Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
hoangthaiphuoc:
Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=10cm, AC=8cm. Kẻ đường phân giác BI (I thuộc AC), kẻ ID vuông góc BC (D thuộc BC). a) Tính AB b) Chứng minh tam giác AIB = tam giác DIB c) Gọi E là giao điểm của BA và DI, chứng minh BI là đường trung trực của AD, so sánh ID và IE d) Chứng minh BI vuông góc với EC , EC//DA
09:45 am - 16/06/2020
hoangthaiphuoc
ai chỉ em với em cần gấp
10:51 am - 16/06/2020
GV Toán - Huongvm


a) Vì tam giác ABC vuông tại A

Áp đụng định lý pytago cho tam giác ABC ta có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\\ \Rightarrow A{B^2} = B{C^2} - A{C^2} = {10^2} - {8^2} = 36\\ \Rightarrow AB = 6\left( {cm} \right)\end{array}\)

b) Xét \(\Delta IAB\,\& \,\Delta IDB\) ta có:

AB chung

\(\angle {B_1} = \angle {B_2}\left( {gt} \right)\)

\(\angle A = \angle D = {90^0}\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta IAB = \Delta IDB\) (cạnh huyền-góc nhọn)

c) Gọi E là giao điểm của BA và DI, chứng minh BI là đường trung trực của AD, so sánh ID và IE

Ta có:

Vì \(\Delta IAB = \Delta IDB\) (cmt)

Suy ra: \(BA = BD\) và \(IA = ID\)

\( \Rightarrow BI\) là đường trung trực của AD (tính chất đường trung trực)

(hai điểm nằm trên đường trung trực luôn cách đều hai đầu mút).

Ta có:

\(IE > IA\) (trong một tam giác vuông cạnh huyền luôn lớn hơn cạnh góc vuông)

Mà \(IA = ID\) (cmt)

\( \Rightarrow IE > ID\).

d) Chứng minh BI vuông góc với EC , EC//DA 

Xét \(\Delta CEB\) có:

\(\begin{array}{l}CA \bot EB\,\,\left( {gt} \right)\\ED \bot CB\left( {gt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \) CA và ED là hai đường cao.

Mà \(ED \cap BA = I\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow I\) là trực tâm của tam giác CEB.

\( \Rightarrow BI\) là đường cao

\( \Rightarrow BI \bot CE\) (tính chất đường cao).

Ta có:

\(BI \bot CE\left( {cmt} \right)\)

Và \(BI \bot AD\) (do BI là đường trung trực của AD)

Do đó: \(AD//CE\).

09:13 am - 18/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thành Trung:
Cho tam giác ABC đều. M,N là trung điểm của AB và AC. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau tại O. a,CMR: ON=OM. b,Gọi P là trung điểm của BC.CMR: A, O, P thẳng hàng. c, Trên cạnh AB lấy điểm D,trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD=CE. Tính góc DOE =?
16:32 pm - 02/04/2020
GV Toán - Huongvm


a) vì O là giao điểm của hai đường trung trực AB và AC do đó:

\(O\) nằm trên tia phân giác góc A.

\( \Rightarrow \angle MAO = \angle NAO\)

Xét \(\Delta MAO\,\,\& \,\Delta NAO\) có:

\(\angle MAO = \angle NAO\) (cmt)

\(AM = AN\left( {gt} \right)\)

AO chung

\( \Rightarrow \Delta MAO = \Delta NAO\left( {c.g.c} \right)\)

\( \Rightarrow OM = ON\) (hai cạnh tương ứng)

b) P là trung điểm của BC do đó: \(PA \bot BC\)

\( \Rightarrow P\) nằm trên đường trung trực của BC.

O là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác

\( \Rightarrow O\) cũng thuộc AP

\( \Rightarrow A,O,P\) thẳng hàng.

