Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dung Pham:
Cho x,y,z thoả mãn (x-2)^2+4y^2+1+2(z-2017)^2+4y=0 Tính giá trị của biểu thức P=(12x^3y^6z^2017):(-6xy^4z^2017)
21:59 pm - 16/07/2019
Dung Pham
P=(12x^3y^6z^2017): (-6xy^4z^2017)
22:00 pm - 16/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dung Pham:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M=3a^2+4b^2+4ab+2a-4b+126
21:55 pm - 16/07/2019
Dung Pham:
Cho x,y,z là độ dài ba cạnh của 1 tam giác chứng minh rằng: 4x^2z^2-(y^2+z^2-x^2)^2>0 vs lại có phần mềm nào giải toán tốt ko zậy chỉ cho em với
20:32 pm - 15/07/2019
Baongan Nguyen:
Giúp em với
09:51 am - 15/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì em nhỉ?
11:46 am - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Giúp em với ạ
16:12 pm - 14/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì em nhỉ?
11:46 am - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho a+b+c=0. Chứng minh a^4+b^4+c^4 bằng biểu thức sau : a) 2( a^2.b^2+b^2.c^2+c^2.a^2) b) ( a^2 + b^2+c^2) ^2 /2
16:12 pm - 14/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:

\(\eqalign{
& a) \cr
& a + b + c = 0 \Rightarrow {\left( {a + b + c} \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow {a^2} + {b^2} + {c^2} + 2ab + 2bc + 2ca = 0 \cr
& \Leftrightarrow {a^2} + {b^2} + {c^2} = - 2ab - 2b - 2ca \cr
& \Leftrightarrow {\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)^2} = {\left( { - 2ab - 2bc - 2ca} \right)^2} \cr
& \Leftrightarrow {a^4} + {b^4} + {c^4} + 2{a^2}{b^2} + 2{b^2}{c^2} + 2{c^2}{a^2} = 4{a^2}{b^2} + 4{b^2}{c^2} + 4{c^2}{a^2} + 8a{b^2}c + 8b{c^2}a + 8c{a^2}b \cr
& \Leftrightarrow {a^4} + {b^4} + {c^4} = 2{a^2}{b^2} + 2{b^2}{c^2} + 2{c^2}{a^2} + 8abc\left( {a + b + c} \right) \cr
& \Leftrightarrow {a^4} + {b^4} + {c^4} = 2{a^2}{b^2} + 2{b^2}{c^2} + 2{c^2}{a^2} \cr
& b) \cr
& {a^2} + {b^2} + {c^2} = {\left( {a + b + c} \right)^2} - 2\left( {ab + bc + ca} \right) = - 2\left( {ab + bc + ca} \right) \cr
& \Rightarrow {{{{\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)}^2}} \over 2} = {{{{\left( { - 2\left( {ab + bc + ca} \right)} \right)}^2}} \over 2} = 2{\left( {ab + bc + ca} \right)^2} \cr
& {\left( {ab + bc + ca} \right)^2} = {a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2} + 2a{b^2}c + 2b{c^2}a + 2c{a^2}b \cr
& = {a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2} + 2abc\left( {a + b + c} \right) = {a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2} \cr
& \Rightarrow {{{{\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)}^2}} \over 2} = 2\left( {{a^2}{b^2} + {b^2}{c^2} + {c^2}{a^2}} \right) = {a^4} + {b^4} + {c^4} \cr} \)

12:07 pm - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Văn Tân:
n(n+1)(n+2) chia hết cho 6 với n thuộc n* giúp với
09:30 am - 14/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chia hết cho 2 và 1 số chia hết cho 3 nên tích của chúng chia hết cho 6 em nhé!
11:09 am - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dung Pham:
Tìm a để P(x)=x^3+4x^2-3x+a chia cho x+2 dư 2017
09:22 am - 14/07/2019
Dung Pham
Giúp mị vs
09:26 am - 14/07/2019
Dung Pham
Help meeeeee pls
20:28 pm - 14/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& P\left( x \right) = {x^3} + 4{x^2} - 3x + a\,\,chia\,\,x + 2\,\,du\,2017 \cr
& P\left( x \right) = {x^2}\left( {x + 2} \right) + 2x\left( {x + 2} \right) - 7\left( {x + 2} \right) + 14 + a \cr
& P\left( x \right) = \left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + 2x - 7} \right) + 14 + a \cr
& \Rightarrow 14 + a = 2017 \Leftrightarrow a = 2003 \cr} \)

