Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Đốt cháy 3,2g Lưu huỳnh trong oxi sau phản ứng thu được 5,6g Lưu huỳnh trioxit(SO 3 ).a. Khối lượng oxi tham gia là bao nhiêu? (gợi ý: tính số mol dựa theo sản phẩm tạothành)b. Tính khối lượng lưu huỳnh còn lại sau phản ứng.
20:04 pm - 18/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

đề bài chưa đầy đủ em nhé!

muốn tạo ra SO3 thì phải có V2O5 làm chất xúc tác trong quá trình phản ứng đốt cháy !

 

20:17 pm - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Bạch Thanh Hương:
làm sao để biết được oxit bazo hoặc oxit axit tương ứng với õi đã cho ạ? Ví dụ như: SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO$ Mà P2O5 tương ứng với axit photphoric H3PO4 Có công thức gì chung để tìm ra oxit bazo hoặc oxit axit tương ứng không ạ?
21:46 pm - 17/02/2020
Mod_HT Huyền

Không  có em ạ thường là do mình làm nhiều thì mình sẽ biết được

Chị cung cấp thêm cho em một vài axit tương ứng của oxit thường gặp nhớ

CO2->H2CO3

SO2->H2SO3

SO3->H2SO4

P2O5 -> H3PO4

NO2->HNO3

CrO3 -> H2Cr2O7

22:59 pm - 17/02/2020
Bạch Thanh Hương
vậy là phải học thuộc hả chị
08:36 am - 18/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
đúng r e nhé, cần học và làm bài tập nhiều sẽ thạo
16:49 pm - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Tính %mFe trong hợp chất FeSO4.5H20
14:37 pm - 17/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Xét 1 mol FeSO4.5H2O

Phân tử khối của FeSO4. 5H2O = MFe + MS + 4. MO + 5.(2MH + MO)

                                                  =  56 + 32 + 4.16 + 5.(2.1+16)

                                                  = 242 (g/mol)

→ 1 mol phân tử FeSO4.5H2O có khối lượng là 242 gam

1 mol phân tử FeSO4.5H2O có chứa 1 mol nguyên tử Fe

→ Khối lượng Fe là: mFe = nFe×MFe = 1.56 = 56 (g/mol)

→ Phần trăm khối lượng của Fe trong hợp chất là:
\(\% {m_{Fe}} = {{{m_{Fe}}} \over {{m_{FeS{O_4}.5{H_2}O}}}}.100\%  = {{56} \over {242}}.100\%  = 23,14\% \)

16:00 pm - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Tuyền:
Giải giúp em mấy bài này để em dò đáp án với ạBài 1:Dẫn từ từ 1,568 lít khí CO2(đktc) vào 1 dung dịch hoà tan 6,4g NaOHa/Tính số mol mỗi chất trước phản ứngb/Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bnhieu gamc/Hãy xác định khối lượng muối thu đx sau phản ứngBài2:Đốt cháy 11,2g Fe trg bình chứa 2,24 lít khí oxi(đktc) a/ viết pt phản ứngb/ tính số mol mỗi chất trc phản ứngc/ tính KL chất dư sau phản ứngd/ tính KL oxi sắt từ thu đc
13:01 pm - 16/02/2020
22:58 pm - 16/02/2020
Huỳnh Tuyền
Dạ thưa cô bài 1 còn câu c/ hãy xác định KL muối thu đc sau p ứng. Câu đó e ko bik làm ạ
09:53 am - 18/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Cô giải nốt câu c) bài 1 như sau:
PTHH: CO2 + 2NaOH ---> Na2CO3 + H2O
Theo PTHH: nNa2CO3 = nCO2 = 0,07 (mol)
MNa2CO3 = 2MNa +MC + 3MO = 2.23 + 12 + 3.16 = 106 (g/mol)
=> mNa2CO3 = nNa2CO3. MNa2CO3 = 0,07.106 = 7,42 (g)
16:59 pm - 18/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Nung 6,72 g Fe trong không khí thu được sắt (II) oxit. Tính khốilượng FeO và thể tích khí CO 2 ở đktc?
19:55 pm - 12/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Đề bài yêu cầu phải tính khối lượng FeO và thể tích khí O2 mới đúng chứ em, vì đâu có khí CO ở đâu đâu nhỉ?
Cô chữa như sau:
nFe = mFe : MFe = 6,72 : 56 = 0,12 (mol)
PTHH: 2Fe + O2 \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) 2FeO
(mol) 0,12 --> 0,06         ----> 0,12
Theo PTHH: nFeO = nFe = 0,12 (mol)
MFeO = MFe + MO = 56+ 16 = 72 (g/mol)
Khối lượng FeO thu được là: mFeO = nFeO.MFeO = 0,12.72 = 8,64 (g)
Theo PTHH: nO2 = 1/2. nFe = 1/2. 0,12 = 0,06 (mol)
Thể tích khí O2 cần dùng ở đktc là: VO2 (đktc) = nO2.22,4 = 0,06.22,4=1,344 (lít)
08:34 am - 13/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Nhiệt phân 2,45 g KClO 3 thu được O 2 . Cho Zn tác dụng với O 2 vừa thu được . Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng
12:54 pm - 12/02/2020
BILL GATES:
Cho 13,7 g Ba tác dụng với 3,2 g oxi thu được hợp chất oxit.Tính khối lượng oxi còn lại sau phản ứng.
08:42 am - 12/02/2020
BILL GATES:
xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố của Zn(OH)2
19:56 pm - 11/02/2020
20:36 pm - 11/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Huỳnh Tuyền:
Bài1: cho 10,6g Na2CO3 tác dụng vừa đủ với CaCl2.Tính khối lượng các chất tạo thành sau phản ứngBài 2:cho 22,2g CaCl2 tác dụng vừa đủ vs AgNO3a/ Tính KL AgNO3b/ Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng
11:08 am - 11/02/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Bài 1:

