Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Trí Kiên:
A là õit của lưu huỳnh chứa 50%oxivà gam khí a chiếm thể tích 0,35 lít ở đktc
14:17 pm - 27/02/2020
Trần Trí Kiên:
hãy xác định công thức của hchất khí hợp A, biết rằng
14:15 pm - 27/02/2020
Mod Hóa - Thúy Hằng

bài trên A là SO2 nhé

23:10 pm - 27/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Phương Thảo:
Hộ em bài này ạCho hai hợp chất bazơ ( hidroxit) và muối cacbonat của kim loại r hoá trị không đổi biết tỉ lệ khối lượng mol của chúng là 0.74 A tìm r B) cho biết mỏ muối của kim loại r tập chung nhiều nhất ở huyện nào của hà nam chúng ta
09:43 am - 27/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt hóa trị không đổi của kim loại R là n

→ công thức hợp chất bazơ là R(OH)n

Công thức với muối cacbonat là: R2(CO3)n

Theo bài tỉ lệ mol khối lượng của chúng là 0,74 nên ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{{M_{R{{(OH)}_n}}}}}{{{M_{{R_2}{{(C{O_3})}_n}}}}} = 0,74 \Rightarrow \frac{{R + 17n}}{{2R + 60n}} = 0,74\\ \Rightarrow R + 17n = 0,74.(2R + 60n)\\ \Rightarrow R + 17n = 1,48R + 44,4n\\ \Rightarrow  - 0,48R = 27,4n\end{array}\)

→ vô lí

\(\begin{array}{l}\frac{{{M_{{R_2}{{(C{O_3})}_n}}}}}{{{M_{R{{(OH)}_n}}}}} = 0,74\\ \Rightarrow \frac{{2R + 60n}}{{R + 17n}} = 0,74\\ \Rightarrow 0,74(R + 17n) = 2R + 60n\\ \Rightarrow 0,74R + 12,58n = 2R + 60n\\ \Rightarrow  - 1,26R = 47,42n\end{array}\)

→ vô lí

Em kiểm tra lại đề bài nhé!

10:46 am - 04/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
Sử dụng thuốc thử và dấu hiệu nhận biết các gốc axit sau: Cl- ; SO42 ; =SO3 ; -HSO3 ; =CO3 ; -HCO3
20:50 pm - 24/02/2020
20:51 pm - 24/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Dùng bảng tuần hoàn các ngto hóa học 

Em xem phần bảng tính tan 

21:46 pm - 24/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Trí Kiên:
cho 34,8 gam MnO2 tác dụng vs dung dịch HCL đặc dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 300 ml dung dịch NaOH 4M thu đc dung dịch A.tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A. giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Gíup em với các cô thầy ơi
20:18 pm - 24/02/2020
Dương Phương Thảo:
Giúp em bài này ạ Cho 5.19 gam hh 2 kim loại A và B hóa trị 2 vào 1 lượng vừa đủ dd h2s04 9.6 % thu được dd x kết tủa z và 1.568 lít khí tách kết tủa z ra làm sạch sau đó cho dd agno3 dư thì thu được 2.16 gam chất rắn biết 2MA +MB bằng 194a xác định A và BTính c% của các chất trong x
12:02 pm - 05/02/2020
Nguyễn Xuân Đức:
Cho em hỏi bài này A là hh gồm m2co3 mhco3 mcl (m là kim loại kiềm) cho 43,71 gam hh a vào dd hcl dư thu đc dd b và 17,6 gam khí chia dd b thành 2 phần không bằng nhau với tỉ lệ phần 1 :phần 2 bằng 2:3 phần 1 tác dụng đủ với 0,08mol koh Phần 2 tác dụng với dd agno3 dư thu được 82,656 gam kết tủa Xác định m Giúp em với ạ em đang cần gấp
22:30 pm - 30/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

