`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best word with the different stress from the other three

Câu 193558:

A. bacteriolysis         

B. autolysis    

C. admixture   

D. admeasure

Câu hỏi : 193558
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án là A. Phần A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 4, còn lại là thứ 2. Cụ thể:

  bacteriolysis /bæk,təri'ɔlisis/ 

  autolysis /ɔ:'toulaisis/ 

  admixture /æd'mikst∫ə[r]/

  admeasure /æd'meʒə/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com