10:07 am - 03/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
Cho góc nhọn xOy, vẽ cung tròn tâm O bán kính 2cm, cung tròn này cắt Ox,Oy lần lượt tại A và B. Vẽ cung tròn tâm A và B có bán kính bằng 3cm,chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy. C/M OC là tia phân giác của góc xOy.
07:38 am - 26/03/2020
GV Toán - Huongvm


Xét hai tam giác \(\Delta OBC\,\,\& \,\,\Delta OAC\) có:

\(\begin{array}{l}OB = OA\left( {gt} \right)\\BC = AC\left( {gt} \right)\\OC\,chung\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta OBC = \Delta OAC\left( {c.c.c} \right)\)

\( \Rightarrow \angle {O_1} = \angle {O_2}\) (hai góc tương ứng)

\( \Rightarrow OC\) là tia phân giác góc xOy.

09:02 am - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
Ba lớp 7a,7b,7c đi lạo động trồng cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với các số 3,5,8 và tổng số cây trồng được của mỗi lớp là 256 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
07:32 am - 26/03/2020
GV Toán - Huongvm

Gọi số cây của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: x,y,z (x,y,z thuộc số tự nhiên)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{8} = \frac{{x + y + z}}{{3 + 5 + 8}} = \frac{{256}}{{16}} = 16\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 16.3 = 48\\y = 16.5 = 80\\z = 16.8 = 128\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy lớp 7A: 48 cây; 7B: 80 cây; 7C: 128 cây.

09:09 am - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
Cho tam giác ABC. Biết rằng góc A,B,C tỉ lệ với ba số 1,2,3. Tìm số đo của mỗi góc.
07:29 am - 26/03/2020
GV Toán - Huongvm

Giải:

Gọi ba góc của tam giác lần lượt là \(a;\,b;\,c\) ta có:

\(\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và định lý tổng ba góc của một tam giác ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{a}{1} = \frac{b}{2} = \frac{c}{3} = \frac{{a + b + c}}{{1 + 2 + 3}} = \frac{{{{180}^0}}}{6} = {30^0}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = {30^0}\\b = \,{60^0}\\c = {90^0}\end{array} \right.\end{array}\)

 

08:36 am - 26/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
Cho tam giác ABC dựng ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác ABD và ACF là tam giác vuông cân tại đỉnh A.Kẻ AH vuông góc với BC.Đường thẳng AH cắt DE tại M. Vẽ DI và EK cùng vuông góc với AH. C/M rằng: a) DI=EK=AH. b) M là trung điểm của DE.
07:22 am - 20/03/2020
GV Toán - Huongvm
Bài này cô đã trả lời em rồi mà, em xem lại nhé
09:02 am - 20/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
Câu 3: Cho tam giác ABC. Dựng ra phía ngoài tam giác ABC các tam giác ABD và ACF là tam giác vuông cân tại đỉnh A. Kẻ AH vuông góc với BC. Đường thẳng AH cắt DE tại M. Vẽ DI và EK cùng vuông góc với AH.C/M rằng: a) DI=EK=AH. b) M là trung điểm của DE
19:27 pm - 18/03/2020
GV Toán - Huongvm


a) Xét
\(\Delta ABH\)\(\Delta DAI\) ta có:

\(\angle I = \angle H = {90^0}\)

\(DA = AB\left( {gt} \right)\)

\(\angle DAI = \angle ABH\) (do \(\angle DAI + \angle BAH = \angle ABH + BAH = {90^0}\))

\( \Rightarrow \Delta ABH = \Delta DAI\)  (cạnh huyền- góc nhọn)

Do đó: \(DI = AH\) (hai cạnh tương ứng)       (1)

Xét \(\Delta EAK\)\(\Delta ACH\) có:

\(\angle H = \angle K = {90^0}\)

\(AE = AC\left( {gt} \right)\)

\(\angle EAK = \angle ACH\) (do cùng phụ với góc \(\angle HAC\))

\( \Rightarrow \Delta EAK = \Delta ACH\) (cạnh huyền-góc nhọn).

\( \Rightarrow AH = KE\) (hai cạnh tương ứng)        (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(DI = EK = AH\)

b)

Xét \(\Delta EKM\)\(\Delta DIM\) có:

\(\angle K = \angle I = {90^0}\)  

\(DI = KE\left( {cmt} \right)\)

\(\angle EMK = \angle DMI\) (đối đỉnh)

Do đó: \(\Delta EKM = \Delta DIM\left( {g.c.g} \right)\)

\( \Rightarrow MD = ME\) (hai cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow M\) là trung điểm của \(DE\).

