Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My parents often help me                  my homework.

Choose the best answer (A, B, C or D).

Câu 190869: My parents often help me                  my homework.

A. at

B. with

C. about

D. in

Câu hỏi : 190869
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  help sb with sth: giúp ai về việc gì

  Tạm dịch: Bố mẹ thường giúp tôi bài tập về nhà.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com