Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Hỗn hợp X gồm K và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 12.32 lít khí H2 (đktc). Tính Al trong m gam hỗn hợp Y ban đầu
18:44 pm - 16/12/2019
Nam Việt
Hỗn hợp Y gồm K và Al nha cô ko phải X
18:46 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Hòa tan 2,4g Mg và 11,2g Fe vào 100ml dd CuSO4 2M thì tách ra chất rắn A và dd B.thêm NaOH dư vào dd B rồi lọc kết tủa tách ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc chất rắn D.tính m A và m D. Biết khi nung trong không khí đến lượng ko đổi có quá trình oxi hóa: Fe(OH)2+O2+H2O=>Fe(OH)3
18:38 pm - 16/12/2019
Nam Việt:
https://diendan.hocmai.vn/attachments/139741/
13:08 pm - 15/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 26: 

\(\underbrace {CuO}_M\buildrel { + HCl} \over
\longrightarrow \underbrace {CuC{l_2}}_N\buildrel { + NaOH} \over
\longrightarrow Cu{(OH)_2}\)

Chọn C

Câu 27: nKOH = 2nH2SO4 = 2.0,1 = 0,2 (mol) → VKOH = nKOH : CM = 0,2 : 1 = 0,2 (lít) = 200 ml

Chọn B

Câu 28:  Chọn A

Câu 29: Chọn D

Câu 30: Chọn B

Câu 31:

Phương pháp: Cặp chất không tồn tại được trong 1 dd khi chúng có pư với nhau

Chọn A vì: CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + K2SO4

Câu 32: nFe2O3 = 24 : 160 = 0,15 (mol)

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

0,3            ← 0,15 (mol)

→ nFe(OH)3 = 2nFe2O3 = 2.0,15 = 0,3 (mol) → m = 0,3.107 = 32,1 (g)

Chọn B

Câu 33:

\(hh\,X\left\{ \matrix{
Zn \hfill \cr
Al \hfill \cr} \right. + \left\{ \matrix{
CuS{O_4} \hfill \cr
AgN{O_3} \hfill \cr} \right.\buildrel {} \over
\longrightarrow \left\langle \matrix{
dd\,X\left\{ \matrix{
Al{(N{O_3})_3} \hfill \cr
Zn{(N{O_3})_2} \hfill \cr} \right. \hfill \cr
ran\,Y\left\{ \matrix{
Ag \hfill \cr
Cu \hfill \cr
Zn \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right.\)

Chọn C

Câu 34: nCaCO3 = 50 : 100 = 0,5 (mol)

PTHH: CaCO3 → CaO + CO2

(mol)      0,5                 → 0,5

Theo PTHH: nCO2 = nCaCO3 = 0,5 (mol) → VCO2(đktc) = 0,5.22,4 = 11,2 (l)

Chọn A

Câu 35:Chọn C

Câu 36:

Khí cacbonic là CO2

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑ + H2O

Chọn C

Câu 37:

CO2(đktc) = 3,36 : 22,4 = 0,15 (mol)

PTHH: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

(mol)    0,15                     ← 0,15

Theo PTHH: nNa2CO3 = nCO2 = 0,15 (mol) → mNa2CO3 = 0,15.106 = 15,9 (g)

Chọn A

Câu 38:

mCuSO4 = mdd CuSO4 . C% : 100% = 200.32% : 100% = 64 (g)

→ nCuSO4 = mCuSO4 : MCuSO4 = 64 : 160 = 0,4 (mol)

Chọn A

Câu 39: Thứ tự dẫn điện giảm dần: bạc > đồng > kẽm

Chọn D

Câu 40:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Chọn C

Câu 41:

X có pư với HCl → X phải là kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa học

H2 khử được oxit của kim loại Y → Y là kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa

Từ đây → X và Y là Fe và CuO thỏa mãn

Chọn B

Câu 42:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

KOH sinh ra có pư với (NH4)2SO4

2KOH + (NH4)2SO4 → K2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O

Cả khí H2 và NH3 đều không màu nhưng NH3 có mùi khai. Do vậy hiện tượng quan sát được là có khí không màu thoát ra và có mùi khai

Chọn D

Câu 43:

TN1: M không đẩy được R ra khỏi dung dịch muối → M là kim loại kiềm, kiềm thổ hoặc tính kim loại của M < R

TN2: M đẩy được N ra khỏi dung dịch muối → Tính kim loại: M > N

M không đẩy được hidro ra khỏi dd axit → M đứng sau H trong dãy điện hóa

→ Thứ tự: H2; M; N

TN3: R đẩy được Hidro ra khỏi dd axit → R đứng trước H2 trong dãy điện hóa.

