Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I’m going to go out and................................................ .

Choose the best answer for each question. 

Câu 142995: I’m going to go out and................................................ .

A.  have cut my hair 

B. have my hair cut 

C. cut my hair

D. my hair be cut

Câu hỏi : 142995
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  "Tôi dự định đi ra ngoài và nhờ người cắt tóc hộ( không thể tự cắt được)" nên dùng cấu trúc bị động: S+ have+ tân ngữ chỉ vật+Ved/V3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com