Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ởruồigiấm,alenAquyđịnhthânxámtrộihoàntoànsovớialenaquyđịnhthânđen; alenBquyđịnhcánhdàitrộihoàntoànsovớialenbquyđịnhcánhcụt.AlenDquyđịnhmắtđỏ trộihoàntoànsovớialendquyđịnhmắttrắng.PhéplaiP: AB//ab XDXd x AB//ab XDY thuđượcF1 .TrongtổngsốruồiF1,sốruồithânxám,cánhcụt,mắtđỏchiếm3,75%.Biếtrằngkhôngxảyra độtbiếnnhưngxảyrahoánvịgentrongquátrìnhphátsinhgiaotửcái.Theolíthuyết,cóbao nhiêuphátbiểu sau đâyđúng? I. F1có40loạikiểu gen. II. Khoảng cáchgiữa gen A và genBlà 20 cM. III.F1 có10% sốruồiđựcthân đen,cánh cụt, mắtđỏ. IV. F1có 25%sốcáthểcái mang kiểu hình trộivề haitínhtrạngA.1 B.2 C.3 D.4
21:12 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
e chỉnh sửa lại đề đi rồi paste lại nhé, tn ad không đọc được.
08:24 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Mộtgencó1200cặpnuclêôtitvàsốnuclêôtitloạiGchiếm20%tổngsốnuclêôtitcủa gen.Mạch1củagencó200nuclêôtitloạiTvàsốnuclêôtitloạiXchiếm15%tổngsốnuclêôtit củamạch. Có bao nhiêuphátbiểu sau đây đúng?I.Mạch 1 của gen có A/G = 15/26. II. Mạch1 củagen có (T+X)/(A+G)=19/41.III. Mạch2 của gencóA/X=2/3. IV.Mạch 2 củagen có (A +X)/(T +G)=5/7.A. 4. B. 2. C.3. D. 1.
21:10 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

N= 2400

G= 20% = 480=X  => A=T=720

Mạch 1: T1 = 200 = A2 => A1 =520 ; X1 = 180 =G2 => G1 = 300

Mạch 2: A2 = 200 ; T2= 520 ; X­2 = 300; G1 = 180

Xét các phát biểu:

I sai,

II đúng,  \({{200 + 180} \over {300 + 520}} = {{19} \over {41}}\)

III đúng , \({{{A_2}} \over {{X_2}}} = {{200} \over {300}} = {2 \over 3}\)

IV đúng,  \({{{A_2} + {X_2}} \over {{T_2} + {G_2}}} = {{200 + 300} \over {520 + 180}} = {5 \over 7}\)

Đáp án C

08:29 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Lai phân tích một cây dị hợp tử hai cặp gen (cây X), thu được đời con gồm: 399 cây thân cao hoa đỏ: 100 cây thân cao, hoa trắng: 99 cây thân thấp, hoa đỏ: 398 cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng?A. Các cây thân cao, hoa đỏ ở đời con có một loại kiểu gen. B. Quá trình giảm phân ở cây X đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%.C. Đời con có 8 loại kiểu gen. D. Đời con có 25% số cây dị hợp về một trong hai cặp gen.
21:01 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Lai phân tích cho tỷ lệ kiểu hình 4:4:1:1 → 2 gen liên kết không hoàn toàn với nhau

Xét cây thấp trắng chiếm 40%  => A liên kết với B, a liên kết với b

Cây mang lai có KG AB/ab

=> Tần số hoán vị 0.2

A đúng

B sai vì tần số hoán vị là 20%

C sai vì đời con có 4 loại KG

D sai vì đời con có 20% số cây dị hợp về một trong 2 cặp gen.