Vậy thứ tự: R, H2, M, N

Chọn A

Câu 44: Chọn A

12:06 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/79012021_550879525764608_283991720171929600_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=zF66T_xbJUEAQkJLVk5B0_Xfso-2V1hsv2q82N2XsABQBabdlJNkNLO3A&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=dc5607dc612bb47e8951ebc58818342d&oe=5E7564E4
11:00 am - 15/12/2019
Nam Việt
Cô đến địa chỉ ảnh này cô giải giúp em nha cô, chỉ có trắc nghiệm thôi ạ
11:01 am - 15/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 24:

A. Loại Cu, Ag

B. Loại Cu

C. TM

Chú ý, Na tác dụng được với H2O trong dd CuSO4

D. Loại Ag

Chọn C

Câu 25:

A,C Loại Cu

B. TM

D. Loại Ag

Chọn B

Câu 26: Chọn D

Câu 27: PTHH: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2

Hiện tượng: sủi bọt khí mạnh (H2)

Chọn B

Câu 28: PTHH: Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4(dd màu xanh) + SO2↑ + H2O

Hiện tượng: dd tạo thành có màu xanh nhạt, khí mùi hắc thoát ra

Chọn C

Câu 29:

Dùng dd HCl và NaOH

Cho hh kim loại lần lượt vào dd NaOH, có sủi bọt khí là dây nhôm; không có hiện tượng gì là dây sắt và dây bạc

PTHH: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2

Tiếp đó cho dd HCl vào 2 dây còn lại, có sủi bọt khí thoát ra là dây sắt, còn lại k có hiện tượng gì là dây bạc

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Chọn A

Câu 30: Chọn A

Cu, Al, Fe pư với dd AgNO3 sinh ra Ag

Câu 31:

Đặt số mol Cu và Fe lần lượt là a và b (mol)

PTHH: Cu + Cl2 → CuCl2

   (mol)  a → a

           2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(mol)   b → 1,5b

Có hệ:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{m_{hh}} = 64a + 56b = 10 \hfill \cr
{n_{C{l_2}}} = a + 1,5b = {{4,2} \over {22,4}} = 0,1875 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 0,1125 = {n_{Cu}} \hfill \cr
b = 0,05 = {n_{Fe}} \hfill \cr} \right. \cr
& \left\{ \matrix{
\% Cu = {{{m_{Cu}}} \over {{m_{hh}}}}.100\% = {{0,1125.64} \over {10}}.100\% = 72\% \hfill \cr
\% Fe = 100\% - 72\% = 28\% \hfill \cr} \right. \cr} \)

Chọn B

Câu 32:

Đặt số mol Cu pư = x (mol)

PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

(mol)     x   → 2x                               → 2x

Theo PTHH: nAgNO3 = nAg = 2nCu =2x (mol)

→ mKL tăng = mAg – mCu

→ 1,52 = 2x.108 – 64x

→ 1,52 = 152x

→ x = 0,01 (mol)

→ mCu pư = 0,01.64 = 0,64 (g)

mAgNO3 pư = 0,02.170 = 3,4 (g)

Chọn B

Câu 33:

PTHH: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O (1)

             CaO + HCl → CaCl2 + H2O (2)

          2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑  (3)

Khí thoát ra gồm CO2 và H2. Cho hh khí này vào dd Ca(OH)2 chỉ có CO2 pư nên khí thoát ra là H2

→ nH2(đktc) = 6,72:22,4 = 0,3 (mol)

PTHH: CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3↓ + H2O (4)

nCO2 = nCaCO3 = 1: 100 = 0,01 (mol)

Theo PTHH (3): nAl = 2/3 nH2 = 2/3 .0,3 = 0,2 (mol) → mAl = 0,2.27 = 5,4 (g)

Theo PTHH (1): nCaCO3 = nCO2 = 0,01 (mol) → mCaCO3 = 0,01.100 = 1 (g)

%CaCO3 = (mCaCO3 : mhh).100% = (1:10).100% = 10%

%Al = (mAl : mhh).100% = (5,4 : 10).100% = 54%

%CaO = 100% - 10% - 54% = 36%

Chọn C

Câu 34:

nC = 6 : 12 = 0,5 (mol)

PTHH: C + O2 → CO2

(mol)  0,5         → 0,5

400 ml = 0,4 (lít)

nNaOH = VNaOH. CM = 0,4.2 = 0,8 (mol)

Ta có: nNaOH/nCO2 = 0,8/0,5 = 1,6

Ta thấy: 1 < 1,6 < 2 → Phản ứng tạo 2 muối NaHCO3 và Na2CO3. Cả CO2 và NaOH đều phản ứng hết.

