Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the three others

Câu 193191:

A. seat                 

B. heavy

C. reason                    

D. neat

Câu hỏi : 193191
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. seat /siːt/              

  B. heavy /ˈhevi/                    

  C. reason /ˈriːzn/                 

  D. neat /niːt/

  Phần gạch chânở câu B được phát âm là /e/ còn lại là /iː/

  =>Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com