Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

They ____ work late on Fridays.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195219: They ____ work late on Fridays.

A. doesn’t    

B. isn’t  

C. aren’t       

D. don’t

Câu hỏi : 195219
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Trong câu phủ định có động từ, ta phải sử dụng trợ động từ don’t hoặc doesn’t.

  Chủ ngữ trong câu là they, vì thế ta sử dụng trợ động từ don’t.

  Dịch câu: Họ không làm việc muộn vào các thứ 6.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com