PTHH: CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

(mol)    a       ← a        ← a

             CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (3)

(mol)     b    ← 2b          ← b

Ta có hệ PT:

\(\left\{ \matrix{
\sum {{n_{C{O_2}}} = a + b = 0,5} \hfill \cr
\sum {{n_{NaOH}} = a + 2b = 0,8} \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = 0,2 = {n_{NaHC{O_3}}} \hfill \cr
b = 0,3 = {n_{N{a_2}C{O_3}}} \hfill \cr} \right.\)

Thể tích dd không thay đổi nên Vsau = VNaOH = 0,4 (lít)

CM NaHCO3 = nNaHCO3 : Vsau = 0,2 : 0,4 = 0,5 (M)

M Na2CO3 = nNa2CO3 : Vsau = 0,3 : 0,4 = 0,75 (M)

Chọn D

 

14:54 pm - 16/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 22g hỗn hợp Al và Fe tác dụng với 400ml dung dịch HCl 1.5M tạo thành V lít H2(đktc). Tính V
21:14 pm - 01/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ (1)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑   (2)

400 ml = 0,4 (lít)

nHCl = VHCl × CM = 0,4×1,5 = 0,6 (mol)

Nếu tất cả hh là kim loại Al => \({n_{hh}} = {{22} \over {27}} \approx 0,81\,(mol)\)

Theo PTHH (1): nHCl = 3nAl = 3×0,81 = 2,43 (mol)

Nếu tất cả hh là kim loại Fe =>\({n_{hh}} = {{22} \over {56}} \approx 0,39\,(mol)\)

Theo PTHH (2): nHCl = 2nFe = 2×0,39 = 0,78 (mol)

Thực tế ta thấy: nHCl = 0,6 (mol) < 0,78 (mol). Do vậy HCl phản ứng hết. Kim loại phản ứng dư. Mọi tính toán theo số mol của HCl.

Theo PTHH (1) và (2): \(\sum {{n_{{H_2}}} = } {1 \over 2}\sum {{n_{HCl}}}  = {1 \over 2} \times 0,6 = 0,3\,(mol)\)

→ VH2(đktc) = 0,3×22,4 = 6,72 (lít)

13:57 pm - 02/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 11.2g Al tác dụng với 300ml dung dịch H2SO4 xM tạo thành V1 lít H2 và m g rắn không tan. m g rắn tác dụng với 15g Fe và 400ml dung dịch H2SO4 xM tạo thành V2 lít H2 và 2.4g rắn không tan. Tính V1, V2
21:13 pm - 01/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Ta quy bài toán thành hh 11,2 gam Al và 15 gam Fe tác dụng với 700 ml dd H2SO4 xM tạo thành V lít khí H­2­ ở đktc và còn lại 2,4 gam chất rắn không tan.

Khi cho hh 2 kim loại phản ứng với dd H2SO4 thì Al pu trước, khi nào Al phản ứng hết mới đến Fe phản ứng.

→ 2,4 gam chất rắn không tan sau pư là Fe dư.

→ mFe pư = 15 – 2,4=12,6 (g)

PTHH: 2Al + 3H2SO4 → 2Al2(SO4)3 + 3H2↑  (1)

              Fe + H2SO4 → FeSO4 +  H2↑             (2)

nAl = 11,2 : 27 = 56/135 (mol)

nFe pư = 12,6 : 56 = 0,225 (mol)

Theo PTHH (1):\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {3 \over 2}{n_{Al}} = {3 \over 2}.{{56} \over {135}} = {{20} \over {45}}\,\,(mol)\)

Theo PTHH (2): n­H2SO4 = nFe = 0,225 (mol)

vậy ∑ nH2SO4 = \({{20} \over {45}} + 0,225 = {{61} \over {72}}\,\,(mol) \Rightarrow 0,7x = {{61} \over {72}} \Rightarrow x \approx 1,21\,(M)\)

Theo PTHH (1) và (2): ∑ nH2 =  ∑ nH2SO4 = 61/72 (mol)

Bây giờ ta xét bài toán như ban đầu:

Xét 11,2 gam Al pư với 300 ml dd H­2SO4 1,21 M tạo thành V1 lít H2 và m gam rắn không tan. Cho m gam rắn không tan này với 15 gam Fe vào 400 ml dd H2SO4 1,21M tạo thành V2 lít H2 và 2,4 gam rắn không tan. Tính V1; V2 = ?

+ Quá trình thứ nhất Al dư nên mọi tính toán theo số mol của H2SO4.

nH2SO4 = 0,3.1,21 = 0,363 (mol)

Theo PTHH (1): n­H2 = nH2SO4(1) = 0,363 (mol) → V1 = VH2(1) = 0,363×22,4 = 8,1312 (lít)

→ nH2(2)  = ∑ nH2 – nH2(1) = 61/72 – 0,363 = 0,484 (mol)

→ V2 = VH2(2) = 0,484×22,4 = 10,8416 (lít)

 

