Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vương công định:
2x nhân ab bằng bao nhiêu đề bài phân tích đa thức thành nhân tử
22:04 pm - 12/10/2019
Vy Trúc:
x^7+x+1 phân tích đa thức thành nhân tử giúp em vs
16:37 pm - 05/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em xem lại đề bài nhé!
11:51 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Phát:
3x^2+6xy+3y^2-3z^2 giải giúp em
10:16 am - 03/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& \,\,\,\,3{x^2} + 6xy + 3{y^2} - 3{z^2} \cr
& = 3\left( {{x^2} + 2xy + {y^2} - {z^2}} \right) \cr
& = 3\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - {z^2}} \right] \cr
& = 3\left( {x + y - z} \right)\left( {x + y + z} \right) \cr} $$

11:33 am - 07/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Phát:
x^2+4x-y^2+4 giải giúp em
08:37 am - 02/10/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& \,\,\,\,\,{x^2} + 4x - {y^2} + 4 \cr
& = \left( {{x^2} + 4x + 4} \right) - {y^2} \cr
& = {\left( {x + 2} \right)^2} - {y^2} \cr
& = \left( {x + 2 - y} \right)\left( {x + 2 + y} \right) \cr} $$

16:32 pm - 02/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thể Nguyễn:
x^2-y^2-2y-1 tại x=93 và y=6.giải hộ e với ạ
20:15 pm - 24/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& \,\,\,\,{x^2} - {y^2} - 2y - 1 \cr
& = {x^2} - \left( {{y^2} + 2y + 1} \right) \cr
& = {x^2} - {\left( {y + 1} \right)^2} \cr
& = \left( {x - y - 1} \right)\left( {x + y + 1} \right) \cr
& = \left( {93 - 6 - 1} \right)\left( {93 + 6 + 1} \right) \cr
& = 86.100 \cr
& = 8600 \cr} $$

10:06 am - 01/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Thu:
Làm bài tập ở đâu thầy
19:18 pm - 17/09/2019
Hoàng Tử Kim
Bấm vào trả lời nhé
06:00 am - 18/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em kích vào chữ bài tập áp dụng ở góc dưới tay trái nhé!
14:50 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Như Ngọc:
Giúp em vs ạ:Rút gọn biểu thức:P = 12.(5^2 + 1)(5^4 + 1)(5^8 + 1)(5^16 + 1)
21:15 pm - 16/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& P = 12\left( {{5^2} + 1} \right)\left( {{5^4} + 1} \right)\left( {{5^8} + 1} \right)\left( {{5^{16}} + 1} \right) \cr
& 2P = 24\left( {{5^2} + 1} \right)\left( {{5^4} + 1} \right)\left( {{5^8} + 1} \right)\left( {{5^{16}} + 1} \right) \cr
& 2P = \left( {{5^2} - 1} \right)\left( {{5^2} + 1} \right)\left( {{5^4} + 1} \right)\left( {{5^8} + 1} \right)\left( {{5^{16}} + 1} \right) \cr
& 2P = \left( {{5^4} - 1} \right)\left( {{5^4} + 1} \right)\left( {{5^8} + 1} \right)\left( {{5^{16}} + 1} \right) \cr
& 2P = \left( {{5^8} - 1} \right)\left( {{5^8} + 1} \right)\left( {{5^{16}} + 1} \right) \cr
& 2P = \left( {{5^{16}} - 1} \right)\left( {{5^{16}} + 1} \right) \cr
& 2P = {5^{32}} - 1 \cr
& P = {{{5^{32}} - 1} \over 2} \cr} $$

14:46 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Minhpp:
a,(ax-2)(x^2+2x+b)=cx^3-8
20:34 pm - 16/09/2019
Minh Minhpp
b,(ax+b)(x^2-x-1)=ax^3+cx^2-1 ...(bổ xung ạ)
20:35 pm - 16/09/2019
Minh Minhpp
Có ai làm hộ chiều may 12h em cần ạ
20:36 pm - 16/09/2019
Minh Minhpp
xác định a,b,c
20:36 pm - 16/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& VT = \left( {ax - 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + b} \right) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\, = a{x^3} + 2a{x^2} + abx - 2{x^2} - 4x - 2b \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\, = a{x^3} + \left( {2a - 2} \right){x^2} + \left( {ab - 4} \right)x - 2b \cr
& VP = c{x^3} - 8 \cr
& VT = VP \cr
& Dong\,\,nhat\,\,he\,\,so \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a = c \hfill \cr
2a - 2 = 0 \hfill \cr
ab - 4 = 0 \hfill \cr
- 2b = - 8 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = c \hfill \cr
a = 1 \hfill \cr
b - 4 = 0 \hfill \cr
b = 4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = c = 1 \hfill \cr
b = 4 \hfill \cr} \right. \cr} $$
ý b) em làm tương tự nhé!