 

16:21 pm - 19/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
Câu 2:Cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A.Quâ kẻ đường thẳng xy bất kỳ không cắt đoạn BC. Kẻ BM và CN vuông góc với xy. a)Chứng minh rằng tam giác ACN= tam giác BAM. b)Chứng minh rằngCN+BM=MN c) Chứng minh BM^2+CN^2 không thuộc vào vị trí của xy.
19:22 pm - 18/03/2020
Lê Thị Thanh Thuy
cô ơi có thể giúp em trả lời cây này không ạ! Em cảm ơn cô.
06:57 am - 21/03/2020
GV Toán - Huongvm


a) Chứng minh rằng tam giác ACN= tam giác BAM.

Ta có:

\(\begin{array}{l}\angle {A_3} + \angle {C_1} = {90^0}\\\angle {A_3} + \angle {A_1} = {90^0}\\ \Rightarrow \angle {A_1} = \angle {C_1}\end{array}\)

Xét hai tam giác vuông \(\Delta ACN\,\& \Delta BAM\) có:

\(\begin{array}{l}\angle M = \angle N = {90^0}\\AB = AC\,\,\left( {gt} \right)\\\angle {A_1} = \angle {C_1}\,\,\left( {cmt} \right)\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta ACN\, = \Delta BAM\) (cạnh huyền-góc nhọn)

b) Chứng minh rằngCN+BM=MN

Vì \(\Delta ACN\, = \Delta BAM\)   (chứng minh trên)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow CN = AM\\\,\,\,\,\,\,\,MB = AN\,\,\,\end{array}\) (hai cạnh tương ứng)

\( \Rightarrow CN + MB = AM + AN = MN\) 

Vậy \(CN + BM = MN\).

c) Chứng minh BM^2+CN^2 không thuộc vào vị trí của xy.

Áp dụng định lýt py-ta-go, Ta có: \(B{M^2} + C{N^2} = A{N^2} + C{N^2} = A{C^2}\) 

\(AC\) không đổi.

Do đó: \(B{M^2} + C{N^2}\) không phụ thuộc vào vị trí của xy.

 

10:55 am - 25/03/2020
Trụng Kien
@GV Toán - Huongvm:ACK
10:15 am - 04/04/2020
GV Toán - Huongvm
Đề bài em ghi đâu có điểm K nào
11:04 am - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Thanh Thuy:
cho em hỏi bài ạ: Câu 1: Cho tam giác ABC cân tại A,góc A nhỏ hơn 90 độ. Kẻ BH vuông góc với AC(H thuộc AC). BH cắt CK tại O. C/m rằng: a)AH=AK b)tam giác BKO=tam giác CHO c)AO là tia phân giác của góc BAC.
19:17 pm - 18/03/2020
GV Toán - Huongvm


a) Xét \(\Delta ABH\)\(\Delta ACK\) có:

\(\angle H = \angle K = {90^0}\)

\(\angle A\) chung

\(AB = AC\)

\( \Rightarrow \Delta ABH = \Delta ACK\) (cạnh huyền – góc nhọn)

\( \Rightarrow AH = AK\) (hai cạnh tương ứng).

b) Xét \(\Delta HBC\,\& \Delta KCB\) có:

\(\begin{array}{l}\angle B = \angle C\\\angle K = \angle H = {90^0}\\BC\,chung\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta HBC = \Delta KCB\) (cạnh huyền – góc nhọn)

\( \Rightarrow KB = HC\)  (hai cạnh tương ứng)

Xét \(\Delta BKO\)\(\Delta CHO\) có:

\(\angle KOB = \angle HOC\) (đối đỉnh)

\(KB = HC\left( {cmt} \right)\)

\(\angle H = \angle K = {90^0}\)

Do đó: \(\Delta BKO\) = \(\Delta CHO\) (cạnh góc vuông-góc nhọn)

c) AO là tia phân giác của góc BAC

Vì \(\Delta ABC\) cân tại A nên \(AB = AC\) mà \(KB = HC\) do đó: \(AH = AK\)

Dễ thấy \(\Delta AKO = \Delta AHO\) (c.c.c)

\( \Rightarrow \angle KAO = \angle HAO\)

\( \Rightarrow AO\) là tia phân giác góc \(\angle BAC\).

