Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có khối lượng là  

Một hỗn hợp khí gồm 1,5 mol khí N2 ; 0,45 mol oxi ; 0,75 mol H2 và 0,25 mol khí CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn thì:

Câu 147351: Có khối lượng là  

A. 50 gam

B. 65 gam

C. 60 gam    

D. 61,9 gam

Câu hỏi : 147351
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  m hh khí = m N2 + m O2  + m H2  + m CH4

     = nN2 . MN2 + n O2 . M O2  + n H2 . M H2  + n CH4 . M CH4

     = 1,5 . 28 + 0,45 . 32 + 0,75 . 2 + 0,25 . 16 = 61,9g

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com