Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My sister _____ dishes every day.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195217: My sister _____ dishes every day.

A. washing   

B. is wash

C. washes  

D. wash

Câu hỏi : 195217
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  Đây là cấu trúc hiện tại đơn sử dụng động từ “wash”, trong câu không có to be.

  Chủ ngữ là my sister – số ít, nên động từ phải chia là “washes”

  Dịch câu: Chị tôi rửa chén bát mỗi ngày.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com