14:37 pm - 02/12/2019
Nam Việt
tại sao Al dư mà đem số mol của H2SO4 lại tính thể tích vậy cô
19:12 pm - 02/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Thì Al dư nên không thể tính toán theo Al được. Mình phải tính toán theo chất phản ứng hết. ở đây H2SO4 pư hết,nên mình phải tính toán các số mol của các chất còn lại chưa biết theo số mol H2SO4
09:01 am - 03/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nhật Ngô:
Cần làm gấp
20:14 pm - 13/11/2019
Nhật Ngô
a)tìm A , B
20:17 pm - 13/11/2019
Nhật Ngô
b)tính %ma,%mb
20:17 pm - 13/11/2019
Nhật Ngô
c) cho hỗn hợp ban đầu tác dụng với dd NaOH dư thu được V l khí .tính V
20:18 pm - 13/11/2019
Nhật Ngô
thầy cô làm nhanh giúp em em cần gấp
20:18 pm - 13/11/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
@Nhật Ngô:
a,
nH2 = 0,05 mol
m kim loại dư= 6,66 - 6,5 = 0,16 g
Giả sử B là kim loại dư
B + 2H2SO4 đ => BSO4 + SO2 + 2H2O
nSO2 = 0,0025 mol
=> 0,16/B = 0,0025 => B = 64 (Cu)
A + H2SO4 => ASO4 + H2
=> nA= nH2= 0,05 mol
mA = 6,5 g
=> M A = 130
Em kiểm tra lại đề nhé
22:45 pm - 13/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hương Giang:
Hòa tan hoàn toàn hh Cu và Al vào dd H2SO4 đặc nguội thì thu được 179.2ml khí đktc nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên td với dd HCl vừa đủ thì thu được 402.3ml khí thoát ra và dd X . Tính khối lượng giảm khi cho 16.8ml NaOH 0.5M vào dd X
09:48 am - 10/11/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
em ơi em kiểm tra câu chữ và số liệu của đề có sai không nhé, chỗ 402,3 chia số mol rất lẻ.
Với theo như đề bài hỏi thì còn k cần dùng đến thông tin pư với H2SO4 đặc nguội mà vẫn có thể làm ra cơ
09:41 am - 11/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Tây_Cute:
cô oiw~ với những bài tập chuyển hóa thì có công thức tác dụng chung ko ạ. ví dụ như chất tham gia phản ứng có gốc SO4 và chất tạo thành có gốc -Cl thì cho tác dụng với BaCl2 ý ạ
20:48 pm - 05/11/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Cái này mình chỉ có cách suy luận thôi em. Phản ứng trao đổi xảy ra khi phản ứng tạo ra khí, kết tủa, H2O, ...
VD: 
Na2SO4 -> NaCl thì ta cho tác dụng với BaCl2 tạo ra kết tủa BaSO4 
Na2CO3 -> NaCl thì ta cho tác dụng với HCl tạo ra khí CO2
KOH -> K2SO4 thì ta cho tác dụng với H2SO4 tạo H2O
...
11:09 am - 06/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Ngọc Chloe:
Làm sao để nhận biết muối mới ạ
15:46 pm - 03/11/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Được tạo ra từ gốc axit này với đầu KL kia nhé!

Khác với muối trong chất tham gia nhé!

Bạn làm nhiều sẽ quen nhé!

15:53 pm - 03/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Anh Quân:
oxit nào tan đc trong muối ạ
21:16 pm - 29/10/2019
Bùi Anh Quân:
điều kiện để 2 dung dịch tồn tại với nhau
21:12 pm - 29/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

là 2 dung dich đó không tác dụng với nhau banj nhé!

21:13 pm - 29/10/2019
Bùi Anh Quân
oxit nào tan đc trong muối ạ
21:20 pm - 29/10/2019
21:32 pm - 29/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

Bạn ơi đề không cho số lượng nam sao làm được nhỉ?

21:34 pm - 29/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Anh Quân:
oxit nào tan đc trong muối ạ
21:10 pm - 29/10/2019
Huy Phạm Cule's:
Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch X1 và khí X2. Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4Cl rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và có khí X4 thoát ra. Xác định X1, X2, X3, X4. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra.2. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9Biết rằng H là thành phần chính của đá phấn; B là khí dùng nạp cho các bình chữa cháy (dập tắt lửa).3. a. Bằng phương pháp hóa học hãy tách SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí SO2, SO3, O2.b. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu.4. Có 5 chất rắn: BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O đựng trong 5 lọ riêng biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ.
20:57 pm - 29/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu 1:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Khí X2 là H2

Dd X1 chứa NaAlO2 và có thể có NaOH dư

NaAlO2 + NH4Cl + H2O \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) NaCl + Al(OH)3↓ + NH3

NaOH + NH4Cl \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) NH3↑ + NaCl + H2O

Kết tủa X3 là Al(OH)3

Khí X4 là NH3

 

Câu 2:

 H là CaCO3

B là CO2

Đề thiếu nên không làm được nữa

 

