Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193184:

A. bush 

B. brush 

C. bu

D. cup

Câu hỏi : 193184
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. bush /bʊʃ/

  B. brush /brʌʃ/

  C. bus /bʌs/

  D. cup /kʌp/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /ʊ/ còn lại là /ʌ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com