Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
They talked in the next room. I heard..........
09:25 am - 27/05/2019
GV Anh - Thanh Hương
I heard them talking in the next room.
14:02 pm - 27/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
They got out of the car. The police watched..........
09:24 am - 27/05/2019
GV Anh - Thanh Hương
The police watched them getting out of the car.
14:06 pm - 27/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
By the time we got to the party, they were eating everything A got. B by. C were eating. D everything
12:08 pm - 26/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn có thể chọn C. were eating nhé!

Sửa thành: had eaten

thì QKHT diễn tả một hành động xảy ra hoàn tất trước một hành động khác trong quá khứ

Tạm dịch: Vào thời điểm chúng tôi đến bữa tiệc, họ đã ăn hết mọi thứ rồi!

18:46 pm - 26/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Tìm lỗi sai. If you work hard, you would be successful in anything that you do. A in. B work. C would be. anything that
11:24 am - 26/05/2019
Nguyễn Thanh Nhi
D anything that
11:25 am - 26/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn có thể chọn C nhé!

Sửa thành: will be

Câu điều kiện loại 1: If + S + V(s, es), S + will/ can/ may + V-inf

Tạm dịch: Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thành công trong mọi việc bạn làm.

18:51 pm - 26/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Tìm lỗi sai. He said that if his car was working, he will drive me to the stationA to the. B said C working. D will drive
11:19 am - 26/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn chọn D. will drive nhé.

Sửa thành would drive nhé.

Câu trần thuật cần lùi thì của câu!

Tạm dịch: Anh ta nói rằng nếu ô tô của anh ta vẫn đi được thì anh ta sẽ chở tôi đến nhà ga.

Nhưng thực tế là ô tô đang bị hỏng và không chở đi được!

17:08 pm - 26/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
If she does not hurry, she’ll be late. Unless........
19:16 pm - 25/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Unless = If ... not

Unless she hurries, she will be late.

Tạm dịch: Nếu cô ấy không nhanh lên, cô ấy sẽ muộn.

08:55 am - 26/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Who was driving the car........the time of the accident? A at. B in. C on. D of
19:09 pm - 25/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn dùng A. at nhé!

At the time of the accident là vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Tạm dịch: Ai đang lái xe vào thời điểm xảy ra tai nạn?

08:59 am - 26/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
I (wait) here until you (come) back tomorrow
12:29 pm - 22/05/2019
GV Anh - Linh Sương
 I will wait here until you come back tomorrow.
Bạn nhé!
13:51 pm - 22/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
I (wait) here until you (come) back tomorrow
12:27 pm - 22/05/2019
Mod Anh - Trọng An

will wait here until you come back tomorrow

12:52 pm - 22/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
I (send) you some postcards as soon as I (arrive) in London
12:25 pm - 22/05/2019
Mod Anh - Trọng An

will send you some postcards as soon as I arrive in London

12:53 pm - 22/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Tom has not had his hair cut for over 3 months. It’s................
16:07 pm - 20/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn có thể tham khảo câu này:

It's over three months since Tom last had his hair cut

02:43 am - 21/05/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Cho em hỏi cấu trúc của dạng bài tập này là gì vậy ạ
11:25 am - 21/05/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đây là bài tập viết lại câu.
Câu cần viết lại ở thì hiện tại hoàn thành (Tom đã không cắt tóc được hơn 3 tháng rồi.)
Cấu trúc: S + have/has + not + V_ed/PP
=> Kể từ (lần cuối) Tom cắt tóc đến bây giờ là hơn 3 tháng rồi.
Câu viết lại thuộc cấu trúc: It is + khoảng thời gian + since + S + V_ed/V2 (quá khứ đơn)
13:48 pm - 21/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
My father hasn’t driven a car before. It’s the first time....................
16:05 pm - 20/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn tham khảo câu này nha:

It's the first time my father has driven a car.

02:41 am - 21/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
We haven’t seen Tom since he moved to Bristol. We last.............
16:02 pm - 20/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn tham khảo câu này nha:

We last saw Tom when he moved to Bristol.

02:37 am - 21/05/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Cấu trúc câu của dạng câu này là gì vậy ạ
17:14 pm - 21/05/2019
GV Anh - Thanh Hương
S + have not + V_ed/pp since + mốc thời gian (Ai đó đã không làm gì được bao lâu)
= S + last + V_ed/V2 (quá khứ đơn) + O + when + S + V_ed/V2 (Ai đó lần cuối làm gì đó khi ...)
17:52 pm - 21/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
I haven’t heard him since August. The last time........
16:00 pm - 20/05/2019
Mod Anh - Vân Hạ

Bạn tham khảo câu này nha:

The last time I heard him was August.

02:36 am - 21/05/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Cấu trúc câu của dạng bài này là gì vậy ạ
17:15 pm - 21/05/2019
GV Anh - Thanh Hương
S + have not + V_ed/pp since + mốc thời gian (Ai đó đã không làm gì được bao lâu)
= The last time + S + V_ed/V2 (thì quá khứ đơn) + was + mốc thời gian (Lần cuối ai đó làm gì là khi ...)
17:51 pm - 21/05/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đặng Thị Vy Dung:
She was not fired. She left the company _voluntarily_ [tại sao ở cuối câu là trạng từ ạ]
12:18 pm - 05/01/2019
GV Anh - Linh Sương
Đấy là vị trí ngữ pháp của trạng từ em nhé! Trạng từ đứng cuối câu; Trạng từ đứng sau động từ thường để bổ nghĩa cho động từ đó.
13:43 pm - 05/01/2019
Đặng Thị Vy Dung
E cảm ơn ạ
19:33 pm - 06/01/2019
GV Anh - Linh Sương
Không có gì em à :)
09:04 am - 07/01/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hoàng Trung:
They made us prapare refreshment for the party, viết lại câu we were ....
22:07 pm - 21/12/2018
Hải Dươngg

We were made to prepare refeshment for the party!

22:10 pm - 21/12/2018
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!