Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

This dog ____me. It barks at me all the time.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195223: This dog ____me. It barks at me all the time.

A. like   

B. likes

C. don’t like 

D. doesn’t like

Câu hỏi : 195223
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Về nghĩa của câu, ta có thể thấy câu thứ nhất là một câu phủ định.

  Chủ ngữ là this dog – số ít, nên ta dùng trợ động từ doesn’t

  Dịch câu: Con chó này không thích tôi. Nó lúc nào cũng sủa lên với tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com