Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

____ rich never understands the problems we are facing with.

Mark the letter A, B, C or D to complete the sentences.

Câu 194752: ____ rich never understands the problems we are facing with.

A. a       

B. an 

C. the

D. blank

Câu hỏi : 194752
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  The + adj = danh từ chỉ người

  The rich: người giàu

  Dịch câu: Người giàu có sẽ chẳng bao giờ hiểu được những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com