Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Đính Chính: Phút thứ

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thị Kiều Oanh:
monny là j ạ
19:53 pm - 11/06/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Ý của bạn có phải là từ money đúng không bạn??

Money (n) tiền

20:29 pm - 11/06/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Mai Chiến:
plural nouns là gì cô
22:46 pm - 31/05/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Plural noun: danh từ số nhiều

22:47 pm - 31/05/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
nguyển trung hiếu:
cô giảng hay quá
17:05 pm - 20/05/2020
nguyenconganhduc:
cô ơi cô giảng rất hay
11:35 am - 21/04/2020
Phuong Pham:
cô ơi bài này làm như thế nào ạ ?
21:23 pm - 16/04/2020
Phuong Pham:
I. Choose the words having the underlined pronounced differently1. a. sugar b. spring c. school d. summer2. a. special b. rice c. she d. should3. a. cook b. calendar c. celebrate d. clean4. a. wish b. machine c. shrimp d. watch5. a. school b. chemistry c. peach d. ChristmasII. Choose the correct words to complete the sentences6. Tet is coming. It’s our New Year __________a. Decoration b. shopping c. celebration d. cleaning7. Tet is a time ___________a. For family gatherings c. to dress beautifullyb. To exchange wishes d. all are correct8. It’s raining heavily outside, so we ___________ go out.a. Will b. should c. shouldn’t d. can9. ___________ can bring good luck for the rest of the year.a. The first footer b. giving rice c. eating shrimps d. the ringing bells10. Where are you from? – _________________a. We’re Dutch b. Japan c. I’m from Australia d. b &c are correct11. We ___________ our house before Tet.a. Should clean b. shouldn’t decorate c. won’t repaint d. all are correct12. Next year, my family ___________ banh chung.a. Will cook b. will cooking c. won’t cooks d. is going cook13. At Tet, children ______________________a. Should dress beautifully c. should ask for lucky moneyb. Shouldn’t behave well d. should play cards all night14. Students ___________a. Should cheat at exams c. should help old peopleb. Should fight d. should bring home a black cat at Tet15. I can’t come right now. I ___________ when I finish my homework.a. Am coming b. come c. will come d. comesIII. Find and correct one mistake in each of the following sentences16. He should does the shopping. ___________17. At Tet we shouldn’t visit our relatives and friends. ___________18. We should buy some salt, should we? ___________19. Will you go shopping with Mum? – Yes, I won’t. ___________20. Dad will to repaint the house. ___________21. Students shouldn’t to litter the schoolyard. ___________IV. ReadingCHRISTMAS IN AUSTRALIAIn Australia, Christmas comes during the summer holidays. Some people hang wreaths on theirfront doors and go out Christmas carol singing on Christmas Eve.Australians decorate their houses with Christmas trees, Christmas lights, tinsel, snowmen andglass baubles. They also decorate their home with bunches of Christmas bush, a nativeAustralian tree with green leaves and cream flowers.On Christmas Day, children receive presents in a stocking or under the Christmas tree. Childrenwrite letters to Santa Claus so that he knows what they would like for Christmas. Santa wears athick red suit and travels in a sleigh pulled by reindeer.Many Australians have a special meal on Christmas Day. Some people have cold meats andseafood and a Pavlova for dessert. A Pavlova is a soft meringue cake with cream and fresh fruit.On Boxing Day most people go to the beach with their friends and have barbecues and swim inthe sea.Read the information above and answer the questions22. What do some Australians hang on their front doors?23. Where does Santa Claus leave the presents?24. What does Santa Claus travel in?25. Where do some people go on Boxing Day?V. Correct order.26. I / you / wish /a / good / long / and / life / health/ .→27. Danang/ will / my family / my grandparents / visit / in/.→28. Tet / my father / before / our / repaint / will / house/ .→29. Phong / Banh Chung / won’t / Thailand / eat / in/ .→30. How / you / lucky money / spend/ your / will /?→VI. Use the suggested phrases for advices31. I feel very tired. (take a short rest)→32. Minh’s room is very dirty. (clean it every day).→33. We’ll have an English test tomorrow. (learn your lessons carefully)→34. It’s raining heavily outside. (not go out)→35. Hoa feels sleepy. (not stay up late)→
21:23 pm - 16/04/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Ad gửi bạn tham khảo.

I. 

1. A

2. B

3. C

4. D

5. C

II. 

6. C

7. D

8. C

9. A

10. D

11. A

12. A

13. A

14. C

15. C

III. 

