Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
vì sao để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) các nước tư bản lại chọn những con đường khác nhau
06:23 am - 08/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, vì tùy thuộc vào tình hình trong nước và phương hướng lãnh đạo đất nước của người đứng đầu. Ví dụ: Hít le lựa chọn phát xít hóa chính quyền và theo đuổi chiến tranh còn Ru-dơ-ven lựa chọn thực hiện Chính sách mới để cải tổ đất nước.
09:00 am - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
nêu và phân ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 nga
06:21 am - 08/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Đối với nước Nga:
+Cách mạng tháng 10/1917 là cuộc cách mạng vô sản có nghĩa trọng đại. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội.
+ Giải phóng nhân dân lao động, đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.
- Đối với thế giới:
+ Sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới. Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
+ Cách mạng tháng Mười Nga cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng.
+ Cách mạng tháng Mười cho thấy: Trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người vươn tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh.
- Đối với Việt Nam: 
+ Chỉ ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản.
+ Là điều kiện khách quan thuận lợi và là bài học để Việt Nam học tập trong quá trình đấu tranh cách mạng.
09:03 am - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
so sánh nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới thứ hai
08:43 am - 07/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
*Giống nhau: Cùng xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn về sự phát triển không đều, về vấn đề thị trường và thuộc địa.
*Khác nhau: CTTG thứ hai bùng nổ do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
10:28 am - 07/12/2019
Thảo Phương
em cảm ơn
06:23 am - 08/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
vì sao cuộc cách mạng anh mang tính chất là cuộc cách mạng bảo thủ không triệt để
20:44 pm - 06/12/2019
GV Sử - Phạm Ngát
Chào em , với câu hỏi của em, em tham khảo nội dung dưới đây nhé:
Vì sau cách mạng, chế độ Cộng hòa được thành lập ở Anh do Crôm-oen đứng đầu nhưng chế độ này nhanh chóng bị thay thế bằng chế độ độc tài quân sự (1653) và đến năm 1688, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. => cách mạng tư sản không triệt để.
08:03 am - 07/12/2019
Thảo Phương
@GV Sử - Phạm Ngát:em cảm ơn
08:30 am - 07/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
tình hình kinh tế các nước đông nam á từ cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20
20:46 pm - 03/11/2019
GV Sử - Thu Hiền
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:

- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á, trừ Xiêm (Thái Lan), đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

- Sau khi thôn tính các nước Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây đều thi hành những chính sách cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị. Tùy vào tình hình cụ thể mỗi nước thực dân có chính sách cai trị, bóc lột khác nhau, song nhìn chung là vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc, không mở mang công nghiệp ở thuộc địa, tăng các loại thuế, mở đồn điền,... Do đó, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX về cơ bản kém phát triển. Chỉ có nước Xiêm có nền kinh tế phát triển hơn vì đã tiến hành cải cách toàn diện.

 

10:09 am - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thảo Phương:
chứng minh cách mạng tư sản pháp là cách mạng triệt để nhất
20:34 pm - 03/11/2019
GV Sử - Thu Hiền
Chào em, với câu hỏi của em, em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để vì: 
- Hoàn thành đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của một cuộc cách mạng tư sản.
 + Lật đổ chế độ phong kiến thối nát ở Pháp, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền, xây dựng một chế độ xã hội mới với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ.
 + Đập tan quan hệ sản xuất phong kiến lạc hậu, giải phóng nông dân khỏi những áp bức phong kiến, giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
- Tư tưởng dân chủ của cách mạng tư sản Pháp còn ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của các nước châu Âu và thế giới.
06:21 am - 04/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!