11:53 am - 19/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Quang Hưởng:
Thầy ơi thầy chỉ em cách vẽ đường thẳng song song vs!
22:58 pm - 26/02/2020
GV Toán - Huongvm
https://www.youtube.com/watch?v=cVNCK1HJnAA
Em xem thêm ở đây nhé, sau này quen rồi thì em ước lượng rồi vẽ đường thẳng song song thôi, còn cho chính xác thì em vẽ theo như này nhé. Chúc em luôn học tập tốt
08:40 am - 27/02/2020
Trụng Kien
Thay oi thay chi cho em canh ve duong thang song song
10:17 am - 04/04/2020
GV Toán - Huongvm

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.

Ta có thể vẽ như sau:

- Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

- Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.

11:09 am - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Thủy Tâm:
Em cảm ơn cô nhiều ạ!!!!
16:59 pm - 26/02/2020
GV Toán - Huongvm
Ok em, chúc em luôn học tập tốt nhé
09:17 am - 27/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Thủy Tâm:
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm E. Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho BE=CF. Nối EF cắt BC tại O. a) Chứng tỏ OE=OF. b) Đường thẳng qua B và vuông góc với BA cắt đường thẳng qua C và vuông góc với AC tại K. Chứng tỏ tam giác EKF là tam giác cân và OK vuông góc với EF.
22:57 pm - 25/02/2020
GV Toán - Huongvm

Từ F kẻ đường thẳng song song với BE cắt BC tại N.

Ta có:

\(\angle {B_1} = \angle N\) (so le trong)

Mà \(\angle {B_1} = \angle {C_1} = {C_2}\) (do \(\Delta ABC\) cân tại A và \(\angle {C_1};\,\angle {C_2}\) đối đỉnh).

\( \Rightarrow \angle N = \angle {C_2}\)

\(\Delta FCN\) có \(\angle N = \angle {C_2}\) do đó \(\Delta FCN\) cân tại F.

\( \Rightarrow FC = FN\) (tính chất tam giác cân).

Xét \(\Delta EBO\) và \(\Delta FNO\) ta có:

\(BE = FN\,\,\,\left( {do\,BE = CF = FN} \right)\)

\(\angle {B_1} = \angle N\left( {cmt} \right)\)

\(\angle BEO = \angle NFO\) (so le trong)

Do đó: \(\Delta EBO = \Delta FNO\left( {g.c.g} \right)\)

\( \Rightarrow OE = \,OF\) (hai cạnh tương ứng).

b) Đường thẳng qua B và vuông góc với BA cắt đường thẳng qua C và vuông góc với AC tại K.

Chứng tỏ tam giác EKF là tam giác cân và OK vuông góc với EF.

Vì \(BK \bot AB;\,\,\,CK \bot AC\) nên

\( \Rightarrow AK\) là tia phân giác góc A.

Do đó: \(KB = KC\) (tính chất tia phân giác).

Xét \(\Delta EBK\) và \(\Delta FCK\) có:

\(\begin{array}{l}BK = CK\left( {cmt} \right)\\BE = CF\left( {gt} \right)\\\angle B = \angle C = {90^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow \Delta EBK = \Delta FCK\left( {c.g.c} \right)\)

Do đó: \(KE = KF\)

\( \Rightarrow \Delta KEF\) cân tại K.

Mà O là trung điểm của EF (do OE=OF (cmt)).