14:43 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Minh Minhpp:
Xác định a,b,c biết:
20:33 pm - 16/09/2019
Hoàng Tử Kim:
Thầy giải giúp em ạ mai e cần......cho(3x-5)^2+(2xy-7)^4 đạt GTNN . Tính x^2+y^2-2xy
20:16 pm - 16/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& {\left( {3x - 5} \right)^2} + {\left( {2xy - 7} \right)^4} \ge 0 \cr
& Dau\,\, = \,\,xay\,\,ra \Leftrightarrow 3x - 5 = 0\,\,va\,\,2xy - 7 = 0 \cr
& \Rightarrow x = {5 \over 3}\,\,va\,\,2.{5 \over 3}y - 7 = 0 \cr
& \Rightarrow x = {5 \over 3}\,\,va\,\,y = {{21} \over {10}} \cr
& {x^2} + {y^2} - 2xy \cr
& = {\left( {x - y} \right)^2} \cr
& = {\left( {{5 \over 3} - {{21} \over {10}}} \right)^2} \cr
& = {\left( { - {{13} \over {30}}} \right)^2} \cr
& = {{169} \over {900}} \cr} $$

14:45 pm - 19/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huế Hương Giang:
Chứng minh rằng: a) a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)
09:27 am - 15/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& VP = {\left( {a + b} \right)^3} - 3ab\left( {a + b} \right) \cr
& = {a^3} + 3{a^2}b + 3a{b^2} + {b^3} - 3{a^2}b - 3a{b^2} \cr
& = {a^3} + {b^3} = VT \cr} $$

14:53 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huế Hương Giang:
a) P=(xy+1).(x^2.y^2 -xy +1) tại x=5 và y=3/5b) Q=(x^2.y-1).(x^4.y^2 + x^2y+1) tại x=2 và y=1/2
09:25 am - 15/09/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& P = \left( {xy + 1} \right)\left( {{x^2}{y^2} - xy + 1} \right) \cr
& P = \left( {xy + 1} \right)\left[ {{{\left( {xy} \right)}^2} - xy + 1} \right] \cr
& P = {\left( {xy} \right)^3} + {1^3} = {\left( {xy} \right)^3} + 1 \cr
& Thay\,\,x = 5;\,\,y = {1 \over 5} \cr
& \Rightarrow P = {\left( {5.{1 \over 5}} \right)^3} + 1 = {1^3} + 1 = 2 \cr
& \cr
& Q = \left( {{x^2}y - 1} \right)\left( {{x^4}{y^2} + {x^2}y + 1} \right) \cr
& Q = \left( {{x^2}y - 1} \right)\left[ {{{\left( {{x^2}y} \right)}^2} + {x^2}y + 1} \right] \cr
& Q = {\left( {{x^2}y} \right)^3} - {1^3} = {\left( {{x^2}y} \right)^3} - 1 \cr
& Thay\,\,x = 2;\,\,y = {1 \over 2} \cr
& Q = {\left( {{2^2}.{1 \over 2}} \right)^3} - 1 \cr
& A = {\left( {4.{1 \over 2}} \right)^3} - 1 = {2^3} - 1 = 8 - 1 = 7 \cr} $$

14:55 pm - 16/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huế Hương Giang:
Tính giá trị biểu thức
09:23 am - 15/09/2019
Huế Hương Giang:
giải nhanh dùm em
09:22 am - 15/09/2019
Hoàng Việt Anh:
theo thây, em nên mua loại sách nào để học thêm hả thầy
20:57 pm - 27/08/2019
Huỳnh Tuyền
Bn mua thử Phát triển và nâng cao toán 8 cuốn màu đỏ
15:45 pm - 05/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Tuyền:
Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết rằng nếu cộng 3 tích của 2 trong 3 số ấy ta được 242
14:46 pm - 24/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& Goi\,\,3\,\,so\,\,tu\,\,nhien\,\,lien\,\,tiep\,\,la\,\,x - 1;\,\,x;\,\,x + 1 \cr
& Theo\,\,bai\,\,ra\,\,ta\,\,co: \cr
& \left( {x - 1} \right)x + x\left( {x + 1} \right) + \left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 242 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - x + {x^2} + x + {x^2} - 1 = 242 \cr
& \Leftrightarrow 3{x^2} = 243 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} = 81 \cr
& \Leftrightarrow x = 9 \cr
& \Rightarrow 3\,\,so\,\,can\,\,tim\,\,la:\,\,8;9;10 \cr} $$

