`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193179:

A. grammar 

B. damage 

C. mammal 

D. drama

Câu hỏi : 193179
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. grammar /ˈɡræmə(r)/

  B. damage /ˈdæmɪdʒ/                       

  C. mammal /ˈmæml/             

  D. drama /ˈdrɑːmə/

  Phần gạch chânở câu D được phát âm là /ɑː/ còn lại là /æ/

  =>Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com