\( \Rightarrow KO \bot EF\)

15:04 pm - 26/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Vũ Gia Huy:
em cảm ơn ạ
10:54 am - 18/02/2020
GV Toán - Huongvm
Chúc em luôn học tập tốt nhé.
10:56 am - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Vũ Gia Huy:
cho tam giác EDF cân tại D. Vẽ DH vuông góc với EF tại H.a)CM tam giác DHE= tam giác DHF.b)qua F kẻ đường thẳng vuông góc với EF,đường này cắt đường thẳng DE tại K chứng minh tam giác KDE là tam giác cân.c)kẻ DN vuông góc với FK tại N. Chứng minhEF=2DN.
10:20 am - 18/02/2020
GV Toán - Huongvm


a) Xét tam giác \(\Delta DHE\,\,\& \Delta DHF\) ta có:

\(DE = DF\left( {gt} \right)\)

\(DH\) chung

\(\angle DHE = \angle DHF = {90^0}\)

Do đó: \(\Delta DHE = \Delta DHF\) (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

b) chứng minh tam giác KDF cân tại D.

Vì tam giác DEF cân tại D nên: \(DE = DF\) (tính chất tam giác cân)

Xét tam giác vuông KEF ta có:

\(DE = DF\) (chứng minh trên)

Do đó: FD là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền EK do đó:

\(DF = DK\)

Tam giác \(\Delta DKF\) có \(DK = DF\) nên \(\Delta DKF\) cân tại D.

c) DN vuông góc với KF nên  là hình chữ nhật. Do đó:

\(DN = HF\) mà \(HF = \frac{1}{2}EF\)

\( \Rightarrow DN = \frac{1}{2}EF\,\,hay\,\,\,EF = 2.DN\)

 

10:55 am - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Vũ Gia Huy:
giải giùm em bài được ko ạ
10:12 am - 18/02/2020
Mai Trang:
b) KẺ đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC tại H.Chứng minh AH đi qua trung điểm của DE
20:02 pm - 16/02/2020
GV Toán - Huongvm

Ta có:

\(\begin{array}{l}CD = DA + AC\\BE = BA + AE\end{array}\)

 \(\begin{array}{l}DA = BA\left( {gt} \right)\\AC = AE\left( {gt} \right)\end{array}\)

Do đó: \(DC = BE\)

Ta có tam giác \(ABC\) vuông tại A. \(\Delta ABD\) vuông tại A, và tam giác \(\Delta ACE\) vuông tại A.

Suy ra: \(D,A,C\) thẳng hàng và \(B,A,E\) thẳng hàng.

Do đó: \(DC \bot BE\).

b)  chứng minh I là trung điểm của DE

Ta chứng minh tam giác IAE cân tại I, và tam giác IDA cân tại I. Do đó:

\(IA = IE = ID\)

Hay \(I\) là trung điểm của DE.

10:33 am - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Trang:
Bài 1: Cho tam giác ABC. Ở phía ngoài tam giác đó vẽ các tam giác vuông cân tại A là ABD và ACE.CMR: a) CD=BE và CD vuông góc BE
19:51 pm - 16/02/2020
GV Toán - Huongvm


Ta có:

\(\begin{array}{l}CD = DA + AC\\BE = BA + AE\end{array}\)

 \(\begin{array}{l}DA = BA\left( {gt} \right)\\AC = AE\left( {gt} \right)\end{array}\)

Do đó: \(DC = BE\)

Ta có tam giác \(ABC\) vuông tại A. \(\Delta ABD\) vuông tại A, và tam giác \(\Delta ACE\) vuông tại A.

Suy ra: \(D,A,C\) thẳng hàng và \(B,A,E\) thẳng hàng.

Do đó: \(DC \bot BE\).

b)  chứng minh I là trung điểm của DE

Ta chứng minh tam giác IAE cân tại I, và tam giác IDA cân tại I. Do đó:

\(IA = IE = ID\)

Hay \(I\) là trung điểm của DE.