MNa2CO3 = 2MNa + MC + 3.M­O = 2.23 + 12 + 3.16 = 106 (g/mol)

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{{m_{N{a_2}C{O_3}}}}}{{{M_{N{a_2}C{O_3}}}}} = \frac{{10,6}}{{106}} = 0,1\,(mol)\)

PTHH: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓  + 2NaCl

(mol)       0,1                  →   0,1         → 0,2

Theo PTHH: nCaCO3 = nNa2CO3 = 0,1 (mol)

→ mCaCO3 = nCaCO3. MCaCO3 = 0,1. (40 + 12 + 3.16) = 10 (g)

Theo PTHH: nNaCl  = 2nNa2CO3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ mNaCl = nNaCl. MNaCl  = 0,2. (23 + 35,5)= 11,7 (g)

Vậy sau pư thu được 10 gam CaCO3 và 11,7g NaCl

Bài 2:

MCaCl2 = MCa + 2.MCl = 40 + 2.35,5 = 111 (g/mol)

\({n_{CaC{l_2}}} = \frac{{{m_{CaC{l_2}}}}}{{{M_{CaC{l_2}}}}} = \frac{{22,2}}{{111}} = 0,2\,(mol)\)

PTHH: CaCl2 + 2AgNO3 → AgCl↓ + Ca(NO3)2

(mol)    0,2    →  0,4       →   0,2      → 0,2

a) Theo PTHH: n­AgNO3 = 2nCaCl2 = 2.0,2 = 0,4 (mol)

MAgNO3 = MAg + MN  + 3.MO = 108 + 14 + 3.16 = 170 (g/mol)

→ mAgNO3 = nAgNO3. MAgNO3 = 0,4.170 = 68 (g)

b) Theo PTHH: nAgCl = nCa(NO3)2 =nCaCl2 = 0,2 (mol)

→ mAgCl = nAgCl. MAgCl = 0,2.(108 + 35,5)=28,7 (g)

mCaCl2 = nCaCl2. MCaCl2 = 0,2.(40 + 2.35,5) = 22,2 (g)

14:54 pm - 11/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
BILL GATES:
Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 3,2g khí oxi (đktc) tạo ra oxit sắt từ (Fe3O4).a. Viết PTHH của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trongphản ứng.b. Nếu có 6,02.1023 nguyên tử Fe cần lấy vào phản ứng bao nhiêu phân tử oxi và thuđược bao nhiêu phân tử Fe3O4 c. Tính khối lượng oxit sắt từ tạo thành
09:23 am - 11/02/2020
Nguyễn An:
Đốt cháy 2,4 gam than (C) cần vừa đủ V lít khí oxi (O2) ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) thu được khí cacbonic (CO2).a. Viết phương trình hóa học.b. Tính số mol các chất trong phản ứng.c. Tính thể tích khí oxi đktc để đốt cháy hết than trên.d. Tính khối lượng CO2 sinh ra.Cho biết C = 12, O = 16.
10:39 am - 09/02/2020
Baongan Nguyen:
Cho m gam Mg vào dung dịch có chứa 0,1 mol HCl đến phản ứng kết thúc thì thấy cốc tăng lên 4,7g. Tính khối lượng ZnCl2 thu được.
20:46 pm - 02/02/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

Em vui lòng kiểm tra lại đề bài nhé!