Câu 3:

a) Tách SO2 ra khỏi hỗn hợp SO3 và O2

Dùng dung dịch Ba(OH)2 cho lội qua 3 khí trên

O2 không phản ứng thoát ra ngoài, 2 khí còn lại bị hấp thụ

SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3↓ + H2O

SO3 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + H2O

Lọc kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi, chỉ có BaSO3 bị nhiệt phân còn BaSO4 không bị nhiệt phân

BaSO3\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) BaO + SO2

Thu khí thoát ra bằng cách để ngửa ống nghiệm (vì SO2 nặng hơn không khí) ta được SO2 tinh khiết

09:19 am - 30/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Câu3
b)


Câu 4:

5 chất rắn: BaCl2; Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O

- Hòa tan chất rắn trên vào nước

+ Chất rắn tan tạo thành dd trong suốt là: BaCl2; NaSO4, Na2CO3 (dãy I)

+ Chất rắn không tan là: CaCO3

+ Chất rắn tan ít, dd thu được vẩn đục là CaSO4. 2H2O

- Cho dd H­2SO4 lần lượt vào các chất ở dãy I

+ Xuất hiện kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

+ Có khí không màu thoát ra là Na­2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

+ Còn lại không có hiện tượng gì là: Na2SO4

09:33 am - 30/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần Du:
Muốn phân biệt Bacl3 ,Agno3,na2co3 mà chỉ dùng một thuốc thử thì làm thế nào ạ
20:54 pm - 29/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
Dùng dung dịch HCl dư:
+ Tạo kết tủa trắng: AgNO3
AgNO3 + HCl => AgCl + HNO3
+ Sủi bọt khí: Na2CO3
Na2CO3 + 2HCl => 2NaCl + H2O + CO2
+ Không có hiện tượng: BaCl2
20:58 pm - 29/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Anh Quân:
cho e hỏi chất như thế nào thì bị nhiệt phân hủy ạ!
20:38 pm - 29/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
Các chất bị nhiệt phân như: các bazo không tan, muối amoni, muối nitrat, muối hidrocacbonat và cacbonat, muối chứa oxi của clo, muối sunfat, muối sunfit..
21:05 pm - 29/10/2019
Tây_Cute
@Mod Hóa - Vũ Huyền :muối animo là muối gì ạ
21:25 pm - 05/11/2019
Tây_Cute
@Mod Hóa - Vũ Huyền :e viết lộn muối amoni ạ
21:26 pm - 05/11/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
@Tây_Cute: Muối amoni là muối của NH4+ đó em. Ví dụ như: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4HSO4, ...
21:55 pm - 05/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Hường:
làm sao để biết ax nào dễ bay hơi ạ
23:07 pm - 27/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em thuộc luôn như sau nhé!
Axit HCl và HNO3 dễ bay hơi
Axit H2SO4 không bay hơi
Axit H2CO3 và H2SO3 không bền, bị phân hủy tương ứng thành (CO2+H2O) và (SO2+H2O)
11:50 am - 28/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 30.45g MCO3 tác dụng với HCl dư tạo thành khí CO2 (đktc). Sau đó đem CO2 tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1.5M tạo thành dung dịch. Sau đó đem dung dịch này cô cạn tạo thành 39.425g rắn. Xác định M
17:12 pm - 27/10/2019
Nam Việt
tại sao không dùng NaHCO3 ạ
20:35 pm - 28/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Em chưa đọc kĩ lời giải đúng k?
Chỗ cô giả sử tạo thành muối nào, muối nào đấy.
Bài này mình sử dụng mốc số sánh nhé!
Giả sử chỉ tạo thành NaHCO3 => được chất rắn m1 gam
Giả sử chỉ tạo thành Na2CO3 => được chất rắn m2 gam
(Với m2 < m1)
Theo đề bài cho khối lượng chất rắn là m.
Ta so sánh giá trị m này với giá trị m1 và m2
+ Nếu m = m1 thì chỉ tạo muối NaHCO3. Cả CO2 và NaOH pư hết
+ Nếu  m2 < m < m1 thì tạo cả 2 muối NaHCO3 và Na2CO3. Cả CO2 và NaOH cùng pư hết.
Rắn thu được gồm 2 muối NaHCO3 và Na2CO3
+ Nếu m =m2 thì chỉ tạo muối Na2CO3. Cả CO2 và NaOH cùng pư hết.
+ Nếu m < m2 thì chỉ tạo muối Na2CO3. Có CO2 pư hết, NaOH dư. Rắn thu được là Na2CO3 và NaOH dư.
08:39 am - 29/10/2019
Tây_Cute
@GV Hóa - Hồng Hoa:cô ơi, cho e hỏi: tại sao pứ chỉ xảy ra theo (3) ạ và NaOH còn đủ sau pứ ạ. E vẫn chưa hiểu đoạn này]
21:23 pm - 05/11/2019
Tây_Cute
@GV Hóa - Hồng Hoa:cô ơi, cho e hỏi: tại sao pứ chỉ xảy ra theo (3) ạ và NaOH còn đủ sau pứ ạ. E vẫn chưa hiểu đoạn này]
21:23 pm - 05/11/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Em thử đọc cách giải sau xem có hiểu không nhé!

nNaOH = 0,75 mol

Nếu phản ứng tạo Na2CO3 hoặc NaHCO3và Na2CO3 thì sau khi cô cạn tạo thành Na2CO3 (NaHCO3 khi cô cạn cũng bị phân hủy tạo Na2CO3).