10:31 am - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngô Thủy Tâm:
Cho tam giac ABC vuông cân ở A. Vẽ ra phía ngoài của tam giác hai tam giác đều ABD, ACE. CMR: a.BE = CD b.Gọi I là giao điểm của BE và CD. Tính góc BIC.Thầy giúp em câu b với ạ! Em cảm ơn thầy nhiều.😊
11:14 am - 14/02/2020
GV Toán - Huongvm

a) Vì tam giác ABC vuông cân tại A nên \(\angle B = \angle C = {45^0}\)

\(\Delta ABD\) và \(\Delta ACE\) là các tam giác đều nên:

\(\angle DBA = \angle ECA = {60^0}\)

\(\begin{array}{l}\angle DBC = \angle DBA + \angle B = {105^0}\\\angle ECB = \angle ECA + \angle C = {105^0}\end{array}\)

Do đó: \(\angle DBC = \angle ECB = {105^0}\)

Xét \(\Delta DBC\) và \(\Delta ECB\) có:

\(DB = EC\,\,\)(vì \(DB = AB = AC = EC\))

Cạnh BC chung

\(\angle DBC = \angle ECB\,\left( {cmt} \right)\)

Do đó: \(\Delta DBC = \Delta ECB\) (c.g.c)

\( \Rightarrow DC = BE\)  (hai cạnh tương ứng).

 

12:00 pm - 14/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Thị Linh:
Cho tam giác ABC vuông tại A (ABQua H kẻ đường thẳng d1 sao cho vuông góc với AB tại M , trên tia đối của tia MH lấy điểm I sao cho IM=IHQua H kẻ đường thẳng d2 sao cho vuông góc với AC tại N, trên tia đối của tia NH lấy điểm K sao cho NH=NK. Chứng Minh rằnga) tam giác AIM = tam giác AHMb) AI=AKc) I, A,K thẳng hàng
20:45 pm - 01/12/2019
GV Toán - Huongvm


a) Xét
\(\Delta AIM\,\& \,\Delta AHM\) ta có:

 \(AM\) chung

\(MH = MI\,\,\left( {gt} \right)\)

\(\angle AMH = \angle AMI = {90^0}\left( {gt} \right)\)

Suy ra:

\(\Delta AIM\, = \,\Delta AHM\,\,\,\left( {c.g.c} \right)\)

\(\Delta AIM\, = \,\Delta AHM\,\,\,\left( {c.g.c} \right)\) 

Suy ra: \(AH = AI\)

Tương tự xét hai tam giác \(\Delta AKN\,\,\& \,\,\Delta AHN\)

Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh

Suy ra: AK=AH

c)

 Ta có:

\(\angle IAM = \angle HAM\,\,\left( {do\,\,\Delta AIM = \Delta AHM} \right)\)

\(\angle KAN = \angle HAN\,\,\left( {do\,\,\Delta AKN = \Delta AHN} \right)\)

Mà:

\(\begin{array}{l}\angle HAN + \angle HAM = {90^0}\\ \Rightarrow \angle IAM + \angle KAN = {90^0}\\ \Rightarrow \angle KAN + \angle HAN + \angle IAM + \angle HAM = {180^0}\end{array}\)

\( \Rightarrow K,A,I\) là ba điểm thẳng hàng.

 

