`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

Câu 193237:

A. faithful

B. failure

C. fairly

D. fainted

Câu hỏi : 193237
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. faithful /ˈfeɪθfl/

  B. failure /ˈfeɪljə(r)/

  C. fairly /ˈfeəli/

  D. fainted /feɪntɪd/

  Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /eə/ các đáp án còn lại được phát âm là /eɪ/

  =>Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO