018}}}}{{{c^{2018}} + {d^{2018}}}}\,\,\,\left( 2 \right)\\ \Rightarrow {\left( {\frac{{a - b}}{{c - d}}} \right)^{2018}} = \frac{{{a^{2018}} + {b^{2018}}}}{{{c^{2018}} + {d^{2018}}}}.\end{array}\)

10:54 am - 28/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!