M2CO3 + 2HCl -> 2MCl + CO2 + H2O

Mol      a  ------> 2a ---> 2a ---> a

         MHCO3 + HCl -> MCl + CO2 + H2O

Mol      b -------> b ---> b ----> b

=> nkhí = nCO2 = 0,4 mol = nC

Do HCl dư nên B gồm MCl và HCl

Xét P1 : HCl + KOH -> KCl + H2O

=> nHCl(1) = 0,08 mol

=> nHCl = 0,2 mol

Xét P2 : nHCl = 0,12 mol

            MCl + AgNO3 -> MNO3 + AgCl

            HCl + AgNO3 -> HNO3 + AgCl

=> nAgCl(do MCl)(2) = 0,456 mol = nMCl(2)

=> nMCl(B) = 0,76 mol

Bảo toàn Clo : nMCl(A) = nMCl(B) – nHCl dư – nHCl pứ A = 0,56 – (2a + b)

Có nCO2 = a + b = 0,4 mol

Và : mA = a.(2M + 60) + b.(M + 61) + (0,56 – 2a – b).(M + 35,5) = 43,71g

=> 0,56.M – 11a + 25,5b = 23,83g

=> 0,56M + 36,5b = 23,83 + 11(a + b) = 28,23g

=> 0,56M = 28,23 – 36,5b(*) => M < 50,4

Lại có b = 0,4 – a => b < 0,4 => Thay vào (*) => M > 24,3

=> M = 39 thỏa mãn => M là Kali

09:46 am - 31/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Xuân Đức:
Cho em hỏi bài này Cho 1 lượng dư na và mg vào dd hcl lượng khí thoát ra bằng 5% khối lượng axit đã dùng tính c% của dd hcl
21:18 pm - 22/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

PTHH: 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

              Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Đặt nH2 = x (mol) → mH2 = 2x (g)

Theo 2 PTHH trên: ∑nHCl = 2∑nH2 = 2x (mol)

→ mHCl = nHCl×MHCl = 2x × 36,5 = 73x (g)

Khối lượng dd HCl là:
\({m_{ddHCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {c\% }}.100\%  = {{73x} \over {c\% }}.100\% \) 

Theo bài khối lượng H2 bằng 5% khối lượng của HCl nên ta có phương trình

\(\eqalign{
& {m_{{H_2}}} = 5\% {m_{dd\,HCl}} \cr
& \Rightarrow 2x = {{5\% } \over {100\% }}.{{73x.100\% } \over {C\% }} \cr
& \Rightarrow 2 = 5.{{73} \over C}\,\,(triet\,x\,va\,100\% ) \cr
& \Rightarrow C = {{5.73} \over 2} = 182,5\% \cr} \)

Vậy nồng độ phần trăm dd HCl đã dùng là 182,5%
Chú ý: số liệu ra C% lớn hơn 100% nên hơi vô lí, em kiểm tra lại đề bài nhé!
Với cách làm này cô làm chỗ khối lượng khí thu được = 5% khối lượng dung dịch HCl chứ nếu làm: khối lượng khí thu được = 5% khối lượng HCl phản ứng thì bài toán sẽ vô nghiệm

 

 

 

09:54 am - 23/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Hieu Hoc:
Chia 22,6 gam hỗ hợp gồm Zn và Cu thành 2 phần bằng nhau. Cho 1 phần tác dụng với dd H2SO4 loãng dư,sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc)a) tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim lại trong hỗn hợp ban đầub) cho phần 2 vào dd AgNO3 dư, sau phản ứng thu được m gam chất rắn . Tính mGIÚP EM GIẢI VỚI Ạ!
16:48 pm - 07/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Khối lượng mỗi phần là: mhh = 22,6/2 = 11,3 (g)

P1: Cho hh tác dụng với H2SO4 chỉ có Zn pư, Cu không pư vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa

nH2(đktc) = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

(mol)    0,1                               ← 0,1

Theo PTHH: nZn = nH2 = 0,1 (mol)

→ mZn = 0,1.65 = 6,5 (g)

a) %mZn = (mZn : mhh).100% = (6,5 : 22,6).100% = 28,76%

%mCu = 100% - %mZn = 100% - 28,76% = 71,24%

b) mCu = 11,3 – mZn = 11,3 – 6,5 = 4,8 (g)

