`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word whose the underlined part is different  from the other three in pronunciation.

Câu 193605:

A. homeless       

B. honour  

C. hour  

D. vehicle

Câu hỏi : 193605
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A. Phần được gạch chân A được phát âm là /h/, các phần còn lại là âm câm.

  Cụ thể:

  homeless /'həʊmlis/

  honour /'ɒnə[r]/

  hour /'aʊə[r]/

  vehicle /'viəkl/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com