11:51 am - 27/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lê Thị Quỳnh Trâm:
Chuyển x² + 2xy +4y² sang dạng bình phương một tổng. Giúp e với ạ
21:19 pm - 21/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Biểu thức này ko ở dạng bình phương của 1 tổng được em nhé!
23:05 pm - 25/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nhi Nguyễn:
Giải nhanh dùng em với em đang cần rất gấp ạ
20:07 pm - 17/08/2019
Nhi Nguyễn:
A=2x/x^2+2x/x^2-4x+3+x/x-1
20:06 pm - 17/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Yêu cầu bài toán đâu em?
09:37 am - 19/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vy Lê:
giải nhanh dùng em với ạ em cần gấp ạ
20:21 pm - 06/08/2019
Vy Lê:
(a+1)*(a^-a+1)+(a+1)*(a-1)
20:19 pm - 06/08/2019
Vy Lê:
(2x+1)*(3x+1)-(6x-1)*(x+1)
20:18 pm - 06/08/2019
Vy Lê:
(x+2)*(x^-2x+4)-(x^+5)
20:17 pm - 06/08/2019
Vy Lê:
(a-5)^+2(a-2)*(a+2)
20:16 pm - 06/08/2019
Vy Lê:
(5x-2y)*(4x+3y)
20:14 pm - 06/08/2019
Vy Lê:
(a-3)*(a^+3a+9)-(a^+9)
20:13 pm - 06/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

$$\eqalign{
& \left( {a - 3} \right)\left( {{a^2} + 3a + 9} \right) - \left( {{a^3} + 9} \right) \cr
& C1:\,\, = {a^3} + 3{a^2} + 9a - 3{a^2} - 9a - 27 - {a^3} - 9 \cr
& = \left( {{a^3} - {a^3}} \right) + \left( {3{a^2} - 3{a^2}} \right) + \left( {9a - 9a} \right) - 27 - 9 \cr
& = - 36 \cr
& C2:\,\, = \left( {{a^3} - {3^3}} \right) - \left( {{a^3} + 9} \right) \cr
& = {a^3} - 27 - {a^3} - 9 = - 36 \cr} $$
Các câu còn lại em làm tương tự nhé!

10:32 am - 07/08/2019
Danh Le
bài này hay quá
16:38 pm - 16/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

Cảm ơn em, chúc em luôn học tập tốt nhé!

08:44 am - 17/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vy Lê:
giải giúp em câu này với ạ mà phải dùng băng hai cách hằng đảng thức và nhân đa thức với đa thức
20:12 pm - 06/08/2019
Đỗ Uyển Dương:
Cho tam giác ABC nội tiếp trog (O,R), D là 1 điểm trên cug BC ko chứa A của (O). Kẻ DH vg góc vs BC, DI vg góc CA,DK vg góc AB. Xác định vị trí của D để tổng AB/DK +AC/DI+BC/DH đạt gtnn
10:01 am - 02/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Em tham gia nhóm trao đổi cùng các bạn nhé: https://www.facebook.com/groups/2006.Tuyensinh247/
14:36 pm - 02/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Uyển Dương:
Giúp e vs ạ, e đag cần gấp
21:44 pm - 31/07/2019
Lại Minh:
cô ơi cho e hỏi
07:32 am - 31/07/2019
Lại Minh
(x^2-2x+2^2)(x+2)-(x^3-16)
07:34 am - 31/07/2019
Lại Minh
rút gọn cô ạ
07:35 am - 31/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& \left( {{x^2} - 2x + {2^2}} \right)\left( {x + 2} \right) - \left( {{x^3} - 16} \right) \cr
& = \left( {{x^3} - {2^3}} \right) - \left( {{x^3} - 16} \right) \cr
& = {x^3} - 8 - {x^3} + 16 = 8 \cr} \)

09:20 am - 01/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!