Bài 1. Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9 bám sát SGK - thầy Nguyễn Kim Long

Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

  • Giới thiệu khóa tiếng Anh lớp 9

    15:34

Hỏi đáp và thảo luận

Lâm Hoàng
1. It was clear that the young couple were........... of taking charge of the restaurant.A. responsible B. reliable C. capable D. able 2. After retiring, my aunt spent her on an expensive holiday.A. dollars B. accounts C. savings D. cheques 3 She’s the best pianist in the school.”...................... _ “ ”A. That’s that. B. Never mind! C. That’s OK! D. You can say that again 18. Scientists can usually................... when a volcano will erupt.A. guess B. estimate C. report D. predict9 Mary was the last applicant .............. .A. to be interviewed B. to be interviewingC. to interview D. to have interviewedGIẢI THÍCH CON VS

19:35 - 20/10/2020

Chuyên gia - Vân Hạ

1. Chọn A => be responsible of: chịu trách nhiệm về việc gì

2. Chọn C => spend savings: tiêu tiền tiết kiệm

3. Chọn D => Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn!

18. Chọn D => dự đoán

9. Chọn A => dạng rút gọn câu mệnh đề quan hệ kết hợp với bị động

Câu đầy đủ: Mary was the last applicant that was interviewed.

Có "the last" => Rút gọn bằng cách bỏ "that" và đưa động từ về dạng "to V_nguyên thể"

Kết hợp với bị động "be + P2" => "to be + P2"

=> Mary was the last applicant to be interviewed.

19:59 - 20/10/2020

Lâm Hoàng
Besides, they dress very fashionably and they also know how to protect their health .ghi thế này đúng ko cô

17:52 - 13/10/2020

Chuyên gia - Vân Hạ

Ad không biết câu này trong ngữ cảnh như nào bạn nhỉ?

Về ngữ pháp thì không sai. Ad góp ý cho bạn chút về mặt diễn đạt ý.

Từ "besides" dùng để thêm ý, từ "and" cũng dùng để thêm ý, nhưng Ad không biết các ý có cùng hỗ trợ cho một chủ để nào không? Nếu cùng ý hỗ trợ cho 1 luận điểm thì bạn có thể dùng "Not only ... but also" nha bạn!

 

19:20 - 13/10/2020

Lâm Hoàng
47. They’re going to get their house decorate for the May Day. 48. I used to sit next to a man who name is Almed. .tìm lối sai giupsf em em ko bt lỗi chho nào

15:16 - 10/10/2020

Chuyên gia - Vân Hạ

Đây là khóa chương trình cũ nha bạn!

20:46 - 16/10/2020

Lâm Hoàng
@Chuyên gia - Vân Hạ:viết lại ccau ạ

21:52 - 12/10/2020

Chuyên gia - Kim Anh

Chào bạn, đáp án là:

1. On picking up my pen, found that the nib had broken.

2. Such was the disappointment that Fiona could not keep on working.

22:01 - 12/10/2020

Lâm Hoàng
cho em công thức vs

17:51 - 13/10/2020

Chuyên gia - Vân Hạ

1. Rút gọn câu đồng chủ ngữ: câu ở dạng chủ động => đưa động từ về dạng V_ing

On + V_ing có thể tương tự như câu dùng When

When I picked up my pen, I found that the nib had broken.

=> On picking up my pen, I found that the nib had broken.

2. Câu đảo ngữ với "such": Such + be + S1 + that + S2 + V2

19:15 - 13/10/2020

Lâm Hoàng
1. If I were you, I would not drive that car until they’ve repaired it for us. (HAD)If I were you, I would not drive that car ........................................................................ .2. We think the flight will arrive on time. (EXPECTED)The flight.................................................................................. on time.3. She didn’t want to get sunburnt, so she stayed in the shade. (AVOID)She stayed in the shade .............................................................sunburnt.Page 5 of 54. I want you to try really hard to pass this exam. (EFFORT)I want you to ..........................................................................this exam.5. They have postponed the match until the end of August. (PUT)The match ................................................................................................... .6. It’s a pity I can’t cook well. (BETTER)I wish I............................................................................................cook.7. You can’t go skydiving until you’re 18 years old. (ALLOWED)People under............................................................................ skydiving.8. Finding our way down the mountain in the dark was not easy. (FOUND)We ........................................................................................... in the dark.9. You’ll need to do plenty of reading to pass the exam. (READ)You won’t pass the exam ............................................................................... .10. There are fewer fish in this river than there were three years ago. (AS)There ...............................................................................three years ago.(giải thích giúp em vs thank cô

14:49 - 02/08/2020

GV Anh - Thanh Hương

....have had it repaired nhé, dùng thì đúng như câu gốc.