16. does => do

17. shouldn't => should

18. should we => shouldn't we

19. won't => will

20. will to => will

21. shouldn't to => shouldn't

IV.

22. They hang wreaths on their front doors.

23. In a stocking or under the Christmas tree

24. A sleigh pulled by reindeer

25. They go to the beach

VI. 

26. I wish you a good health and long life

27. My family will visit my grandparents in Danang

28. My father will repaint our house before Tet

29. Phong won't eat Banh Chung in Thailand

30. How will you spend your lucky money?

Vi.

31. You should take a short rest

32. You should clean it every day

33. You should learn your lessons carefully

34. You shouldn't go out

35. You shouldn't stay up late 

06:11 am - 17/04/2020
Phuong Pham
em cảm ơn cô
09:50 am - 17/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
AFK_ASMOBILE:
cô dạy hay ghê
15:47 pm - 07/04/2020
Nguyễn Trung Hải:
trong bài này review nghĩa là ôn tập đúng ko ạ
08:23 am - 05/04/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Đúng rồi ạ!

10:17 am - 05/04/2020
AFK_GAOBACTV
@Mod Anh - Quốc Toại:cảm ơn mod nhé
19:53 pm - 07/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
AFK_GAOBACTV:
cô dạy hay ghê
15:49 pm - 04/04/2020
AFK_GAOBACTV:
review là gì ạ
15:19 pm - 04/04/2020
Mod Anh - Vân Hạ

review /rɪˈvjuː/(n): sự xem lại, sự phê bình

review (v): xem lại, phê bình (văn học)

16:22 pm - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Trung Hải:
free fire squad up là gì ạ
20:48 pm - 03/04/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Câu này trong tiếng anh không có nghĩa bạn ạ!

 Nhưng trong game , câu này có nghĩa là chế độ Squad của game ý ạ!

20:59 pm - 03/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Tiến Mạnh:
review là gì vậy cô?
20:46 pm - 22/03/2020
Mod Anh - Vân Hạ

review /rɪˈvjuː/ (v): xem lại, xét lại, viết phê bình, ...

review (n): sự phê bình, bài phê bình, sự xét lại, ...

20:49 pm - 22/03/2020
Nguyễn Tiến Mạnh
cảm ơn cô rất nhiều
21:15 pm - 22/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bợn Suun Thưn Thiện:
Free fire là gì vậy cô?
09:14 am - 21/03/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Free fire : ngọn lửa tự do!

Hay ý bạn là một thể loại game sinh tồn : Free fire!

09:15 am - 21/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Đặng:
ad là gì hả cô?
20:43 pm - 16/03/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Ad là viết tắt của administrator (n) quản lí, quản trị

20:44 pm - 16/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Đặng:
squad là gì vậy cô !
21:07 pm - 15/03/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Squad (n) toán quân, tiểu đội

21:10 pm - 15/03/2020
Nam Đặng
thank kiu!
20:44 pm - 16/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nam Đặng:
free fire là gì vậy cô !
21:04 pm - 15/03/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Free fire: Ngọn lửa tự do, ngọn lửa miễn phí

Ngoài ra, theo ad được biết thì đây còn là tên 1 trò chơi điện tử bạn nhé!!

21:10 pm - 15/03/2020
Nam Đặng
thank kiu!
20:43 pm - 16/03/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Thiện Nhân:
tính giờ am và pm là sao ạ
20:22 pm - 26/02/2020
Mod Anh - Quốc Toại

Am : là giờ buổi sáng từ 0:00 đến 12:00 ạ!

Pm là giờ buổi chiều từ 12:00 đến 24:00 ạ!

13:00 = 1:00 Pm ạ

20:54 pm - 26/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trung Hieu Phũng Xuan:
oven là cái gì vậy cô
09:32 am - 19/02/2020
Mod Anh - Vân Hạ

oven /ˈʌvn/ (n): lò nướng nha bạn!

10:15 am - 19/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
AFK_ASMOBILE:
vases là gì ạ
09:36 am - 15/02/2020
Mod Anh - Vân Hạ

vase (n): cái lọ, cái bình nha bạn!