Chọn A

09:31 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Mộtquầnthểlưỡngbội,xétmộtgencó2alennằmtrênnhiễmsắcthểthường,alentrội là trộihoàn toàn.Thế hệxuấtphát(P)cósốcáthểmangkiểuhìnhtrộichiếm80%tổngsốcáthể củaquầnthể.Quangẫuphối,thếhệF1cósốcáthểmangkiểuhìnhlặnchiếm6,25%.Biếtrằng quần thểkhông chịu tác động củacácnhântốtiếnhoá.Có baonhiêuphátbiểu sauđâyđúng?I.Thế hệPđang ởtrạngtháicânbằng ditruyền.II.hếhệ Pcó số cáthể mang kiểu genđồnghợp tử chiếm70%.III. TrongtổngsốcáthểmangkiểuhìnhtrộiởthếhệP,sốcáthểcókiểugendịhợptửchiếm12,5%.IV. Chotấtcảcáccáthểmangkiểuhìnhtrội ởthếhệPgiaophối ngẫunhiên,thuđượcđờiconcó số cá thể mangkiểuhình lặnchiếmtỉlệ 1/256.A. 1. B. 3. C.2. D. 4.
20:57 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

P: 80% A- : 20%aa

F1: 0,0625aa → a = 0,25

Xét các phát biểu:

I sai, nếu P cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của F1 phải giống của P.

II, tỷ lệ dị hợp ở P  =  0,1 P: 0,7AA:0,1Aa:0,2aa → tỷ lệ đồng hợp: 90% → II sai.

III trong số cá thể có kiểu hình trội, tỷ lệ dị hợp  chiếm 1/8 = 12,5% => III đúng.

IV cho kiểu hình trội ở P giao phấn: (7AA:1Aa)× (7AA:1Aa) ↔(15A:1a) ×(15A:1a) ↔ tỷ lệ kiểu hình lặn: 1/16 × 1/16 = 1/256. => IV đúng.

Đáp án C

09:47 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ở mội loài thú,tiến hành phép lai P: ♀ XB Xb× ♂ XB Y. thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, có 16,5% số cá thể đực có kiểu hình trội về cả ba tính trạng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả qụá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?I. F1 có 40 loại kiểu gen.II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM.III. F1 có 8,5% so cá thể cái dị hợp tử vè 3 cặp gen.IV. F1 có 28% số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng. A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
20:55 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
E xem lại đề nhé, vì đề xét 3 tính trạng
09:48 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Mộtquầnthểthựcvật,alenAquyđịnhhoađỏtrộikhônghoàntoànsovớialenaquy định hoatrắng,kiểugen Aaquyđịnhhoahồng.Nghiêncứuthànhphầnkiểugencủaquầnthểnày quacácthế hệ,ngườita thu được kếtquảởbảng sau:Thếhệ P F1 F2 F3Tần số kiểu gen AA 2/5 9/16 16/25 25/36Tần số kiểu gen Aa 2/5 6/16 8/25 10/36Tần số kiểu gen aa 1/5 1/16 1/25 1/36Chorằngquần thểnàykhôngchịutác độngcủanhântốđộtbiến,di-nhậpgenvàcácyếu tốngẫu nhiên.Phântích bảngsố liệu trên, phátbiểu nàosauđây đúng?A.Câyhoađỏ không cókhả năng sinh sản và quần thểnày giao phấn ngẫu nhiên.B. Cây hoa trắngkhông có khả năng sinh sảnvàquầnthể này giao phấn ngẫunhiên.C. Câyhoahồng không cókhả năng sinh sản và quần thểnày tự thụ phấn nghiêmngặt.D. Câyhoatrắngkhông cókhảnăngsinhsảnvàquầnthểnàytự thụphấnnghiêmngặt
20:43 pm - 27/03/2019
20:48 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Ta thấy các thế hệ từ F1 tới F3 đều đạt cân bằng di truyền (p2AA + 2pqAa +q2aa =1) → quần thể giao phấn ngẫu nhiên

Tần số alen a giảm dần qua các thế hệ  → cây hoa trắng không có khả năng sinh sản

Chọn B

09:40 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Mộtloàithựcvật,chocâythâncao,quảngọt(P)tựthụphấn,thuđượcF1 gồm4 loạikiểuhình,trongđósốcâythânthấp,quảchuachiếm4%.Biếtrằngmỗigenquyđịnhmột tínhtrạng,cácalentrộilàtrộihoàntoàn;khôngxảyrađộtbiếnnhưngxảyrahoánvịgenởcả quátrìnhphátsinhgiaotửđựcvàgiaotửcáivớitầnsốbằngnhau.Theolíthuyết,phátbiểu nàosauđâysai?A.Haicặpgenđangxétcùngnằmtrênmộtcặpnhiễmsắcthể.B.TrongquátrìnhgiảmphâncủacâyPđãxảyrahoánvịgenvớitầnsố40%.C.Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉlệ 4/7.D. F1có10loạikiểugen.
20:43 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Phương pháp:

Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Cách giải:

Thân cao quả ngọt tự thụ phấn tạo thân thấp quả chua → thân cao, quả ngọt là hai tính trạng trội hoàn toàn, cây P dị hợp 2 cặp gen.

Quy ước gen:

A- Thân cao; a- thân thấp

B- quả ngọt; b- quả chua

Cây thân thấp quả chua (aabb) < 6,25% = 0,252 → ab< 0,25 là giao tử hoán vị ab = f/2 =0,2 → f= 40%

Kiểu gen của P: \(\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}};f = 40\% \)

Xét các phát biểu:

A Đúng

D đúng

B đúng, hai gen liên kết không hoàn toàn

C sai, cây thân cao quả chua (A-bb) ở F1 là:0,25 – aabb= 0,21

Cây thân cao quả chua đồng hợp là: Ab ×Ab = 0,32 = 0,09

Tỷ lệ cần tính là 0,09/0,21= 3/7

Chọn C

09:43 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh làA. 1/4 B. 1/6 C. 1/18 D. 1/32
20:42 pm - 27/03/2019
20:42 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Bố mẹ bình thường (7,8) sinh con gái bị bệnh (12) → Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

Quy ước gen A – bình thường; a – bị bệnh.

-        Xét bên vợ (11) có bố mẹ bình thường nhưng em gái (12) bị bệnh → P dị hợp, (11): 1AA:2Aa

-        Xét bên chồng (10) có bố không mang gen bệnh (AA); mẹ chồng có anh trai (3) bị bệnh nên có kiểu gen: 1AA:2Aa

(5) × (6) ↔ (1AA:2Aa) × AA →2AA:1Aa

Kiểu gen của người chồng: 2AA:1Aa

-        Xét cặp vợ chồng (10) × (11) ↔ (1AA:2Aa) × (2AA:1Aa) ↔ (2A:1a)(5A:1a)

Xác suất cặp vợ chồng (10) × (11) sinh con trai bị bệnh là \(\frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{{18}}\)

Chọn C

09:17 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây là sai?(1) quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bào toàn.(2) quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã.(3) trên cả 2 mạch khuôn, ADN polimeraza đều di chuyển theo chiều 5' → 3' để tổng hợp mạch mới theo chiều 3' → 5'.(4) trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì 1 mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN ban đầu.A. (1), (4) B. (2), (4) C. (1), (3) D. (2), (3)
20:41 pm - 27/03/2019
Nguyễn Thu Hà

Đáp án là D. (2),(3) sai.

23:25 pm - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. (2) Cho một cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%. (3) Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%. (4) Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình. A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
20:38 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

A: Thân cao >> a thân thấp

B: Hoa đỏ >> b hoa trắng

(1) Đúng , Kiểu hình thân cao , hoa đỏ : A-B- → có 4 kiểu gen AABB ; AABb, AaBB , AaBb

(2) Đúng , Cây thân cao hoa trắng ( A- bb)  có hai kiểu gen : Aabb ; AAbb

Nếu cây Aabb tự thụ phấn → F1 có 75% thân cao hoa trắng : 25 % thân thấp  hoa trắng

Nếu cây  AAbb tự thụ phấn → F1 có 100% thân cao hoa trắng

(3) Đúng , Thân cao hoa đỏ tự thụ phấn thu được 4 loại kiểu hình ở đời con → Thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen AaBb →Tỉ lệ thân cao hoa trắng là 3/8 = 18,75%

(4) Đúng , Cho cây thân cao hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aabb).

TH1 : AABB x aabb →100% AaBb (1 loại kiểu hình).

TH2 : AABb x aabb →1 AaBb : 1 Aabb (2 loại kiểu hình).