14:49 - 10/10/2020

Mod Anh - Thái Ninh

1. If I were you, I would not drive that car until we had it repaired.

2. The flight is expected to arrive on time

3. She stayed in the shade to avoid getting sunburnt

4. I want you to make a real effort to pass this exam

5. The match have been put off until the end of August

6. I wish I were a better cook

7. People under 18 years old are not allowed to go skydiving                         

8.  We found it hard to find our way down the mountain in the dark      

9. You won't pass the exam if  you don't read more

10.  There aren't as many fish in this river as there were three years ago.  

17:13 - 02/08/2020

Trần Ngọc Phú
@Mod Anh - Thái Ninh: cô ơi vậy câu 1: If I were you, I would not drive that car until we had it repaired. em thấy đáp án là : If I were you, I would not drive that car until we have had it repaired. vậy cái nào đúng vậy cô

14:42 - 10/10/2020

Lâm Hoàng
1. If I were you, I would not drive that car until they’ve repaired it for us. (HAD)If I were you, I would not drive that car ........................................................................ .2. We think the flight will arrive on time. (EXPECTED)The flight.................................................................................. on time.3. She didn’t want to get sunburnt, so she stayed in the shade. (AVOID)She stayed in the shade .............................................................sunburnt.Page 5 of 54. I want you to try really hard to pass this exam. (EFFORT)I want you to ..........................................................................this exam.5. They have postponed the match until the end of August. (PUT)The match ................................................................................................... .6. It’s a pity I can’t cook well. (BETTER)I wish I............................................................................................cook.7. You can’t go skydiving until you’re 18 years old. (ALLOWED)People under............................................................................ skydiving.8. Finding our way down the mountain in the dark was not easy. (FOUND)We ........................................................................................... in the dark.9. You’ll need to do plenty of reading to pass the exam. (READ)You won’t pass the exam ............................................................................... .10. There are fewer fish in this river than there were three years ago. (AS)There ...............................................................................three years ago.

14:39 - 02/08/2020

Mod Anh - Thái Ninh

1. If I were you, I would not drive that car until we had it repaired.

2. The flight is expected to arrive on time

3. She stayed in the shade to avoid getting sunburnt

4. I want you to make a real effort to pass this exam

5. The match have been put off until the end of August

6. I wish I were a better cook

7. People under 18 years old are not allowed to go skydiving                         

8.  We found it hard to find our way down the mountain in the dark      

9. You won't pass the exam if  you don't read more

10.  There aren't as many fish in this river as there were three years ago.  

17:13 - 02/08/2020

Lâm Hoàng
The resort was I had expected.A. much busier thanB. much more busy thanC. much busier thatD. much more busy that9. The water was not to swim in for more than a few minutes.A. such warm B. too warm C. enough warm D. warm enough10. If you want to something useful, why don’t you dinner instead of just sittingthere?A. create/ make B. do/ make C. make/ make D. do / create11. Every morning, we ready for school by ourselves.A. go B. carry C. prepare D. get12. Which computer do you buying?A. expect B. wish C. want D. advise13. Eric always the time playing on his computer when he was a boy.A. would rather spendB. used to spendC. had better spendD. is used to spending14. - “The Internet connection isn’t working again.” - “Really? the Helpdesk.”A. I’ll phone B. I am phoning C. I phoned D. I’m going to phone15. I still have two really friends from my primary school days.A. close B. next C. near D. grand16. The new guy, Joe, seems to get well with the team.A. in B. on C. up D. outhelp me cô thoa help me

08:20 - 29/07/2020

GV Anh - Bùi Thoa

8. The resort was _____  I had expected. - A. much busier than

9. The water was not _____  to swim in for more than a few minutes. D- warm enough

10. If you want to ______ something useful, why don’t you ______ dinner instead of just sitting there? D - do/make

11. Every morning, we ____ ready for school by ourselves - D. get

12. Which computer do you ______ buying? D- advise

13. Eric always the time playing on his computer when he was a boy. - B. used to spend

14. - “The Internet connection isn’t working again.” - “Really? the Helpdesk." - A. I'll phone

15. I still have two really friends from my primary school days. - A. close

16. The new guy, Joe, seems to get well with the team. - B. well

10:04 - 29/07/2020

Lâm Hoàng
12 chọn c đc ko cô

15:37 - 29/07/2020

Lâm Hoàng
16. The new guy, Joe, seems to get...... well with the team.A. in B. on C. up D. out

15:40 - 29/07/2020

Mod Anh - Thái Ninh

Câu 12 đáp án đúng là D bạn nhé! Cấu trúc: advise doing smt nhé bạn.

Câu 16: Đáp án B. on

15:42 - 29/07/2020

Danh sách bài giảng cùng chuyên đề

Đăng Nhập

  • Lưu ý: Tên tài khoản hay tên đăng nhập là một

  • | Quên mật khẩu ?
  • Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hãy liên hệ Hotline 024.7300.7989 để giúp bạn chuyển sang tài khoản trên trang.

  • Chưa có tài khoản Tuyensinh247.com? Đăng ký ngay !