`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other three

Câu 193255:

A. chemistry 

B. chicken 

C. church

D. century

Câu hỏi : 193255
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chemistry /ˈkemɪstri/

  B. chicken /ˈtʃɪkɪn/

  C. church /tʃɜːtʃ/

  D. century /ˈsentʃəri/

  Phần được gạch chân ở câu A được phát âm là /k/ còn lại phát âm là /tʃ/

  =>Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com