→ nCu = 4,8 : 64 = 0,075 (mol)

PTHH: Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓

(mol)   0,1                                        → 0,2

           Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

(mol) 0,075                                     → 0,15

Theo PTHH (3) và (4): ∑ nAg = 0,2 + 0,15 = 0,35 (mol)

→ m = mAg = 0,35×108 = 37,8 (g) 

08:40 am - 09/12/2019
Nguyen Hieu Hoc
em cảm ơn ạ
19:08 pm - 09/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Phương Thảo:
Giúp em bài này ạ Cho 37.2 gam hh x gồm R feo cuo ( r là kim loại hóa trị 2 không lưỡng tính) vào 500 gam dd hcl 14,6 % ( hcl dư) thu được dd a chất rắn b nặng 9,6 gam (chỉ chứa kim loại duy nhất) và 6.72 lít h2 cho a tác dụng với koh dư được kết tủa d đem nung trong không khí thu được 34 gam chất rắn gồm 2 oxit a tìm R và khối lượng chất trong aB tính nồng độ phần trăm của chất có trong a
19:36 pm - 04/12/2019
14:44 pm - 06/12/2019
Dương Phương Thảo
Em cảm ơn ạ bài thi huyện mà khó quá à
21:14 pm - 06/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Phương Thảo:
Cho em hỏi bài này ạ Hỗn hợp a gồm 3 kim loại na al fe hỗn hợp b gồm 2 kim loại al và M hóa trị 2 khối lượng al ở a và B bằng nhau khối lượng M trong b bằng 1 phần hai khối lượng của na và fe khi cho a và B tác dụng với hcl thu được khí h2 với thể tích như nhau tìm M
22:48 pm - 01/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Do lượng Al trong A và B như nhau ⇒ khác nhau là do Na, Fe và M

⇒ Bỏ Al ra để tiện xét bài toán ⇒ Xét hỗn hợp X gồm Na, Fe và Y chỉ chứa M

Giả sử mB = 100g ⇒ ∑mA = 200g.

● Giả sử hỗn hợp X chỉ chứa Na ⇒ nNa = 200 : 23 mol ⇒ nH2 = 100/ 23 mol.

● Giả sử hỗn hợp X chỉ chứa Fe ⇒ nH2 = nFe = 200  :  56 mol = 25 / 7 mol.

Thực tế X chứa cả Na và Fe ⇒ 25 / 7 < nH2 < 100 / 23 mol.

Gọi hóa trị của M là n. Bảo toàn electron: nM = 2nH2 / n.

⇒ 50 / 7n < nM < 200  / 23n ⇒ 11,5n < MM = 100 /nM < 14n.

TH1: n = 1 ⇒ 11,5 < MM < 14 ⇒ không có kim loại nào.

TH2: n = 2 ⇒ 23 < MM < 28 ⇒ R là Magie(Mg) 

TH3: n = 3 ⇒ 34,5 < MM < 42 ⇒ không có kim loại nào.

14:50 pm - 02/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Thư:
Hỗn hợp A gồm các dd: NaCl,Ca(HCO3), CaCl2,MgSO4,Na2SO4.làm thế nào để thu đc muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên
10:25 am - 01/12/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Dùng \(BaCl_{2}\), nung nóng rồi lọc bỏ kết tủa:

\(BaCl_{2} + MgSO_{4} \rightarrow  BaSO_{4} + MgCl_{2}\\BaCl_{2} + Na_{2}SO_{4} \rightarrow  BaSO_{4} + NaCl\\Ca(HCO_{3})_{2}\rightarrow  CaCO_{3} + CO_{2} + H_{2}O\)

Cho Na2CO3 vào rồi lọc bỏ kết tủa

\(Na_{2}CO_{3} + MgCl_{2} \rightarrow  NaCl + MgCO_{3}\\Na_{2}CO_{3}+ CaCl_{2} \rightarrow NaCl + CaCO_{3}\\Na_{2}CO_{3}+ BaCl_{2} \rightarrow BaCO_{3} + NaCl\)