Khi đó: nNa2CO3 = 1/2.nNaOH = 0,5.0,75 = 0,375 mol

→ m chất rắn = 0,375.106 = 39,75 (g) ≠ 39,425 gam (vô lí)

→ Dung dịch có chứa Na2CO3 (x mol) và NaOH dư (y mol)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 0,75(BT:Na)\\106x + 40y = 39,425\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}x = 0,3625\\y = 0,025\end{array} \right.\)

BTNT "C": nMCO3 = nNa2CO3 = 0,3625 mol

→ M + 60 = 30,45 : 0,3625 → M = 24 (Mg)

11:20 am - 06/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 10.2g Al2O3 tác dụng với 400ml dung dịch NaOH xM tạo thành dung dịch X. Sau đó đem dung dịch X tác dụng với 800ml dung dịch HCl 1M. Tìm x
17:12 pm - 27/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền
Al2O3+2NaOH->2NaAlO2+H2O
H2O+HCl+NaAlO2->Al(OH)3+NaCl
Al(OH)3+3HCl->AlCl3+3H2O
NaOH+HCl->NaCl+H2O
nAl2O3=0,1(mol) nHCl=0,8(mol)
Giả sử NaOH hết
=>nHCl dùng =0,2+0,6=0,8(mol)
Vậy NaOH tác dụng hết
=>x=0,8/0,4=2(M)
18:27 pm - 27/10/2019
Tây_Cute
@Mod_Hoàng Thu Huyền:Al2O3 + 2NaOH->Na3Al =
21:07 pm - 05/11/2019
Tây_Cute
@Mod_Hoàng Thu Huyền: cô ơi Al2O3 +NaOH -> Na3Al + H2O chứ ạ
21:08 pm - 05/11/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Al2O3+2NaOH->2NaAlO2+H2O em nhé!
11:10 am - 06/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 53.85g hỗn hợp X gồm K, Ba, K2O và BaO tác dụng với H2O tạo thành 4.48 lít khí (đktc) và dung dịch Y có 22.4g KOH. Sau đó đem dung dịch Y tác dụng với 30g KHCO3 tạo thành m g kết tủa. Tính m.
16:05 pm - 27/10/2019
Nam Việt
Bảo toàn electron là sao cô?
18:55 pm - 28/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

tổng số mol e nhường = tổng số mol e nhận bạn nhé!

18:56 pm - 28/10/2019
Nam Việt
em chưa học bảo toàn electron nên cô có thể giải dễ hiểu hơn được không cô?
19:00 pm - 28/10/2019
Nam Việt
0.9 mol ở đâu vậy cô
19:17 pm - 28/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Với bài tập này mà chưa học bảo toàn electron thì việc giải rất phức tạp e à.
0,9 mol vì: 
Tổng mol OH- = nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,4 + 2.0,25 = 0,9 (mol)
08:30 am - 29/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phan Anh Tuấn:
cô ơi em bị mất gốc hóa lớp 9 làm sao để theo kịp các bạn ạ
13:15 pm - 23/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Trước hết em cần lấy lại được kiến thức cơ bản của lớp 8
1. Học thuộc tên, nguyên tử khối, hóa trị của các nguyên tố (SGK HÓA 8 BẢNG 1 VÀ 2 trang 43)
2. Học quy tắc hóa trị để lập được đúng công thức hóa học
3. Học thuộc các khái niệm, phân loại oxit, tên gọi
4. Học cách cân bằng phương trình hóa học (phương pháp cân bằng chẵn lẻ, nguyên tử nguyên tố, kim loại - phi kim, hệ số thập phân...)
5. Học các công thức chuyển đổi giữa số mol, khối lượng, thể tích
VD: V(đktc) = n. 22,4
m = n. M
C% = (m chất tan : m dung dịch).100%
m dung dịch = V dd . D dd
--------
5. Học cách tính theo phương trình hóa học
Học chương trình hóa 9
1. Tính chất hóa học của oxit; tính chất hóa học của axit; TCHH của bazo; TCHH của muối; TCHH của kim loại
2. Bài toán lượng chất hết dư
3. Bài toán phản ứng của kim loại hoặc bazo với dd axit
Thành thạo những kiến thức như trên là em sẽ theo kịp các bạn em nhé!
Chúc e học tập tốt!


