`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A large number of students in this school………. . English quite fluently.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195145: A large number of students in this school………. . English quite fluently.

A. speaks

B. is speaking

C. has spoken 

D. speak

Câu hỏi : 195145
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Cụm A number of … được coi là danh từ số nhiều, vì thế chia động từ như với danh từ số nhiều. Đáp án là D.

  Dịch câu: Một số lượng lớn học sinh ở ngôi trường này nói tiếng Anh khá trôi chảy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com