Cho dd HCl vào rồi đun nóg dc NaCl tinh khiết (do HCl đun nóg dễ bay hơi)

\(HCl + Na_{2}CO_{3} -> NaCl + CO_{2} + H_{2}O\)

11:16 am - 01/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Khánh Châm:
Hỗn hợp A gồm 3 muối NaCl, NaBr và NaI 5,76g A tác dụng với lượng dư dd Br2, cô cạn thu được 5,29g muối khan. Hoà tan 5,76g A vào H2O rồi cho 1 lượng khí Cl2 sục qua dd sau một thời gian, cô cạn thì thu được 3,955g muối khan, trong đó có chứa 0,05 mol ion Cl-Viết PTPƯ. Tính TP% khối lượng mỗi muối trong A
17:01 pm - 06/11/2019
Xuân Hồng:
Cho dd A có chứa 30g hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 tác dụng với lượng vừa đủ 150 ml dd Na2CO3 2M. a) Viết pthh? b) Tính thành phần % về khối lượng của mỗi bazơ trong hỗn hợp trên?
18:42 pm - 04/11/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

150 ml = 0,15 (lít)

nNa2CO3 = VNa2CO3× CM = 0,15×2 = 0,3 (mol)

Khi cho hh NaOH và Ca(OH)2 vào dd Na2CO3 chỉ có Ca(OH)2 pư.

PTHH: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH  (1)

                 0,3 ←  0,3 (mol)

b)Theo PTHH có: nCa(OH)2 = nNa2CO3 = 0,3 (mol)

→ mCa(OH)2 = nCa(OH)2× MCa(OH)2 = 0,3×74 = 22,2 (g)

Phần trăm khối lượng của Ca(OH)2 trong hh là:

\(\eqalign{
& \% {m_{Ca{{(OH)}_2}}} = {{{m_{Ca{{(OH)}_2}}}} \over {{m_{hh}}}}.100\% = {{22,2} \over {30}}.100\% = 74\% \cr
& \Rightarrow \% {m_{NaOH}} = 100\% - \% {m_{Ca{{(OH)}_2}}} = 100\% - 74\% = 26\% \cr} \)

09:16 am - 05/11/2019
Xuân Hồng
dạ em cảm ơn ạ!
16:28 pm - 05/11/2019
Xuân Hồng
Dạ cô ơi sao chỗ: ⇒%mNaOH=100%−%mCa(OH)2=100%−74%=26%⇒%mNaOH lại có ở đầu và cuối vậy cô?
18:59 pm - 06/11/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Chỗ đó cô copy công thức đoạn đầu nhầm nhé, em kiểm tra lại bình luận, cô đã sửa nhé!
08:17 am - 07/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Thị Vân Anh:
Em xin phép đc hỏi một vài vấn đề ạ: -khóa học lớp 9 của thầy Chất có kiến thức mở rộng k hay chỉ giống sgk? -khóa học có những dạng bài nào(mong đc liệt kê rõ)?có đầy đủ các dạng lớp 9(ôn thi 10) k ạ.
21:36 pm - 26/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Chào em, cô trả lời 1 số thắc mắc của em như sau nhé1
- Khóa học "hóa học 9" của thầy Chất, toàn bộ kiến thức bám sát sách giáo khoa và có mở rộng (khoảng 15-20%). Phần mở rộng này bao gồm thầy đã dậy phân dạng các bài tập có của mỗi chương rồi em nhé! 
- Khóa học có những dạng nào: Phần này em nên xem trong đề mục, tên các bài học của khóa theo khung chương trình sẽ rõ, em kích vào mỗi chuyên đề sẽ ra tên các bài được học trong từng chuyên đề đó
Link khóa học: https://tuyensinh247.com/khoa-hoa-hoc-lop-9-thay-dang-xuan-chat-k935.html
- Khóa học này đủ kiến thức để e ôn luyện và thi vào 10 (nếu môn chung thứ tư thi 9 lên 10 là môn Hóa nhé)

