`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193185:

A. foo

B. loo

C. too

D. good

Câu hỏi : 193185
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. food /fuːd/                       

  B. look /lʊk/             

  C. took /tʊk/             

  D. good /ɡʊd/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /uː/ còn lại là /ʊ/

  =>Chọn A      

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com