Bài 1. Động từ to be và các đại từ nhân xưng

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • 1. Các đại từ nhân xưng

    24:59

  • 2. Bài luyện tập về đại từ nhân xưng + ĐỘNG TỪ TO BE

    22:47

Hỏi đáp và thảo luận

Nguyen Thi Điệp
thầy ơi,. cau nay chia dong tu tnao a? 16. A: I (want) _______ a new computer. I (save) _______ up to buy one. B: But computers (cost) _______ so much money. What’s wrong with the one we’ve got. COST A: It (get) _______ out of date. Now17. A: What _______ (you/do)? B: I (weigh) _______ this letter. I (need) _______ to know how many stamps to put on it18. A: I (think) _______ this road is really dangerous. Look how fast that lorry (go) _______19. A: I (always/fall) _______ asleep. I just can’t keep awake. B: What time _______ (you/go) to bed? DO YOU GO A: About ten o’clock usually. But It (not/make) _______ any difference20. A: Are you free on Friday? B: No, We’re very busy now. We (have) _______ a party on Sunday.

08:45 - 02/09/2020

Mod Anh - Thái Ninh

16. want; save; cost; is getting

17. are you doing; am weighing; need

18. think; is going

19. always fall; do you go; don't make

20. are having

 

08:48 - 02/09/2020

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !