Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Last week Mark told (A) me that he got (B) very bored with his present job and is looking (C) for a new one.(D)

Choose the underlined part in each sentence (A, B,C, or D ) that needs correcting.

Câu 195502: Last week Mark told (A) me that he got (B) very bored with his present job and is looking (C) for a new one.(D)

A. told

B. got

C.  is looking

D. new one

Câu hỏi : 195502
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  “is looking” -> “was looking”

  Câu trực tiếp dùng thì hiện tại tiếp diễn thì khi chuyển sang câu gián tiếp, thì hiện tại tiếp diễn thành thì quá khứ tiếp diễn.

  Dịch câu: Tuần trước  Mark nói với tôi rằng anh ấy đã chán công việc hiện tại và đang tìm công việc mới

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com