11:13 am - 15/07/2019
Dung Pham
Sao em ko thấy đc phía bên kia vậy cô
20:00 pm - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dung Pham:
Tìm a,b để P(x)= x^3+4x^2+ax+b chia hết cho x^2+x+1 giúp em vs mn ơi em đg cần đáp án gấp
09:05 am - 14/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& P\left( x \right) = {x^3} + 4{x^2} + ax + b\,\, \vdots \,\,{x^2} + x + 1 \cr
& P\left( x \right) = x\left( {{x^2} + x + 1} \right) + 3\left( {{x^2} + x + 1} \right) + ax - 4x + b - 3\,\, \vdots \,\,{x^2} + x + 1 \cr
& \Rightarrow ax - 4x + b - 3\,\, \equiv \,\,0 \cr
& \Leftrightarrow \left( {a - 4} \right)x + b - 3\,\, \equiv \,\,0 \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a - 4 = 0 \hfill \cr
b - 3 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = 4 \hfill \cr
b = 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

11:15 am - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đỗ Uyển Dương:
cho a,b,c>0, cmr a^2/(a+2b^2)+( b^2)/(b+2c^2)+(c^2)/(c+2a^2) lớn hơn hoặc bằng 1
21:07 pm - 13/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

Em tham khảo nhé!
11:24 am - 15/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đào Mai Phương:
Tìm x , biết :x^2 + 2y^2 - 4x - 6x +2xy + 5 =0
12:46 pm - 08/07/2019
Đào Mai Phương
X^2 +2y^2 - 4x -6x +2xy +5 =0
12:48 pm - 08/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^2} + 2{y^2} - 4x - 6y + 2xy + 5 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {x^2} - 4x + {y^2} - 4y + 4 + 2xy + {y^2} - 2y + 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {x + y - 2} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x + y - 2 = 0 \hfill \cr
y - 1 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
y = 1 \hfill \cr
x = 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

16:22 pm - 12/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dung Bui Kim:
4^2013+5 là hợp số
09:05 am - 07/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
em có thắc mắc gì em nhỉ
18:08 pm - 07/07/2019
Dung Bui Kim
em đang cần giải bài trên
21:41 pm - 07/07/2019
Dung Bui Kim
Chứng minh rằng 4^2013+5 là hợp số
21:43 pm - 07/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:

\(\eqalign{
& {4^2} \equiv 1\,\,\left( {\bmod 3} \right) \cr
& {4^{2013}} = {\left( {{4^2}} \right)^{1006}}.4 \equiv 4\,\,\left( {\bmod 3} \right) \equiv 1\,\,\left( {\bmod 3} \right) \cr
& \Rightarrow {4^{2013}} + 5 \equiv 6\,\,\left( {\bmod 3} \right) \equiv 0\,\,\left( {\bmod 3} \right) \cr
& \Rightarrow {4^{2013}} + 5\,\, \vdots \,\,3 \cr} \)
Vậy 4^2013+1 là số hợp số.

16:16 pm - 12/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
giúp em ạ Tìm gtnn của C=(x-1)(x-3)(x^2-4x+5)
15:53 pm - 06/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
tìm cả x hộ iem ạ
16:37 pm - 06/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
\(\eqalign{
& C = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} - 4x + 5} \right) \cr
& C = \left( {{x^2} - 3x - x + 3} \right)\left( {{x^2} - 4x + 5} \right) \cr
& C = \left( {{x^2} - 4x + 3} \right)\left( {{x^2} - 4x + 5} \right) \cr
& Dat\,\,t = {x^2} - 4x + 4 = {\left( {x - 2} \right)^2} \ge 0 \cr
& \Rightarrow C = \left( {t - 1} \right)\left( {t + 1} \right) = {t^2} - 1 \cr
& Do\,\,{t^2} \ge 0\,\,\forall x \Rightarrow {t^2} - 1 \ge - 1 \cr
& \Rightarrow {C_{\min }} = - 1 \cr
& Dau\,\, = \,\,xay\,\,ra \Leftrightarrow t = 0 \Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 2 \cr} \)
18:09 pm - 07/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
em cám ơn cô ạ
20:00 pm - 07/07/2019
CD_Anh
vâng !!!
16:36 pm - 13/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
14:31 pm - 06/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc:
câu này nữa ạtìm gtnn của B=(0,5x^2+x)^2 - 3x/ 0,5x^2 + x /
16:13 pm - 05/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
3X LÀ 3 NHÂN Ạ CÒN / . / LÀ TRỊ TUYỆT ĐỐI ĐỀ BÀI CŨNG TÌM GTNN Ạ
16:13 pm - 05/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& B = {\left( {0,5{x^2} + x} \right)^2} - 3\left| {0,5{x^2} + x} \right| \cr
& B = {\left| {0,5{x^2} + x} \right|^2} - 3\left| {0,5{x^2} + x} \right| \cr
& B = {\left| {0,5{x^2} + x} \right|^2} - 2.{3 \over 2}.\left| {0,5{x^2} + x} \right| + {9 \over 4} - {9 \over 4} \cr
& B = {\left( {\left| {0,5{x^2} + x} \right| - {3 \over 2}} \right)^2} - {9 \over 4} \cr
& {\left( {\left| {0,5{x^2} + x} \right| - {3 \over 2}} \right)^2} \ge 0 \cr
& \Rightarrow {\left( {\left| {0,5{x^2} + x} \right| - {3 \over 2}} \right)^2} - {9 \over 4} \ge - {9 \over 4} \cr
& \Rightarrow {B_{\min }} = - {9 \over 4} \Leftrightarrow \left| {0,5{x^2} + x} \right| = {3 \over 2} \cr} \)