TH3 : AaBB x aabb →1 aaBb : 1 AaBb (2 loại kiểu hình).

TH4 : AaBb x aabb →1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb (4 loại kiểu hình).

Chọn B

09:32 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A,a; B,b và D,d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệA. 5/16 B. 1/64 C. 3/32 D. 15/64
20:37 pm - 27/03/2019
23:13 pm - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Tiến hành nuôi hạt phấn có kiểu gen abcD thành cây đơn bội, sau đó xử lí cônsixin tạo nên cây lưỡng bội có kiểu gen: A. aaBbccDD B. AAbbccDD C. aabbccDD D. AaBbCcDd
20:36 pm - 27/03/2019
Nguyễn Thu Hà

C nhé bạn. Vì lưỡng bội làm nhân đôi bộ NST của tế bào.

23:05 pm - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Một quần thể khởi đầu có tần số kiểu gen Aa là 0,8. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen Aa trong quần thể sẽ là bao nhiêu ? A. 0,10 B. 0,13 C. 0,26 D. 0,40
20:35 pm - 27/03/2019
Nguyễn Thu Hà

A nhé bạn. Vì sau 3 thế hệ tỉ lệ KG Aa= 0.8/2^3=0.1

23:04 pm - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền:A. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa. B. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa. C. 0,39 AA: 0,52 Aa: 0,09 aa. D. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.
20:35 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: \(\frac{y}{2} = \sqrt {x.z} \)
quần thể đạt cân bằng di truyền là: B

09:09 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê, có cấu trúc di truyền 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa tần số các alen trong quần thể lúc đó là:A. 0,65A; 0,35a. B. 0,25A; 0,75a. C. 0,75A; 0,25a. D. 0,55A; 0,45a.
20:34 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen pA\( = x + \frac{y}{2} \to {q_a} = 1 - {p_A}\)

0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa

Tần số alen: pA\( = 0,7 + \frac{{0,1}}{2} = 0,75 \to {q_a} = 1 - {p_A} = 0,25\)
chọn C

09:11 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng hạt màu trắng. Cho lai giữa 2 cây tứ bội. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 5 đỏ : 1 trắng ?A. AAAa x AAAa. B. Aaaa x AAaa. C. AAaa x AAaa. D. aaaa x AAaa
20:33 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
trắng = 1/6 = 1/2x1/3 = 1x1/6
A loại:k tạo được kiểu hình trắng
B: loại , kiểu hình trắng = 1/2x1/6 = 1/12
C loại, kiểu hình trắng = 1/6x1/6 = 1/36
D thoả mãn
chọn d
09:19 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Một loài thực vật có bộ NST 2n = 8, các cặp NST tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Cc, Dd. Dạng nào sau đây xảy ra đột biến thể ba kép ?A. AaBBBccDd B. AaabCcDd C. ABbCDd D. AaaBbCcDDd
20:33 pm - 27/03/2019
Nguyễn Thu Hà

Thể 3 kép có dạng 2n+1+1 nên đáp án đúng là D

23:17 pm - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Xét cấu trúc NST số 3 của 4 dòng khác nhau về nguồn gốc địa lí:Dòng 1: DCBEIHoGFK Dòng 2: BCDEFGoHIKDòng 3: BCDHoGFEIK Dòng 4: BCDEIHoGFKDòng 3 là dòng gốc, đã xuất hiện các dòng đột biến còn lại theo thứ tự nào?A. Dòng 3 → dòng 2→ dòng 1 → dòng 4. B. Dòng 3 → dòng 2→ dòng 4 → dòng 1.C. Dòng 3 → dòng 1→ dòng 2 → dòng 4. D. Dòng 3 → dòng 4→ dòng 2 → dòng 1.
20:32 pm - 27/03/2019
Nguyễn Thu Hà

Đáp án là B nhé bạn.

23:21 pm - 27/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự A. ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối. B. mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối.C. mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối.D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối.
20:31 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh

Định luật Hacdi – Vanbec: Trong một quần thể lớn, ngẫu phối nếu không có yếu tố làm thay đổi tần số alen  thì  thành phần kiểu gen của quần thể duy trì không đổi từ thế hệ này sang thể hệ khác theo đẳng thức : p2 + 2pq + q2 = 1

Như vậy định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối.