14:26 pm - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thánh Vật Lý:
NaOH có tác dụng được với CuCO3 không ạ
17:05 pm - 22/10/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Không phản ứng em nhé!
17:42 pm - 22/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
3) Phân hủy m g hỗn hợp X gồm NaHCO3 và BaCO3 tạo thành chất rắn Y và khí CO2 (đktc). Sau đó đem chất rắn Y tác dụng với H2O dư tạo thành dung dịch Z và 27.58g chất kết tủa. Đem dung dịch Z tác dụng với BaCl2 dư tạo thành 11.82g chất kết tủa. Tính m.
15:58 pm - 20/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa

Đặt số mol NaHCO3 = x(mol); số mol BaCO3 = y (mol)

2NaHCO\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \)  Na2CO3 + H2O + CO2 (1)

x                       → 0,5x (mol)

BaCO3 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) BaO + CO2  (2)

y                → y (mol)

Rắn Y gồm Na2CO3: 0,5x (mol) và BaO: y (mol)

BaO + H2O → Ba(OH)2    (3)

Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaOH (4)

0,14         ← 0,14      ← 0,14 (mol)

dd Z tác dụng với dd BaCl2 dư → dd Z chứa NaOH và Na2CO3 dư

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl (5)

0,06                    ← 0,06 (mol)

Theo đề bài ta có:

\(\eqalign{
& {n_{BaC{O_3}(4)}} = {{{m_{BaC{O_3}}}} \over {{M_{BaC{O_3}}}}} = {{27,58} \over {197}} = 0,14\,(mol) \cr 
& {n_{BaC{O_3}(5)}} = {{{m_{BaC{O_3}}}} \over {{M_{BaC{O_3}}}}} = {{11,82} \over {197}} = 0,06\,(mol) \cr} \)

Theo các PTHH (1), (4), (5) ta có:

nNa2CO3(1) = nNa2CO3 (4) + nNa2CO3 (5) = 0,14 + 0,06 = 0,2 (mol)

→ 0,5x = 0,2

→ x = 0,4 = nNaHCO3

Theo PTHH (3) và (4) có:

nBaO(3) = nBa(OH)2 (3) = nBa(OH)2(4) = nBaCO3(4) = 0,14 (mol)

→ y = 0,14 = nBaCO3

→ m = mNaHCO3 + mBaCO3 = 0,4.84 + 0,14.197 = 61,18 (g)

09:17 am - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
2) Phân hủy 29.68g hỗn hợp X gồm FeCO3 và BaCO3 tạo thành hỗn hợp rắn Y gồm Fe2O3, BaO và khí CO2 (đktc). Sau đó đem hỗn hợp Y tác dụng với H2O dư tạo thành dung dịch Z và 9.6g rắn không tan.a) Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp X.b) Tính thể tích khí CO2.c) Cho một nửa lượng CO2 trên tác dụng với dung dịch Z tạo thành muối. Tính khối lượng của muối đó.
15:58 pm - 20/10/2019
18:12 pm - 20/10/2019
18:15 pm - 20/10/2019
Nam Việt
cô có thể giải dùm em bài 3 được không ạ?
21:07 pm - 20/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Bài 3 là bài nào vậy e?
09:31 am - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
1) Phân hủy 16.8g hỗn hợp X gồm NaHCO3 và MgCO3 tạo thành 9.56g hỗn hợp rắn và khí CO2 (đktc)a)Tính %m của mỗi muối trong hỗn hợp X.b) Tính thể tích khí CO2
15:58 pm - 20/10/2019
Nam Việt:
Cho MCO3 tác dụng với H2SO4 vừa đủ 20% tạo thành dung dịch muối 24.91%. Xác định công thức hóa học
17:11 pm - 18/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
Chọn nMCO3= 1 mol
MCO3 + H2SO4 -> MSO4 + CO2 + H2O
1-------------->1------------->1---------->1 mddH2SO4 = 98.1/0,2 = 490
mdd sau phản ứng = mMCO3 + mddH2SO4 - mCO2 = M+60 + 490 - 44 = M + 506
m muối = M + 96 = 0,2491(M + 506) => M= 40 (Ca)
=> CaCO3
22:50 pm - 18/10/2019
Nam Việt
tại sao không trừ mH2O ạ
12:28 pm - 19/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
@Nam Việt: Do mH2O có sẵn trong dung dịch nên không trừ đi nó nhé em
10:23 am - 20/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 20g hỗn hợp gồm MgCO3, CaCO3 và BaCO3 đem phân hủy thành dung dịch B. Sau đó đem dung dịch B tác dụng với Ca(OH)2 thành 10g chất kết tủa và dung dịch C. Sau đó đem dung dịch C phân hủy thành 6g chất kết tủa. Tính %mMgCO3
17:10 pm - 18/10/2019
Mod Hóa - Vũ Huyền
CO2 + Ca(OH)2 => CaCO3 + H2O
0,1 <---------------------- 0,1
2CO2 + Ca(OH)2 => Ca(HCO3)2
2x <---------------------- x
nCaCO3 (dd C phân hủy) = 0,06 = x
=> nCO2 = 2.0,06+0,1= 0,22 mol
Đặt nMgCO3=a mol, nCaCO3=b mol, nBaCO3=c mol
=> 84a + 100b + 197c = 20
nCO2 = a+b+c = 0,22
G/s b=0 => a= 0,20655 mol, c= 0,01345 mol
=> %mMgCO3 = 86,715%
G/s c=0 => a= 0,125 mol, b=0,095 mol
=> %mMgCO3 = 52,5%
=> 52,5% < %mMgCO3 < 86,715%
23:06 pm - 18/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
1) Cho 3.82g hỗn hợp M2SO4 và RSO4 tác dụng với H2O tạo thành dung dịch A. Sau đó lấy 500ml dung dịch BaCl2 0.1M tác dụng với dung dịch A tạo thành 6.99g chất kết tủa và dung dịch B. Dung dịch B được cô cạn thành m g muối khan.a) Tính mb) Xác định M? R?c) Tính %m các chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết R>M là 1đvC.2) Cho 20g hỗn hợp gồm MgCO3, CaCO3 và BaCO3 đem phân hủy thành dung dịch B. Sau đó đem dung dịch B tác dụng với Ca(OH)2 thành 10g chất kết tủa và dung dịch C. Sau đó đem dung dịch C phân hủy thành 6g chất kết tủa. Tính %mMgCO33) Cho MCO3 tác dụng với H2SO4 vừa đủ 20% tạo thành dung dịch muối 24.91%. Xác định công thức hóa học
12:23 pm - 14/10/2019
Mod_Hoàng Thu Huyền

