Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sarah is wearing a blouse. It___________ of cotton.

Choose the best answer for each question. 

Câu 143015: Sarah is wearing a blouse. It___________ of cotton.

A. be made 

B. are made

C. is made 

D. made

Câu hỏi : 143015
  • Đáp án : C
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com