Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Maria is a teacher. She ___ English.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195229: Maria is a teacher. She ___ English.

A. teach  

B. is teach  

C. are teaches      

D. teaches

Câu hỏi : 195229
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Đây là cấu trúc hiện tại đơn sử dụng động từ “teach”, trong câu không có to be.

  Chủ ngữ là she, nên động từ phải chia là “teaches”

  Dịch câu: Maria là một giáo viên. Cô ấy dạy tiếng Anh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com