20:48 pm - 02/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 6,5g Zn tác dụng với 4,48 lít hỗn hợp khí gồm O2 và N2 có tỉ khối so với H2 là 15,5 đến phản ứng kết thúc. a) Tính khối lượng ZnO thu được b) Tính % về thể tích các khí có trong hỗn hợp thu được.
20:44 pm - 02/02/2020
21:04 pm - 02/02/2020
21:07 pm - 02/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Hòa tan 9,875g muối hidrocacbonat của kim loại A vào H2SO4 dư thì thu được 8,25g muối sunfat. Xác định công thức phân tử của muối hidrocacbonat của kim loại A. Sơ đồ phản ứng : A(HCO3) n + H2SO4 ---> A2(SO4) n + CO2 + H2O
20:38 pm - 02/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Bạn kiểm tra lại đề giúp mình với

21:28 pm - 02/02/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

Bạn kiểm tra lại đề giúp mình với

21:28 pm - 02/02/2020
Baongan Nguyen
Đúng đề
21:58 pm - 02/02/2020
09:35 am - 03/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí H2 trong 3,36 lít khí O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng với 5,6g Fe đến phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất rắn C. Hòa tan toàn bộ chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6g HCl thu được dung dịch D và khí E. Xác định các chất có trong dung dịch D. Biết Fe + O2 --> Fe3O4 , các khí đo ở đktc.
20:53 pm - 30/01/2020
Baongan Nguyen:
Cho luồng khí hidro dư đi qua 14,2 gam hỗn hợp gồm Na2O và CuO a) Khối lượng hỗn hợp chất rắn thu được sau phản ứng là bao nhiêu? b) Tính % về khối lượng các oxit trong hỗn hợp ban đầu, nếu có 0,2g phản ứng.
20:48 pm - 30/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nH2 = 0,2 : 2 = 0,1 (mol)

Cho H2 qua hh Na2O và CuO, H2 chỉ pư với CuO

PTHH:  H2 + CuO \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) Cu + H2O

(mol)    0,1 → 0,1          → 0,1

Theo PTHH: nCu = nCuO = nH2pư = 0,1 (mol)

→ mCuO = nCu. MCuO = 0,1. (64 +16) = 8 (g)

→ mNa2O = mhh – mCuO = 14,2 – 8 = 6,2 (g)

mCu = nCu.MCu = 0,1.64 = 6,4 (g)

a) hh rắn thu được gồm Cu và Na2O

→ mrắn = 6,4 + 6,2 = 12,6 (g)

b)  

\(\eqalign{
& \% {m_{CuO}} = {{{m_{CuO}}} \over {{m_{hh}}}}.100\% = {8 \over {14,2}}.100\% = 56,34\% \cr
& \% {m_{N{a_2}O}} = 100\% - 56,34\% = 43,66\% \cr} \)

08:51 am - 31/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Baongan Nguyen:
Cho 34,4g hỗn hợp gồm Ca, Fe, Cu vào nước dư thì thu được 2,24 lít khí ở đktc. Nếu nung hỗn hợp trên trong điều kiện không khí dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam hỗn hợp các oxit? Biết các khí đo ở đktc.
20:44 pm - 30/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

nH2(ĐKTC) = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

Khi cho hh vào nước chỉ có Ca tham gia phản ứng

PTHH: Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

(mol)    0,1                             ←  0,1

Theo PTHH: nCa = nH2 = 0,1 (mol) → mCa = 0,1.40 = 4 (g)

→ mFe+Cu = 34,4 – mCa = 34,4 – 4 = 30,4 (g)

Đặt số mol Fe và Cu lần lượt là x và y (mol)

→ mFe+Cu = 56x + 64y = 30,4 (I)

Xét nung hh trong kk dư có pư:

PTHH: 2Ca + O2 → 2CaO

(mol)     0,1          →  0,1

            2Fe + O2 → Fe2O3

(mol)    x             →  0,5x

          2Cu + O2 → 2CuO

(mol)    y           →    y

mhh oxit = mCaO + mFe2O3 + mCuO

→ mhh oxit = 0,1.56 + 0,5x.160 + 80y (II)

Cách làm như vậy tuy nhiên bài này không tính ra được kết quả, nếu đề sửa các chất ban đầu cùng có pư với H2O và cùng có pư với O2 thì mới làm được em nhé! VD: Ca, K, Na

08:37 am - 31/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
LÝ HỒNG PHÚC:
Tại sao Fe+O2》Fe3O4 cho em hỏi làm sao có công thức này
09:25 am - 30/01/2020
Mod Toán, Hóa_Tiến Dũng

\(3Fe+2O_{2}\overset{t^{o}}{\rightarrow}Fe_{3}O_{4}\)

09:49 am - 30/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
1. Hỗn hợp B gồm 5,6 lít CO và 11,2 lít CO2. Tính tỉ khối của B so với Oxi ( biết các chất khí đo ở đktc)2. Hỗn hợp X gồm CH4 và C3H6 có thể tích bằng nhau ở đktc. Tính tỉ khối của B so với X
15:33 pm - 17/01/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

1) nCO=5,6/22,4=0,25 mol nCO2=11,2/22,4=0,5 mol mhh=0,25x28+0,5x44=29 MB=29/0,75=38,67 dB/O2=38,67/32=1,21 2) Giả sử nhh=1 mol=>nCH4=nC3H6=0,5 mol mhh=0,5x16+0,5x42=29 Mhh=29/1=29 dB/dX=29/0,75:29=4/3

20:52 pm - 17/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
Tổng số hạt cơ bản trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 140 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. Số hạt mang điện trong B nhiều hơn số hạt mang điện trong A là 7. Tìm tên nguyên tố và kí hiệu hóa học của A và B.
16:16 pm - 15/01/2020
Mod_Nguyen Lan Anh

bạn xem lại đề nhé !! đề hơi mâu thuẫn

20:58 pm - 15/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
Cho cùng 1 lượng các kim loại Mg, kẽm, Al tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối MgCL2, ZnCl ,alcl3 và h2. TH nào thu được lg h2 nhiều nhất. nếu khối lượng các kim loại khác nhau mà sử dụng lượng axit vừa đủ thì TH nào thu dc h2 nhiều hơn.
20:05 pm - 12/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Giả sử cùng lấy 1 lượng kim loại là m (g)

\( \to \left\{ \matrix{
n_{Mg}^{} = {m \over {24}}\,\,(mol) \hfill \cr
{n_{Zn}} = {m \over {65}}\,\,\,\,(mol) \hfill \cr
{n_{Al}} = {m \over {27}}\,\,\,\,(mol) \hfill \cr} \right.\)

PTHH: Mg + 2HCl → MCl2 + H2   (1)

(mol)  \({m \over {24}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over\longrightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{m \over {24}}\)

              Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2    (2)

(mol)    \({m \over {65}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over\longrightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{m \over {65}}\)

             2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2  (3)

(mol)   \({m \over {27}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over\longrightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{1,5m} \over {27}}\)

Từ PTHH (1), (2) và (3) ta thấy:

\({n_{{H_2}(3)}} = {{1,5m} \over {27}} > {n_{{H_2}(1)}} = {m \over {24}} > {n_{{H_2}(2)}}{m \over {65}}\) 

Do vậy cùng 1 khối lượng kim loại như nhau thì Al phản ứng cho lượng H2 nhiều nhất

Nếu khối lượng các kim loại khác nhau mà sử dụng lượng axit vừa đủ thì TH nào thu dc h2 nhiều hơn → chỗ này đề hình như có vấn đề, em kiểm tra lại câu hỏi nhé!