=> vases (số nhiều): những cái lọ, những cái bình 

09:37 am - 15/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Khánh Linh:
con tưởng câu 1 bài 6 rain phải gấp đôi chữ n ạ
13:15 pm - 19/12/2019
GV Anh - Thanh Hương
Từ "rain" không theo quy tắc phụ âm - nguyên âm - phụ âm (cho 3 chữ cái cuối) nên chúng ta không gấp đôi phụ âm cuối bạn nhé!
13:41 pm - 19/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trần MinhAnh:
Squash có nghĩa là gì ạ
09:24 am - 04/12/2019
GV Anh - Thanh Hương
squash /skwɔʃ/
ĐỘNG TỪ
1. ép, nén, nén chặt.
2. bẻ lại làm (ai) phải cứng họng.
3. bóp chết, đàn áp (một phong trào, cuộc nổi dậy...)
DANH TỪ
1. đám đông.
2. quả bí.
3. (thực vật học) cây bí.
4. sự nén, sự ép.
5. cái dễ nén, cái dễ ép, vật bị nén, vật bị ép, thức uống chế bằng nước quả ép.
6. khối mềm nhão.
7. tiếng rơi nhẹ.
8. (thể dục,thể thao) bóng quần.
Bạn nên đưa cả câu chứa từ để ad giải thích nghĩa chính xác nhất nhé!
09:25 am - 04/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Viet Anh Ngo:
my garden is a lot [ colorful].................than this park
18:30 pm - 18/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Đáp án là: :more cololorful

Bạn nhé!

18:39 pm - 18/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Viet Anh Ngo:
cô ơi câu này so sánh hơn thì viết như nào ạ
18:29 pm - 18/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

My garden is a lot [colorful]more colorful than this park

20:24 pm - 18/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
pham ngoc thanh tam:
Cô ơi tại sao lại chia thì hiện tại tiếp.diễn ở câu 3 vậy cô , phút 10: 36
20:16 pm - 28/10/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Câu này chia ở thì hiện tại tiếp diễn để dùng diễn tả một dự định, kế hoạch.

I am not going out this afternoon. I am doing my homework.

Tôi sẽ không đi ra ngoài vào trưa nay. Tôi sẽ làm bài tập về nhà.

22:08 pm - 28/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bùi Thùy Trâm:
hinh dang la gi co
09:54 am - 26/10/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Shape (n) hình dạng

10:04 am - 26/10/2019
08:26 am - 17/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
quang thi:
Cô câu 5 a cô
20:12 pm - 23/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
Câu 5 bài 1 đáp án đúng là B nhe!
20:16 pm - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
ngô thị miền:
cô ơi em nghĩ bài 1 phần cuối là A
19:58 pm - 23/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
Bạn muốn nói đến bài tập ở phút thứ bao nhiêu để ad check cho chính xác nào!
20:02 pm - 23/10/2019
ngô thị miền
phút thứ 4 :37
20:09 pm - 23/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
@ngô thị miền: Đáp án của cô giáo đúng rồi bạn nhé. Câu 5 phải là B (chữ o được phát âm không giống với chữ o trong các từ còn lại)
20:15 pm - 23/10/2019
AFK_GAOBACTV
brother phát âm /^/ mà
15:22 pm - 04/04/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
black and white:
my friend pero là gì hả cô
21:31 pm - 21/10/2019
Mod Anh - Quốc Toại

My friend Pero : bạn của tôi, Pero

 Nhưng Ad nghĩ ý bạn là 

My friend Pedro ( đây là tên một trò chơi điện tử ạ)

21:34 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
black and white:
free fire là gì hả cô
21:26 pm - 21/10/2019
Mod Anh - Quốc Toại

Free fire : ngọn lửa tự dọ

21:30 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Nguyễn Nhật Minh:
cô ơi sao ko được học vĩnh viễn vậy cô
20:18 pm - 21/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
Để đảm bảo chất lượng bài giảng cũng như sự thay đổi và bản quyền về nội dung, các khóa học sẽ có thời hạn nhất định bạn nhé!
21:15 pm - 21/10/2019
black and white
em muốn nghe nhiều lần để hiểu các bài kiểm tra và biết nghĩa từ mới
21:46 pm - 21/10/2019
GV Anh - Thanh Hương
Mỗi bài giảng bạn được xem 10 lần. Trong 1 ngày, bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn được tính là 1 lần thôi bạn nha (điều kiện là xem trên cùng 1 thiết bị). Với số lần như vậy là đủ cho bạn nhớ bài rồi đó. Ngoài ra, mỗi bài giảng đều có "Tài liệu bài giảng" / "Tài liệu đính kèm". Bạn tải tài liệu đó về sẽ gồm cả từ vựng của bài giảng luôn nha!
21:49 pm - 21/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!