- Còn đối với khóa "KHÓA HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN THI VÀO CHUYÊN HÓA - THẦY ĐẶNG XUÂN CHẤT" khóa này kiến thức toàn bộ nâng cao (chiếm 80%) em nhé! Khóa này phục vụ cho các bạn thi vào chuyên hóa hoặc thi HSG. Để học tốt khóa này đòi hỏi các bạn phải có kiến thức cơ bản chắc 90% rồi mới học được.
11:15 am - 28/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tình Mai:
cho 400 ml dung dịch NAOH 0.4M tác dụng vừa đủ với 200g H2SO4 nồng độ C% a)viết PTb)tính khối lượng muối thu đượcc)tính C%
20:21 pm - 18/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

nNaOH = 0,4×0,4 = 0,16 (mol)

PTHH: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

             0,16     → 0,08    →  0,08 (mol)

b) Theo PTHH: nNa2SO4 = 1/2nNaOH = 0,08 (mol)

→ mNa2SO4 = nNa2SO4 × MNa2SO4 = 0,08×142 = 11,36 (g)

c)

Theo PTHH: nH2SO4 = 1/2. nNaOH = 1/2. 0,16 = 0,08 (mol)

→ mH2SO4 = nH2SO4 × MH2SO4 = 0,08×98 = 7,84 (g)

Nồng độ c% của dung dịch H2SO4 là:

\(c\%  = {{{m_{{H_2}S{O_4}}}} \over {m{\,_{dd\,{H_2}S{O_4}}}}}.100\%  = {{7,84} \over {200}}.100\%  = 3,92\% \)

08:33 am - 19/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phương Lan:
Cho 8 g đông (2) oxit pu voi dd hcl lấy dư sau khi pu hoàn toàn ddthu duoc có chứa m g muoi dong (2) clorua tinh m
15:21 pm - 13/10/2019
Viễn Ca Ca:
HNO3 có tác dụng được với BaCl2 ko giải thích
20:00 pm - 04/10/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên

Không em nhé. Vì điều kiện để axit tác dụng với muối là muối mới tạo thành kết tủa hoặc axit mới yếu hơn/ dễ bay hơi hơn axit ban đầu. HNO3+BaCl2 không thỏa mãn điều kiện nào ở trên nên pư không xảy ra nha em.

20:50 pm - 04/10/2019
Viễn Ca Ca
HNO3 là chất dễ bay hơi ạ
11:18 am - 05/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
HNO3 là chất dễ bay hơi
Nhưng trong phản ứng này:
2HNO3 + BaCl2 ---> Ba(NO3)2 + 2HCl
Phản ứng trên KHÔNG xảy ra vì:
Ba(NO3)2 là muối tan 
HCl là axit mạnh ngang bằng HNO3 nên không xảy ra pư
09:17 am - 07/10/2019
Viễn Ca Ca
Em cảm ơn ạ
22:59 pm - 07/10/2019
13:49 pm - 16/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Kim Liên Lê:
Giúp e hỉu dãy hoạt động hoá học của KL
21:10 pm - 02/10/2019
Kim Liên Lê:
Hoà tan 2.6g kl Zn vào cốc đựng 60g dd HCl 7,3% thu được khí H2 và dd X a) tính thể tích khí H2 sinh ra ở (đktc) b) tính nồng độ % các chất tan có trong dd X
20:59 pm - 02/10/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
a, nZn=2,6/65=0,04 mol
nHCl=60×7,3%/36,5=0,12 mol
PTHH: Zn+2HCl->ZnCl2+H2
Thấy nZn=> Zn hết, HCl dư. Pư tính theo Zn
Theo PT, nH2=nZn=0,04
=> VH2=0,04×22,4=0,448 lít
b, Theo PT, nZnCl2=nZn=0,04 mol
nHCl pư=2nZn=0,08 mol
=> nHCl dư=0,12-0,08=0,04 mol
=> Dung dịch X chứa 0,04 mol HCl, 0,04 mol ZnCl2
mdd X=mZn+mdd HCl-mH2
=2,6+60-2×0,04=62,52g
=> %HCl=(mHCl dư/mdd X)×100%
=(0,04×36,5/62,52)×100%=2,34%
%ZnCl2=(0,04×136/62,52)×100%=8,7%
21:21 pm - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Monkey D.Luffy:
cô ơi muối đồng có tác dụng với axit ko ạ?
20:39 pm - 29/09/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Với những Axit mạnh như axit sunfuric đặc thì có thể tác dụng được với đồng nhé