09:36 am - 13/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hiếu Ngân:
1)KMnO4 -> X1 + X2 + X3 ;
2)X4 + X3 -> X5;
3) X5 + X6 -> X7;
4) X3 + X8 -> X6;
5) Fe3O4 + X8 -> X9 + X6;
6) X9 + X10 -> X11 + X8;
7) X4 + X6 -> X7 + X8;
8) X8 + X12 -> X10.
Xác định X1, X2...
Hoàn thành PTHH (TRỪ 7 THÌ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÒN LẠI ĐIỀU KIỆN ĐỀU LÀ NHIỆT ĐỘ). Cô giúp em với ạ.
13:17 pm - 08/01/2020
Két Phượng:
đốt 6.4g lưu huỳnh trong lọ chứa 8g khí oxi. Lưu huỳnh có cháy hết hay không?tính thể tích khí thoát ra sau phản ứng.
16:18 pm - 07/01/2020
08:47 am - 08/01/2020
Hiếu Ngân
@GV Hóa - Hồng Hoa:
1)KMnO4 -> X1 + X2 + X3 ;
2)X4 + X3 -> X5;
3) X5 + X6 -> X7;
4) X3 + X8 -> X6;
5) Fe3O4 + X8 -> X9 + X6;
6) X9 + X10 -> X11 + X8;
7) X4 + X6 -> X7 + X8;
8) X8 + X12 -> X10.
Xác định X1, X2...Hoàn thành PTHH (TRỪ 7 THÌ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÒN LẠI ĐIỀU KIỆN ĐỀU LÀ NHIỆT ĐỘ). Cô giúp em với ạ.
21:43 pm - 08/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Đây em nhé, cô nghĩ chỗ điều kiện trừ phương trình 7 không có nhiệt độ thì chắc chưa đúng, có 3,6,7 xảy ra ở đk thường 
08:36 am - 09/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
Cân bằng phương trình hóa học
21:56 pm - 06/01/2020
Jessica Junior
@GV Hóa - Hồng Hoa: Nung lá nhôm trong không khí, khối lượng lá nhôm tăng. Giải thích
21:05 pm - 07/01/2020
Jessica Junior
@GV Hóa - Hồng Hoa: bài đó PTHH là 4AL+ 302 --> 2AL2O3 ko cô
21:06 pm - 07/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa

Nung lá nhôm trong khí khối lượng lá nhôm tăng vì oxi trong không khí phản ứng với Al sinh ra nhôm oxit(Al2O3), do vậy khối lượng tăng lên chính là khối lượng oxi tham gia phản ứng

PTHH: 4Al (rắn) + 3O2(khí) \(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) 2Al2O3

08:56 am - 08/01/2020
Jessica Junior
@GV Hóa - Hồng Hoa: Trong không khí còn có nitơ và một số chất khác. Tại sao nhôm chỉ tác dụng với oxi
18:29 pm - 08/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
vì nhôm chủ yếu dễ dàng tác dụng với o2 sinh ra Al2O3 em à, em chỉ cần giải thích sự tăng theo ý trên là thầy cô đều chấp nhận được e nhé!
22:40 pm - 08/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Cúnn Nguyễn:
M của O tại sao lại bằng 29 ạ ?
19:38 pm - 03/01/2020
Mod_HT Huyền

M  của O là 16 nhe bạn! Có thể bạn coi nhầm!!

20:28 pm - 03/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
Hòa tan 12g hỗn hợp A gồm Mg Fe trong 500ml dd chứa AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,4M Sau khi phản ứng xãy ra thu đc 26,4g chất rắn B Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong dd A và chất rắn B
09:12 am - 03/01/2020
Jessica Junior
của lớp 9 nha
09:13 am - 03/01/2020
10:47 am - 03/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Jessica Junior:
nhờ thầy em dc 9.6 hk1 đó
08:56 am - 03/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
Cám ơn em! Thay mặt thầy cô chúc em luôn học tập và giữ vững phong độ học tập như này nhé!
10:22 am - 03/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
phamtueminh:
cam on thay nho thay ma em dat 9.0 mon hoa hoc ki 1
16:01 pm - 02/01/2020
GV Hóa - Lưu Huệ Thương
Chúc mừng em nha <3
Chúc em luôn học tốt cùng thầy và Tuyensinh247 nhé ^^
11:18 am - 08/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Dương Hoàng Anh:
cảm ơn thầy.nhờ thầy mà em đạt điểm cao trong học kì môn hóa
20:04 pm - 01/01/2020
GV Hóa - Hồng Hoa
cám ơn e! Chúc em năm học mới học tập tốt nhé!
08:44 am - 02/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Hữu Đức:
thầy chua cân bang phương trình C+O2->CO
19:33 pm - 30/12/2019
GV Hóa - Hồng Hoa
cô cân bằng PTHH đó nhé!
2C + O2 ---> 2CO
em có thể xem trong file đính kèm bài giảng sẽ chính xác hơn
08:12 am - 31/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!