Chọn A

09:34 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Khi lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả đỏ với cà chua quả vàng thu được F1. Tiếp tục cho cây cà chua F1 lai với cây quả đỏ ở P sẽ thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình làA. 100% quả đỏ.B. 5 quả đỏ : 1 quả vàng.C. 1 quả đỏ : 1 quả vàng. D. 3 quả đỏ : 1 quả vàng.
20:30 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
P: AA x aa => F1: Aa 
 cho cây cà chua F1 lai với cây quả đỏ ở P: Aa x AA => 100%A- Hay 100% hoa đỏ
chọn A
09:35 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Một TB có kiểu gen khi giảm phân có trao đổi chéo xảy ra thì có thể tạo ra tối đa mấy loại tinh trùng ?A. 8. B. 32. C. 32. D. 16.
20:29 pm - 27/03/2019
20:29 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
1 tế bào giảm phân có TĐC cho tối đa 4 loại giao tử
08:40 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Sau đột biến, số liên kết hyđrô của gen giảm đi 1 liên kết trong khi chiều dài của gen không đổi, đây là kết qua của loại đột biến:A. Thay thế cặp A – T bằng G - X B. Thay thế cặp G – X bằng A – TC. Mất 1 cặp A – T D. Mất 1 cặp G - X
20:26 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
chiều dài k đổi mà số lk hidro giảm 1 => đb thay thế 1 cặp G-X bằng A-T
09:05 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Sơ đồ nào sau đây là đúng ? A. ADN tARN mARN Prôtêin B. ADN mARN Prôtêin Tính trạngC. mARN ADN Prôtêin Tính trạng D. ADN mARN Tính trạng
20:26 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
sơ đồ đúng là B
08:49 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Thể truyền và gen cần chuyển có thể gắn lại với nhau để tạo thành ADN tái tổ hợp, là nhờ vào enzim:A. ligaza B. lipaza C. linaza D. litaza
20:25 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
Thể truyền và gen cần chuyển có thể gắn lại với nhau để tạo thành ADN tái tổ hợp, là nhờ vào enzim ligaza
09:03 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Để đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào, người ta có thể dùng xung điện hoặc muối:A. NaCl B. AlCl3 C. CaCl2 D. KCl
20:24 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
Có thể dùng CaCl2
08:49 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
1: tạo dòng thuần chủng 2: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến 3: chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn Trình tự các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:A. 1, 2, 3 B. 2, 1, 3 C. 3, 2, 1 D. 2, 3, 1
20:24 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
Trình tự các bước là: 2-3-1
09:55 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Ưu thế lai là hiện tượng con lai:A. có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ. B. xuất hiện những tính trạng lạ không có ở bố mẹ.C. xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp. D. được tạo ra do chọn lọc cá thể
20:23 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
Ưu thế lai là hiện tượng con lai  có những đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
chọn A
09:01 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
Vốn gen của quần thể là A. tổng số các kiểu gen của quần thể. B. toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể.C. tần số kiểu gen của quần thể. D. tần số các alen của quần thể.
20:22 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
Vốn gen của quần thể là toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể
08:52 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Lương Văn Tuấn:
2:Kết quả của giai đoạn hoạt hóa các axitamin tạo ra:A. phức hợp aa-ATP B. phức hợp aa-tARNC. phức hợp aa-tARN-Ribôxôm D. phức hợp aa-tARN-mARN
20:19 pm - 27/03/2019
GVHT môn Sinh
Kết quả của giai đoạn hoạt hóa các axitamin tạo ra phức hợp aa-tARN
chọn B
08:56 am - 28/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen thi huynh mai:
cho e hoi. tai sao noi ARN khong co lk hidro ma tARN co lk hidro ạ
18:10 pm - 21/03/2019
GVHT môn Sinh
lk hidro có ở những đoạn song song, phân tử tARN có những đoạn uốn tạo thành các thùy, các nu của tARN liên kết bổ sung bằng liên kết hidro
20:39 pm - 21/03/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!