`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193188:

A. both                

B. bottle                     

C. Scotland                

D. cotton

Câu hỏi : 193188
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. both /bəʊθ/                      

  B. bottle /ˈbɒtl/                     

  C. Scotland /ˈskɒtlənd/                  

  D. cotton /ˈkɒtn/

  Phần gạch chânở câu A được phát âm là /əʊ/ còn lại là /ɒ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com