Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Viết Ngọc Duy:
thầy giáo ở trường e dạy đọc âm TH sai hết
16:32 pm - 14/01/2020
Mod Anh - Thái Ninh

Cách phát âm /θ/

 

Bước 1: Đặt lưỡi giữa 2 hàng răng

 

Bước 2: Thổi hơi qua phần tiếp xúc giữa lưỡi và hai răng

 

Cách kiểm tra: Để kiểm tra xem mình phát âm đúng hay không, hãy đặt bàn tay ra phía trước mặt rồi phát âm /θ/. Vì /θ/ là âm vô thanh nên sẽ có hơi bật vào lòng bàn tay.

Practice with some words /θ/

think

bath

thank

19:17 pm - 14/01/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Vân Thái:
sắp xếp câu này giúp em với ạ : would/ invite /I/to/like/house/to/our/you/this saturday./visit
19:12 pm - 27/12/2019
Mod Anh - Vân Hạ

I would like to invite you to visit our house this Saturday. nha bạn

19:14 pm - 27/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Trường Thủy Tiên:
cho em hỏi one thay cho danh từ số nhiều hay số ít ạ. Ones thay cho danh từ số nhiều hay số ít ạ
23:24 pm - 23/12/2019
Mod Anh - Vân Hạ

đại từ "one" dùng thay cho danh từ đếm được dạng số ít nha bạn!

ví dụ: The red car is more expensive than the green one. (the green car)

còn từ "ones" dùng thay cho danh từ đếm được dạng số nhiều!

ví dụ: The green apples are more delicious than the green ones. (the green apples)

Và không dùng đại từ "one / ones" để thay thế cho danh từ không đếm được!

00:36 am - 24/12/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Tìm lỗi sai. My sister has dreamed to be a famous film star A my. B to be. C has. D film star
11:33 am - 26/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
dream of/about + V-ing / N
=> Sai: B. Sửa lại: of being hoặc about being
11:44 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
He saw his girlfriend..... in the park yesterdayA walk. B was walking. C to walk. D walked
11:30 am - 26/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đáp án: A
see sb do sth: nhìn thấy ai làm gì (quan sát toàn bộ quá trình)
see sb doing sth: nhìn thấy ai đang làm gì
11:43 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
The government should do more to.....the environment. A destroy. B. prevent. C protect. D provide
11:28 am - 26/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đáp án: C
11:40 am - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Both children and adults take part in games and.....forms of entertainment A. various B vary C variety. D variously
11:25 am - 26/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Đáp án: A
11:40 am - 26/11/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Tại sao lại chọn A vậy cô
12:17 pm - 26/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
Chỗ trống đứng trước danh từ "forms" => cần điền tính từ. Chỉ có đáp án A là tính từ bạn nhé!
13:38 pm - 26/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
Nam hasn't visited us for 2 months The last time Nam ....
17:08 pm - 23/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

The last time Nam visited us was 2 months ago.

17:33 pm - 23/11/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Cấu trúc câu này là gì vậy ạ
17:48 pm - 23/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
@Nguyễn Thanh Nhi: Cấu trúc của thì quá khứ đơn bạn nhé:
The last time + S+ V_ed/V cột 2 + was + thời gian + ago.
18:59 pm - 23/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
The boy was made to do heavy things They made......
17:06 pm - 23/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

They made the boy do heavy things.

17:34 pm - 23/11/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Cấu trúc câu này là gì vậy ạ
17:49 pm - 23/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
@Nguyễn Thanh Nhi: Cấu trúc với động từ "made" bạn nhé:
S + make(s)/made + sb + V_nguyên thể: Ai đó khiến ai làm gì
19:00 pm - 23/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Thanh Nhi:
I haven't met him for ten years. It is ten years since....
17:04 pm - 23/11/2019
Mod Anh - Thái Ninh

It's ten years since I last met him.

17:31 pm - 23/11/2019
Nguyễn Thanh Nhi
Cấu trúc câu này là gì vậy ạ
17:49 pm - 23/11/2019
GV Anh - Thanh Hương
@Nguyễn Thanh Nhi: Cấu trúc câu thể hiện sự kết hợp thì bạn nhé:
It is + thời gian + since + S + last + V_ed/V cột 2 .. : Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối ai đó làm gì
19:02 pm - 23/11/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!