20:50 pm - 29/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyên Vương:
Hãy ghi dãy hoạt động hóa học đầy đủ
11:12 am - 26/09/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Dãy hoạt động hóa học chỉ có những kim loại thông dụng thôi em. Nếu xếp Li vào thì Li đứng sau Na nhé!
10:39 am - 28/09/2019
Nguyên Vương
trong bảng dãy hoạt động hóa học em thấy Li đứng trước Na là sao ạ
12:27 pm - 09/10/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Bảng dãy hoạt động hóa học nào vậy em?
13:39 pm - 09/10/2019
Nguyên Vương
@GV Hóa - Lưu Huệ Thương:https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng_h%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_c%E1%BB%A7a_kim_lo%E1%BA%A1i
20:10 pm - 09/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
có thể trên wikipedia bị nhầm em nhé!
Na hoạt động hóa học mạnh hơn Li
08:58 am - 10/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh thị diễm quỳnh:
thầy ơi thế nào là phương pháp hóa học ạ
21:34 pm - 24/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Phương pháp hóa học là sử dụng các tính chất hóa học của các chất để nhận biết hay phân biệt ra các chất đó.
08:18 am - 25/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Monkey D.Luffy:
cho 7,2 g FeO td với 200g đ H2SO4 9,8%. a) m chất dư, b)C% đ sau f ư
13:08 pm - 22/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
nFeO= mFeO : MFeO = 7,2 : 72 = 0,1 (mol)
mH2SO4 = mdd H2SO4.C%:100% = 200.9,8 : 100% = 19,6 (g)
=> nH2SO4 = mH2SO4 : M H2SO4 = 19,6:98 = 0,2 (mol)
PTHH:                 FeO + H2SO4 ---> FeSO4 + H2O
ban đầu: (mol)     0,1     0,2
pư: (mol)             0,1-->0,1 --------> 0,1
sau pư: (mol)       0        0,1               0,1 
a) Sau pư còn dư H2SO4: 0,1 (mol)
=> mH2SO4 dư = 0,1.98 = 9,8 (g)
b) mdd sau = mFeO + mdd H2SO4 = 7,2 +200 = 207,2 (g)
mFeSO4 = nFeSO4.MFeSO4 = 0,1.152 = 15,2 (g)
DD sau phản ứng gồm FeSO4 và H2SO4 dư
c% FeSO4  = (mFeSO4 :mdd sau).100% = (15,2:207,2).100% = 7,33%
c% H2SO4 dư = (mH2SO4 dư :mdd sau).100% = (9,8:207,2).100% = 4,73%

