`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193172:

A. rough              

B. sum                        

C. utter                       

D. union

Câu hỏi : 193172
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. rough /rʌf/

  B. sum /sʌm/

  C. utter /ˈʌtə(r)/

  D. union /ˈjuːniən/

  Phần gạch chânở câu D được phát âm là /ju/ còn lại là /ʌ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com