Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Something funny ...........................in class yesterday.

Choose the best answer for each question. 

Câu 142996: Something funny ...........................in class yesterday.

A. happened                          

B. was happened 

C. happens                 

D. is happened

Câu hỏi : 142996
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Hôm qua trong lớp đã xảy a chuyện rất buồn cười".

  Động từ "happen" không được phép chia bị động nên chọn đáp án chủ động của thì quá khứ đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com