Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
tìm n thuộc Z để n^3-n^2+2n+7 chia hết cho n^2+1
20:30 pm - 02/08/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
em làm đc đến đoạn n+8 chia hết cho n^2+1 rồi ạ nhưng phần sau chưa hiểu nên gt rõ giúp e ạ
20:31 pm - 02/08/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
@Phạm Thị Bảo Ngọc:Em làm tiếp như sau nhé: \(\eqalign{
& n + 8\,\, \vdots \,\,{n^2} + 1 \cr
& \Rightarrow n + 8 \ge {n^2} + 1 \cr
& \Leftrightarrow {n^2} - n - 7 \le 0 \cr
& \Leftrightarrow {n^2} - n - 6 \le 1 \cr
& \Leftrightarrow \left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) \le 1 \cr
& Do\,\,n \in Z \Rightarrow \left\{ \matrix{
n - 3 \in Z \hfill \cr
n + 2 \in Z \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) \in Z \cr
& Ma\,\,\left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) \le 1 \cr
& TH1:\,\,\left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) \ge 0 \cr
& \Rightarrow \left[ \matrix{
\left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) = 0 \hfill \cr
\left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) = 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
n - 3 = 0 \hfill \cr
n + 2 = 0 \hfill \cr
\left\{ \matrix{
n - 3 = 1 \hfill \cr
n + 2 = 1 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
\left\{ \matrix{
n - 3 = - 1 \hfill \cr
n + 2 = - 1 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
n = 3 \hfill \cr
n = - 2 \hfill \cr
\left\{ \matrix{
n = 4 \hfill \cr
n = - 1 \hfill \cr} \right. \Rightarrow Loai \hfill \cr
\left\{ \matrix{
n = 2 \hfill \cr
n = - 3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow Loai \hfill \cr} \right. \Rightarrow n = 3\,\,hoac\,\,n = - 2 \cr
& TH2:\,\,\left( {n - 3} \right)\left( {n + 2} \right) < 0 \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
n - 3 < 0 \hfill \cr
n + 2 > 0 \hfill \cr} \right.\,\,hoac\,\,\left\{ \matrix{
n - 3 > 0 \hfill \cr
n + 2 < 0 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
n < 3 \hfill \cr
n > - 2 \hfill \cr} \right.\,\,hoac\,\,\left\{ \matrix{
n > 3 \hfill \cr
n < - 2 \hfill \cr} \right.\,\,\left( {loai} \right) \cr
& \Rightarrow - 2 < n < 3 \cr
& Ma\,\,n \in Z \Rightarrow n \in \left\{ { - 1;0;1;2} \right\} \cr
& Vay\,\,n \in \left\{ { - 2; - 1;0;1;2;3} \right\} \cr} \)
08:18 am - 03/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
20:30 pm - 02/08/2019
Nguyễn Phương Trang:
e giải hoài k ra ak
08:10 am - 01/08/2019
08:10 am - 01/08/2019
Nguyễn Phương Trang:
cho 3 số a,b,c thỏa mãn abc=2019. tính A=2019a/ab+2019a+2019 + b/bc +c+2019 + c/ac+c+2019
08:10 am - 01/08/2019
20:18 pm - 21/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
e thử tb thế này có đc ko ạ : x^4-6x^2+25=x^4+10x^2-16x^2+25= (x^4+10x^2+25)-16x^2 = (x^2+5)^2-(4x)^2=(x^2+5-4)(x^2+5+4)
21:07 pm - 21/07/2019
Phạm Thị Bảo Ngọc
4x ạ em lộn
13:59 pm - 22/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà
Được em, cô giải cho em rồi mà em!
09:06 am - 23/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Phạm Thị Bảo Ngọc:
pt đa thức thành nhân tử x^4-6x^2+25
20:18 pm - 21/07/2019
GVHT Toán - Bạc Hà

\(\eqalign{
& {x^4} - 6{x^2} + 25 \cr
& = {x^4} + 10{x^2} + 25 - 16{x^2} \cr
& = {\left( {{x^2} + 5} \right)^2} - {\left( {4x} \right)^2} \cr
& = \left( {{x^2} + 5 + 4x} \right)\left( {{x^2} + 5 - 4x} \right) \cr} \)

10:01 am - 22/07/2019
13:59 pm - 22/07/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!