11:33 am - 02/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
c/m 2 đoạn thẳng song song chắn giữa 2 đường thẳng song song thì bằng nhau
19:57 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
2 đoạn thẳng song song chắn giữa 2 đường thẳng song song tạo thành hình bình hành
do đó 2 đoạn thẳng đó bằng nhau
10:52 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho tam giác abc có góc a=90 độ,ab=ac.qua a vẽ đường thẳng d sao cho b và c nằm cùng phía đối vs đường thẳng d.kẻ bh và ck vuông góc với d.c/m )ah = ck b) hk=bh+ck
19:55 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
Em suy nghĩ tự làm trước nha, vẽ hình và chứng minh những ý đơn giản trước.
14:02 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
trên cạnh bc của tam giác abc,lấy các điểm e và f sao cho be=cf.qua e và f vẽ các đường thẳng song song với ba,chúng cắt cạnh ac theo thứ tự ở g và h. c/m eg+fh=ab
19:52 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
Bài này cô chứng minh rồi em nhé
14:03 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho đoạn thẳng ab,o là trung điểm của ab.trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ ab vẽ các tia ax và by vuông góc vs ab.gọi c là điểm thuộc ax.đường vuông góc vs oc tại o cắt tia by ở d c/m cd=ac+bd
19:49 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
Em suy nghĩ tự làm trước nha, vẽ hình và chứng minh những ý đơn giản trước.
14:03 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho tam giác abc cs góc a=60.tia phân giáccủa góc b cắt ac ở d,tia phân giác của góc c cắt ab ở e.các tia phân giác đó cắt nhau ở i.c/m id=ie
19:44 pm - 25/11/2019
chu ngoc anh:
cho tam giác abc có ab=ac.trên các cạnh ab và ac lấy các điểm d và e sao cho ad=ae.gọi k là giao điểm của be và cd.c/m a)be=cd b)tam giác kbd=tam giác kce
19:40 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
Em suy nghĩ tự làm trước nha, vẽ hình và chứng minh những ý đơn giản trước.
14:03 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho 2 đoạn thẳng ab và cd cắt nhau tại o của mỗi đoạn thẳng. lấy các điểm e trên đoạn thẳng ad , f trên đoạn thẳng bc sao cho ae=bf.c/m ba điểm e,o,f thẳng hàng
12:48 pm - 22/11/2019
GV Toán - Huongvm
O phải là trung điểm của mỗi đoạn thẳng em nhé
14:27 pm - 22/11/2019
chu ngoc anh
@Huongvm:dạ đầu bài nó ghi thế ạ
20:25 pm - 22/11/2019
GV Toán - Huongvm
Trung điểm em nhé, em kiểm tra lại đề bài nha
08:49 am - 23/11/2019
chu ngoc anh
@GV Toán - Minh Hướng:k ạ đề bài nó như thế ạ
19:32 pm - 25/11/2019
GV Toán - Huongvm
ừa, trung điểm là trường hợp đặc biệt
em xem cách giải bài khi nó là trung điểm chưa em?
08:42 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
chu ngoc anh:
cho m là đường trung trực của đoạn thẳng ab ,C là điểm thuộc m.gọi Cx là tia đối của tia CA,Cn là tia phân giác của góc BCx.c/m Cn vuông góc với m
13:10 pm - 21/11/2019
GV Toán - Huongvm

Gọi I là trung điểm của AB

Ta có:

\(\angle mCx = \angle ACI\) (đối đỉnh)

\( \Rightarrow \angle mCx = \angle ICB\,\left( {vi\,\,\,\angle ICA = \angle ICB\left( {goc\,tuong\,ung} \right)} \right)\)

\(ma\,\angle xCn = \angle BCn\,\,\left( {do\,\,Cn\,\,la\,tia\,\,phan\,giac} \right)\)

Và \(\angle mCx + \angle xCn + \angle nCB + \angle BCI = {180^0}\)

\( \Rightarrow \angle mCx + \angle xCn = \angle ICB + \angle nCB = \frac{{{{180}^0}}}{2} = {90^0}\)

\( \Rightarrow Cn \bot Cm\)

 

10:09 am - 22/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lí Dịch:
Cho điểm O nằm trong tam giác ABC Chứng minh rằng góc BOC lớn hơn góc BAC. Cô trình bày giúp em với, em ko biết trinh bày. Chi tiết vào cô nhé <3
21:10 pm - 25/10/2019
GV Toán - Huongvm


Kẻ tia Ax đi qua O, ta có :

\(\begin{array}{l}\angle {O_1} > \angle {A_1}\,\,\,\left( {tinh\,chat\,goc\,ngoai\,cua\,tam\,giac} \right)\\\angle {O_2} > \angle {A_2}\,\,\,\left( {tinh\,chat\,goc\,ngoai\,cua\,tam\,giac} \right)\\ \Rightarrow \angle {O_1} + \angle {O_2} > \angle {A_1} + \angle {A_2}\\Hay\,\angle BOC\,\, > \,\,\angle BAC\end{array}\)

 

08:28 am - 28/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyễn khánh đăng:
thầy giảng hay quá ạ !
16:49 pm - 21/10/2019
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em nhé, chúc em luôn học tập tốt nhé!
09:20 am - 22/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Darl Knight King:
thầy gảng quá tuyệt
21:29 pm - 16/10/2019
GV Toán - Huongvm
Cảm ơn em, chúc em luôn học tập tốt nhé!
08:17 am - 17/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!