08:39 am - 24/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Khánh Châm:
Cho 3,2g bột sắt vào 100ml dd CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12g/mla) viết pthhb) xác định nồng độ mol của các chất trong dd thu đc sau phản ứng. Giả thiết thể tích dd thay đổi ko đáng kể(Giúp e bài này với)
05:29 am - 09/09/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Em phải sửa đề thành 3,92 thì số mol Fe mới được đẹp nhé
a) Phương trình hóa học
Fe + CuSO4----> FeSO4 + Cu
b)
nFe = 3,92/56=0,07 mol
mdd CuSO4= V.D = 100 x1,12=112g
=> mCuSO4=112x10%=11,2g
=> nCuSO4=11,2/160 = 0.07 mol
Hoặc tính nhanh
nCuSO4=DVC/100M
=(1,12×100×10)/(100×160)=0,07 mol
Fe + CuSO4----> FeSO4 + Cu
0,07   0,07              0,07     0,07
Phản ứng vừa đủ
Thể tích dd thay đổi ko đáng kể => Vdd sau= Vdd CuSO4=100ml=0,1 lít
CM(FeSO4)=nFeSO4/Vdd sau=0,07/0,1=0,7M
09:32 am - 09/09/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Đây e nhé!
09:35 am - 09/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tình Mai:
Mình mua 2khao học thành công sao con mình vào học ko được
16:35 pm - 20/08/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Chào c, c vui lòng cài teamviewer và gọi đến hotline: 1800.6947 (miễn phí) để được hỗ trợ tốt nhất nhé!
17:21 pm - 20/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Văn Mai Linh:
cho m gam CuO vào 160ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A ( thể tích ko đổi). người ta cho vào dung dịch A một đinh sắt có dư, sau khi phản ứng xong lấy đinh săt ra làm khô và cân thấy khối lượng ko đổi. a) vì sao khối lượng ko đổi, b) tính m và CM của chất trong A
19:59 pm - 02/08/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
a, nHCl=0,16×1=0,16 mol
Gọi nCuO=x (mol)
CuO+HCl-> dung dịch A => CuO hết. HCl vừa đủ hoặc dư.
CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O
    x -->  2x              x            x
Dung dịch A chứa x (mol) CuCl2 và 0,16-2x (mol) HCl dư
Cho vào dung dịch A một đinh sắt có dư:
Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu
  x  <--   x              x            x
Fe    +        2HCl -> FeCl2 + H2
0,08-x <-- 0,16-2x        
m đinh sắt không đổi => mFe tan ra= m Cu bám vào
=> 56×(x+(0,08-x))=64x
<=> 56×0,08=64x
<=> x=0,07
b, x=nCuO=0,07
=> m=mCuO=0,07×80=5,6 (g)
Dung dịch A gồm 0,07 mol CuCl2 và 0,16-2×0,07=0,02 mol HCl
Do thể tích không đổi
=> VddA=Vdd HCl=160ml=0,16 lít
=> CM(CuCl2)=nCuCl2/VddA
                           =0,07/0,16=0,4375M
CM(HCl)=nHCl/VddA
                =0,02/0,16=0,125M
07:26 am - 03/08/2019
Văn Mai Linh
cảm ơn cô ak
20:15 pm - 03/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Trúc Linh:
giúp em với ạ
20:52 pm - 19/07/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
bạn cần giúp gì vây?
22:34 pm - 19/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thành Đạt:
giúp em với ạ
14:52 pm - 19/07/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
2FeSO4 + CuSO4 → Cu + Fe2(SO4)3
Source: https://chemiday.com/en/reaction/3-1-0-5462
22:34 pm - 19/07/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Hai muối này không tác dụng với nhau em nhé!
09:31 am - 20/07/2019
Nguyễn Thành Đạt
sao lại ko ạ
10:40 am - 20/07/2019
mod lý hóa -Xuân Thắng
@GV Hóa - Hồng Hoa:phương trình này có tác dụng mà cô em từng gặp rồi
10:47 am - 20/07/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
Theo quy tắc anpha là Fe(3+)+Cu->Cu(2+)+Fe(2+) chứ không có Fe(2+)+Cu(2+)->Fe(3+)+Cu nhé. Em xem lại kiến thức phần này nha.
10:51 am - 20/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thành Đạt:
Cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml a) Viết PTHH b) Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.
14:51 pm - 19/07/2019
Mod Hóa- Đinh Duyên
@Nguyễn Thành Đạt: không có pư này đâu em nhé. Chỉ có Fe2(SO4)3+Cu->2FeSO4+CuSO4 thôi nha.
21:00 pm - 19/07/2019
Nguyễn Thành Đạt
có pư đó mà
08:45 am - 20/07/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
KHÔNG có phản ứng của 2 chất này với nhau em nhé!
FeSO4+CuSO4
10:04 am - 20/07/2019
Kim Liên Lê
Cùng gốc axit thì ko pư vs nhau đc
21:13 pm - 02/10/2019
08:27 am - 03/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!