Bạn không hiểu khúc nào nhỉ?

20:05 pm - 18/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Câu 2 e kiểm tra lại đề bài nhé, 3 chất MgCO3, CaCO3, BaCO3 là 3 muối không tan, phân hủy cũng ra chất rắn, sao lại ra được dd B chứ?
08:25 am - 19/10/2019
Nam Việt
@Mod_Hoàng Thu Huyền:Em không hiểu chỗ thay(1) va (3) vào (2) ta được M M *0.03 + M M *x = 3.82 - 96*0.03=0.94. cho em hỏi M M*0.03 + M M*x ở đâu ra vậy
12:15 pm - 19/10/2019
Nam Việt
"tại sao không trừ mH2O ạ" em hỏi lộn nha cô
12:33 pm - 19/10/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
Cô giải lại cho e như sau nhé!

14:59 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho 9.2g Na tác dụng với 200g dung dịch Fe2(SO4)3 4% và Al2(SO4)3 6.84% thu được chất kết tủa. Sau đó đem chất kết tủa phân hủy thành chất rắn. Tính khối lượng của chất rắn đó.Cô giải giúp em
08:50 am - 13/10/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

nNa = 9,2 : 23 = 0,4 mol

mFe2(SO4)3 = 200.(3,4/100) = 6,8 gam => nFe2(SO4)3 = 6,8 : 400 = 0,017 mol

nAl2(SO4)3 = 200.(6,84/100) = 13,68 gam => nAl2(SO4)3 = 13,68 : 342 = 0,04 mol

PTHH:

(1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

      0,4      →              0,4 mol

(2) Fe2(SO4)3 + 6NaOH    →    2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

      0,017    →     0,102dư 0,298 →   0,034

(3) Al2(SO4)3 + 6NaOH     →   2Al(OH)3 + 3Na2SO4

         0,04    →      0,24dư 0,058 →   0,08

(4) Al(OH)3    +     NaOH → NaAlO2 + 2H2O

      0,058còn 0,022 ← 0,058

=> Kết tủa gồm: 0,034 mol Fe(OH)3 và 0,022 mol Al(OH)3

Nung kết tủa:

2Fe(OH)3 →  Fe2O3 + 3H2O (nung)

0,034      →           0,017

2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O (nung)

0,022  →               0,011

=> m chất rắn = mFe2O3 + mAl2O3 = 0,017.160 + 0,011.102 = 3,842 gam

17:34 pm - 14/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Việt:
Cho m g Fe3O4 tác dụng với HCl dư tạo thành dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với NaOH dư tạo thành sản phẩm. Sau đó đem sản phẩm này phân hủy tạo thành 24g chất rắn. Tính m
08:50 am - 13/10/2019
GV Hóa - Lưu Huệ Thương

Đặt số mol của Fe3O4 là x (mol)

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

x →                         x      →    2x                  (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

x      →                         x

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2x               →             2x

4Fe(OH)2 + O2  2Fe2O3 + 4H2O

x                  →                   0,5x

2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

2x               →          x

=> m chất rắn = mFe2O3 = 160.(0,5x + x) = 24 => x = 0,1

=> m = mFe3O4 = 0,1.232 = 23,2 gam

17:22 pm - 14/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!