11:43 am - 06/07/2019
CD_Anh
giỏi quá !!!
16:36 pm - 13/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
giúp e ạ tìm gtnn của A=(x+8)^4+(x+6)^4
15:30 pm - 05/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

Cô hướng dẫn em như sau:
\(\eqalign{
& A = {\left( {x + 8} \right)^4} + {\left( {x + 6} \right)^4} \cr
& Dat\,\,t = x + 7 \cr
& \Rightarrow A = {\left( {t + 1} \right)^4} + {\left( {t - 1} \right)^4} \cr
& \Leftrightarrow A = {t^4} + 4{t^3} + 6{t^2} + 4t + 1 + {t^4} - 4{t^3} + 6{t^2} - 4t + 1 \cr
& \Leftrightarrow A = 2{t^4} + 12{t^2} + 2 \cr
& \Leftrightarrow A = 2\left( {{t^4} + 6{t^2}} \right) + 2 \cr
& \Leftrightarrow A = 2\left( {{t^4} + 2{t^2}.3 + 9} \right) - 2.9 + 2 \cr
& \Leftrightarrow A = 2{\left( {{t^2} + 3} \right)^2} - 16 \cr
& {t^2} \ge 0 \Leftrightarrow {t^2} + 3 \ge 3 \cr
& \Leftrightarrow {\left( {{t^2} + 3} \right)^2} \ge 9 \cr
& \Leftrightarrow A \ge 2.9 - 16 = 2 \cr
& \Rightarrow {A_{\min }} = 3 \cr
& Dau\,\, = \,\,\,xay\,\,ra \cr
& \Leftrightarrow t = 0 \Leftrightarrow x + 7 = 0 \Leftrightarrow x = - 7 \cr} \)

11:40 am - 06/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trang:
hãy khai triển hằng đẳng thức (a+b-c+d)^2
10:32 am - 04/07/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {\left( {a + b - c + d} \right)^2} \cr
& = {\left[ {\left( {a + b} \right) - \left( {c - d} \right)} \right]^2} \cr
& = {\left( {a + b} \right)^2} - 2\left( {a + b} \right)\left( {c - d} \right) + {\left( {c - d} \right)^2} \cr
& = {a^2} + 2ab + {b^2} - 2\left( {ac - ad + bc - bd} \right) + {c^2} - 2cd + {d^2} \cr
& = \left( {{a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2}} \right) + 2ab - 2ac + 2ad - 2bc + 2bd - 2cd \cr} \)

10:45 am - 05/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trang:
giải giúp e bài này vs ak
10:31 am - 04/07/2019
Khanh Linh:
c) 3x(x-1)-2(x2+3x-5)=x(x-2).d) 4(x-1)x-3x(x-1)=x2+5x-3
18:12 pm - 02/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì em nhỉ?
10:46 am - 05/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Khanh Linh:
a)3x-2=5-7x.b)4(x-3)-7(2-5x)=3-2(x-1)
18:10 pm - 02/07/2019
GV Toán - Bạc Hà
Em có thắc mắc gì em nhỉ?
10:45 am - 05/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vũ thảo nguyên:
tìm x biết 5.[3x+5]-4.[2x-3]=5x+ 3.[2x+12]+1
13:03 pm - 30/06/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& 5\left( {3x + 5} \right) - 4.\left( {2x - 3} \right) = 5x + 3\left( {2x + 12} \right) + 1 \cr
& \Leftrightarrow 15x + 25 - 8x + 12 = 5x + 6x + 36 + 1 \cr
& \Leftrightarrow 7x + 37 = 11x + 37 \cr
& \Leftrightarrow 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \cr} \)

14:39 pm - 01/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
vũ thảo nguyên:
giải hộ em bài này
13:00 pm - 30/06/2019
Nguyễn Phương Trang:
Hãy c/m đẳng thức
11:14 am - 28/06/2019
Nguyễn Phương Trang:
1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+n.(n+1).(n+2)=n.(n+1).(n+2).(n+3)/4
11:14 am - 28/06/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cô hướng dẫn em như sau:

\(\eqalign{
& CM:\,\,\,1.2.3 + 2.3.4 + ... + n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right) = {{n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)\left( {n + 3} \right)} \over 4} \cr
& A = 1.2.3 + 2.3.4 + ... + n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right) \cr
& \Rightarrow 4A = 4\left[ {1.2.3 + 2.3.4 + ... + n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)} \right] \cr
& \Rightarrow 4A = 1.2.3.\left( {4 - 0} \right) + 2.3.4.\left( {5 - 1} \right) + 3.4.5.\left( {6 - 2} \right) + .... \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)\left( {n + 3} \right)\left( {n + 4 - n} \right) \cr
& \Rightarrow 4A = 1.2.3.4 + 2.3.4.5 - 1.2.3.4 + 3.4.5.6 - 2.3.4.5 + ... \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)\left( {n + 3} \right)\left( {n + 4} \right) - n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)\left( {n + 3} \right) \cr
& \Rightarrow 4A = n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)\left( {n + 3} \right)\left( {n + 4} \right) \cr
& \Rightarrow A = {{n\left( {n + 1} \right)\left( {n + 2} \right)\left( {n + 3} \right)\left( {n + 4} \right)} \over 4} \cr} \)

10:25 am - 29/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trang:
1.2+2.3+3.4+...+n(n+1)=n.(n+1).(n+2)/3
11:10 am - 28/06/2019
GV Toán - Bạc Hà
Cô có hướng dẫn em bài chia 4 rồi, bài này hoàn toàn tương tự, em tự làm được nhé!
10:26 am - 29/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Phương Trang:
Thầy giúp e giải 2 bài tập này đc k ak
11:09 am - 28/06/2019
11:08 am - 28/06/2019
Jeon Jung Kook:
thầy giúp em bài này với ạ:" Tìm giá trị nhỏ nhất của x khi:bình phương X-X+1
22:57 pm - 26/06/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^2} - x + 1 \cr
& = {x^2} - 2.x.{1 \over 2} + {\left( {{1 \over 2}} \right)^2} - {\left( {{1 \over 2}} \right)^2} + 1 \cr
& = {\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2} + {3 \over 4} \cr
& Do\,\,{\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2} \ge 0\,\,\forall x \cr
& \Rightarrow {\left( {x - {1 \over 2}} \right)^2} + {3 \over 4} \ge {3 \over 4}\,\,\forall x \cr
& Vay\,\,{x^2} - x + 1 \ge {3 \over 4} \cr
& \Rightarrow GTNN = {3 \over 4} \Leftrightarrow x = {1 \over 2} \cr} \)

10:29 am - 29/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thu Ngân:
xác định a ,b,c để x^3-ax^2+bx-c=(x-a)(x-b)(x-c) với mọi x.Giải hộ em nhá cô
20:16 pm - 20/06/2019
GV Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^3} - a{x^2} + bx - c = \left( {x - a} \right)\left( {x - b} \right)\left( {x - c} \right) \cr
& VP = \left( {{x^2} - \left( {a + b} \right)x + ab} \right)\left( {x - c} \right) \cr
& = {x^3} - \left( {a + b} \right){x^2} + abx - c{x^2} + \left( {a + b} \right)cx - abc \cr
& = {x^3} - \left( {a + b + c} \right){x^2} + \left( {ab + bx + ca} \right)x - abc \cr
& VT = {x^3} - a{x^2} + bx - c \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
a + b + c = a \hfill \cr
ab + bc + ca = b \hfill \cr
abc = c \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
b = - c \hfill \cr
ab - {b^2} - ba = b \hfill \cr
\left( {ab - 1} \right)c = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
b = - c \hfill \cr
{b^2} + b = 0 \hfill \cr
\left( {ab - 1} \right)c = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
b = - c \hfill \cr
\left[ \matrix{
b = - 1 \hfill \cr
b = 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
\left( {ab - 1} \right)c = 0 \hfill \cr} \right. \cr
& TH1:\,\,b = - 1 \Rightarrow c = 1 \cr
& \Rightarrow \left( { - a - 1} \right)1 = 0 \Leftrightarrow a = - 1 \cr
& TH2:\,\,b = 0 \Rightarrow c = 0 \Rightarrow a \in R \cr} \)

15:25 pm - 21/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hiền:
2x(x-4)- x(x+1)=18. Giải hộ e vs nhá
11:08 am - 13/06/2019
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng
Em xem lại, đề bài có bị sai không, nếu làm tiếp thì sẽ ra đáp án rất lẻ đó:
\(2x(x-4)-x(x+1)=18\\\Leftrightarrow 2x^{2}-8x-x^{2}-x=18\\\Leftrightarrow x^{2}-9x-18=0\)
07:52 am - 20/06/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!